Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Certyfikat:

ANC 14710

ważny do: 15 Grudzień 2018 r.

branża: Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości

województwo: mazowieckie

data wpisu do rejestru: 14.12.2015

miejscowość: Warszawa

kod: 00-580

ulica: al. J. Ch. Szucha 23

telefon: INFOLINIA MSZ 222 500 116

telefon: +48 22 523 90 00

www: www.msz.gov.pl

e-mail: dsi@msz.gov.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

Polsce - służyć, Europę - tworzyć, Świat - rozumieć

 

 

Ministerstwo
 Polsce - służyć, Europę - tworzyć, Świat - rozumieć

 

 

Misją Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest realizowanie interesów Rzeczypospolitej Polskiej poprzez współpracę w Europie i świecie na rzecz bezpieczeństwa, demokracji i rozwoju.

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego:

 

 1. do spraw zagranicznych,
 2. do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Zakres właściwości ministra kierującego działem administracji rządowej został określony w ustawie o działach administracji rządowej.

 

Zadania, strukturę i tryb pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych określają: Statut oraz Regulamin organizacyjny.

 

 

 

Misja i katalog dobrych praktyk MSZ 
 
 


  

Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

 

Misją Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest realizowanie interesów Rzeczypospolitej Polskiej poprzez współpracę w Europie i świecie na rzecz bezpieczeństwa, demokracji i rozwoju.

Katalog dobrych praktyk Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 

1.  Działaj dla kraju swego, a nie interesu własnego.

2.   Sławienie Polski jest naszym obowiązkiem.

3.   Szanuj podwładnego, kolegę i przełożonego.

4.   Mów i pisz zwięźle i precyzyjnie.

5.  Wykazuj inicjatywę, działaj zespołowo.

6.   Planuj realistycznie.

7.   Dotrzymuj słowa i terminów.

8.   Doceniaj wartościową pracę, oceniaj i nagradzaj sprawiedliwie.

9.   Dostrzegając problem, proponuj rozwiązania.

10. Ucz się do końca życia i nigdy nie sądź, że wiesz wszystko.

 

Minister Witold Waszczykowski

 

 Minister Witold Waszczykowski

Witold Waszczykowski urodził się 5 maja 1957 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Jest dyplomatą, z wykształcenia historykiem, ma tytuł doktora nauk humanistycznych.

 

Szef polskiej dyplomacji jest absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego (1980 r.) oraz Wydziału Stosunków Międzynarodowych University of Oregon (1991 r.) w Stanach Zjednoczonych. W latach 1992-1993 odbył studia podyplomowe w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego i kontroli zbrojeń w Geneva Centre for Security Policy w Szwajcarii. W 1993 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w historii na podstawie pracy „Stany Zjednoczone a strategiczne rokowania rozbrojeniowe 1919-1936”. W latach 1981-1987 pracował na stanowisku asystenta na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. 

 

Z Ministerstwem Spraw Zagranicznych związany jest od początku lat 90. W 1992 roku został zatrudniony jako starszy ekspert w  Departamencie Systemu Narodów Zjednoczonych i Departamencie Instytucji Europejskich, w 1996 roku został zastępcą dyrektora w Departamencie Instytucji Europejskich, a następnie w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa. W 1997 roku pełnił obowiązki szefa Biura Łącznikowego RP przy NATO w Brukseli, był także zastępcą Przedstawiciela RP w nowopowstałej placówce dyplomatycznej przy Sojuszu Północnoatlantyckim (1997- 1999 r.). W latach 1999-2002 reprezentował Polskę w Iranie jako ambasador. W 2003 roku pracował w Departamencie Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ, a w 2005 został zastępcą dyrektora w Departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu. W latach 2005-2008 był wiceministrem spraw zagranicznych,  jednocześnie pełniąc funkcję głównego negocjatora w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie tarczy antyrakietowej.

 

W 2008 roku został powołany na stanowisko zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Od 2011 roku był posłem na Sejm VII Kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W parlamencie pełnił między innymi funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i delegata do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. W tegorocznych, październikowych wyborach parlamentarnych ponownie uzyskał mandat poselski. Otrzymał blisko 33 tys. głosów, co stanowiło najlepszy wynik w okręgu sieradzkim.

