Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Jedlnia-Letnisko

Certyfikat:

ANC 12969

ważny do: 22 Marzec 2018 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: mazowieckie

data wpisu do rejestru: 17 stycznia 2013

miejscowość: Jedlnia Letnisko

kod: 26-630

ulica: Radomska 43

fax: 483848470 w.222

telefon: 483848470

www: www.jedlnia.pl

NIP: 7962908568

REGON: 670223787

e-mail: sekretariat@jedlnia.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

Historia
 

Zanim powstała Jedlnia Letnisko, tereny nad Gzówką były zamieszkane od dawna. “Słownik etymologiczny miast i gmin" przy opisie Jedlnia Letnisko podaje, że w 1387 r. Władysław Jagiełło miał tu swój łowiecki folwark i w tymże roku, specjalnym przywilejem, uwolnił mieszkańców od danin, czyniąc ich łowcami królewskimi, pomocnymi przy polowaniu.


W 1865 r. na na obrzeżach Puszczy Kozienickiej, jako część letniskowa jednej z najstarszych osad myśliwsko – bartniczych, powstała miejscowość o nazwie Mokrzec. W latach 1884 - 1886 wybudowano tu linię kolejową na trasie Zagłębie - Radom – Dęblin, a przy niej stację Jedlnia. Spowodowało to intensywny rozwój osiedla.

 


1869 r. chłopi ze wsi Huta Piotrowicka (obecnie Aleksandrów) i Piotrowic (założonych w czasach średniowiecznych), otrzymali w drodze darowizny sześciomorgowe działki, położone po obu stronach drogi łączącej szosę kozienicką (trakt Radom - Kozienice) ze wsią Słupica. Tu podobno zaczęli stawiać swe pierwsze domy. Na pewno jednak nie była to część drogi stanowiąca dziś ul. Słupicka, bo najstarsi mieszkańcy tej części osady twierdzą, że przed I wojną światową teren ten nie był zabudowany i służył za pastwiska.


W pierwszych latach bieżącego stulecia, z inicjatywy dr. Żerańskiego, lekarza kolejowego z Radomia, a następnie dr. Płużańskiego, którzy poznali się na walorach uzdrowiskowych terenów wokół stacji PKP, zaczęła rozwijać się szybko Jedlnia. Przyczyniła się do tego również Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, przeznaczając część terenów zalesionych na działki budowlane. Pierwsi osadnicy, przeważnie kolejarze z Radomia, poczęli budować domy mieszkalne w okolicy stacji.W 1905 r. wybudowano kaplicę murowaną o wym.: 6,5 x 12,5 m, a 28.04.1921 r. erygowano parafię. Proboszczem został ks. Władysław Korpikiewicz. W 1927 r. do kaplicy dobudowano część drewnianą kościoła o wym.:10,5 x 15,0 m w stylu zakopiańskim. Stylowy zakopiański kościół jest prawdziwą perełką Jedlni - został on zakwalifikowany do zabytków klasy “O".


W 1917 r. miejscowość otrzymała nazwę Jedlnia Letnisko. Do powstania pierwszego członu nazwy przyczynił się rejent Marcin Kaliszczak. Drugi człon - Letnisko, dodał Ludwik Żerański. Od tego czasy zaczęły powstawać przepiękne drewniane wille, zwiększała się ilość stałych mieszkańców Jedlni.


1920 r. została utworzona szkoła powszechna. W tym okresie czasu Jedlnię zamieszkiwało ok.500 osób. W okolicy stacji powstały dwa nieduże zakłady przemysłowe: fabryka elementów ceramicznych dla przemysłu elektrycznego oraz tartak, istniejące do dziś.


Przed wybuchem II wojny światowej ilość mieszkańców wynosiła ok. 1 tysiąca, a w roku 1940 – 2364. Jedlnia Letnisko znajdowała się wtedy w gminie Gzowice powiatu radomskiego w dystrykcie radomskim. W czasie II wojny światowej osiedle wprawdzie nie uległo znacznemu zniszczeniu, ale hitlerowcy jednak na terenie samej Jedlni zamordowali około 40 osób, a w okolicznych lasach ponad 250. Upamiętnia je pomnik ku czci ofiar terroru hitlerowskiego wybudowany w 1981 r. oraz groby na cmentarzu i w okolicznych lasach Jedlni Letnisko.1960 r. Jedlnia Letnisko, osiedle w powiecie radomskim, liczyło 3036 mieszkańców, a w 1963 r. już3281 mieszkańców.

