Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

www. Marek Bak .info działający w branży Brak kategorii, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14677

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ

Certyfikat:

ANC 14697

ważny do: 12 Luty 2020 r.

branża: Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne)

województwo: podkarpackie

data wpisu do rejestru: 12.02.2016

miejscowość: Jarosław

kod: 37-500

ulica: Spytka 5 lok 4

kom: 696 475 057

telefon: 16 621 11 72

www: pomocna-dlon.com

NIP: 7921878907

REGON: 650957499

e-mail: pomocnadlon12@interia.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

 

Fundacja pod nazwą "Pomocna dłoń" została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 26.11.1998 r. przed notariuszem mgr Elżbieta Goraj za numerem repertorium A.8040/1998 r. Fundacja została zarejestrowana w rejestrze fundacji prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa XVI Wydział Gospodarczy pod nr 5782 w dniu 10.03.1999 r. i od tej daty rozpoczęła działalność. 

Fundacja uzyskała statut pożytku publicznego w dniu 16.04.2004 r. Statut został przyznany przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie. 

Siedzibą fundacji jest miasto Jarosław ul. Spytka 5/4, a terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i otrzymała nr identyfikacji REGON: 650957499 

Fundacji został nadany nr identyfikacji podatkowej 
NIP: 792-18-78-907 

Fundacja została powołana w celu:

 • pomocy młodzieży i dzieciom niepełnosprawnym,
 • pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych i niepełnych
 • pomocy dzieciom i młodzieży dotkniętym ubóstwem
 • wspierania działań w zakresie ochrony środowiska.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i finansowanie zakupu podręczników, materiałów szkolnych i pomocy naukowych,
 • udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom w/w,
 • organizowanie i finansowanie wypoczynku wakacyjnego i w okresie ferii szkolnych,
 • organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
 • prowadzenie szkoleń i kursów w zakresie ochrony środowiska,
 • wyszukiwanie mlodych talentow ze szkol podstawowych, gimnazjalnych i ponad
  gimnazjalnych,
 • wyprawki szkolne dla dzieci z biednych rodzin,
 • Wigilia dla ubogich.
 
 
 
 

Statut

 
 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Jarosławska Fundacja "POMOCNA DŁOŃ" zwaną dalej Fundacją ustanowioną przez:
Stanisława Babinetza zam. Jarosław, ul. Królowej Jadwigi 18, 
Stanisława Marmuźniaka zam. Jarosław, ul. Dąbrowskiego 17, 
Zdzisława Paszyńskiego zam. Jarosław, os. Piłsudskiego 13 a/8, 
Alicję Zając zam. Jarosław, ul. Spytki 5/4, 
Wiesława Zająca zam. Jarosław, ul. Spytki 5/4, 
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Jarosławiu uL Jana Pawła II nr 17 przed notariuszem mgr Elżbietą Goraj, za numerem repertorium A Nr8040/98 z dnia 26 listopada 1998 r. działa na podstawie przepisów ustawyz dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991 r. poz. 203 nr 46) oraz niniejszego statutu.§ 2


Fundacja posiada osobowość prawną


§ 3


Siedzibą Fundacji jest miasto Jarosław


§ 4


Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Socjalnej


§ 5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej.


§ 6

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.


§ 7


Fundacja używa pieczęci okrąglej z napisem w otoku - JAROSŁAWSKA FUNDACJA "POMOCNA DŁOŃ" JAROSŁAW


§ 8


Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 


ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9


Fundacja została powołana w celach: 
1. pomocy młodzieży i dzieciom niepełnosprawnym, 
2. pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych i niepełnych, 
3. pomocy dzieciom i młodzieży dotkniętych ubóstwem, 
4. wspierania działań w zakresie ochrony środowiska.

