Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Koszyce

Certyfikat:

ANC 12814

ważny do: 04 Maj 2018 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: małopolskie

data kontaktu: 06.12.2013

e-mail: ug@koszyce.gmina.pl

data wpisu do rejestru: 06.12.2012

miejscowość: Koszyce

kod: 32-130

ulica: Elżbiety Łokietkówny 14

fax:

kom:

kom:

telefon:

telefon: 41/3514048

www: koszyce.gmina.pl

NIP: 6621492221

REGON: 000542853

e-mail: ug@koszyce.gmina.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

 

Rady Gminy Koszyce na sesji w dniu 16 kwiet­nia 1996r. podjęła uchwałę w sprawie nadania herbu i flagi gminie Koszyce.Herb gminy Koszyce.

 

Flaga_gminy_Koszyce

Flaga gminy Koszyce.


Pieczęć urzędowa Gminy Koszyce:

Pieczęcią urzędową gminy Koszyce jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis: GMINA KOSZYCE.

Symbolika barw gminy

Herb przedstawia: „w polu błękitnym, między kłosem u pod­stawy (z prawej), a takąż wagą szalkową u głowicy (z le­wej), krzywaśń srebrną z zaćwieczonym krzyżem kawalerskim złotym”.

Herb nawiązuje bezpo­średnio do najstarszych tra­dycji gminy. Krzywaśń z krzyżem czyli Szreniawa symbolizuje, iż znajdowało się tu ongiś gniazdo rodo­we Szreniawitów.

Zboże - kłos w heraldyce symbolizuje hojność Ziemi, a także rolnictwo, dobrobyt, bogactwo.

Waga odnosi się do tu­tejszych tradycji handlowych i rzemiosła. Symbolizuje tak­że uczciwość, sprawiedliwość, umiarkowanie. Waga przy­pomina również „miarę koszycką”, świadczącą  iż był tu ongiś słynny w całej Małopolsce ośrodek handlowy.

Flagą gminy jest flaga dwustrefowa: żółto - błękitna, skła­dająca się z dwóch równoległych pasów jednakowej szero­kości: górny - żółty, dolny - błękitny.

Kolor żółty - złoty symbolizuje słońce oraz zboża, które dominują w uprawach gminy. Kolor błękitny - niebieski sym­bolizuje rzekę Wisłę opasującą gminę od strony południo­wej. W heraldyce złoto symbolizuje szlachetność, życzli­wość, otuchę, cnotę, godność, inteligencję, szacunek.

Błękit symbolizuje piękność, wzniosłość, pochwałę, lo­jalność, rzetelność, dobrą sławę.

Ród Szreniawitów wystawił pod Grunwaldem dwie chorą­gwie. Jedną wiódł arcybiskup Kurowski (przez zastępcę), drugą Mikołaj Kmita z Wiśnicza. Warto pamiętać że obie chorągwie walczyły pod godłem, które obecnie znajduje się w herbie Gminy Koszyce.

 

Pierwsze źródłowe informacje o Koszycach pochodzą z danych dotyczących świętopietrza z roku 1328, gdzie odnotowane jest:,,Świętopietrze oddawane było wspólnie przez parafię Witów –Koszyce” koniec cytatu.

Przełom w źródłach pisanych następuje w 1374 roku. W tym to roku ma miejsce lokacja miasta Koszyce na prawie magdeburskim, dokonana przez Elżbietę Łokietkównę, wdowę po królu węgierskim Karolu Robercie Andegaweńskim, która w czasie panowania jej syna Ludwika Węgierskiego na tronie węgierskim i polskim pełniła w tym czasie w Polsce funkcję regentki.

Nadając miastu Koszyce prawa magdeburskie oznaczałoby, że Koszyce były już wcześniej rozwiniętym miastem. Wydany przez Elżbietę przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim mógł być z jednej strony potwierdzeniem, z drugiej zaś strony rozszerzeniem dawnego. Królowa Elżbieta lokując Koszyce ustanowiła cotygodniowe targi w poniedziałki. Po lokacji Koszyce stały się miastem królewskim, czyli miastem państwowym.