1976 r. na rzece Gzówce powstał sztuczny zalew o powierzchni około 40 hektarów.

1978 roku Jedlnia Letnisko została stolicą gminy o powierzchni 65,57 km kw.

Obecnie Jedlnia Letnisko liczy ok. 3700 stałych mieszkańców (cała gmina ponad 11 tysięcy). Liczba ta w okresie letnim zwiększa się nawet do kilkunastu tysięcy – zarówno dzięki działkowiczom, przebywającym okresowo na terenie naszej miejscowości, jak i turystom.

[Powyższe informacje pochodzą z przewodnika historyczno - krajoznawczego "Pionki i okolice" Stanisława Alfreda Traczyka i “Słownika etymologicznego miast i gmin".]

 

Gmina w pigułce
 

I. Nazwa gminy: Jedlnia-Letnisko
powiat: radomski
województwo: mazowieckie

II. Powierzchnia gminy: 65.57 km2

III. Liczba mieszkańców: 12.036 (31. 12. 2011r.)

IV. Miejscowości wchodzące w skład gminy wraz z liczbą mieszkańców:

1. Aleksandrów – 296 mieszkańców
2. Antoniówka – 524 mieszk.
3. Cudnów – 359 mieszk.
4. Dawidów – 135 mieszk.
5. Groszowice – 1.080 mieszk.
6. Gzowice – 380 mieszk.
7. Gzowice-Folwark – 80 mieszk.
8. Gzowice-Kolonia – 111 mieszk.
9. Jedlnia-Letnisko – 3.883 mieszk.
10. Kolonka – 33 mieszk.
11. Lasowice – 336 mieszk.
12. Maryno – 193 mieszk.
13. Myśliszewice – 459 mieszk.
14. Natolin – 193 mieszk.
15. Piotrowice – 233 mieszk.
16. Rajec Poduchowny – 905 mieszk.
17. Rajec Szlachecki – 934 mieszk.
18. Sadków – 568 mieszk.
19. Sadków Górki – 328 mieszk.
20. Siczki – 288 mieszk.
21. Słupica – 471 mieszk.
22. Wrzosów – 247 mieszk.

V. Status prawny:
Gmina Jedlnia Letnisko jest w myśl ustawy o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r. podstawową jednostką samorządu terytorialnego, składającą się ze wspólnoty mieszkańców zamieszkujących jej terytorium.Organem ustawodawczym gminy jest piętnastoosobowa Rada wybierana przez ogół mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania w wyborach bezpośrednich, równych, w głosowaniu tajnym.Organem wykonawczym gminy jest Wójt, sprawujący władzę przy pomocy Urzędu Gminy. Jest on wybierany przez ogół mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania w wyborach bezpośrednich, równych, w głosowaniu tajnym. Wójtem zostaje kandydat, który uzyska bezwzględną większość ważnie oddanych głosów spośród wszystkich kandydatów. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości, zarządza się II turę wyborów z udziałem dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
Wójtem Gminy jest Piotr Leśnowolski.

Więcej w dziale: “Urząd Gminy"

VI. Największe zakłady pracy:

 • P.P.H.U. “Pod Różami" Jedlnia Letnisko
 • Gminna Spółdzielnia “S. Ch."
 • Ceramika Gzowice

VII. Rolnictwo /charakterystyka gospodarstw rolnych, ilość, średnia powierzchnia, gospodarstwa specjalistyczne/:
Ogólna powierzchnia użytków rolnych wynosi 5479 ha, na którą to składa się 1544 indywidualnych gospodarstw rolnych powyżej 1 ha. Gleby charakteryzują się średnią przydatnością rolniczą. Przewaga ilościowa gruntów kl. IV i V. Uprawy polowe okopowo- zbożowe. Gospodarstwa specjalistyczne ze wskazaniem na chów trzody chlewnej i bydła.

