Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

www. Marek Bak .info działający w branży Brak kategorii, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14677

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Miejska Chojnów reprezentowana przez Burmistrza Jana Serkiesa

Certyfikat:

ANC 13703

ważny do: 06 Maj 2019 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: dolnośląskie

data wpisu do rejestru: 6 maja 2013

miejscowość: Chojnów

kod: 59-225

ulica: Plac Zamkowy 1

telefon: 768188285

www: um.chojnow.eu; chojnow.eu

NIP: 6941001727

REGON: 390647446

e-mail: um.sekretariat@chojnow.eu ; gazeta@chojnow.net.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

  

 

 

Historia Chojnowa sięga XIII wieku. Miasto rozwinęło się z osady handlowej, powstałej przed rokiem 1288, związanej z tzw. Wysoką Drogą z Łużyc na Śląsk. Dziś liczy około 14. tysięcy mieszkańców, a o jego bogatej przeszłości świadczą historyczne obiekty i zbiory w miejskim muzeum.
Najstarszym zabytkiem w Chojnowie jest zamek Piastów Legnickich zbudowany w drugiej połowie XIII w., za czasów Henryka V. przebudowany w stylu renesansowym przez księcia Fryderyka III, dziś pełniący funkcję muzeum.

Na miejskim rynku stoi gotycki kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła z przełomu XIV i XV w. - zajmuje poczesne miejsce wśród zabytków Dolnego Śląska. Kolejnym jest świątynia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z początku XX wieku w stylu neoromańskim. Z dawnych umocnień obronnych, wzniesionych w XIV wieku zachowała się czworoboczna Baszta Tkaczy - symbol tkackich tradycji miasta i miejsce ekspozycji lokalnej twórczości artystycznej. 

W Chojnowie od wielu lat realizowane są inwestycje uwzględniające potrzeby przedsiębiorców i oczekiwania społeczne. Oddano do użytku rozbudowany i wyremontowany Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji m.in. z nowoczesną salą kinową, salą fitness i kręgielnią, odrestaurowano Dom Schrama z XVI wieku, Muzeum Regionalne i Miejską Bibliotekę Publiczną.

Została także rozbudowana baza sportowa – kryta pływalnia z saunami i jacuzzi, odremontowany stadion z nową bieżnią i trybunami, kilka boisk wielofunkcyjnych, siłownie plenerowe, squosch oraz wspomniana sala fitness i kręgielnia.

Atrakcją Chojnowa są parki z zabytkami przyrody i nowe tereny rekreacyjne.

Turystyczne walory miasta podnosi również oferta kulturalna, obejmująca co roku około stu wydarzeń – kulturalnych, sportowych, muzycznych i innych - rangi wojewódzkiej i ogólnokrajowej. Wśród nich Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego nawiązujący do miejskich, tkackich tradycji. Centrum miasta wypełnią wówczas liczne stragany z rękodziełami lokalnych artystów, a na scenie pojawią się znani artyści. 

Zapraszamy do Chojnowa zarówno turystów jak i przedsiębiorców. Inwestorom oferujemy tereny objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem na działalność przemysłową, pod zabudowę wielorodzinną, gastronomię i handel. 

Najatrakcyjniejsze do inwestowania są tereny objęte granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wyposażone w infrastrukturę techniczną o powierzchni ponad 5,46 ha.

 

 

(szerokość: 250 / wysokość: 1000)

 

HISTORIA

 

Dawne dzieje…

 

Znaleziska w Chojnowie wskazują na wpływy prowincjonalno-rzymskie z okresu II-IV wieku n.e. Znaleziono tu ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego pochodzące z VI-XII wieku.Osada Chojnów powstała przed rokiem 1288. Nazwa "Haynow" znaczy miejsce porosłe chojną, sosną. Według legendy był tu gaj poświęcony pogańskim bogom. Osada, usytuowana przy północnym odgałęzieniu szlaku handlowego zwanego "Wysoką Drogą"', miała dogodne warunki rozwoju.Pełne prawa miejskie Chojnów uzyskał w 1333 roku.Średniowieczny kształt miasta można jeszcze odczytać w obecnej siatce ulic. Jego centrum stanowił rynek, który powstał przez obudowanie domami rozszerzenia „Wysokiej Drogi" jeszcze w czasach przed lokacją. Przy wytyczaniu nowych ulic wykorzystano już istniejący układ dróg - stąd długi rynek i inne odstępstwa od stosowanego niemal wszędzie na Dolnym Śląsku układu szachownicowego.W początkach XIV w. rozpoczęto obwarowywanie miasta murami obronnymi, o których wzmiankę napotykamy w 1357 roku.