 

 

Zadania i kompetencje Ministra Spraw Zagranicznych
 

1. Wynikające z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych:

 

 • kierowanie działami administracji rządowej: sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
 • dysponowanie częścią 45 budżetu państwa.

2. Wynikające z ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej:

 

1) w dziale sprawy zagraniczne:

 

 • utrzymywanie stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi;
 • reprezentowanie i ochrona interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym także przed sądami i trybunałami międzynarodowymi, z wyłączeniem organów sądowych Unii Europejskiej i Trybunału Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA;
 • koordynowanie polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w tym działalności organów administracji rządowej oraz podległych im jednostek przez:

a) coroczne opracowywanie, uzgadnianie i wnoszenie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów dokumentu rządowego określającego kierunki i cele polskiej polityki zagranicznej oraz promocji interesów Rzeczypospolitej Polskiej na następny rok, a także opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów wieloletnich strategii w zakresie spraw zagranicznych,

 

b) opiniowanie pod względem zgodności z tym dokumentem i przedkładanie Prezesowi Rady Ministrów opinii na temat rocznych i wieloletnich planów współpracy zagranicznej ministrów,

 

c) współuczestniczenie w istotnych dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej relacjach międzynarodowych;

 • reprezentowanie i ochrona interesów polskich obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą, a także współpraca z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspieranie polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą;
 • sprawy z zakresu międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej;
 • kształtowanie międzynarodowego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej;
 • sprawy z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej, a także wspierania działań promujących polską gospodarkę, kulturę, język, turystykę, technikę i naukę realizowanych w ramach innych działań;
 • przedstawianie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej informacji o zadaniach polskiej polityki zagranicznej;
 • ustalanie organizacji i kierowanie działalnością placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz koordynowanie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa placówek.

 

2) w dziale członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:

 

 • w zakresie udziału organów administracji rządowej w pracach organów Unii Europejskiej, a w szczególności opracowywanie strategii polityki Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Unii Europejskiej oraz inicjowanie i opracowywanie dokumentów rządowych związanych z udziałem w pracach organów Unii Europejskiej lub opiniowanie ich pod względem zgodności z tą strategią;
 • w zakresie działalności informacyjnej i edukacyjnej służącej rozpowszechnianiu wiedzy o integracji europejskiej i zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej oraz polityce Rady Ministrów w tej dziedzinie;
 • w zakresie zgodności polskiego systemu prawa z prawem Unii Europejskiej oraz ochroną interesów Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w szczególności:

a) koordynowanie procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawa,

 

b) przedstawianie Radzie Ministrów opinii o zgodności z prawem Unii Europejskiej rządowych projektów aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz projektów umów międzynarodowych,

 

c) opiniowanie, na zasadach określonych w regulaminie Sejmu, projektów ustaw co do ich zgodności z prawem Unii Europejskiej,

 

d) zapewnienie, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

 

 • przygotowanie organów administracji rządowej do wykonywania zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
 • zatrudniania obywateli polskich w instytucjach i agendach Unii Europejskiej.

3. Wynikające z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów:

 

 • uczestnictwo, na zasadach określonych w Konstytucji, w ustalaniu polityki państwa, ponosząc za treść i realizację działań Rządu odpowiedzialność w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 • inicjowanie i opracowywanie polityki Rządu w zakresie swojej właściwości, a także przedkładanie inicjatyw, projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach;
 • realizacja polityki Rady Ministrów; 
 • reprezentowanie Rządu przed Sejmem RP na zasadach określonych w ustawie;
 • udział w posiedzeniach Rady Ministrów;
 • kierowanie, nadzór i kontrola działalności podporządkowanych organów, urzędów i jednostek;
 • przedstawianie spraw dotyczących działania podległego resortu na posiedzeniach Rady Ministrów.

 

 

Kierownictwo MSZ
 
Ministerstwem Spraw Zagranicznych kieruje Minister Spraw Zagranicznych przy pomocy sekretarzy, podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego służby zagranicznej.

 

Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych działają sekretarze i podsekretarze stanu, którzy zgodnie z ustalonym zakresem czynności wyznaczają komórkom organizacyjnym i placówkom zagranicznym szczegółowe zadania merytoryczne.