§ 10


Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. Organizowanie i finansowanie zakupu podręczników szkolnych, materiałów szkolnych i pomocy naukowych, 
2. Udzielania pomocy finansowej i rzeczowej osobom wymienionym w § 9, 
3. Zakup żywności i przekazywanie jej na potrzeby osób wymienionych w § 9, 
4. Zakup niezbędnych leków na potrzeby osób wymienionych w § 9, 
5. Organizowanie i finansowanie wypoczynku wakacyjnego i w okresie ferii szkolnych, wycieczek dla osób wymienionych w 9, 
6. Zorganizowanie i prowadzenie punktów bezpłatnego żywienia, dla osób wymienionych w § 9, 
7. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, 
8. Prowadzenie szkoleń, kursów i wykładów związanych z ochroną środowiska, 
9. Finansowanie i organizowanie akcji tworzenia terenów zadrzewionych i zieleńców wokół miasta i w samym mieście. 
10. Finansowanie i tworzenie obiektów rekreacyjno - dydaktycznych dla osób wymienionych w § 9, 
11. Pozyskiwanie wybitnych pedagogów i odpowiednich organizatorów opieki specjalistycznej, 
12. Opracowanie publikacji i raportów informacyjnych w zakresie przedmiotu działalności Fundacji.

§ 11

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących zbieżną z celami Fundacji.

 

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12


1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie: 2000 zł (dwa tysiące złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia. 
2. Na ten cel fundatorzy przeznaczyli środki finansowe w wysokości: 
Stanisław Babinetz - 500,00 zł. (pięćset złotych) 
Stanisław Marmuźniak - 200,00 zł (dwieście złotych) 
Zdzisław Paszyński - 500,00 zł (pięćset złotych) 
Alicja Zajac - 5 00,00 zł (pięćset złotych) 
Wiesław Zając - 300,00 zł (trzysta złotych) 
3. Zabrania się: 
a.) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób pozostających z nimi w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa, powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz pozostających pod opieką i kuratelą, a także osób przysposobionych, zwanych dalej "osobami bliskimi"; 
b.) Przekazywania majątku na rzecz członków fundacji, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie, lub na warunkach preferencyjnych; 
c.) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż do stosunku do osób trzecich, chyba że wynika to ze statutowego celu fundacji; 
d.) Zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.


§ 13


Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14

Dochody Fundacji pochodzą z: 
a.) darowizn, spadków, zapisów, 
b.) subwencji osób prawnych, 
c.) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
d.) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.

§ 15

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 16


W przypadku powołania do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czymiy spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17

Osoby fizyczne i prawne które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 1000,OOzł (tysiąc złotych) lub gdy idzie o osoby zagraniczne 500 USD (pięćset dolarów) uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażają takie życzenie.

§ 18

Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI


§ 19

1. Organami fundacji są: 
a.) Zgromadzenie Fundatorów, 
b.) Rada Fundatorów, 
c.) Zarząd Fundacji 
2. Nie można łączyć ze sobą funkcji członka Rady Fundatorów i Zarządu Fundacji. 
3. Z wyjątkiem uregulowań w § 42, 44 i 46 decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. 
4. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW


§ 20


Zgromadzenie Fundatorów skiada się z Fundatorów.

§ 21

Zgromadzenie Fundatorów może uchwalą powołać do swojego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które: 
a.) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji, 
b.) zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji, 
c.) w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.

§ 22

Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swojego grona Prezydenta Zgromadzenia Fundacji na okres 5 lat.

§ 23


1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji. 
2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy: 
a.) uchwalenie zmian Statutu Fundacji, 
b.) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, 
c.) zatwierdzenie programów działania Fundacji, 
d.) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub podjętych z własnej inicjatywy, 
e.) ustalenie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu gromadzenia środków, 
f.) podejmowanie uchwal o połączeniu lub likwidacji Fundacji, 
g.) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji, 
h.) ustalanie wynagrodzenia dla Prezydenta Zgromadzenia Fundatorów i członków Zarządu Fundacji według zasad określonych w § 40, oraz zawieranie umowy o pracę z Prezydentem Zgromadzenia Fundatorów, 
i.) podejmowanie uchwal o połączeniu lub likwidacji Fundacji,

§ 24

1. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Prezydent Zgromadzenia z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu, lub 2/3 Fundatorów - zgłoszony Prezydentowi na piśmie. 
2. Zgromadzenie Fundatorów powinno być zwoływane co najmniej dwa razy w roku. 
3. Fundatorzy mogą działać przez swoich pełnomocników.

§ 25

Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.

