Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

www. Marek Bak .info działający w branży Brak kategorii, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14677

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Bank Spółdzielczy w Nasielsku

Certyfikat:

ANC 14525

ważny do: 07 Lipiec 2020 r.

branża: Finanse i ubezpieczenie

województwo: mazowieckie

data wpisu do rejestru: 7 lipca 2014

numer KRS: 0000052598

miejscowość: Nasielsk

kod: 05-190

ulica: Kościuszki 19

telefon: 236912331

www: www.bsnasielsk.pl

NIP: 5680002494

REGON: 000509086

e-mail: nasielsk@bsnasielsk.sgb.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

Historia Banku

Początki działalności naszego banku przypadły na okres zaborów. Brak dokumentów z tego okresu oraz okresu międzywojennego nie pozwala 
na dokładne przedstawienie jego historii powstania. Działalność Banku w tym okresie odtworzono na podstawie ustnych relacji działaczy oraz szczątkowych akt znajdujących się w posiadaniu muzeum polskiej spółdzielczości.


Wiek XIX i początki XX to okres długoletniej niewoli jaką przeżył naród polski. Nasielsk w tym okresie znajdował się w Królestwie Polskim i był pod zaborem rosyjskim. Statuty powstających spółdzielni musiały być zatwierdzane przez najwyższe władze carskie w Petersburgu. W takich warunkach społeczno-gospodarczych we wrześniu 1904 roku powstaje „Kasa Pożyczkowo – Oszczędnościowa”. Założycielami Kasy Pożyczkowo – Oszczędnościowej byli: Grzebski Feliks, Lentecki Witaliusz, Zakrzewski, Borkowski, Kaczyński, Brzeziński i wielu innych z Nasielska i okolic. Kasa nie posiadała własnego lokalu, nie było wykwalifikowanych pracowników, założyciele nie mieli wypracowanych form, na których opieraliby swoją działalność. Podstawowy kapitał własny Kasy składał się z udziałów i wkładów oszczędnościowych członków. 
W okresie międzywojennym Bank działał pod nazwą „Kasa Stefczyka”. Kierownikiem kasy był Lantecki Witaliusz. Działaczami społecznymi w tym okresie byli: Pątkiewicz Michał, Goszczyński Andrzej, Laskowski Kazimierz, Włoczewski Andrzej, Roman Józef i wielu innych. Mimo obiektywnych trudności Kasa prowadziła swoją działalność oszczędnościową i kredytową. 
W 1937 roku Kasa zakupiła posesję z budynkiem. W budynku tym obecnie mieści się siedziba Banku Spółdzielczego.
W okresie drugiej wojny światowej przed wkroczeniem Niemców w 1939r. dokumenty kasowe zostały zakopane z dokumentami magistratu. Niemcy odkopali te dokumenty i w oparciu o nie ściągali udzielone przez Kasę kredyty. 
Po okresie okupacji działalność Banku została wznowiona 2 czerwca 1946 roku. Funkcję kierownika jednostki objął wówczas Mokos Józef pełniący tę funkcję przed agresją niemiecką. Zmiany jakie nastąpiły w Polsce po drugiej wojnie światowej, spowodowały głębokie przeobrażenia w działalności Banku. 
Zmiany zachodzące w spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej w PRL pozwalają podzielić jej działalność na cztery okresy:
- lata 1946-1949 w których Bank kontynuował formy i metody działania 
z okresu międzywojennego,
- lata 1950-1955 Bank przekształcony w Gminną Kasę Spółdzielczą i stał się 
agendą banków państwowych,
- lata 1956-1975 przeobrażenia polityczne przywróciły spółdzielcom ich samorządy oraz stworzyły im warunki do efektywnego działania, Bank przyjął nazwę: Bank Spółdzielczy w Nasielsku,
- od 1975r. Bank Spółdzielczy został zrzeszony w Banku Gospodarki Żywnościowej, który był centralą spełniającą funkcję nadzorczą i koordynacyjną.
Zasięg działania Banku w Polsce Ludowej w miarę upływu lat 
powiększał się. Swym działaniem objął miasto i gminę Nasielsk, gminę Winnicę 
i gminę Świercze. Na początku lat 50-tych na terenie gmin Winnica i Świercze utworzono punkty kasowe. W 1967r. na bazie punktów kasowych w Winnicy 
i Świerczach utworzono filie. W sześć lat później tj. w 1973 roku filie przemianowano na oddziały.
Pod koniec lat osiemdziesiątych została zapoczątkowana reforma systemu bankowego, która stała się jednym z podstawowych elementów prowadzących 
do przebudowy gospodarczej kraju. Rozpoczął się okres budowy gospodarki rynkowej. Uchwalone w 1989 r. Prawo bankowe zwiększyło autonomię banków spółdzielczych, a w wyniku ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości w 1990 r. BGŻ utracił prawo do pełnienia funkcji centralnego związku spółdzielczego wobec banków spółdzielczych i żadna inna organizacja funkcji tych nie przejęła. W wyniku tych przemian Bank Spółdzielczy w Nasielsku działał zupełnie samodzielnie. W celu zapewnienia usług centrali finansowej była kontynuowana współpraca pomiędzy BGŻ i BS w oparciu o przepisy prawa bankowego, na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej o współpracy. 
Akt notarialny został zawarty pod koniec sierpnia 1994 roku. 
Początek lat 90-tych zapoczątkował proces wchodzenia banków spółdzielczych 
na wolny rynek finansowy. Trwający w tym czasie głęboki kryzys gospodarczy 
w rolnictwie i przemyśle stał się przyczyną poważnych i systematycznie pogłębiających się kłopotów finansowych. Przeżywał to również Bank Spółdzielczy w Nasielsku. Wprowadzony zakaz stosowania korzystniejszych zasad oprocentowania kredytów dla udziałowców BS niż dla pozostałych klientów spowodował zmniejszenie zainteresowania członkostwem i wnoszeniem większych udziałów. Bankom spółdzielczym wyznaczono progi kapitałowe, które były podstawą możliwości dalszego funkcjonowania.