 

Wszystkie zadania sekretarzy i podsekretarzy stanu są zawarte w Decyzji Ministra Spraw zagranicznych w sprawie zakresu czynności sekretarza stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz zakresu zastępowania Ministra Spraw Zagranicznych przez sekretarzy stanu.

 

Zadania dyrektora generalnego służby zagranicznej określa w szczególności ustawa o służbie zagranicznej oraz ustawa o służbie cywilnej.

 

 

Sekretarz Stanu ds. parlamentarnych, Polonii, konsularnych i dyplomacji publicznej – Jan Dziedziczak

 

 

 

Jan Dziedziczak ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku politologia. W 2005 r. jako stypendysta rządu japońskiego i Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych w Tokio brał udział w szkoleniu z zakresu prowadzenia polityki informacyjnej i mediów m.in. w telewizji publicznej w Japonii, Australii i Nowej Zelandii. W 2008 r. ukończył wyższy kurs obronny na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

 

Od lipca 2006 do listopada 2007 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego rządu Jarosława Kaczyńskiego. Od 2007 r. poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji. W pracy parlamentarnej zajmował się m.in. sprawami polonijnymi, repatriacją Polaków z Kazachstanu oraz budową wizerunku Polski za granicą. Pracował  w Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz  Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich.

 

Był też członkiem kilku stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych, w tym delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii, czy Zespołu Parlamentarnego do spraw Białorusi. Pełnił też funkcję przewodniczącego Polsko-Islandzkiej, oraz wiceprzewodniczącego Polsko-Serbskiej i Polsko-Rumuńskiej Grupy Parlamentarnej.

 

 

Sekretarz Stanu ds. europejskich - Konrad Szymański
 
 
 
 
Konrad Szymański urodził się 6 grudnia 1969 r. w Kaliszu. W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

W latach 1993–1997 był ekspertem komisji samorządowej Rady Miasta Poznania, a od 1997 r. doradcą przewodniczącego polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Marcina Libickiego. W latach 1997–1998 był pracownikiem Kancelarii Sejmu, a od 1999 r. do 2000 r. doradcą wicemarszałka Sejmu. W okresie 1999–2000 zasiadał w gabinecie politycznym ministra Kazimierza Marcinkiewicza (szefa gabinetu politycznego premiera Jerzego Buzka) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2000 r. do 2002 r. był redaktorem programowym TV Puls, a w latach 2002-2009 redaktorem naczelnym dwumiesięcznika Międzynarodowy Przegląd Polityczny.

 

W latach 2004-2014 Konrad Szymański był Posłem do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Zasiadał w Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), w których zajmował się sprawami wschodnimi i relacjami Unii z krajami Partnerstwa Wschodniego oraz bezpieczeństwem energetycznym Unii. W 2013 r. „Polityka”, a w 2014 r. „Rzeczpospolita” uznały go za jednego z najlepszych polskich Posłów do Parlamentu Europejskiego. 

 

 

Podsekretarz Stanu ds. dyplomacji ekonomicznej oraz polityki amerykańskiej, azjatyckiej i europejskiej - Katarzyna Kacperczyk
 
 
 
Katarzyna Kacperczyk zatrudniona jest w MSZ od 2002 roku. Pracowała w Departamencie Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, w latach 2005 do 2009 w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, a od 2009 w Departamencie Zagranicznej Polityki Ekonomicznej. Od 2010 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Polityki Ekonomicznej a następnie dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej. Pracowała również – w ramach programu stażowego KE – w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej Polityka Przedsiębiorstw oraz w Centrum ds. Energii i Polityki Publicznej na uniwersytecie Columbia.

 

Katarzyna Kacperczyk jest absolwentką Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz sekcji prawa Europa Institut na  Universität des Saarlandes w Saarbrücken. Ukończyła  prestiżowy Columbia University w Nowym Jorku, gdzie oprócz studiów ekonomicznych ukończyła dodatkową specjalizację w zakresie zarządzania rynkami energii.

 

Studiowała również w Szkole Głównej Handlowej w ramach Programu Studiów Europejskich realizowanego wspólnie z francuska uczelnią Institut d'Etudes Politiques. Jest stypendystką DAAD.

 

W 2011 roku odznaczona została przez Prezydenta RP  Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Włada biegle j. niemieckim, angielskim i francuskim, roboczo używa również j. włoskiego, rosyjskiego i arabskiego. 

