Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

IM Iwańscy działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14714

przeczytaj więcej

Firma Usługowo - Budowlana FIL - BUD - Zbigniew Ziarkowski działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14713

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Kąkolewnica - Wójt Zbigniew Ładny

Certyfikat:

ANC 13506

ważny do: 21 Czerwiec 2017 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: lubelskie

miejscowość: Kąkolewnica

kod: 21-302

ulica: Lubelska 5

telefon: 83 372 20 10

www: kakolewnica.lublin.pl

NIP: 5381341314

e-mail: gmina@kakolewnica.lublin.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

Kąkolewnica

 

 

Gmina Kąkolewnica leży w północnej części powiatu radzyńskiego, 90 km od Lublina, przy drodze krajowej Białystok – Lublin i magistrali krajowej Berlin – Moskwa. Przez teren gminy przepływa rzeka Krzna i kanał Wieprz – Krzna. Zajmuje obszar 147 km2, na którym mieszka około 9 000 osób. Gmina ma charakter typowo rolniczy i rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania mieszkańców. W strukturze użytków dominują grunty orne oraz użytki zielone. Atutem gminy jest jej korzystne położenie przy drodze krajowej, co stwarza duże szanse rozwoju. Gmina zainteresowana jest rozwojem produkcji zdrowej żywności i agroturystyki oraz zaplecza dla inwestorów chętnych do działania przy wschodnim pasie przygranicznym.

Administracyjnie od 1 stycznia 1999r. gmina Kąkolewnica leży w województwie lubelskim i wchodzi w skład powiatu radzyńskiego. Dd dnia 1 stycznia 2011r. gmina Kąkolewnica Wschodnia zmieniła nazwę na Kąkolewnica. Jednocześnie 4 miejscowości (Kąkolewnica Wschodnia, Kąkolewnica Południowa, Kąkolewnica Północna i Rudnik) zmieniły nazwę na Kąkolewnica z podziałem na 23 ulice. Gmina Kąkolewnica sąsiaduje od południa z gminą Radzyń Podlaski, od wschodu z gminą Drelów, od północy z gminą Międzyrzec Podlaski, od północnego zachodu z gminą Trzebieszów, od zachodu z gminą Łuków oraz od południowego zachodu z gminą Ulan Majorat.

Gmina Kąkolewnica zajmuje obszar 14.771 ha, w tym użytki rolne 10.340 ha, stanowiące 70 % powierzchni ogólnej gminy. Lasy zajmują powierzchnię 3.650 ha, co stanowi 24,7 % powierzchni ogólnej.

Na terenie gminy znajduje się 17 wsi: Brzozowica Duża, Brzozowica Mała, Grabowiec, Jurki, Kąkolewnica (z podziałem na 23 ulice), Lipniaki, Miłolas, Mościska, Olszewnica, Polskowola, Sokule, Turów, Wygnanka, Zosinowo, Żakowola Poprzeczna, Żakowola Radzyńska i Żakowola Stara o łącznej liczbie około 9.000 mieszkańców.

Analizując sytuację ekonomiczną Gminy Kąkolewnica można stwierdzić, że jest to gmina o dominującej funkcji rolniczej i hodowlanej. Usługi i znikoma produkcja przemysłowa jest funkcją uzupełniającą. Produkcja rolna dominuje jako miejsce zatrudnienia i źródło dochodów. Stwierdza się że na terenie gminy działa około 300 podmiotów gospodarczych, w tym 3 spółdzielnie.

Funkcję ośrodka administracyjnego gminy pełni Kąkolewnica, gdzie znajduje się Urząd Gminy, Bank, Poczta, Policja. Na terenie gminy funkcjonują 3 zespoły oświatowe (Kąkolewnica, Brzozowica Duża i Polskowola) 1 gimnazjum (Olszewnica) oraz 3 szkoły podstawowe (Grabowiec, Turów i Żakowola Poprzeczna). Ochroną zdrowia w gminie zajmują się 2 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej: w Kąkolewnicy i w Polskowoli oraz 2 apteki w Kąkolewnicy i Polskowoli.