VIII. Współpraca z samorządami:
W zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków.

IX. Integracja z Unią Europejską / inicjatywy europejskie /:
Spotkania z sołtysami, z przedstawicielem Powiatowej Inspekcji Weterynarii w sprawie obowiązujących przepisów z zakresu postępowania ze zwłokami zwierząt. Szkolenia rolników we wszystkich sołectwach odnośnie wypełniania wniosków płatności obszarowej organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

X. Organizacje działające na terenie Gminy:

 • Koło Emerytów
 • Klub Seniora
 • Stowarzyszenie Miłośników Jedlni - Letnisko
 • Stowarzyszenie Pozytywny Format
 • Towarzystwo Przyjaciół Wrzosowa
 • GKS "Jodła" Jedlnia-Letnisko
 • Zwiazek Harcerstwa Rzeczypospolitej

 

Położenie, klimat
 

Gmina Jedlnia Letnisko jest gminą wiejską, położoną w południowej części województwa mazowieckiego, w obrębie mezoregionu Równiny Radomskiej, który z kolei jest częścią Niziny Mazowieckiej. Jej obszar wynosi65,57 km2, w tym lasy zajmują 13,5 % ogólnej powierzchni. W skład gminy wchodzi 21 wsi sołeckich. Według najnowszych danych gminę zamieszkuje 11.155 mieszkańców, z czego 3669 to mieszkańcy jej stolicy – Jedlni Letnisko.
Skały górnokredowe podłoża na obszarze gminy pokryte są utworami czwartorzędowymi, głównie ze zlodowacenia środkowopolskiego w postaci glin zwałowych, żwirów, piasków, a miejscami luźnych piasków eolitycznych. Rzeźba jest mało urozmaicona – maksymalne deniwelacje sięgają 25 m. Gleby zaliczane są do IV, V i VI klasy bonitacyjnej, a więc są niskiej jakości – przeważnie są to gleby bielicowe.


Położoną na skraju Puszczy Kozienickiej miejscowość cechuje specyficzny mikroklimat. Jedlnię otaczają wspaniałe lasy Puszczy Kozienickiej. Rezerwat przyrody (Kozienicki Park Krajobrazowy) - utworzony na pow. 86,88 ha, obejmuje stare drzewostany naturalnego pochodzenia, w wieku 140 - 200 lat, porastające prawy brzeg zalewu (zbiornika wodnego, spiętrzonego na bazie rzeki Gzówki w 1976r. – zajmującego powierzchnię 40 ha) w Jedlni Letnisku. Lasy Puszczy Kozienickiej są lasami mieszanymi - dominuje sosna zwyczajna, dęby, brzozy, jodły i grabie. Nad brzegiem zalewu rośnie największy w puszczy jawor. W rezerwacie znajduje się ogółem 172 gatunków roślin, drzew i krzewów. Bytuje tu też wiele drobnych ssaków – wiewiórek, ryjówek aksamitnych, nietoperzy, zajęcy, lisów i borsuków. Nad zalewem znajdują się dwa źródełka mocno zmineralizowanej wody.Stosunki klimatyczne charakteryzuje średnia temperatura roku wynosząca 7,8 stopnia C i średnie roczne opady 590 mm. Teren odwadniany jest przez Pacynkę (dopływ Mlecznej) i Zagożdżonkę (dopływ Wisły).


Sztuczny zalew został zbudowany w 1976 roku na Gzówce i zajmuje powierzchnię 40 ha. Nad zalewem znajdują się piaszczyste i trawiaste plaże oraz dwa kąpieliska otoczone pomostami. Jest przystań wodna oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego i sportowego. W zalewie złowić można płoć, okonia. szczupaka, karpia, amura czy karasia. Dlatego co roku ściągają tu wędkarze z całej Polski, by wziąć udział w zawodach.


Gmina Jedlnia Letnisko od zachodu graniczy z miastem Radom, od północy z gminami Jastrzębia i Pionki, od wschodu z gminą Pionki, od południa z gminą Gózd. Przez jej teren przebiega międzyregionalna droga krajowa Radom – Lublin – Chełm i regionalna droga wojewódzka Radom – Kozienice oraz linia kolejowa Radom – Dęblin.


 


Region fizyczno geograficzny - Nizina Mazowiecka, Równina Radomska, Jedlnia Letnisko w woj. mazowieckim.