 

Rozwój miasta w wiekach XIV-XV zapewniały, poza dochodami płynącymi z wymiany handlowej, rzemiosło - głównie tkactwo i sukeinnictwo. Wielu mieszkańców miasta i okolic zajmowało się hodowlą owiec, tworząc lokalną bazę surowcową dla rozwoju sukiennictwa.Rozkwit miasta przerwały klęski spowodowane pożarami w latach 1318 i 1428. Ten ostatni pożar łączy się z najazdem wojsk husyckich i rzezią mieszkańców. Z pogromu uratowało się zaledwie 15 mieszczan, którzy ukryli się w kościelnej wieży. Upamiętnia to znajdująca się na wieży kościelnej tablica.Powoli miasto odbudowywało się, by w początkach XVI w. stać się znowu dobrze rozwiniętym, bogatym ośrodkiem miejskim.

 

Niezależnie od rozwoju rzemiosła rozwijał się handel. Sprzyjały temu kolejne decyzje ówczesnych władców. Król Władysław Jagiellończyk postanawia w 1503 roku, by szlaki handlowe z Saksonii przebiegały dwiema drogami: przez Legnicę, Chojnów, Bolesławiec, lub przez Legnicę, Chojnów, Lwówek Śląski, Lubań. Cesarz Rudolf II w 1580 zarządził, by kupcy udający się do Polski i Śląska korzystali wyłącznie z drogi biegnącej przez Legnicę, Chojnów, Bolesławiec, Nowogrodziec, Lubań, Zgorzelec, Budziszyn i dalej do Saksonii, Miśni i Turyngii.

 

Okres wojny trzydziestoletniej, przemarsze walczących armii, nakładane kontrybucje, grabieże, doprowadziły do zubożenia mieszkańców i upadku gospodarczego miasta.

 

Druga połowa XVIII w. to ponowna próba odbudowy rzemiosła. Zainteresowanie władz rozwojem sukiennictwa potwierdziło otwarcie w 1762 roku Zawodowej Szkoły Sukienniczej, a w 1769 roku budowa magazynu wełny z funduszów państwowych. Liczba rzemieślników trudniących się sukiennictwem w 1788 roku wzrosła do 57 osób.I znów pierwsze lata XIX w. przekreśliły dotychczasowy dorobek Chojnowa. W 1804 roku miasto nawiedziła katastrofalna powódź, nie ominęły go także przemarsze wojsk wojen napoleońskich.W drugiej połowie XIX w. Chojnów, podobnie jak inne miasta śląskie wkroczył w fazę uprzemysławiania. Zbudowano w mieście cukrownie, fabrykę rękawiczek, papiernię oraz zakłady wyrobów blaszanych. Rozwój przemysłu przyśpieszyło wybudowanie w 1845 roku linii kolejowej z Legnicy do Bolesławca. Zainicjowano inwestycje o charakterze komunalnym - w 1848 roku Chojnów został skanalizowany, w 1867 otrzymał instalację gazową, a w 1912 roku - elektryczność.

 

Tym korzystnym zmianom towarzyszył wzrost liczby ludności miasta. W 1801 roku Chojnów liczył znów 1314 obywateli, w 1890-8115. Wzrost liczby mieszkańców zadecydował o zmianie układu urbanistycznego Chojnowa. Rozpoczął się etap rozbudowy miasta poza linią średniowiecznych murów miejskich w kierunku północnym i zachodnim, po usunięciu naturalnej granicy, jaką były mury i fosy, które w tym czasie zasypano. Zabudowa przekroczyła również rzekę Skorę w kierunku południowym. Od 1860 roku przebudowano i wzniesiono na nowo liczne domy w Rynku i na sąsiednich ulicach.