Po upływie 47 lat od nadania aktu lokacyjnego na prawie magdeburskim w 1421 roku Koszyce otrzymały drugi akt lokacyjny na prawie magdeburskim. W tym to roku Władysław Jagiełło, mąż Jadwigi – wnuczki - Elżbiety Łokietkówny przenosi miasto Koszyce z prawa polskiego na prawo magdeburskie, nadając immunitet sądowniczy, ustanawia jarmark w dniu św. Magdaleny ( 22 VII), trwający 8 dni i wolne targi we wtorki. Trudno obecnie dać jednoznaczną odpowiedź na pytanie - dlaczego Koszyce otrzymały dwa akty lokacyjne na prawie magdeburskim. Uwzględniane są dwie wersje. Pierwsza zakłada, że dokument z 1374 roku mógł zaginąć i należało ponowić. Druga wersja wynika z faktu, że akt lokacyjny nie był nadany przez głowę koronowaną, tylko przez regentkę. Pewne jest, że Koszyce otrzymały dwa akty lokacyjne na prawie magdeburskim. Jeden nadany przez Elżbietę Łokietkównę 26 czerwca 1374 roku, drugi przez Władysława Jagiełłę 4 kwietnia 1421r.

Następuje bardzo szybki rozwój Koszyc. Istotny wpływ na to, oprócz wprowadzonego prawa magdeburskiego sprzyjającego rozwojowi, miały przebiegające szlaki handlowe:

 

  • tzw. Trakt królewski Kraków-Sandomierz

  • Trakt kijowski Kraków-Sandomierz – Lublin – Kijów (tzw. „Droga Ruska”)

  • Szlak Jagielloński – Kraków – Lublin - Wilno

  • rzeczny wzdłuż Wisły. W miejscowości Morsko obok Koszyc znajdował się piąty co do wielkości port rzeczny, skąd spławiano sól z Bochni, zboże, drewno.

 

Koszyce jako miasto posiadały herb, rynek oraz ratusz. Rynek prostokątny o pow. 2212m², z naroży którego odchodziły uliczki ( układ ten został zachowany). Pierwsze zapiski pochodzą z 1428r. Istniało również przedmieście Koszyce zwane Jawiczowice, wjazd do Koszyc od strony Sandomierza – pierwsze źródła zapisane na ten temat pochodzą z 1521r.

Herb był elementem prawno-ustrojowym miasta i figurował na pieczęci miasta. Nie znana jest procedura i data nadania herbów. Według prof. M. Gumowskiego Koszyce posiadały dwa herby. Pierwszym były dwa koszyczki na niebieskim polu. W drugim herbie na niebieskim polu umieszczona jest postać św. Stanisława z Szczepanowa w złocistych szatach. Pierwsza wzmianka o ratuszu pochodzi z 1564r.

Informacja o kościele parafialnym pojawia się w latach 1470-1480 pod wezwaniem św. Marii Magdaleny – jako kościół filialny w stosunku do kościoła w Witowie. Pozostał on filią parafii Witów do końca XVIII w.

W początkowym okresie po wprowadzeniu prawa magdeburskiego władzę w imieniu Króla sprawował mianowany Wójt, natomiast władza sądownicza należała do wójta i dwóch powoływanych ławników. Źródła z 1382 roku mówią, że władzę w Koszycach sprawował Wójt Paweł, a źródła z 1412 roku wymieniają Wojciecha, sołtysa z Jawiszowic, który pełnił funkcję ławnika. Wraz z rozwojem miasta pojawiają się rajcowie. Pierwsza informacja o koszyckich rajcach pochodzi z 1399 roku. Z biegiem czasu władza wójta zostaje zastąpiona władzą burmistrza i radą miasta. Uprawnienia rady miasta były bardzo duże, mogła między innymi uchwalać statuty dla cechów, które były później zatwierdzane przez króla.

Koszyce należały do miast o obliczu rzemieślniczo-handlowym. Według rejestru z końca XVII wieku w mieście było 70 rzemieślników, 12 przekupniów a 46 osób zajmowało się rolnictwem. W tym czasie w Proszowicach było 56 rzemieślników. Świadczy to o szybkim rozwoju Koszyc, które posiadały swoją miarę tj.,,1 korzec koszycki” równy ¼ korca krakowskiego.( 1 korzec żyta – 55 kg, pszenny – 57 kg). W Koszycach znajdowała się szkoła parafialna. Pierwsze źródła pochodzą z 1437 roku, a zapis z 1439 roku mówi o Michale rektorze szkoły. W mieście od strony Krakowa znajdował się szpital z kaplicą św. Krzyża, który był jednocześnie przytułkiem dla osób starych i bezdomnych.

