Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Wódki Raciborskie” Andrzej Kostyk działający w branży Przemysł, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14658

przeczytaj więcej

Browar Pilsweizer S.A działający w branży Przemysł, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14657

przeczytaj więcej

Browar Gościszewo S.C. Stanisław Czarnecki Chrystian Czarnecki działający w branży Przemysł, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14048

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Formalne kryteria wyboru pracowników

Wydawać by się mogło, że po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wszelkie formalne ograniczenia w wyborze pracowników, np. wymóg posiadania polskiego obywatelstwa, znikły. Tak jednak nie jest. Ograniczenia takie nadal istnieją, choć w znacznie mniejszym zakresie. Niniejsza seria artykułów ma celu przybliżenie przepisów, które takie ograniczenia przewidują dla wszystkich pracowników czy też dla poszczególnych ich grup zawodowych.
Shutterstock
Foto: Shutterstock
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 6 minut

Wymóg posiadania polskiego obywatelstwa:

Najogólniej rzecz ujmując wymóg ten pozostał dla zawodów związanych z wymiarem sprawiedliwości i służbą cywilną.

Wymóg posiadania obywatelstwa jest przewidziany dla prokuratorów i asystentów prokuratora ( art. 14 i 100a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze). Nie ma natomiast takiego wymogu dla urzędników sądów i prokuratur.

Prawo o ustroju sądów powszechnych przewiduje, iż obywatelstwo polskie powinien posiadać sędzia, referendarz sądowy oraz ławnik. Podobnie prawo o ustroju sądów administracyjnych przewiduje wymóg posiadania obywatelstwa polskiego dla sędziów sądów administracyjnych.

Wymóg posiadania obywatelstwa polskiego przewiduje także ustawa o policji. Podobnie jak w przypadku prokuratorów utrata obywatelstwa polskiego skutkuje koniecznością zaniechania pełnienia służby przez policjanta.

Pełnić służbę w Służbie Więziennej również może wyłącznie obywatel polski, zaznaczyć jednak należy, iż wymóg posiadania obywatelstwa nie jest przewidziany dla pracowników (w odróżnieniu od funkcjonariuszy) Służby Więziennej.

W dosyć szerokim zakresie wymóg posiadania obywatelstwa polskiego jest przewidziany dla stanowisk kierowniczych w Służbie Celnej.

Ustawa o pracownikach samorządowych pracownikiem samorządowym może być obywatel polski, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 11 ust 2 i 3 tej ustawy. Przepisy te wskazują:

„Kierownik jednostki, o której mowa w art. 2 ustawy ( a mówi się w nim o jednostkach obsługujących organy samorządu terytorialnego, między innymi o urzędach marszałkowskich czy starostwach powiatowych) upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej”

Zgodnie z art. 3 ustawy o pracownikach urzędów państwowych urzędnikiem państwowym może być tylko obywatel polski. Zasięg tej ustawy, a co zatem idzie zasięg stanowisk, pracownicy zatrudnieni na których są uznawani za urzędników państwowych jest niezwykle szeroki z uwagi na treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1995 roku w sprawie określenia stanowisk w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, na których zatrudniani pracownicy są urzędnikami państwowymi. Zgodnie bowiem z tym rozporządzeniem nawet kasjer w komendzie wojewódzkiej Policji jest urzędnikiem państwowym. Nadto ustawa u pracownikach urzędów państwowych dała możliwość Radzie Ministrów na rozciągnięcie jej przepisów między innymi na pracowników komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży

Z mocy samej ustawy o pracownikach urzędów państwowych jej przepisy mają zastosowane do urzędników państwowych zatrudnionych w: Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta, Sądzie Najwyższym, Biurze Trybunału Konstytucyjnego, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w sprawach nieuregulowanych w odrębnych przepisach, Krajowym Biurze Wyborczym, regionalnych izbach obrachunkowych, Biurze Generalnego

Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Jak widać z powyższego tylko ta jedna ustawa oraz przepisy wykonawcze do niej określają bardzo szeroki zakres stanowisk, na których zatrudnieni mogą być wyłącznie obywatele polscy.

Kolejnym aktem prawnym przewidującym wymóg posiadania obywatelstwa polskiego dla pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach jest ustawa o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 roku. Zgodnie z art. 4 tej ustawy w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba będąca obywatelem polskim. Od tej zasady przewidziany jest wyjątek. Zgodnie bowiem z art. 5 ustawy:

Dyrektor generalny urzędu, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach pracy, wskazuje, za zgodą Szefa Służby Cywilnej, stanowiska, o które, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. soba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada odpowiednio potwierdzoną znajomość języka polskiego. Szefem Służby Cywilnej może być wyłącznie obywatel polski.

