Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

www. Marek Bak .info działający w branży Brak kategorii, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14677

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Chynów

Certyfikat:

ANC 12913

ważny do: 09 Lipiec 2019 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: mazowieckie

data wpisu do rejestru: 9 stycznia 2013

miejscowość: Chynów

kod: 05-650

ulica: Chynów 58

fax: 486615733

telefon: 486615700

www: www.chynow.pl

NIP: 7971903234

REGON: 670223570

e-mail: chynow@chynow.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

Gmina Chynów

 

 

 

Gmina Chynów (dawn. gmina Drwalew + gmina Rososz) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim. W latach 1975-1998gmina położona była w województwie radomskim.

Siedziba gminy to Chynów.

Według danych z 30 czerwca 2004[1] gminę zamieszkiwały 9393 osoby.

Obszar gminy znajduje się w centralnej części w województwa mazowieckiego, w północnej części powiatu grójeckiego, w odległości ok. 40 km w kierunku południowym od Warszawy.
Z gminą graniczą z następujące gminy: od północy Prażmów, od pn.-wsch. Góra Kalwaria, od południa Jasieniec, płd.-wsch. Warka, od zachoduGrójec.[2]

Powierzchnia gminy: 137,07km2, co stanowi 9,91% powierzchni powiatu.[3]

Użytki rolne zajmują 80,8% powierzchni gminy (grunty orne 45,3%, sady 18,5%, trwałe użytki zielone 16,2%, grunty pod wodami 0,8%), lasy i grunty zadrzewione 13,6%, grunty zabudowane 4,9%, nieużytki 0,7%.[2]

 

Dogodne połączenie drogowe na obszarze gminy tworzą: droga krajowa nr 50 Grójec - Góra Kalwaria oraz część dróg powiatowych, uzupełnieniem których są drogi gminne.

Na obszarze gminy istnieje komunikacja publiczna obsługiwana przez PKS Grójec.

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa relacji Warszawa – Radom – Kielce – Kraków, na której zlokalizowana jest stacja w Chynowie oraz przystanki w Krężelu i Sułkowicach. Przewozy towarowe związane są z gospodarką gminy, głównie spedycją owoców z rejonu grójeckiego.[2]

Z sieci wodociągowej korzysta ok. 80% mieszkańców gminy, pozostali korzystają z indywidualnych ujęć wody. Sieć gazowa obsługuje kilkanaście miejscowości gminnych. Na terenie gminy znajduje się biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków w Sułkowicach.[2] 

Dominującą funkcję gospodarczą gminy pełni rolnictwo stanowiące 80% przestrzeni gminy. Na terenie gminy znajduje się 2 300 gospodarstw, z przewagą gospodarstw o pow. 2-5 ha. Uprawia się: zboża, ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny okopowe pastewne oraz truskawki.

Głównym kierunkiem w produkcji zwierzęcej jest chów bydła mlecznego, zaś uzupełniającym trzoda chlewna i drób.
Gmina znajduje się w rejonie o ukształtowanej specjalizacji sadowniczej o znaczeniu krajowym, w tzw. grójecko-wareckim zagłębiu sadowniczym. Powierzchnia nasadzeń sadowniczych w gminie wynosi ok. 2 540 ha.[2]

Sołectwa

Adamów Rososki, Barcice Drwalewskie, Barcice Rososkie, Budy Sułkowskie, Budziszyn, Budziszynek, Chynów, Dąbrowa Duża, Dobiecin, Drwalew, Drwalewice, Edwardów, Franciszków, Gaj Żelechowski, Gliczyn, Grobice, Henryków, Jakubowizna, Janów, Jurandów, Krężel, Kukały, Lasopole, Ludwików, Machcin, Marianów, Martynów, Marynin, Mąkosin, Milanów, Nowe Grobice, Pawłówka, Pieczyska, Piekut, Przyłom, Rososz, Rososzka, Staniszewice, Sułkowice (sołectwa: Sułkowice i Sułkowice-Osiedle), Watraszew, Węszelówka, Widok, Wola Chynowska, Wola Kukalska, Wola Pieczyska, Wola Żyrowska, Wygodne, Zalesie, Zawady, Żelazna, Żelechów, Żyrów.