 


Krajobraz monotonny-nizinny, jako rezultat zlodowacenia. Na obszarze Jedlni Letnisko występuje mikroklimat.


Połączenie komunikacyjne
Przebiega droga nr 122 Radom - Kozienice i linie kolejowe Radom - Dęblin Radom z Jedlnia Letnisko łączy linie autobusowe " J".

 

 
 

Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko 
ul. Radomska nr 43 
26-630 Jedlnia-Letnisko 
tel. 48 384-84-70 do 75
fax 48 370 38 26

e-mail: sekretariat@jedlnia.pl

Nr rachunku bankowego:
48 9141 0005 0117 0107 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Pionkach oddz. Jedlnia-Letnisko

 

 

 - urzad_gminy_2.jpg 


Godziny urzędowania

-poniedziałki

 godz. 8.00 –16.00

  -wtorki, środy, czwartki, piątki

 godz. 7.30 – 15.30

Telefony wewnętrzne:

 

Referat Organizacji i Nadzoru

 • Sekretariat Wójta Gminy (tel. 200, 220, 221, fax 48 370 38 26)  
  e-mail: sekretariat@jedlnia.pl
 • Biuro Rady Gminy, Przewodniczący Rady Gminy (tel. 112)
  e-mail: biuro@jedlnia.pl
 • Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu Organizacji i Nadzoru - Maria Drózd (tel. 200)
  e-mail: maria.drozd@jedlnia.pl
 • Ewidencja Działalności Gospodarczej, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej (tel. 119)
  Tel. 119
  - wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - ewidencja działalności gospodarczej (CIDG),
  - sprawy obronne, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony p-poż. i BHP.
 • Redakcja Gminnego Portalu Internetowego i BIP e-mail: redakcja@jedlnia.pl
 • Urząd Stanu Cywilnego (tel. 100) 
  e-mail: usc@jedlnia.pl
  Tel. 100
  - rejestracja: urodzeń, małżeństw, zgonów,
  - dowody osobiste.
 • Sprawy Obywatelskie i Ewidencji Ludności (tel. 102)
  Tel. 102
  - prowadzenie ewidencji ludności,
  - rejestr wyborców.

Referat Finansowy

 • Skarbnik - Kierownik Referatu Finansowego - Marcin Norożnik (tel. 209)
  e-mail: skarbnik@jedlnia.pl
 • Referat Finansowy (tel. 201,)
 • Referat Finansowy - Podatki i Opłaty (tel. 203, 205 )

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 • Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Aneta Mosionek (tel. 104) 
  e-mail: aneta.mosionek@jedlnia.pl
 • Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (tel. 103,104, 105, 109)
  Tel.  103
  - wycinka drzew,
  - rachunki za odbiór odpadów komunalnych,
  - decyzje środowiskowe,
  - opieka nad bezdomnymi zwierzętami (interwencje),
  - ochrona środowiska (interwencje),
  - gospodarka wodna na gruntach,
  - wpisy do rej. działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
  - zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych,
  - odpady komunalne i niebezpieczne.
  Tel. 104
  - akty własności ziemi,
  - dzierżawa gruntów,
  - zaświadczenia o pracy w rolnictwie,
  - warunki techniczne przyłączy wod-kan,
  - awarie sieci wod-kan,
  - rachunki za wodę i ścieki.
  Tel. 105
  - remonty, utrzymanie dróg, oświetlenie uliczne,
  - decyzje o zajęciu pasa drogowego,
  - decyzje o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń.

  Tel. 109
  - stany wodomierzy,
  - rachunki, rozliczenia za wodę i ścieki,
  - informacje o podłączeniu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
  - awarie i przerwy w dostawie wody,
  - umowy, dostarczanie wody i odbiór ścieków,
  - aktualizacja danych odbiorców,
  - wezwania do zapłaty wod-kan.

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Środków Unijnych

 • Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Środków Unijnych - Mariusz Ruszkowski (tel. 107)
 • Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Środków Unijnych (tel. 108)
  Tel. 107
  - zomówienia publiczne,

  - inwestycje i nadzór.
  Tel. 108
  - inwestycje i nadzór.

  Tel. 228
  - decyzje o warunkach zabudowy,

  - zaświadczenia o funkcji terenu,
  - nadawanie numeru porządkowego nieruchomości,
  - zagospodarowanie przestrzenne,
  - wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego,
  - decyzje celu publiczneg
  - podział nieruchomości.