W 1997r. Banki Spółdzielcze współpracujące z BGŻ z byłych województw: ciechanowskiego, płockiego, warszawskiego, radomskiego, piotrkowskiego, skierniewickiego i łódzkiego utworzyły zrzeszenie pod nazwą: Mazowiecki Bank Regionalny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. W zrzeszeniu tym znalazł się Bank Spółdzielczy w Nasielsku.


W dniu 5 września 2011 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS, wydał postanowienie, na mocy którego dokonał wpisu połączenia GBW S.A. i MR Banku S.A. do rejestru przedsiębiorców. Połączenie spółek nastąpiło na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Mazowiecki Bank Regionalny S.A.) na spółkę przejmującą (GBW S.A.). Równocześnie do Spółdzielczej Grupy Bankowej, dla której dotąd GBW S.A. był bankiem zrzeszającym, przystępują banki spółdzielcze, które dotąd funkcjonowały pod egidą MR Bank S.A. Dzięki temu powstaje bardzo silna grupa finansowa, zrzeszająca w sumie ponad 200 banków spółdzielczych, dysponująca siecią ponad 1 800 placówek w Polsce. Do grona tych banków należy również Bank Spółdzielczy w Nasielsku.

Bankiem kierowali:
 1. w latach 1950 – 1954 Lucjan Rzeczkowski 
 2. w latach 1954 – 1973 Władysław Kacprzycki 
 3. w latach 1973 – 1978 Kazimierz Górecki 
 4. w latach 1978 – 1985 Janusz Konerberger  
 5. w latach 1985 – 1990 Władysław Ogniewski  
 6. w latach 1990 – 1993 Krzysztof Jaworski 
 7. w latach 1993 – 1994 Włodzimierz Przybysz 
 8. od 1 lipca 1994 Ireneusz Górecki.


Po wyzwoleniu długoletnim przewodniczącym Rady Banku był Jaskółowski Anastazy.


Następnie funkcję tę pełnili: 
1. w latach 1969 - 1973 - Krzysztof Jaworski 
2. w latach 1973 - 1983 - Henryk Saracyn 
3. w latach 1983 - 1994 - Roman Kraszewski 
4. w latach 1994 - 2010 - Henryk Krajewski
5. od 24 czerwca 2010 - Wiesław Lewandowski.