 

Położenie, krajobraz

Gmina Chynów położona jest nad rzeką Czarną, w powiecie grójeckim, w środkowej części województwa mazowieckiego, w odległości około 40 km w kierunku południowym od Warszawy.
Bliskość metropolii warszawskiej ma duże znaczenie dla szans rozwojowych gminy Chynów ze względu na usytuowanie w strefie aktywizacji gospodarczej, stanowiącej efekt oddziaływania Warszawy. Tereny tej strefy, w stosunku do pozostałych obszarów Mazowsza, są atrakcyjniejsze dla lokalizacji działalności gospodarczej oraz jako miejsce zamieszkania. O atrakcyjności obszarów zlokalizowanych w tej strefie decyduje bliskość i dobre powiązanie ze stolicą. Warszawa generuje także duże zapotrzebowanie na funkcje rekreacji i wypoczynku.
Urozmaiceniem powierzchni terenu gminy są wzniesienia i wały wydmowe o łagodnych kształtach. Ta lekko falista wysoczyzna morenowa przecięta jest doliną rzeki Czarnej dzielącą obszar gminy na części - zachodnią i wschodnią.
Lasy stanowiące ok. 13% powierzchni, występują w formie rozproszonej we wschodniej, środkowej i północnej części gminy. Stanowią istotny element krajobrazu podnosząc jego walory estetyczne. Położenie lasów w sąsiedztwie gleb o niskiej przydatności rolniczej (dotyczy to głównie północnej części gminy) w rejonie dostępnym komunikacyjnie, szczególnie dla miasta Warszawy, czyni wspomniany obszar gminy atrakcyjnym dla lokalizacji budownictwa letniskowego oraz mieszkaniowego.
Gmina położona jest w rejonie ukształtowanej specjalizacji sadowniczej o znaczeniu krajowym w tzw. - „grójecko-wareckim zagłębiu sadowniczym”. Rejon ten obejmuje 11 gmin, w którym sady zajmują ponad 46 tys. ha, produkując 1/3 owoców w kraju.
Siedziba władz samorządowych znajduje się w centralnej części gminy - w miejscowości Chynów.

 

Herb Gminy Chynów, oparty na motywach herbu Rodu Rogala Rodziny Chynowskich,
z uwzględnieniem charakteru gospodarczego Gminy Chynów (sadownictwo).
Opis:
tarcza trójdzielna w kształcie litery " Y "
lewa strona biała, prawa strona czerwona, górna część zielona
po lewej stronie czerwony stylizowany róg jelenia z pięcioma rosochami
po prawej stronie biały stylizowany róg tura
w górnej części stylizowane czerwone jabłko z białymi elementami w prawej górnej (liść)
i prawej środkowej jego części 
obrysy i linie oddzielające pola - kolor czarny

 

Gospodarka, infrastruktura techniczna

Główne powiązania komunikacyjne gminy z układem zewnętrznym stanowi droga krajowa nr 50 (połączenie z Warszawą przez Grójec lub Górę Kalwarię). 
Sieć obsługująca obszar gminy tworzą drogi gminne o funkcji dróg lokalnych i dojazdowych, których łączna długość wynosi 61 km oraz drogi powiatowe o łącznej długości 69 km. 
Trasa nr 50 stanowi tzw. “Dużą obwodnicę Warszawy” i aktualnie przenosi znaczny strumień ruchu międzynarodowego tranzytu wschód – zachód. Docelowo trasa ta będzie stanowić alternatywny ciąg komunikacyjny w stosunku do autostrady A2, co stwarza dla gminy Chynów istotne szanse rozwojowe. 
Oddana do użytku w 2007 roku obwodnica Drwalewa oraz Chynowa zmniejszyła nasilenie ruchu tranzytowego samochodów przez te miejscowości przyczyniając się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach lokalnych. 
Przez gminę przebiega także I-rzędna linia kolejowa Warszawa – Kraków, na której świadczone są usługi w zakresie przewozów pasażerskich i towarowych. W chwili obecnej największe znaczenie ma komunikacja osobowa z metropolią warszawską.