§ 26

W przypadku niemożliwości pełnienia funkcji przez Prezydenta Zgromadzenia Fundatorów, Zgromadzenie Fundatorów powołuje ze swojego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.

§ 27

1. Rada fundatorów jest organem o uprawnieniach inicjatywnych. 
2. W skład Rady Fundatorów wchodzi od 3 do 5 osób, powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów na okres 3 lat. 
3. Członkostwo w Radzie Fundatorów przed upływem kadencji, ustaje z przyczyn wymienionych w 31.

§ 28

Do Kompetencji Rady Fundatorów należy: 
a.) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji, 
b.) występowania z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 
c.) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, 
d.) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd, 
e.) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu Fundacji, 
f.) uchwalanie regulaminu działania Zarządu, 
g.) ustanowienia organizacji wewnętrznej Fundacji, 
h.) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielania im absolutorium 
i.) zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia pracowników biura Fundacji,

§ 29

1. Każdy członek Zgromadzenia Fundatorów ma jeden glos. Uchwały, poza przypadkami określonymi w ust. 2, zapadają zwykłą większością głosów, a przy równej ich liczbie - decyduje głos przewodniczącego. 
2. Bezwzględnej większości głosów wymaga podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu.

§ 30

1. Do udziału w posiedzeniach organów Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawicieli organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 
2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach organów Fundacji ma charakter doradczy. 

ZARZĄD FUNDACJI


§ 31


1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem składa się z 3 do 5 osób ijest powoływany na okres 5 lat przez Zgromadzenie Fundatorów. 
2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu. 
3. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatorów następuje w przypadku: 
a.) złożenia rezygnacji, 
b.) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonanie funkcji członka Zarządu, 
c.) choroby, lub utraty sil - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, d.) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok, 
e.) przekroczenia 80 roku życia, 
f.) nienależytego wypełniania funkcji członka, 
g.) istotnego naruszenia postanowień statutu

§ 32

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes. 
2. Prezesa Zarządu wybierają członkowie Zarządu Fundacji, na okres 5 lat.

§ 33


Prezes z grona Zarządu wyznacza wiceprezesów.

§ 34

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 35

Zarząd Fundacji: 
a.) reprezentuje ją na zewnątrz, 
b.) opracowuje roczne plany jej działania, 
c.) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, 
d.) sprawuje zarząd jej majątkiem, 
e.) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 
f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji, 
g.) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych, 
h.) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji.

§ 36

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes Fundacji.

§ 37

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

§ 38

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§ 39

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Zgromadzenia Fundatorów.

§ 40

1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Prezydenta Zgromadzenia Fundatorów. 
2. Wynagrodzenie Prezydenta Zgromadzenia, członków Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków przez Fundację. 
3. Przeciętne wynagrodzenie nie może być wyższe od dwukrotnego dla Prezydenta, Prezesa, wiceprezesa Zarządu, lub półtorakrotnego dla członka zarządu, przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcyj nej gospodarki.

 

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU

§ 41


Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.

§ 42

Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu Fundacji. 
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 43


Połączenie nie może nastąpić jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

§ 44

Decyzję o połączeniu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów poprzez jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 45

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 46


Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały podjętej na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 47


Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz: Specjalny Ośrodek Szkoleniowo Wychowawczy w Jarosławiu ul. Jana Pawła II nr. 30

§ 48

Fundacja skłacla właściwemu ministrowi corocznie do dnia 30 kwietnia sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły

§ 49

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

 
 
 

Zarząd

 
 

Obecny skład Zarządu Fundacji: 
Alicja Zając - Prezes Zarządu
Maciej Inglot - Wiceprezes Zarządu
Łukasz Szałaj - Wiceprezes Zarządu
Wiesław Zając - Członek Zarządu
Lucyna Pleśniak - Prezydent Zgromadzenia

Organ nadzoru:

Marek Szuba
Sławomir Olejarczyk
Dawid Nykiel

 

 

Fundatorzy

 
 

Fundacja została ustanowiona przez fundatorów w składzie 5 osobowym: Stanisław Babinetz, Stanisław Marmuźniak, Zdzisław Paszyński, Alicja Zając i Wiesław Zając. Postanowieniem z dnia 26.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał fundacje pod nr 94513. Organem uprawnionym do reprezentacji jest Zarząd w 5 osobowym składzie, a organem nadzoru Rada Fundatorów 3 osobowym składzie. 