 

Końcowy okres II wojny światowej nie oszczędził Chojnowa, który znalazł się w strefie działań 1 Frontu Ukraińskiego. 10 lutego 1945 roku wojska 52 Armii Radzieckiej pod dowództwem generała Korotiewa wyzwoliły Chojnów.Do odbudowy zniszczonego w czasie działań wojennych miasta, w tym również zakładów przemysłowych, przystąpiono po wyzwoleniu.Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków - Miasto ChojnówOśrodek historyczny miasta Chojnowa - Rynek

Nr rej. 48/L

(szerokość: 190 / wysokość: 234)Z gotyckiej zabudowy Rynku nie zachował się w całości żaden budynek. Jedynym śladem pierwotnej zabudowy jest kształt niektórych działek budowlanych - wąskich i głębokich oraz nieliczne fragmenty murów dawnych domów. Obecna zabudowa pochodzi z II połowy XVIII oraz XIX i XX wieku. Najwartościowsza i najstarsza jest kamienica Hansa Schrama, wzniesiona w 1544 r.

 

 

 

 

 

 

 

Kościół Parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 1909-1911 r.
ul. Dąbrowskiego

Nr rej. 583/L

(szerokość: 190 / wysokość: 253)

Kościół  pw. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP  i  ŚWIĘTEGO JÓZEFA został wybudowany w latach 1909 - 1911   według projektu berlińskiego architekta Friedricha Oskara Hossfelda w stylu neoromańskiej bazyliki z transeptem, krótkim prezbiterium zakończonym półkolistą absydą  (od strony zachodniej) i potężną dwuwieżową fasadą wschodnią.Wnętrze wyposażono do  roku 1912. Ołtarze, ambonę i chrzcielnicę wykonano wg projektu  Hugo Bürgera z Berlina. Polichromie na ścianach i suficie oraz witraże są autorstwa braci Ottona i Rudolfa Linnemannów z Frankfurtu n.Menem, 25.głosowe organy to dzieło  braci  Spath z Senntach-Mengen w Wirtembergii.Remont świątyni i pełna restauracja wnętrza wraz z organami zostały przeprowadzone w latach 1992 - 2000 z przywróceniem oryginalnych polichromii ściennych.Na zewnątrz kościoła znajduje się  barokowa rzeźba św. Jana Nepomucena.

 

 


 

Kościół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła XIV-XV w.
ul. Rynek

Nr rej. 9/L

(szerokość: 164 / wysokość: 400)

 

Kościół gotycki wzniesiony  w latach 1390-1468. W 1400 r. ufundowano jeden z ołtarzy.  W 1405 r. odlano dzwon. W 1413 r. przystąpiono do budowy prezbiterium. Prace zahamował najazd husytów w 1428 r.Kościół jest trójnawową, orientowaną bazyliką wzniesioną na planie krzyża łacińskiego, zbudowany z cegły. Prezbiterium zamknięte jest pięciobocznie, nawy boczne prosto. Po stronie północnej znajduje się zbudowana, w tym samym czasie co kościół kruchta, przebudowana w połowie XVI w. i zakrystia nakryta sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Około 1468 r. do południowej nawy dobudowano kaplicę Sukienników pod wezwaniem Św, Andrzeja i Katarzyny. Około 1543 r. powstała kaplica rodu Bożywojów, wbudowana pomiędzy zakrystię a kruchtę, przykryta sklepieniem gwiaździstym z żebrami. W kaplicy zachował się monumentalny, wczesnorenesansowy nagrobek jej fundatora Wolfa Bożywoja, dłuta Mistrza I.W. Pożar w 1651 r. zniszczył dach, sklepienia, ogień stopił    też dzwon. W 1652 r. kościół otrzymał nowy dach, w 1653 naprawiono filary, okna  i odbudowano sklepienia naw bocznych. W 1656 nowy dzwon odlał ludwisarz Jan Schroeter z Legnicy. Około 1651 r. do kaplicy Sukienników dobudowano kruchtę południową. W 1659 ukończono budowę sklepień  w nawie głównej co potwierdza inskrypcja dedykowana ks. Ludwikowi I umieszczona na zworniku czwartego przęsła. W południowej nawie bocznej znajduję się krypta ks. Anny Wirtemberskiej. Z 1660 r. pochodzi barokowa chrzcielnica i cynowa misa chrzcielna. W 1671 wykonano nową kazalnicę. Po roku 1670 ustawiono w prezbiterium architektoniczny ołtarz główny, odrestaurowany w 2006 r. Obraz w ołtarzu "Zmartwychwstanie Pańskie", pędzla Georga Ostermayera z Augusburga, podarował w 1678 r. kupiec z Ausburga, urodzony w Chojnowie, Adam Vogel. Kościół był remontowany w latach 1848-1857. W latach 1909-1911 przeprowadzono gruntowne prace konserwatorskie. Kościół otrzymał nowe organy zbudowane przez firmę braci Walther z Góry Śląskiej. Neobarokowy prospekt organowy wykonała Szkoła Rzemiosł Drzewnych w Cieplicach, witraże bracia Otto i Rudolf  Linnemann z Frankfurtu n. Menem. W prezbiterium znajdują się dwa barokowe obrazy: "Biczowanie Chrystusa"  i "Ostatnia Wieczerza"  z XVII w.  z Brzeżan. W nawie bocznej ustawione są dwie znakomite późnobarokowe rzeźby. W północnej nawie bocznej znajduje się tryptyk późnogotycki z Madonną w otoczeniu świętych dziewic, przeniesiony z kościoła Niepokalanie Poczętej Marii Panny i św. Józefa w Chojnowie. We wnętrzu kościoła i na jego ścianach zewnętrznych wmurowane są epitafia, około 90, z okresu renesansu, manieryzmu, baroku i klasycyzmu, między innymi są wśród nich epitafia pastorów.

