Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

IM Iwańscy działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14714

przeczytaj więcej

Firma Usługowo - Budowlana FIL - BUD - Zbigniew Ziarkowski działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14713

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Celestynów

Certyfikat:

ANC 13026

ważny do: 24 Listopad 2017 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: mazowieckie

data wpisu do rejestru: 29 stycznia 2013

miejscowość: Celestynów

kod: 05-430

ulica: Regucka 3

fax: 227897011

telefon: 227897060

www: www.celestynow.pl

NIP: 5322042946

REGON: 000533564

e-mail: ug@celestynow.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

Herb

 

 

Gmina Celestynów położona jest w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim. Jest to gmina wiejska, powstała w 1952 r. W skład gminy Celestynów wchodzi 15 miejscowości: Celestynów, Dąbrówka, Dyzin, Glina, Jatne, Lasek, Ostrowik, Ostrów, Podbiel, Pogorzel, Ponurzyca, Regut, Stara Wieś, Tabor, Zabieżki.
Gmina oddalona jest ok. 40 km od centrum Warszawy na szlaku Warszawa – Dęblin. Łączność ze stolicą zapewnia: elektryczna kolej podmiejska oraz prywatne linie autobusowe. Niemal cały jej obszar znajduje się w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Jej część centralna i wschodnia położona jest na Równinie Garwolińskiej, a zachodnia terenach pradoliny Wisły. Gmina Celestynów liczy 89 km kw. powierzchni i zamieszkuje ją ponad 11 tysięcy mieszkańców. 56% powierzchni gminy stanowią lasy, z czego ponad 86% to lasy sosnowe. Pozostałe 36% to użytki rolne o różnej klasie ziemi.

 

 Mapa Gminy Celestynówz.JPG

 

POL powiat otwocki gmina Celestynów map.svg

 

 

PRZYRODA

Fot. P. Mucha

 

Fot. O. Kołakowska

 

Rzeźba terenu

Gmina Celestynów położona jest na Równinie Garwolińskiej (część centralna i wschodnia gminy) oraz na terenach pradoliny Wisły (część zachodnia), na wysokości pomiędzy 93 m n.p.m. (okolice wsi Podbiel), a 142 m n.p.m. (okolice wsi Zabieżki).

 • Najwyżej  położony teren ( 142 m n.p.m.) – okolice wsi Zabieżki
 • Najniżej położony teren (93 m n.p.m.) – okolice wsi Podbiel

Największa część gminy (centralna i wschodnia) zlokalizowana jest na terenie  wysoczyzny morenowej, położonej na wysokości 120 – 140 m n.p.m. zbudowanej z osadów pochodzenia lodowcowego, pokrytych wydmami piaszczystymi. Teren pagórkowaty i lekko falisty urozmaicają doliny niewielkich potoków .
Zachodnia część gminy położona jest w pradolinie Wisły z zachowanymi fragmentami zabagnionego dawnego koryta rzeki.

 Występujące formy geomorfologiczne (plejstocen i holocen)  to:

 • zdenudowane wzgórza morenowe,
 • tarasy wydmowe.

    

Budowa geologiczna

Tarasy wydmowe:

Na obszarze tarasów wydmowych  występują piaski różnych frakcji. Są to pospółki i żwiry osiągające miąższość ponad 70 m i spoczywające na iłach pstrych pliocenu. W centralnej części gminy można spotkać na pewnych obszarach serię pyłów rzeczno-zastoiskowych, pyłów piaszczystych i glin pylastych o miąższości 2,5 m występujących na głębokości ponad 3 m. 
Zewnętrzną warstwą są gleby utworzone z piasków luźnych oraz żwirów, tzw. bielice. 
Piaski eoliczne i  plejstoceńskie piaski rzeczne są znakomitym  podłożem budowlanym.

Wzgórza morenowe:

wzgórza uformowane przez lodowiec, występujące na teranie Celestynowa, poprzez naniesiony i osadzony materiał skalny, w postaci odłamów i bloków skalnych, żwirów, piasków, a także pyłów, iłów i glin przemieszanych ze sobą i nieuwarstwionych.