Obecny skład Rady Fundatorów:

 1. Stanisław Babinetz
 2. Alicja Zając
 3. Zdzisław Paszyński
 4. Stanisław Marmuźniak
 5. Wiesław Zając
 
 

 

Działalność

 
 

Nasza fundacja w ciągu roku organizuje kilka akcji charytatywnych związanych z imprezami dla biednych dzieci:


 1. Acja przedświąteczna Wielkanocna - rozdajemy biednym dzieciom paczki i talony żywnościowe.
 2. Akcja z okazji Dnia Dziecka; organizujemy festyny z Miejskim Ośrodkiem Kultury, rozdając nieodpłatnie najbiedniejszym dzieciom - typowanym przez: szkoły, domy dziecka, świetlice środowiskowe, oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - upominki takie jak: słodycze, odzież, zabawki itp.
 3. Akcja "Dożywianie" - organizujemy dożywianie w szkołach. Pieniądze uzyskujemy z kwest publicznych i sponsorów.
 4. Akcja "Mikołajki" - organizujemy biednym dzieciom nieodpłatne paczki z odzieżą, zabawkami i słodyczami.
 5. Akcja propagandowo - uświadamiająca, która ma na celu przestrzec młodzież przed czyhającymi na nich niebezpieczeństwami, oraz przed wkraczaniem na droge przestępczości. Spotkania są prowadzone z przedstawicielami prokuratury.
 6. W najbliższym czasie nasza fundacja planuje założyć Ośrodek Socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych.
 7. Wyprawki szkolne dla dzieci z biednych rodzin.
 8. Wigilia dla ubogich.

 

 

Kontakt

 

Spytka 5 lok. 4
37-500 Jarosław

Biuro: +48 16 621-11-72

Komórka: 48 696 475 057

e-mail: pomocnadlon12@interia.pl

 

NIP: 792-18-78-907

KRS: 0000094513

REGON: 650957499

 

KONTO: 12 9096 0004 2001 0000 2264 0001 - Bank Spółdzielczy w Jarosławiu

 

 

 

Przekaż 1%

 
 

Przekaż 1% podatku aby wesprzeć nasze inicjatywy!

Wystarczy, że w rocznym rozliczeniu PIT wpiszesz nazwę naszej Fundacji oraz nasz numer KRS: 0000094513

 

Przekaż 1% podatku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Dotyk Anioła

Nie każdemu jest dane
w podróży swojego życia poczuć dotyk anioła.
Mój Anioł
jak rycerz – stoi na straży, dba o bezpieczeństwo.
Pilnuje dostępu do mojego królestwa,
chroni nieskażoną duszę i ciało.
Czuję jego dotyk na moim ramieniu.
Nie odstępuje mnie w smutku, radości i żalu.
Wskazuje drogę prostą, jasną i świetlaną.
Napawa mnie miłością nieziemską, moralną i ognistą.
Moje myśli się zatrzymały.
A serce kołacze, bagażem życia strudzone.
Drogą, którą mu Bóg wyznaczył,
szczęścia spragnione i utęsknione wędruje,
Serce, wielce uradowane!
Mój Anioł z nieba do mnie na skrzydłach przylatuje
i swoją anielską miłością obdarowuje.
Daje mi znak, do siebie przywołuje,
umiłowania mojego ponad wszystko oczekuje.
W moje oczy namiętnie spogląda,
swym dotykiem anielskim – do siebie mnie przyciąga.
Panie – dziękuję ci za to.
Że doznałam olśnienia!
Poczułam dotyk Anioła i marzeń spełnienia.
Wiem, że stoi i stać będzie przy mnie blisko.
Gdy poproszę  go o wsparcie
Wtedy jestem tego pewna,
że on dla mnie zrobi wszystko.
Aniele !
Dziękuje ci za to,że rozświetlasz
 moje życie.
Miłość