 

Podsekretarz Stanu ds. współpracy rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej - Joanna Wronecka
 

 

 

Wiceminister Joanna Wronecka jest dyplomatą, z wykształcenia arabistką, absolwentką filologii arabskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską obroniła w roku 1985 na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie filozofii arabsko-muzułmańskiej. Przebywała na stypendiach naukowych w Algierii, Egipcie i Francji.

 

Od 1993 roku pracuje w służbie zagranicznej przechodząc kolejne szczeble kariery od eksperta poprzez radcę ministra, naczelnika, wicedyrektora i dyrektora departamentu oraz ambasadora tytularnego. W latach 1996-1998 była wicedyrektorem Departamentu Systemu Narodów Zjednoczonych, a od 1998 do 1999 roku dyrektorem Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu. W latach 2003-2005 piastowała stanowisko dyrektora Sekretariatu Ministra. Przez cztery lata (1999-2003) była Ambasadorem RP w Kairze, a od 2005 do 2010 Ambasadorem w Rabacie.

 

We wrześniu 2010 decyzją Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa ambasador Joanna Wronecka została mianowana szefem delegatury Unii Europejskiej w Ammanie. Od września 2015r. pełniła funkcję doradcy ds. państw arabskich, bliskowschodniego procesu pokojowego i Iranu w Departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ.

 
Podsekretarz Stanu ds. polityki wschodniej i bezpieczeństwa - Marek Ziółkowski
 
 
 
Marek Ziółkowski ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę dyplomatyczną rozpoczął w 1991 r. jako konsul na Białorusi. Po przekształceniu w 1992 r. ówczesnego konsulatu w Mińsku w Ambasadę RP, pełnił do 1996 r. funkcję zastępcy szefa misji. W MSZ w latach 1997-2001 zajmował się problematyką państw Europy Wschodniej, jako zastępca dyrektora i dyrektor Departamentu Europy Wschodniej.

 

W maju 2001 r. został mianowany Ambasadorem RP w Kijowie, gdzie pełnił misję do 2005 r. Po powrocie do centrali MSZ, w latach 2006-2008 był zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa, a następnie dyrektorem Departamentu Współpracy Rozwojowej (2008-2011).

W czerwcu 2012 r.  Prezydent RP mianował Marka Ziółkowskiego ambasadorem RP w Kenii i 9 innych krajach Afryki Wschodniej oraz Stałym Przedstawicielem RP przy UNEP i UN Habitat.

 

Autor wielu publikacji na temat Białorusinów i Ukraińców w Polsce. W 2008 r. opublikował książkę „Projekt Ukraina”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia RP i ukraińskim Orderem Jarosława Mądrego V klasy.

 

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło podpisała nominację z dniem 22 grudnia 2015 r.

 

 

Podsekretarz Stanu ds. prawnych, traktatowych oraz praw człowieka - Aleksander Stępkowski
 
 

 

 

Aleksander Stępkowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się prawem porównawczym prywatnym i publicznym oraz myślą polityczną i prawną (m.in. polską tradycją republikańską), zwłaszcza zaś determinującym wpływem, jaki filozofia wywiera na kształt instytucji prawnych.

 

Jako prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris angażował się w ochronę praw człowieka na forum Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Komitetu Praw Dziecka ONZ, Europejskiego Komitetu Praw Społecznych.

 

Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2000 i 2001), University of Manchester (1999), University of Oxford (2002), Katholike Universiteit Leuven (2003).

 

 

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej - Dariusz Wiśniewski
 
 

 

 

Dariusz Wiśniewski urodził się w Warszawie. Ukończył studia wyższe na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i Oxford University.

 

Pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozpoczął w 1994 r. W latach 1994-97 pracował w Departamencie Ameryki Północnej i Południowej zajmując się problematyką współpracy politycznej i wojskowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi oraz przygotowaniami Polski do wejścia do NATO.

 

W latach 1997-2001 pełnił służbę w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Po powrocie do Polski pracował w Departamencie Systemu Informacji, następnie w Sekretariacie Ministra. Od 2004 do 2009 r. pełnił służbę w Ambasadzie RP w Zagrzebiu, przez półtora roku kierował tą placówką jako chargé d'affaires. Od 2010 do 2012 r. był zastępcą dyrektora Centrum Rozwoju Zawodowego MSZ, następnie pracował w Departamencie Konsularnym. Od września 2013 do grudnia 2015 r. był konsulem generalnym w Lyonie.