 • Architekt (tel. 110) 
  Poniedziałek:
   10.00 - 13.00

  Środa           : 10.00 - 13.00.

Referat Edukacji, Kultury i Sportu

 • Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu - Emilia Romanowska  (tel. 207) 
  e-mail: emilia.romanowska@jedlnia.pl 
  Tel. 207
  - stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym,
  - dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół,
  - koordynacja funkcjonowania placówek oświatowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. (48) 381 88 85, (48) 381 88 86)
  e-mail: gops@jedlnia.pl, gops1@jedlnia.pl
 • Psycholog (pt 9.00-11.00) 

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
 • 500-106-118 - Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
 • 500-106-064 - Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

Stacja uzdatniania wody w Aleksandrowie

 • tel. 48 384-84-78

Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlni-Letnisku

 • tel. 48 384 89 08

 

Wójt Piotr Leśnowolski
 

- wojt.jpg

 

Piotr Leśnowolski uzyskał mandat w powtórzonych wyborach na Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko w dniu 28 sierpnia 2011 roku zdobywając 3334 głosy. Zaprzysieżony został na uroczystej sesji Rady Gminy w dniu 2 września 2011 roku. Piotr Leśnowolski jest mieszkańcem Jedlni-Letnisko. Ma 52 lata,  legitymuje się wykształceniem wyższym ekonomicznym, ukończył Wydział Ekonomiczny Politechniki Radomskiej. Był dyrektorem oddziału Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu. Żona - Halina jest pielęgniarką. Mają 4 dzieci. Od września 2011 r. członek Powiatowej Rady Zatrudnienia.

 

 

Radni Gminy

 

Skład Rady Gminy

kadencji 2014-2018 według okręgów i komitetów wyborczych:

Okręg 1 -   Kaim Mieczysław  (KWW Razem dla Gminy)
Okręg 2 -   Ciupińska Monika  (KWW Razem dla Gminy)
Okręg 3 -   Krakowiak Jan  (KWW Razem dla Gminy)
Okręg 4 -   Dąbrowska Monika  (KWW Razem dla Gminy)
Okręg 5 -   Drózd Jadwiga  (KWW Czas na Zmiany)
Okręg 6 -   Bartkiewicz Beata  (KWW Razem dla Gminy)
Okręg 7 -   Borkowski Robert  (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Okręg 8 -   Baran Katarzyna  (KWW Razem dla Gminy)
Okręg 9 -   Zgutka Lech  (KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa)
Okręg 10 - Grad Bożena  (KWW Razem dla Gminy)
Okręg 11 - Rzeszowski Karol  (KW Nasze Groszowice)
Okręg 12 - Podsiadła Monika  (KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa)
Okręg 13 - Pasek Renata  (KW Czas na Zmiany)
Okręg 14 - Piaseczny Piotr  (KWW Razem dla Gminy)
Okręg 15 - Szczęsny Jerzy  (KW Czas na Zmiany)

Piotr Dąbrowski - Referat Organizacji i Nadzoru UG Jedlnia-Letnisko


 

Sołectwa i Sołtysi
 

- soltys.jpg


1. Aleksandrów – Halina Wasiak
2. Antoniówka – Marianna Mąkosa
3. Cudnów – Zuzanna Sikora
4. Dawidów – Jan Machnio
5. Groszowice – Kazimierz Wosztyl
6. Gzowice Kolonia – Danuta Senator
7. Gzowice Folwark – Dorota Wrześniak
8. Gzowice – Antoni Kucharski
9. Jedlnia-Letnisko – Anna Łabentowicz
10. Lasowice – Piotr Piaseczny
11. Maryno – Beata Tomaszewska
12. Myśliszewice – Monika Podsiadła
13. Natolin – Wojciech Telus
14. Piotrowice – Magdalena Marchewka
15. Rajec Poduchowny – Lech Zgutka
16. Rajec Szlachecki – Jan Stanios
17. Siczki – 
18. Słupica – Jerzy Warchoł
19. Sadków Górki – Grażyna Jakubiak
20. Sadków - Jan Marchewka
21. Wrzosów – Ewa Małek 

 

 

 

 

 

.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.