Na obszarze gminy występują systemy zaopatrujące odbiorców w gaz ziemny. Gmina pozostaje w zasięgu magistralnej sieci gazowej umożliwiającej zaopatrzenie w gaz wszystkich miejscowości. Łączna długość sieci gazowej wynosi 82 km. 
Usługi telekomunikacyjne na terenie gminy świadczy telekomunikacja Polska TP.S.A. Stopień telefonizacji wynosi 95%. 
Mieszkańcy gminy korzystają z sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 300 km. Jedenastokilometrowa kanalizacja sanitarna podłączona jest do oczyszczalni ścieków w Sułkowicach.

Na terenie gminy Chynów funkcjonują publiczne szkoły podstawowe: w Sułkowicach, Pieczyskach, Watraszewie, Budziszynku, Machcinie i Zalesiu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chynowie, Publiczne Gimnazjum w Chynowie oraz Zespół Szkół w Drwalewie. Funkcjonują też dwie biblioteki publiczne, w Chynowie i Drwalewie.

Opiekę zdrowotną społeczności lokalnej zapewnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z ośrodkami w Chynowie i Drwalewie.

Ponadto mieszkańcy gminy mają możliwość korzystania z usług funkcjonujących w Chynowie: Banku Spółdzielczego oraz Poczty Polskiej.

W miejscowości Sułkowice ma swą siedzibę Zakład Kynologii Policyjnej, natomiast w Drwalewie, Zakład Produkcji Leków Weterynaryjnych “BIOWET”.

Na terenie całej gminy działają liczne podmioty gospodarcze z przewagą działalności handlowo - usługowej.

Za porządek i bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy odpowiada Komisariat Policji w Chynowie.

Ochrona przeciwpożarowa opiera się na aktywnej działalności czterech jednostek ochotniczej straży pożarnej.

Walory Gminy Chynów stwarzają dogodne warunki do rozwoju w kierunkach działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej.

Potencjalnym inwestorom gmina oferuje:

tereny inwestycyjne posiadające korzystną lokalizację (sąsiedztwo aglomeracji warszawskiej)
dogodną infrastrukturę (trasa tranzytowa wschód-zachód, stacje PKP, bocznica kolejowa z placem przeładunkowym, tereny pod zabudowę, posiadające częściowe uzbrojenie)
tereny rolnicze (należące do grójeckiego “zagłębia sadowniczego”)
ciekawe tereny rekreacyjne (13% powierzchni zalesionej, rzeka Czarna, liczne drobne zbiorniki wodne, wydmy plejstoceńskie porośnięte sosnowym lasem, tereny łowieckie)
wszechstronna pomoc lokalnych władz samorządowych.
Władze gminy Chynów zachęcają do inwestowania we wszystkie dziedziny lokalnej gospodarki oferując współpracę w ramach posiadanych kompetencji.

Turystyka, zabytki

Walory miejscowego krajobrazu w powiązaniu z dziedzictwem kulturowym, znalazły potwierdzenie w wytyczeniu szlaku turystyki pieszej (szlak żółty nr 15, Warka - Gośniewice – Krężel - Chynów) o długości 19,5 km. Jest to szlak atrakcyjny dla rekreacji i turystyki weekendowej, bazujący na walorach typowego krajobrazu Mazowsza.
Do najciekawszych obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na trenie gminy należą:

najstarszy na Mazowszu zabytkowy modrzewiowy kościół z XV w. w Chynowie. Założycielem parafii w 1434r oraz fundatorem kościoła był Piotr Pilikowicz, dziedzic dóbr Skały i wojewoda mazowiecki. Obecny kościół został wzniesiony w pierwszym ćwierćwieczu XVIII w. z wykorzystaniem elementów z XVII w. Wnętrze kościoła wyposażone jest w ołtarze, ambonę, prospekt organowy, konfesjonały, ławki z XVII i XVIII w. Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica z XVIII w.
kościół parafialny w Drwalewie zbudowany w latch 1768-1774, barokowy, posiadający trójprzęsłową nawę i większe jednoprzęsłowe prezbiterium. Wnętrze kościoła wyposażone zostało w stylowe ołtarze barokowe, obrazy z XVII i XVIII w., prospekt organowy rokokowy i ambonę w kształcie łodzi. Przy kościele znajduje się dzwonnica z 1774r. Stojąca przed kościołem figurka św. Dominika, wykonana z piaskowca, została znaleziona w Pilicy w 1916r.
neogotycki kościół z lat 1904-1908 w Pieczyskach, z fragmentami gotyckimi pierwotnego kościoła zbudowanego w połowie XV w. Wewnątrz kościoła znajdują się trzy barokowe ołtarze. Kościół w Pieczyskach stanowi sanktuarium maryjne, odwiedzane nie tylko przez mieszkańców, ale również turystów całego regionu.
zespół pałacowo-parkowy w Drwalewie, wybudowany w XIX w., składający się z pałacu, oficyn i parku. Klasycystyczny piętrowy pałac posiada w elewacji frontowej portyk o czterech kolumnach jońskich zwieńczonych trójkątnym szczytem z kartuszem z herbami, w elewacji ogrodowej ganek na planie półkola z tarasem wspartym na sześciu kolumnach toskańskich. Obecnie obiekt stanowi własność prywatną.
zespół dworsko-parkowy z XIX w. w Budziszynie, przykład zabudowy dworskiej z okresu klasycyzmu. Obecnie obiekt stanowi własność prywatną.

Rada Gminy 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.
Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
Razem z zawiadomieniem o zwołaniu sesji radni otrzymują porządek obrad wraz z projektami uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia sołtysów, na takich samych zasadach jak radnych, o sesji Rady Gminy.
Sołtysi uczestniczą w sesji bez prawa glosowania.
Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do publicznej wiadomości.
Działalność Rady Gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje.
Organizowanie pracy Rady Gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem Przewodniczącego Rady.
Z przebiegu sesji sporządza się protokół.
Protokoły z sesji są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej po ich zatwierdzeniu przez Radę Gminy na kolejnej sesji.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały przechowuje się w Urzędzie Gminy wraz z protokółami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Skład Rady Gminy Chynów:

 

     
 

1

Mróz Stanisław - Przewodniczący Rady

 

2

Lis Joanna - Zastępca Przewodniczącego Rady

 

3

Brzeziński Marek

 

4

Cybulski Wiesław

 

5

Czerniszewski Andrzej

 

6

Dutkowski Tomasz

 

7

Grochal Łukasz

 

8

Maćkiewicz Bogusław

 

9

Pilacki Stanisław

 

10

Schab Katarzyna

 

11

Stankiewicz Jan

 

12

Stasiak Norbert

 

13

Świątkowska Teresa

 

14

Wichniewicz Jacek

 

15

Wojda Krzysztof

 

Wójt Gminy

Tadeusz Zakrzewski
Wójt Gminy 
Telefon: (48) 66 15 700
email: wojt@chynow.pl

 

Dane teleadresowe Urzędu Gminy

Urząd Gminy w Chynowie 
05-650 Chynów
województwo mazowieckie
powiat grójecki
tel. (48) 66 15 700, fax. (48) 66 15 733
adres e-mail:  chynow@chynow.pl

Konto Urzędu Gminy w Chynowie:
Urząd Gminy w Chynowie
05-650 Chynów 58
Bank Spółdzielczy Chynów nr 26 9121 0009 0000 0808 2000 0060


Godziny pracy Urzędu 

Wszystkie komórki organizacyjne Urzędu

poniedziałek - piątek - 7 00 - 15 00

 

 

Wczytuję...

 

 

.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.