Miłość bywa ulotna.
Miłość chce być trwała.
Miłość chce być prawdziwa,
by wszystko wygrała.
Kto ją raz poczuł w sobie
nie zapomni nigdy.
Zostanie w jego głowie.
Rozświetli mu zmysły.
Aż serce zawoła!
Kochaj i całuj,
pragnij i pożądaj,
uwielbiaj, aż do bólu.
Rozkołysz nagie ciało
w miłosnym podnieceniu…
Jak Anioł!
Jak Anioł, co rozwija skrzydła
w niebiańskim uniesieniu.
W realnej i czystej
miłości pragnieniu.
Ta Miłość nas nie zrani,
nie skrzywdzi, nie zasmuci,
ale w sercu i myślach
i w głowie zawróci.
Zapisze się w gwiazdach
i na wieczności łonie.
Nie zginie, nie odejdzie
i nigdy nie spłonie.
Nie wyrzucisz jej z serca
i nie wymażesz z pamięci.
Będzie naszą relikwią
tak jak wszyscy Święci.Rozmowa Aniołów
 
Popatrz – otworzyło się przed nami lazurowe niebo.
Czy możemy się zbliżyć i zajrzeć do niego?
Czy jest tam otchłań głęboka,
do której wstęp mają ludzie o kryształowych sercach
i szczęśliwych oczach?
Czy ty aby na pewno jesteś z tego świata?
Nie wiesz, że anioł w powietrzu ponad ludźmi lata.
Otwórz oczy szeroko, rozejrzyj się dookoła.
Zobacz – ile zniewolonych ludzkich serc,
myśli i głosów do Nieba o pomoc woła.
Nie ma istot idealnych,
na tym spragnionym miłości świecie.
Jest chaos, nieład, niemoc i nierządu kwiecie,
które czają się jak wróg gotowy do napaści,
żądny władzy i krwi, nie miłości.
Odbierają rozum, wiarę w przyszłość lepszą.
Zostawiają opętaną przez diabła i rozdartą duszę,
która w piekle przechodzić będzie straszne katusze.
Panie wszechmocny – dziękujemy Ci za to,
że pokazałeś nam drogę, by dotrzeć do wiecznego raju.
Dałeś nam skrzydła i wiarę w człowieka.
Obiecałaś, że w niebie królewska przyszłość nas czeka.
Czy czujesz ten zapach różany
unoszący się w powietrzu nad nami?
Daje sercu błogie ukojenie,
oczyszcza duszę i prostuje myśli,
uspokaja wszystkie nasze zmysły.
Wreszcie jesteśmy wolni od pokus tego świata.
Jak świetlista droga co się w przestworza wplata.
Dwa brylanty jak gwiazdy błyszczące na niebie.
Para wyjątkowych Aniołów skazanych na siebie.
ŚW.”Michał Archanioł”          

                                              Autor:  Alicja Zając  Jarosław 14.03.2015  W czerwonej jak ogień szacie.

Jak król tryumfuje.
Anielską władzę nad ludem sprawuje.
W prawej dłoni, trzyma długi miecz.
Który ochroni  przed złem
i w walce z szatanem obroni.
Zgiętą lewą ręką unoszącą się ku sercu.
Całą dłonią Kościół podtrzymuje
i  nakazuje w przykazaniach naśladować Boga.
Jako symbol wielokulturowości.
Nad ludem panuje i dobro przekazuje.
Święty Michale Archaniele.
Wodzu niebieskich zastępów.
Wspomagaj w walce z przeciwnościami losu.
Nie dopuszczaj do nas złego ducha.
Który tylko na nasz zły krok czyha.
Powiedz!
Jak żyć nam potrzeba.
By tak jak ty trafić do łaskawego nieba.
Jesteśmy ludźmi.
Stworzeni przez stwórcę.
I czystej doskonałej miłości spragnieni.
Żądni pięknego, jak w raju życia.
Wodzu sprawiedliwy !
Jak magik przeszywasz swoim wzrokiem.
Dogłębnie rozdartą każdą duszę.
Nie pozwól jej zranić.
I przez szatana omamić.
Bądź naszą tarczą ochronną.
Przed pokusami tego świata.
Pokornie o to prosimy.
I modły wznosimy do stwórcy.
Jesteś Patronem w wybranych miejscach.
Bo ludzie Ciebie za wzór mają.
Pomniki wznoszą otoczone chwałą.
Święty Michale nasz Archaniele!
Pojednaj wszystkie  narody.
Aby nikt nikomu nie czynił żadnej szkody.
Spraw, aby dobro zapanowało.
W wierze, spokoju i miłości
człowieka do człowieka się spełniało.              