  

Wody powierzchniowe

Układ hydrograficzny terenu Celestynowa należy  do bezpośredniej zlewni Wisły. Cieki wodne, z których część ma charakter okresowy biegną ze wschodu na zachód.

 


Fot. P. MuchaWody gruntowe

Wody podziemne występują w tzw. utworach piaszczysto-żwirowych o miąższości do 70 m, tworzących jednolitą warstwę wodonośną. Generalnie poziom wód gruntowych zależy od okresowego bilansu opadów, ich rozkładu i parowania. Gmina charakteryzuje się niewielką retencją powierzchniową i znaczną retencją gruntową (szczególnie w okolicach Celestynowa i w płd-zach części gminy).

Siedliska borów suchych, mieszanych i świeżych występujące na piaskach (luźnych lub słabogliniastych), gdzie zwierciadło wody gruntowej leży zwykle ok. 2,5 m pod powierzchnią terenu (lub głębiej), bazują wyłącznie na zasobach wody opadowej. Występujące również bory mieszane wilgotne, bagienne i torfowiska tworzą  drobne płaty w lokalnych zagłębieniach terenu, sprzyjające powstawaniu drobnych zbiorników wodnych, często  okresowych.

Południowo-zachodnia część gminy: kompleks łąkowo – bagienny  (Bagno Całowanie) wyróżnia się bardzo dużą retencją gruntową.

Centralna część gminy (okolice Celestynowa) – płytko położona warstwa nieprzepuszczalna gliny średniej  powoduje płytkie zaleganie wód gruntowych. Niewielka część wód opadowych występuje w postaci spływu powierzchniowego przechwytywanego przez istniejące rowy. Rowy te nie posiadają połączeń z ciekami wyższego rzędu  i  najczęściej zalegająca w nich woda wsiąka w przepuszczalne utwory piaszczyste.

 

 

Szata roślinna

Dominującą szatą roślinną gminy są lasy. Stanowią 54,3% jego powierzchni, co stanowi 4363  ha.

Znakomita większość obszaru gminy Celestynów zachowała cechy krajobrazu naturalnego z niewielkimi wpływami antropogenicznymi o znacznej wartości przyrodniczej. Wyróżnia się następujące zbiorowiska leśne:

 • bór sosnowy suchy
 • bór sosnowy świeży
 • bór mieszany
 • bór mieszany wilgotny
 • bór bagienny
 • grądy (lasy liściaste)
 • tereny olsów torfowcowych, porzeczkowych, tereny łęgowe

  

Występują również liczne zbiorowiska roślinności bagiennej  i torfowiskowej:

 • torfowiska wysokie
 • przejściowe
 • niskie

   

Wymienione powyżej formy szaty roślinnej często występują granicznie tworząc unikalne w skali kraju zbiorowiska. Z ponad 200 gatunków roślin występujących na terenie gminy, 30 objęto ochroną całkowitą lub częściową: gnidosz królewski, irys syberyjski, kotewka, orzech wodny, lilia złotogłów, mącznica lekarska, rosiczka okrągłolistna, storczyk bzowy, widłaki jałowcowate i torfowe, wrońce, nasiężrzał wielokolistny i brzoza niska.

 

Fot. O. Kołakowska

 


Skład gatunkowy drzewostanu

 • 86 % sosna – dominujący wiek  25-85 lat
 • 7 % brzoza
 • 4 % dąb
 • 2% olcha
 • 1 % osika

 

Fot. P. Mucha

 

Klimat

Celestynów położony jest w tzw. klimatycznej Dzielnicy Środkowej (wschodnia część Niziny Wielkopolskiej oraz Nizina Mazowiecka), w której występuje odmiana klimatu kontynentalnego. Charakterystyczne cechy tego klimatu wzmacnia duża powierzchnia terenów  zielonych, leśnych i łąkowo-bagiennych.