 

Zamek Piastów Legnicko-Brzeskich (ob. Muzeum) XVI-XVII w.
pl. Zamkowy 3

Nr rej. 62/L

muz2 (szerokość: 640 / wysokość: 480)

Zamek zbudowany w drugiej połowie XIII w., za czasów Henryka V. W XIII i XIV w. siedziba kasztelanii.  Na początku XV w. stanowił rezydencję ks. Henryka X, władcy niewielkiego księstwa. W 1428 r. zniszczony przez husytów. W latach 1546-47 został przebudowany w stylu renesansowym dla ks. Fryderyka III przez północnowłoskiego architekta Franciszka Paara. Z czasów jego przebudowy pochodzi portal z popiersiami ks. Fryderyka III i jego żony, jedno z najwybitniejszych dzieł śląskiego renesansu. Na portalu i obramieniach okiennych widoczne są znaki kamieniarzy. W latach 1594-1617 zamek należał do ks. Anny Wirtemberskiej. Zdewastowany w czasie wojny trzydziestoletniej /1618-1648/ i opuszczony po wygaśnięciu Piastów, popadł częściowo w ruinę. Około 1690 r. został odbudowany. W latach 1708-1767 w jednym z jego skrzydeł mieściła się kaplica pod wezwaniem Błogosławionej Marii Panny. Był wielokrotnie niszczony przez pożary. Po pożarze w 1767 r. rozebrano większą część zamku i towarzyszące mu zabudowania, pozostawiono jedynie skrzydło północno-zachodnie, obniżone o jedną kondygnację.

 

W 1813 r. w zamku mieścił się lazaret dla żołnierzy francuskich. W 1831 r. zamek został wykupiony przez miasto. Był siedzibą szkoły katolickiej, administracji miejskiej  i sądu. W 1933 r. przekazany muzeum,  które reaktywowano w 1959 r. W latach    1990-95 na zamku prowadzono badania archeologiczne. Odkryto wówczas relikty trzech wież /XIII, XIV, XVI w./, fragmenty muru obwodowego /XVIII w./, studnię /XVIII w./  i kilkadziesiąt renesansowych kafli. 

 

 

Baszta Tkaczy XV-XVI w. ul. Tkacka

Nr rej. 63/L

(szerokość: 190 / wysokość: 387)

Gotycka Baszta Tkaczy, wzniesiona w XV w., po raz pierwszy wymieniona w 1572 r. broniła północnej kurtyny murów obronnych miasta. Nazwę zawdzięcza prawdopodobnie tkaczom, ktorzy licznie zamieszkiwali tę część miasta i byli zobowiązani do jej obsadzenia w chwili zagrożenia. Wzniesiona na planie kwadratu    z cegły, zwieńczona w XVI w. renesansową attyką. Zniszczona podczas pożaru miasta w 1651 r.; odbudowana około 1692 r. Remontowana w 1749 r. i odnowiona w 1842, 1859, 1862 r. W latach 1905-1906 poddano ją gruntownej renowacji. W trakcie prac rozebrano zniszczoną oktogonalną, szachulcową nadbudówkę i zastąpiono nową. Wnętrze baszty podzielono stropami i wybudowano klatkę schodową. Po renowacji przeznaczona została na siedzibę muzeum, które otwarto  w 1908 r. Do wysokości attyki baszta mierzy 15 m. Na jej elewacji wschodniej widoczne są zarysy muru obronnego, wysokości 5,5 m, grubości 1,9 m, z gankiem i przedpiersiem oraz pierwotne wejście usytuowane na wysokości okna I kondygnacji.