 

Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski powołał Dariusza Wiśniewskiego na stanowisko Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej 1 lutego 2016 r.

 

Zna języki: angielski, chorwacki i francuski.

 

W czasie wolnym m.in. jeździ na nartach, gra w brydża, interesuje się malarstwem średniowiecznym i nowożytnym oraz architekturą europejską.

 

Instytuty Polskie

Instytuty Polskie za pomocą instrumentów, które stanowią dyplomacja publiczna i kulturalna, czynią starania, by Polska była obecna i doceniana wszędzie na świecie. Identyfikują najważniejsze obszary, formy i koncepcje działań na rzecz promocji kraju, międzynarodowej rozpoznawalności i konkurencyjności Polski, a skutecznie je wykorzystując, umacniają jej pozycję polityczną, gospodarczą i cywilizacyjną. Codziennie dbają o budowę pozytywnego wizerunku Polski na świecie.

 

Działania 25 Instytutów Polskich uwiarygodniane są poprzez tworzenie wokół nich kręgu miejscowych przyjaciół i promotorów Polski, złożonego z osób o wysokim autorytecie, należących do środowisk opiniotwórczych. To IP najlepiej znają lokalne realia i grupy docelowe, do których kierowane są przedsięwzięcia promocyjne kreujące rozpoznawalność i atrakcyjność narodowej marki. Aby ją skutecznie promować, stale współpracują z partnerami krajowymi, jak np. Polski Instytut Sztuki Filmowej, Instytut Fryderyka Chopina czy też Instytut Adama Mickiewicza.

 

AUSTRIA-WIEDEŃ-IP

www.polnisches-institut.at

NIEMCY-DUSSELDORF-IP

www.polnisches-institut.de

BELGIA-BRUKSELA-IP

www.culturepolonaise.eu

NIEMCY-BERLIN-IP

berlin.polnischekultur.de

 

BIAŁORUŚ-MIŃSK-IP

www.instpol.by

ROSJA-MOSKWA-IP

www.ipol.ru

BUŁGARIA-SOFIA-IP

www.institutpolski.org

ROSJA-PETERSBURG-IP

www.polinst.ru

CZECHY-PRAGA-IP

www.polskyinstitut.cz

RUMUNIA-BUKARESZT-IP

www.culturapoloneza.ro

CHINY-PEKIN-IP

strona www

SŁOWACJA-BRATYSŁAWA-IP

www.polinst.sk

FRANCJA-PARYŻ-IP

www.institutpolonais.fr

STANY ZJEDNOCZONE-NOWY JORK-IP

www.polishculture-nyc.org

HISZPANIA-MADRYT IP

www.culturapolaca.es

SZWECJA-SZTOKHOLM-IP

www.polskainstitutet.se

INDIE-NEW DELHI-IP

www.polishinstitute.in

UKRAINA-KIJÓW-IP

www.polinst.kiev.ua

IZRAEL-TEL AVIV-IP

www.polishinstitute.org.il

WĘGRY-BUDAPESZT-IP

www.polinst.hu

 

JAPONIA-TOKIO-IP

pl.instytut-polski.org

WIELKA BRYTANIA-LONDYN-IP

www.polishculture.org.uk

LITWA-WILNO-IP

www.lenkukultura.lt

WŁOCHY-RZYM-IP

www.istitutopolacco.it

 

Misja i zadania Instytutów Polskich
 

Instytuty Polskie są placówkami podległymi Ministerstwu Spraw Zagranicznych, których naczelnym zadaniem jest upowszechnianie polskiej kultury, wiedzy o historii oraz dziedzictwie narodowym w świecie, a także promocja współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki oraz życia społecznego. W wielu miejscach Instytuty Polskie pełnią też rolę wydziałów do spraw kultury i nauki Ambasad RP.