 

Misja i cele działania

Misją Naszego Banku jest świadczenie najwyższej jakości usług finansowych, przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa lokowanych środków, a także dalsze unowocześnianie silnie kapitałowego Banku.


Tworzymy Bank, który cieszy się zaufaniem miejscowej społeczności.
Bank Spółdzielczy w Nasielsku to uniwersalny Bank, działający w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB), posiadający niezbędne kapitały i własne placówki działające na rzecz członków i Klientów Banku.


Podstawowym celem działania Banku Spółdzielczego w Nasielsku jest zapewnienie dostępu do produktów bankowych, w szczególności do:
1. kredytów udzielanych na korzystnych warunkach,
2. deponowania wolnych środków pieniężnych przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze,
3. kart płatniczych i bankowości internetowej.  

Celem statutowym nie jest maksymalizacja, ale optymalizacja zysków zgodnie z funkcjonowaniem Prawa spółdzielczego w oparciu o które działa Bank Spółdzielczy w Nasielsku.

 

Władze Banku

 

Zarząd Banku:


Ireneusz Wiesław Górecki – Prezes Zarządu,
Kamila Bielińska – Członek Zarządu,
Rafał Celmer – Członek Zarządu,
Ludmiła Górecka-Myszka – Członek Zarządu.

Rada Nadzorcza Banku:1. Wiesław Lewandowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Wiesław Olbrych – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Jarosław Górecki – Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Stefan Chełstowski – Członek Rady Nadzorczej,
5. Zbigniew Gąsior – Członek Rady Nadzorczej,
6. Grzegorz Górecki – Członek Rady Nadzorczej,
7. Janusz Konerberger – Członek Rady Nadzorczej,
8. Wojciech Krzyczkowski – Członek Rady Nadzorczej,
9. Mirosław Kopeć – Członek Rady Nadzorczej,
10. Robert Korycki – Członek Rady Nadzorczej,
11. Janusz Ostaszewski – Członek Rady Nadzorczej,

 

 

Zrzeszeni w SGB

 

W dniu 5 września 2011 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS, wydał postanowienie, na mocy którego dokonał wpisu połączenia GBW S.A. i MR Banku S.A. do rejestru przedsiębiorców. Połączenie spółek nastąpiło na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Mazowiecki Bank Regionalny S.A.) na spółkę przejmującą (GBW S.A.). 

Równocześnie do Spółdzielczej Grupy Bankowej, dla której dotąd GBW S.A. był bankiem zrzeszającym, przystępują banki spółdzielcze, które dotąd funkcjonowały pod egidą MR Bank S.A. 

Dzięki temu powstaje bardzo silna grupa finansowa, zrzeszająca 207 banków spółdzielczych, dysponująca siecią ponad 1 800 placówek w Polsce. 

Do grona tych banków należy również Bank Spółdzielczy w Nasielsku.
Powyższa decyzja to bardzo dobre rozwiązanie, które daje Klientom poczucie większego bezpieczeństwa i umożliwi uzyskanie wymiernych korzyści. Połączone banki dysponują większymi zasobami finansowymi, sprawną organizacją i najlepszymi rozwiązaniami technologicznymi.

 

 


 

 

Kontakt

 

 

Centrala Banku Spółdzielczego w Nasielsku 

ul. Kościuszki 19, 05-190 Nasielsk
tel/fax: 23 69 12 331
e-mail: nasielsk@bsnasielsk.sgb.pl

obsługa klienta: pn. - pt. 8.00 - 16.00
kasa czynna: pn. - pt. 8.00 - 16.00


 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku Punkt Kasowy 

siedziba Urzędu Miejskiego w Nasielsku
 ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk

obsługa klienta: pn. - pt. 8.00 - 15.30
kasa czynna: pn. - pt. 8.00 - 15.30


 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku Oddział Świercze 

ul. Wiejska 3D, 06-150 Świercze
tel/fax: 23 69 16 011

obsługa klienta: pn. - pt. 7.30 - 15.30
kasa czynna: pn. - pt. 7.30 - 14.30


 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku Oddział Winnica 

ul. Pułtuska 44, 06-120 Winnica
tel/fax: 23 69 14 076


obsługa klienta: pn. - pt. 7.30 - 15.30
kasa czynna: pn. - pt. 7.30 - 14.30

 
 

 

 

 

 

 


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.