Ponadto w wielu ustawach przewidziany jest wymóg posiadania obywatelstwa polskiego dla szefów/ kierowników poszczególnych służb, inspekcji czy agencji państwowych.
Podsumowując zatem stwierdzić należy, iż praca w organach wymiaru sprawiedliwości czy też organach administracji publicznej, służbach mundurowych oraz na stanowiskach w innych podmiotach związanych z wykonywaniem władzy państwowej nadal wymaga posiadania obywatelstwa polskiego, niezależnie od innych wymogów, np. niekaralności czy też stosownego poziomu wykształcenia.

Wymóg posiadania obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państw członkowskich UE:

Podkreślić należy, że pomimo istnienia licznej grupy przepisów przewidujących wymóg posiadania obywatelstwa polskiego przez funkcjonariuszy, urzędników i pracowników organów administracji publicznej, po wejściu Polski do Unii Europejskiej w szeregu przypadków wymóg ten został złagodzony i do pracy na pewnych stanowiskach czy też wykonywania pewnych zawodów zostali dopuszczeni także obywatele państw członkowskich UE.

Złagodzenie to objęło między innymi zawody prawnicze, włącznie z notariuszami, z tym że są to wolne zawody, a z wyjątkiem radców prawnych ani adwokaci ani notariusze nie mogą wykonywać swojej pracy na podstawie umów o pracę. Złagodzenie wymogów w zakresie obywatelstwa objęło też zawód tłumacza przysięgłego. Wymóg posiadania obywatelstwa polskiego został zniesiony w ustawie o doradztwie podatkowym.

Wracając zatem do wymogów posiadania obywatelstwa polskiego lub państwa UE dla osób, które mogą być pracownikami, zwrócić uwagę należy na przepisy Karty Nauczyciela.
Karta Nauczyciela przewiduje, iż stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli posiada on obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jeszcze dalej idzie ustawa o szkolnictwie wyższym, dopuszcza bowiem zatrudnienie także cudzoziemców, a nie tylko obywateli UE, i to bez konieczności uzyskiwania zezwoleń na pracę.

Wymogu posiadania obywatelstwa polskiego nie przewiduje też dla maklerów ustawa o obrocie instrumentami finansowymi.

Obywatele państw UE mają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, o ile oczywiście spełniają pozostałe wymogi określone w art. 29 i 32 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Obywatele państw UE mają też prawo wykonywania zawodu lekarza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów przewidzianych w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Podobna regulacja jest zawarta w ustawie o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

Obywatel państwa członkowskiego UE może też wykonywać zawód rzecznika patentowego po spełnieniu pozostałych określonych w ustawie o rzecznikach patentowych wymagań.
Ponownie zauważyć należy w nawiązaniu do uwag dotyczących ustawy o pracownikach samorządowych oraz służbie cywilnej, że w pewnym zakresie ustawy te dopuszczają zatrudnienie osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego.

Analiza wszystkich możliwych ustaw regulujących działalność zawodową zajęłaby byłaby zbyt obszerna i drobiazgowa, a niniejsze artykuły mają na celu zwrócenie uwagi na fakt, iż nadal istnieje konieczność sprawdzenia czy kandydat na pracownika posiada nie tylko wymaganą wiedzę i doświadczenie, lecz również spełnia wymogi formalne, czy to w zakresie posiadania obywatelstwa czy też np. niekaralności. Znaczna ilość przepisów w tej kwestii sugeruje sprawdzenie czy dla danego stanowiska/zawodu wymóg posiadania polskiego obywatelstwa lub obywatelstwa państwa członkowskiego UE istnieje, a jeśli nie istnieje, to na jakich warunkach można zatrudnić na takim stanowisku cudzoziemca spoza UE. O formach zatrudniania cudzoziemców spoza UE będzie mowa w dalszych artykułach na temat kryteriów doboru pracowników.

Tagi:

 

Opinie

i komentarze

Zenobia Nowacka: 5 stycznia był tam bal dla pracowników biedronki . Piękny budynek . Wszystko oceniam na 6+ Jedzenie super . bardzo smaczne . . Obsługa 1 klasa . Wszystko na wysokim poziomie . . Miejsce warte polecenia .
Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.