Specyfika klimatu

Ze względu na ukształtowanie i pokrycie terenu  występujące typy topoklimatyczne dzielimy na:

 • topoklimat obszarów wydmowych (bory suche) – niska wilgotność, dobre przewietrzenie, swobodny dostęp światła słonecznego powodują obfite wydzielanie olejków eterycznych głównie fitoncydów, których największe stężenie występuje w warstwach przyziemnych. Cecha ta tworzy sprzyjające warunki dla uznania wartości uzdrowiskowych topoklimatu znacznej części obszaru gminy;
 • topoklimat łegowo-olchowy – wysoka wilgotność, słabe przewietrzanie, nadmiar produkcji tlenu, ograniczony dopływ światła;
 • topoklimat torfowiskowo-bagienny – wysoka wilgotność, nierównomierne przewietrzanie, mała produkcja tlenu; wydzielane substancje lotne mają działanie antyseptyczne.

   

Świat zwierzęcy

Wielkoobszarowe kompleksy lasów, bagien i łąk są znakomitym siedliskiem dla bytowania fauny. Na terenie gminy występuje 16 gatunków ssaków chronionych takich jak: wydra, gronostaj, dziki, sarny i łosie. Bardzo licznie występują gatunki ryb (32) oraz ptactwa, z których 53 należą do rzadkich lub bardzo rzadkich.

Pośród gadów 6 gatunków jest objętych ochroną: jaszczurka zwinka, padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata. Wśród płazów – 11 gatunków chronionych: traszka zwyczajna, kumak nizinny, rzekotka drzewna i inne. Bezkręgowce – 14 gatunków chronionych: czerwończyk fioletek, paź królowej, kozioróg dębosz i in.

 

 

Herb i flaga 

 

  


Obecny wygląd herbu oraz flagi gminy Celestynów funkcjonuje od 1998 r. Zostały one określone w Uchwale Nr 17/98 Rady Gminy Celestynów z dnia 24.04.1998 r.

   Herbem Gminy Celestynów są w polu błękitnym dwie skrzyżowane gałązki dębowe z żołędziami barwy złotej oraz krzyżem kawalerskim. Także barwy złotej. Prezentowane w herbie zestawienie motywów i barw godła wraz z barwą pola tarczy herbowej zgodne jest z podstawowymi regułami wielowiekowej, ukształtowanej jeszcze w średniowieczu sztuki i nauki heraldycznej. W swym przedstawieniu herb Gminy Celestynów odwołuje się do miejscowych tradycji i przyrody, a pośrednio także do nazwy gminy. Krzyż kawalerski nawiązuje do słynnej Akcji Celestynów przeprowadzonej 20 maja 1943 roku przez Oddział Szturmowy "Kedywu" Komendy Głównej AK - akcji polegającej na uwolnieniu 49 więźniów politycznych przewożonych pociągiem z Lublina do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Ma on również nawiązywać do herbu rodziny Polakiewiczów - dawnych właścicieli ziemskich majątku Radzin, z których Tomasz był uczestnikiem kampanii napoleońskich 1812 i 1813 roku i został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Liście i gałązki dębowe symbolizują najstarsze ziemie pokryte lasem dębowym, od których powstała nazwa Dąbrówka. W heraldyce krzyż może być również uznawany za wizerunek drzewa, zaś dąb jest symbolem siły, potęgi i piękna. Błękitna barwa pola tarczy herbowej ma odniesienie do nazwy gminy pochodzącej od imienia Celestyna Polakiewicza, który w 1871 roku w drodze spadku objął majątek Radzin po Leopoldzie Radzińskim. Łaciński wyraz c a e l e s t i s, od którego utworzono to imię, oznacza: należący do nieba, niebiański. Błękit jest w heraldyce symbolem piękna, wzniosłości, chwały oraz czystości, lojalności, wierności i rzetelności. Barwa złota symbolizuje wiarę, stałość, mądrość i chwałę.

   Barwami Gminy Celestynów są kolory żółty - niebieski - żółty na fladze trójstrefowej, w układzie równoległych pasów poziomych jednakowej szerokości. Stosunek wysokości do długości flagi jest jak 5:8.