 

 

 

 

 

 

 

 

Park o charakterze plantów miejskich XIX w.
ul. Królowej Jadwigi

Nr rej. 519/L

 

Park Śródmiejski to drugi co do wielkości park w Chojnowie. Położony jest on w centrum miasta nad Skorą, obok Urzędu Miasta. W parku znajduje się amfiteatr.

 

 

 

Budynek dworca 1845 r.  pl. Dworcowy

Nr rej. 807/L


Wybudowany w 1909 r. w charakterystycznym dla ery wilhelmińskiej stylu eklektycznym, łączącym elementy renesansu północnego, baroku, a nawet secesji. Nowoczesny na swoje czasy budynek ma niewielką halę z kasami biletowymi oraz podziemne przejście na perony.

 
 

Rynek

 

Rozpoczęta w październiku 2010 roku rewitalizacja Rynku w Chojnowie, przebiegała pod nazwą „Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru śródmiejskiego poprzez rewitalizację ciągu ulic: Rynek, Grottgera, Ściegiennego, Legnicka (do ul. Reja) – etap I kosztowała blisko 6 mln zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego objęło 69.99% kosztów kwalifkowalnych czyli 3 952 803.91 zł, miasto dołożyło ponad 2 mln zł.

 

Geneza powstania projektu związana była bezpośrednio z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Chojnowa na lata 2007- 2013. i nawiązuje do dziejów miasta, którego rozwój związany był z kupiectwem i rzemiosłem. Obszar zabytkowego rynku został ukształtowany na skutek rozwoju handlu wokół historycznego traktu kupieckiego Via Regia zwanego także Wysoką Drogą, stąd jego niespotykany na Dolnym Śląsku trójkątny kształt.

  

 

 

W wykonawstwie zachowano stylistykę dawnych ławek, koszy, krat okołodrzewnych, a także słupów oświetleniowych.

 

Niewątpliwie atrakcyjnym elementem jest fontanna w centrum której stoi tkacz – postać, podobnie jak cały projekt, nawiązująca do historycznego wątku z dziejów miasta.

 

Kompozycję zieleni w Rynku oparto na regularnym układzie drzew i formach ozdobnych z kwitnących krzewów oraz bylin wzbogaconych roślinami sezonowymi.

 

Zupełnie zmienione jest oświetlenie – zarówno jego rozmieszczenie, jak i stylistyka. W większości są to lampy kinkietowe, instalowane na frontach kamienic. Całości dopełniają cztery lampy stojące w centralnym miejscu rynku, nawiązujące stylem do tych z przełomu XIX i XX wieku.


 

Placówki kulturalne

 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (MOKSiR) ul. Małachowskiego 7

 

Rozbudowany i wyremontowany w 2015 roku obiekt mieści kręgielnię, salę fitness, salę taneczną, salę muzyczną, pracownie: ceramiczną, plastyczną, teatralną oraz kino 3D.

 

Centrum Edukacyjne Pl. Zamkowy 2

 

Mieści się tu Miejska Biblioteka Publiczna i Społeczne Ognisko Muzyczne.

 

Muzeum Regionalne Plac Zamkowy 3

 

Dom Schrama Rynek


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miejski w Chojnowie
Plac Zamkowy 1
59-225 Chojnów

 

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.30- 15.30
Wtorek:  7.30 - 16.30
Środa: 7.30- 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Serkies 

Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies (szerokość: 160 / wysokość: 215)
Burmistrz Miasta Chojnowa

 

Jan Serkies 
Burmistrz Miasta Chojnowa

 

Wybory bezpośrednie na podstawie USTAWY z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy.

 

Wybrany ponownie w wyborach bezpośrednich w dniu 17.11.2014 r. - w I turze.
Liczba oddanych głosów - 3249, co stanowi 68,16% wszystkich oddanych głosów

 


 

Burmistrz Miasta Chojnowa - zakres kompetencji 

Burmistrz Miasta wykonuje zadania określone ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ w szczególności:

1/ kieruje bieżącymi sprawami miasta,
2/ reprezentuje miasto na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących miasta,
3/ wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej,
4/ powołuje Zastępcę Burmistrza,
5/ udziela pełnomocnictwa,
6/ wykonuje zadania terenowego szefa obrony cywilnej,
7/ mianuje pracowników samorządowych według obowiązujących przepisów
8/ sprawuje nadzór nad działalnością:
a/ Sekretarza Miasta,
b/ Skarbnika Miasta,
9/ sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi wydziałami oraz stanowiskami samodzielnymi:
- Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta,
- Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska,
- samodzielne stanowisko radcy prawnego,
- samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego,
10/ W czasie nieobecności Burmistrza zastępuje go Sekretarz Miasta.