Niski poziom dochodów społeczeństwa sprawia, że wielu mieszkańców gminy korzysta z różnych form pomocy społecznej. Istotnym czynnikiem powodującym niskie dochody mieszkańców jest wysoki odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym, niskie świadczenia emerytalne, rozdrobnienie gospodarstw rolnych i znaczne bezrobocie. Cały zakres zadań z zakresu opieki społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy.

Działalność kulturalną na terenie gminy prowadzą: Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. Zasięg działania tych placówek obejmuje całą gminę. W bibliotece funkcjonuje kawiarenka internetowa, ciesząca się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Szereg imprez kulturalnych swym zasięgiem obejmuje powiat i województwo.

Na terenie gminy znajduje się stadion sportowy z 500 miejscami siedzącymi oraz 2 hale sportowe. Sport rozwija się na bazie szkół, a w środowisku piłka nożna w Klubie „GROM” i strzelectwo sportowe  w ramach Klubu Strzeleckiego Ligii Obrony Kraju.

Główne atrakcje turystyczne gminy to: piękne lasy, zabytki sakralne, miejsca walki i męczeństwa oraz okolica kanału Wieprz – Krzna. Brak bazy turystycznej i odpowiedniej infrastruktury nie pozwalają na przyciągnięcie turystów i wczasowiczów.
 

 

 

HISTORIA

 

Kąkolewnica jest starą wsią królewską, położoną na pograniczu Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Należała do starostwa łukowskiego, dlatego też długo nie była parafią. Dzisiejsze granice gminy odpowiadają obszarowi starostwa.

Wielkie zmiany w wyglądzie wsi Kąkolewnica nastąpiły, kiedy dzierżawcą był Filip Nereusz Szaniawski. On to pobudował drewniany kościół. Przebudował centrum wsi. Chciał uczynić z Kąkolewnicy  miasto, bowiem wieś otrzymała prawa miejskie mocą decyzji Sejmu Wielkiego. Rozbiory przekreśliły ambitne plany starosty Szaniawskiego. Nastały lata niewoli.

Dawne starostwa kąkolewnickie, włącznie  po III rozbiorze do Austrii, przejął skarb austriacki. Po kampanii 1809 roku tereny te włączono do Księstwa Warszawskiego, a następnie po 1815 roku do Królestwa Polskiego. Departament siedlecki, do którego należała Kąkolewnica, zmieniono na województwo podlaskie, cyrkuły na obwody. Kąkolewnica należała do obwodu radzyńskiego. W roku 1837 nazwę obwodu zmieniono na powiat, a województwo podlaskie na gubernię podlaską. W roku 1844 gubernię podlaską złączono z gubernią lubelską. Po upadku Powstania Listopadowego starosta Jasiński obawiając się aresztowania za udział w walce przeciwko zaborcy opuścił Kąkolewnicę i udał się na emigrację. 15.X.1835 roku ukazem cara dobra zostały oddane jako majorat generałowi Teodorowi Paniutynowi. Jego rodzina władała Kąkolewnicą aż do roku 1915.

 

Mieszkańcy gminy Kąkolewnicy czynnie uczestniczyli w walce o niepodległą Ojczyznę. Walczyli w szeregach powstańców listopadowych (mogiły ich znajdują się w lasach turowskich na cmentarzu koło kaplicy Św. Antoniego). Walczyli też w Powstaniu Styczniowym.

 

W roku 1915 przez tereny gminy Kąkolewnica przemieszczają się oddziały I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego – on sam nocuje we dworze w Jurkach. Tegoż roku na terenie gminy zostaje stoczona bitwa pod Grabowcem. Polegli zostali pochowani na cmentarzu wojennym w Grabowcu.