 

  

 

 

Wójt Gminy Celestynów

 

Funkcję Wójta Gminy sprawuje Pan Witold Kwiatkowski

e-mail: wojt@celestynow.pl

 

Wójt Gminy Celestynów pełni funkcję kierownika Urzędu Gminy Celestynów, ponadto sprawuje bezpośredni nadzór nad: Referatu Inwestycji, Zamowień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych, Samodzielnym Stanowiskiem ds. Kadr, Samodzielnym Stanowiskiem ds. Kontrolii Zarządczej, Sekretariatem, Urzędem Stanu Cywilnego, Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wójt sprawuje również bezpośredni nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

 

Zastępca Wójta Gminy Celestynów

 

  Funkcję Zastępcy Wójta Gminy sprawuje  Pan Piotr Rosłoniec

e-mail: zastepcawojta@celestynow.pl


 

Zastępca Wójta sprawuje nadzór nad pracą:  Referatu Geodezji, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Obrony Cywilnej. Sprawuje również bezpośredni nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych: Zakładu Obsługi Szkół, Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Kultury.

Zastępca Wójta przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

 

  

Sekretarz Gminy Celestynów

 

Funkcję Sekretarza Gminy sprawuje Krzysztof Boczarski

 

Sekretarz Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem: Referatu Spraw Obywatelskich, Biura Promocji oraz Referatem Organizacyjno - Administracyjnego - w tym: Biura Obsługi Rady Gminy i Biura Obsługi Mieszkańców.

 

Sekretarz Gminy przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

 

Skarbnik Gminy Celestynów

 

Funkcję Skarbnika Gminy sprawuje Pani Agnieszka Kurek

 

Skarbnik odpowiada za opracowanie i realizację budżetu Gminy Celestynów. Ponadto sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Referatów: Finansowego i Podatkowego.

 

Skarbnik Gminy przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu Gminy.


 

SKŁAD RADY GMINY CELESTYNÓW

Rada Gminy Celestynów kadencji 2014-2018

 

 1. Romuald Ziętala - Przewodniczący Rady Gminy
 2. Damian Krysztofik - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
 3. Piotr Lisowski
 4. Paweł Felczyk
 5. Henryk Floriańczyk
 6. Leszek Gąsiorowski
 7. Zbigniew Konefał
 8. Janina Narólska
 9. Stanisław Pawlak
 10. Piotr Stelmach
 11. Marcin Wawer
 12. Wiesław Jagiełło
 13. Wiktor Stanisław Piasecki
 14. Alina Kozera
 15. Agnieszka Ilona Wojtaś

 Dane kontaktowe

 
 URZĄD GMINY CELESTYNÓW
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów
 
NIP: 5322042946
REGON: 000533564
 
 tel.: 22 789 70 60;
22 789 71 21;
22 789 70 86;
22 789 71 19; 
22 779 59 84;
fax: 22 789 70 11
e-mail:  
ug@celestynow.pl

 

Godziny pracy urzędu:
 
poniedziałek: 900 - 1700
wtorek - piątek:  800 - 1600

Dane teleadresowe osób kontaktowych odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe.
 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat należy wpłacać
na konto Urzędu Gminy Celestynów:

 Bank Spółdzielczy w Otwocku Oddział Celestynów 
50 8001 0005 2002 0008 6091 0011

 

http://www.celestynow.pl/images_menus_big/0/17452/DSC_0145.JPG

 

 

Dane kontaktowe
URZĄD GMINY   W CELESTYNOWIE
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
 
tel.  22 789-70-60;  22 789-71-21;

 22 789-70-86;  22 789-71-19;
  22 779-59-84; fax  22 789-70-11

ug@celestynow.pl

 
 
Dane teleadresowe osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe
 
 NIP 532-204-29-46                 REGON 000533564
 
Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że wpłaty za podatek na terenie Gminy Celestynów należy wnosić na indywidualne konto bankowe  podane w decyzji w sprawie wymiaru podatku.
 
 
Pozostałe opłaty należy wpłacać na konto:

Bank Spółdzielczy w Otwocku Oddział Celestynów 

50 8001 0005 2002 0008 6091 0011

 

 

.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)
Maciej Mazur: Ostatnio mieliśmy wyświetlany na Euro-Renomie taki dodatkowy baner reklamowy. Dzięki dużej ilości odsłon staliśmy się bardziej rozpoznawalni. Polecam!

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.