Taniec Kochanków

Dziś wielki dzień kochanie.
Proszę - zmień swoje ubranie.
Przecież jest Bal.
Nie być na nim byłoby żal.
A ty masz na sobie ubogi strój Kopciuszka.
Jest wyblakły, spłowiały, podobny do starego fartuszka.
Moje ty kochanie, dałeś mi wezwanie
abym zrzuciła swoje stare ubranie.
I błyszczała w ogromnej sali.
Gdzie tyle par przygląda się nam z oddali.
Ja roziskrzonym okiem błądzę wokół siebie
I widzę tylko Ciebie.
Obok jesteś, ty, moja jedyna,
która w swojej dłoni moje serce trzyma.
Delikatnie i ukradkiem do siebie Cię przyciągam.
W Twoich magicznych oczach jak w lustrze się przeglądam.
Tak zespoleni w miłosnym uniesieniu,
Tańczymy - namiętności falą pchani ku spełnieniu.
Czujemy przypływ pożądania i nieziemskiej miłości.
Lekko i zwinnie krok po kroku stawiamy w radości.
W magicznym podnieceniu sobą oczarowania,
nie zauważamy innych, czując nasze ciała.
Wirujemy w takt muzyki, tańca wciąż spragnieni.
Zbliżeni, złączeni, namiętnie wtuleni.
Czujemy, że jesteśmy wyłącznie dla siebie
w tym tańcu spleceni jak obłoki w niebie.
W siebie zapatrzeni, rozkołysani biodrami,
Nie widzimy podłogi pod naszymi nogami.
Kochanie – zobacz jak moje serce całe dygoce.
Chcesz abym miała przez ciebie niewyspane noce.
Moja ty, jedyna! Wyznam Ci skrycie:
ten taniec to coś więcej – to jest nasze życie.
Od dawna marzyłem o takiej do tańca partnerce,
która obudziłaby ze snu moje serce.
Choć muzyka zmilknie i światła pogasną,
w nas uczucia tu rozbudzone nigdy nie wygasną.
Tak zasłuchani w siebie i wciąż zakochani
będziemy tym tańcu wirować latami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończenie akcji w Grecji do Aten "Rowerem po serce" Pomóżmy 7 letniemu Karolowi. Jarosławska Fundacja "Pomocna dłoń" w dniu 04.11.2018 przekazała rodzicom chorego na serce Karola Chmury kwotę: 9 487,86 zł. Dziękujemy studentom Politechniki Rzeszowskiej za tak piękny wyczyn z ich strony. 
Kacper Kogut 

 

 

 Zakończenie akcji w Grecji do Aten "Rowerem po serce" Pomóżmy 7 letniemu Karolowi. Jarosławska Fundacja "Pomocna dłoń" w dniu 04.11.2018 przekazała rodzicom chorego na serce Karola Chmury kwotę: 9 487,86 zł. Dziękujemy studentom Politechniki Rzeszowskiej za tak piękny wyczyn z ich strony. 

Kacper Kogut 

 

 

Przekaż 1%

 
 

Przekaż 1% podatku aby wesprzeć nasze inicjatywy!

Wystarczy, że w rocznym rozliczeniu PIT wpiszesz nazwę naszej Fundacji oraz nasz numer KRS: 0000094513

 

Przekaż 1% podatku

 

 

 

 

 

 

.

Mikołaj w Gminie Chłopice 01.12.2019 godz. 15:00. 


Certyfikaty:

 

 

 

 

 

.


Kod banera:
[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Zenobia Nowacka: 5 stycznia był tam bal dla pracowników biedronki . Piękny budynek . Wszystko oceniam na 6+ Jedzenie super . bardzo smaczne . . Obsługa 1 klasa . Wszystko na wysokim poziomie . . Miejsce warte polecenia .
Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.