 

Rok 1920 to kolejna data, która wpisała się w dzieje Kąkolewnicy. Jazda rotmistrza Jaworskiego stoczyła zwycięski bój z oddziałami bolszewickimi. Poległych pochowano na cmentarzu wojennym w Grabowcu.

 

W okresie międzywojennym wybudowano szkołę podstawową. W 1944 roku na terenie wsi mieścił się sztab II Armii Wojska Polskiego. Wówczas to na przełomie 1944 i 1945 doszło w pobliskim lesie „Baran” do masowych mordów żołnierzy AK.

 

Od 1975 roku w województwie bialskopodlaskim. Dzisiaj po reformie administracyjnej w powiecie radzyńskim – województwo lubelskie.

 

Dóbr Kultury wpisanych do rejestru Konwencji Haskiej na terenie gminy nie ma, natomiast występują jako zabytki:

 • Zespół kościoła parafialnego pw. Św. Filipa Nerii w Kąkolewnicy Wschodniej, ze świątynią zbudowaną w 1870 roku, kaplica z 1906 roku, bramą- dzwonnicą z II poł. XIX w.  I plebanią z tegoż okresu,
 • Sanktuarium leśne pw. Św. Antoniego w Turowie, składające się z drewnianej kaplicy z 1830 roku, kaplicy murowanej z 1908 roku oraz dwóch kapliczek z 1908 roku,
 • Kościół pw. Św. Antoniego w Turowie z 1937 roku,
 • Drewniany kościół pw. Św. Apostoła w Polskowoli z 1921 roku.

 

 

 

WÓJT

 

mgr ZBIGNIEW ŁADNY
e-mail: wojt@kakolewnica.lublin.pl
Pełniona funkcja: Wójt Gminy
tel. 83 372 20 40

 

 

Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
 2. reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
 3. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;
 4. przedkładanie Radzie projektów uchwał Rady;
 5. wykonywanie uchwał Rady;
 6. gospodarowanie mieniem komunalnym;
 7. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie;
 8. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 9. udzielanie upoważnień kierownikom referatów i innym pracownikom Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 10. podawanie do publicznej wiadomości uchwał Rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
 11. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów;
 12. reprezentowanie Gminy w postępowaniu sądowym i administracyjny, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym;
 13. rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach działalności Urzędu;
 14. określanie polityki kadrowej i płacowej;
 15. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
 16. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 17. zatwierdzanie i podpisywanie przygotowanych przez kierowników referatów zakresów czynności pracowników Urzędu;
 18. dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych kadry kierowniczej Urzędu i kierowników referatów bezpośrednio podległych oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 19. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie referaty Urzędu oraz ich pracowników;
 20. koordynowanie działalności referatów Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
 21. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi referatami, w szczególności dotyczących podziału zadań;
 22. nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Urzędu;
 23. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
 24. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
 25. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy;
 26. kierowanie wykonywaniem zadań obronnych;
 27. kierowanie w czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi na obszarze Gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia;
 28. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz pracowników Urzędu upoważnionych do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych;
 29. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa, Regulaminem Organizacyjnym oraz uchwałami Rady.

 

 

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr inż. PAWEŁ KOMOŃ

e-mail: zastepca@kakolewnica.lublin.pl

Pełniona funkcja: Zastępca Wójta

tel. 83 372 20 10

 

 

1.      Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikające z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta;

2.      Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta. Zadania te w szczególności określa Wójt w formie zarządzenia, które przekazuje swojemu Zastępcy.