Instytuty Polskie spełniają funkcje kompetentnych centrów promocji wiedzy o Polsce przez działalność informacyjno-edukacyjną oraz zapewnienie polskiej obecności w życiu kulturalnym poszczególnych krajów. Głównymi zadaniami tych placówek jest wprowadzanie polskiej kultury do najważniejszych ośrodków krajów ich funkcjonowania oraz dbałość o zapewnienie znaczącej polskiej obecności w przedsięwzięciach międzynarodowych, a także działanie na rzecz nawiązywania trwałych kontaktów między polskimi i zagranicznymi partnerami, aktywnymi w sferze międzynarodowej wymiany kulturalnej. Najkorzystniejszą formą organizacji wydarzeń promocyjnych jest współprodukcja z lokalnymi, renomowanymi instytutucjami kultury, co z jednej strony obniża koszt prezentacji po stronie polskiej, a z drugiej stanowi gwarancję dotarcia do miejscowego wyrobionego odbiorcy.

Misją dyplomacji kulturalnej jest skuteczne oddziaływanie na możliwie najszersze miejscowe środowiska artystyczne, eksperckie i opiniotwórcze. Budowanie dobrych, ścisłych kontaktów z przedstawicielami mediów należy do priorytetów działalności Instytutów Polskich.

Instytuty Polskie uwzględniają w swej działalności budowanie grona przyszłych sprzymierzeńców w dziele popularyzacji polskiego dorobku - pracowników i studentów wydziałów polonoznawczych, polonistyk, slawistyk i studiów środkowoeuropejskich, a także pracują na rzecz udziału polskiej kadry naukowej w procesie kształcenia młodzieży w kraju urzędowania.

Wsparcie ze strony polskiej dla działalności Instytutów Polskich w świecie zapewniają - poza MSZ - krajowe instytucje kultury, które w swoich zadaniach umieściły współpracę międzynarodową, m.in. Polski Instytut Sztuki Filmowej, Instytut Książki, Instytut Teatralny, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Instytut Adama Mickiewicza.

Program działalności Instytutów Polskich jest realizowany przz zespoły składające się z sześciu do ośmiu osób, w tym: dyrektor oraz zazwyczaj jeden pracownik merytoryczny delegowany z kraju, dwóch lub trzech ekspertów miejscowych, posiadających doskonałą znajomość języka i warunków kraju urzędowania oraz wyrobione kontakty w miejscowych środowiskach kulturalnych, a także dwóch pracowników pomocniczych. Skład ten może ulegać niewielkim modyfikacjom ze względu na miejscowe uwarunkowania.

 

 

 

Kontakt z MSZ
 
 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

TEL.  +48 22 523 90 00

 

 adres do korespondencji wyłącznie:

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

 

DZIENNIK PODAWCZY MSZ

czynny w godz. 8.15 - 16.15

 

 

INFOLINIA MSZ  222 500 116

 

www.obywatel.gov.pl - skorzystaj z usług publicznych

 

Masz wątpliwości gdzie załatwić swoją sprawę? Zadzwoń do „Informacji dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów” 

tel. 222 500 115 (pon.-pt. 8:00-16:00).

 Skargi i wnioski

 

*Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz   § 8. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. Nr 5 poz. 46), podanie adresu wnoszącego (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i numer lokalu) jest obowiązkowe.

 

Petycje

 

Zgodnie z Art. 2.3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). „Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 


 

Dostęp do informacji publicznej

 

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej można uzyskać na wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rzecznik@msz.gov.pl oraz pod adresem Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, Polska. W przypadku możliwości niezwłocznego udostępnienia informacji publicznej, informacja ta jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. W sprawie ewentualnych pytań dotyczących dostępu do informacji publicznej kontaktować się można pod numerem telefonu +48 22 523 9356. 

 


 

Biuro Rzecznika Prasowego: rzecznik[@]msz.gov.pl

Rekrutacja: rekrutacja[@]msz.gov.pl

Praktyki: praktyki[@]msz.gov.pl

Strony www: redakcja[@]msz.gov.pl

Archiwum MSZ: bazi.sekretariat[@]msz.gov.pl

Informacja konsularna: informacja.konsularna[@]msz.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do korzystania również z innych narzędzi konsularnych MSZ:

 

www.polakzagranica.msz.gov.pl

 

www.odyseusz.msz.gov.pl

 

www.msz.gov.pl/wakacje

 

www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne

 

 

Kontakt w sprawach konsularnych:

 

informacja.konsularna[at]msz.gov.pl

 

tel. (+48 22) 523 94 51

 

 .


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.