 

Sekretarz Miasta    Brygida Mytkowska

Zakres kompetencji 

1. Do zakresu działania i kompetencji Sekretarza Miasta należy w szczególności:
1/ organizacja pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez         poszczególne komórki organizacyjne,
2/ prowadzenie spraw gminy w zakresie upoważnienia dokonanego przez Burmistrza,
3/ zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
4/ przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
5/ organizowanie współdziałania z jednostkami organizacyjnymi gminy,
6/ nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
7/ prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
8/ nadzór i koordynacja zadań wynikających z ochrony danych osobowych,
9/ analizowanie i opiniowanie projektów porozumień w sprawach przejmowanych przez gminę zadań zleconych i opracowywanie wystąpień w tej sprawie,
10/ organizowanie współpracy Urzędu z Radą Miejską,
11/ prowadzenie kontroli wewnętrznej w poszczególnych wydziałach w zakresie realizacji zadań i przestrzegania ich zgodności z aktami normatywnymi,
12/ inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych.
2. Sekretarz Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi wydziałami oraz stanowiskami samodzielnymi:
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Urząd Stanu Cywilnego,
- Wydział Organizacyjny, Oświaty i Zdrowia,
- samodzielne stanowisko - redaktor naczelny "Gazety Chojnowskiej", - samodzielne stanowisko ds. informatyki.
3. Sekretarz Miasta pełni jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.
4. Sekretarz Miasta przy załatwianiu spraw używa symbolu SE.

 

 

Skład Rady Miejskiej Chojnowa VII kadencji (2014-2018)
 
 
   

  1. JAN SKOWROŃSKI - Przewodniczący Rady Miejskiej

  2. BARBARA JOLANTA KUŁACZ - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej 

 

  3. MACIEJ CIEŚLA 

 

  4. KRYSTYNA CZAPSKA 
    

  5. PAWEŁ JAN GRABEK

 

  6.  KRZYSZTOF GRZECH

 

  7. RYSZARD STEFAN KOPACKI 

 

  8. MARIUSZ JAROSŁAW  KOWALCZYK 

 

  9. MAREK BOGUSŁAW ŁUKASZEWSKI

 

 10. ANDRZEJ MATUSZEWSKI 

 

 11. DARIUSZ MATYS 

 12. DARIUSZ ZBIGNIEW MORAWSKI 


 13. JERZY TADEUSZ POZNAR

 14. ŁUKASZ PTAK


 15. BONA WIKTORIA SZABAN 


   

 

W każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 16.30, Przewodniczący Rady Miejskiej - Jan Skowroński przyjmuje interesantów w biurze rady, pokój nr 4. 

 

 

 RODZAJ: gmina miejska
 POWIAT: legnicki ziemski
 WOJEWÓDZTWO: dolnośląskie
 ADRES:  pl. Zamkowy 1
 KOD:  59-225
 MIEJSCOWOŚĆ:  Chojnów
 KONTAKT:   (+48 76) 81 88 285 (sekretariat )
  (+48 76) 81 87 515

  e-mail:urzad.miejski@chojnow.net.pl

urzad.miejski@chojnow.eu

um.sekretariat@chojnow.eu

 WWW:  chojnow.eu 
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 OBSZAR MIASTA:   532 ha
 LICZBA LUDNOŚCI: 14.082 mieszkańców (21.12.2010 r.)

 LICZBA RADNYCH:

 15
 BURMISTRZ   mgr JAN SERKIES

Kasa Urzędu Miejskiego w Chojnowie czynna: 
poniedziałek, środa, czwartek - od godz. 8.00 do 14.45,
wtorek - od godz. 8.00 do 15.45
piątek - od godz. 8.00 do 13.45

Konto bankowe: 
PKO BP SA nr 07 1020 5226 0000 6202 0519 6920

Międzynarodowy nr konta bankowego
URZAD MIEJSKI W CHOJNOWIE
PL13 8644 0000 0001 4906 2000 0020
SWIFT Code: POLUPLPR

 

 .


Certyfikaty:


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.