 

SKARBNIK

 

mgr ANNA ŁADNA
e-mail: skarbnik@kakolewnica.lublin.pl
Pełniona funkcja: Skarbnik
tel. 83 344 80 35

 

 

Do zadań Skarbnika należy:

 1. kierowanie pracą Referatu Finansowo - Podatkowego;
 2. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
 3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy;
 4. nadzorowanie gospodarowania środkami budżetowymi Gminy Kąkolewnica;
 5. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 6. kontrasygnowanie czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, jak również udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji;
 7. organizowanie i nadzorowanie bieżącej działalności finansowej Gminy Kąkolewnica;
 8. koordynowanie, nadzorowanie i współdziałanie w opracowywaniu projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej;
 9. przygotowywanie projektów zmian do budżetu Gminy i wieloletniej prognozy finansowej;
 10. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
 11. prowadzenie rachunkowości jednostki;
 12. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 13. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 14. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 15. przyjmowanie do realizacji dyspozycji wypłaty rachunków oraz pozostałych dokumentów księgowo-bankowych;
 16. nadzorowanie spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych;
 17. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub z upoważnienia Wójta.

 

 

RADA GMINY

 

KRÓL MAREK
Pełniona funkcja: Przewodniczący Rady Gminy
Zosinowo
tel. 83 372-20-10

SIERHEJ AGNIESZKA
Pełniona funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Turów
tel. 83 372-20-10

GRZESZYK KRZYSZTOF CZESŁAW
Pełniona funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Wygnanka
tel. 83 372-20-10

BASARABA KRZYSZTOF
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Polskowola

GAŁECKI GRZEGORZ
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Lipniaki

GNYCH GRZEGORZ
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Olszewnica

JEZIERSKI PIOTR
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Mościska

JĘDRUSZCZAK EDMUND BOGDAN
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Kąkolewnica

KOŁTUN MARCIN STANISŁAW
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Kąkolewnica

KOŚMIDER WŁADYSŁAW MACIEJ
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Kąkolewnica

MATEJEK MAREK
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Brzozowica Duża

OCHAL WALDEMAR WINCENTY
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Żakowola Stara

PIEKARSKI MARIUSZ STANISŁAW
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Turów

PROKOPIAK SŁAWOMIR
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Grabowiec

SÓJKA WACŁAW
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Brzozowica Duża

 
 

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 1. uchwalanie statutu gminy,
 2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • a)    określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  • b)    emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
  • c)    zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • d)    ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
  • e)    zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
  • f)    tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  • g)    określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
  • h)    tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  • i)    ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

 

Oferta inwestycyjna terenów produkcyjnych gminy Kąkolewnica
powiat radzyński, województwo lubelskie

 

 

 

 

Urząd Gminy Kąkolewnicaul. Lubelska 5
21-302 Kąkolewnica
woj. lubelskie
 

tel. (83) 372-20-10, 372-20-48, fax (83) 372-20-49
GG: 41765211
e-mail: gmina@kakolewnica.lublin.pl

NIP: 538-13-41-314
REGON: 000543485

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy w banku:
Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie Oddział w Kąkolewnicy

18 9206 1019 4200 1658 2000 0080

Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30Kąkolewnica


.


Certyfikaty:

 


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Tadeusz P.: Euro Renoma jest dla ludzi inteligentnych, mądrych i sprytnych. Można się promować i zdobywać (sprawdzonych i rzetelnych!) partnerów i inwestorów. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Za symboliczną opłatę, otrzymujemy tak wiele korzyści.
Stefan Królikiewicz: Doskonała rzecz. U nas sprawdza się od lat. Dzięki EuroRenomie i temu programowi, moja firma nawiązała sporo nowych kontaktów, tak w kraju jak i za granicą. Dzięki pomocy z Euro-Renomy, dzisiaj wchodzimy na nowe, egzotyczne rynki. Dziękujemy.
Andrzej Bednarz: Euro Renoma to wspaniała inicjatywa, pozwalająca wypromować się solidnym i godnym zaufania przedsiębiorcom. Jesteśmy w rejestrze od niedawna, korzystamy z materiałów Akademii Euro Renomy i dzięki temu się rozwijamy. Wspaniała sprawa!
Plamka: Miło wspominam Akademię Polonijną, szkoła naprawdę fajna.
Krzysztof: Nasza Uczelnia posiada ten certyfikat i jesteśmy naprawdę zadowoleni. Jesteśmy bardziej konkurencyjni na rynku

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.