W Koszycach istniały dwa bractwa: bractwo Literackie, do którego należeli ludzie umiejący czytać i pisać tzw. Elita oraz bractwo św. Anny założone przez plebana Mielewskiego i obywateli Koszyckich w 1623r.

Na uwagę zasługują osobowości pochodzące z Koszyc. Do nich należą: Jan z Koszyczek (Koszyc), który żył w końcu XV w i w I połowie XVI w - pierwszy tłumacz prozy powieściowej oraz Jakub Grzywna - lekarz, profesor. Około 1520 roku przeniósł się z Krakowa do Koszyc, gdzie objął stanowisko lekarza. Zmarł w Koszycach jesienią 1531r.

Od XVII w następuje zmierzch miast Małopolski w tym i Koszyc. Przychodzą rozbiory, wojny napoleońskie( Koszyce były w granicach Księstwa Warszawskiego) i ważne dla Koszyc powstanie styczniowe w 1863r, gdzie Koszyce stały się terenem przepraw oddziałów i przerzutów broni, a mieszkańcy sprzymierzeńcami powstańców. Po stłumieniu powstania rozpoczęły się dotkliwe represje ze strony cara, który przez Komitet Urządzający Królestwa 1 czerwca 1869 roku odebrał Koszycom i kilkudziesięciu innym miastom prawa miejskie.

 

 

Urząd Gminy w Koszycach

   
Adres:
ul. Elżbiety Łokietkówny 14
32-130 Koszyce
Małopolskie
Polska

List: ug@koszyce.gmina.pl
Telefon: +48 41 351 40 48 / +48 41 351 41 15
Faks: +48 41 351 40 52

Informacje: Konto Bankowe:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy
w Solcu Zdroju oddział w Koszycach
Nr rachunku: 30851700070050004770590002

Rada Gminy Koszyce

Przewodniczący:     Tadeusz Nawrot

Zastępca:      Jan Kozakowski

Radni:

Ciochoń Jolanta

Czarnecki Stefan

Czernich Zofia

Guca Zdzisław

Kabziński Krzysztof

Kalina Krystyna

Kapusta Witold

Kozakowski Jan

Kozakowski Mirosław

Nawrot Tadeusz

Pałka Tadeusz

Robak Alina

Rydlewski Andrzej

Staszkiewicz Katarzyna

Stokłosa Marian

 

Komisje Rady Gminy Koszyce      

Komisje Rady Gminy

 
 

Komisja Ochrony Środowiska

Robak Alina – przewodnicząca
Czarnecki Stefan
Guca Zdzisław
Kalina Krystyna
Kozakowski Mirosław

 

Komisja Rewizyjna

Czarnecki Stefan – przewodniczący
Czernich Zofia
Pałka Tadeusz
Robak Alina
Staszkiewicz Katarzyna

 

Komisja Finansów i Gospodarki

Kalina Krystyna – przewodnicząca
Ciochoń Jolanta
Czernich Zofia
Kabziński Krzysztof
Kapusta Witold
Rydlewski Andrzej
Stokłosa Marian

 

Komisja Porządku i Spraw Socjalnych

Kabziński Krzysztof – przewodniczący
Ciochoń Jolanta
Guca Zdzisław
Kapusta Witold
Kozakowski Mirosław
Rydlewski Andrzej
Staszkiewicz Katarzyna

 

 Wójt Gminy

 

Pan Stanisław Rybak – urodzony w 1950 roku, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – pełni funkcję Wójta Gminy KOSZYCE nieprzerwanie od 1990 roku. Wcześniej przez 11 lat był Naczelnikiem Gminy Koszyce.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Związku Międzygminnego NIDA 2000 w Starym Korczynie, członek Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Żonaty, dwóch synów.

Odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji, Złotą Odznaką ZNP

Sekretariat jest komórką organizacyjną o charakterze usługowym w stosunku do interesantów, gości i organu wykonawczego gminy. Jest tym miejscem, gdzie przyjmuje się  i obsługuje interesantów.

Zadania sekretariatu można podzielić na dwie główne grupy:

- zadania asystenckie- wykonywane w stosunku do Wójta i dla Niego,

-zadania recepcyjne- wykonywane w stosunku do interesantów i pracowników urzędu.

Zadania asystenckie polegają na wykonywaniu czynności administracyjno-biurowych jak: odbieranie telefonów, przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji. Do najważniejszych zadań tej grupy należą m. in.: organizowanie spotkań, zebrań itp.

Zadania recepcyjne dotyczą przyjmowania interesantów zgodnie z dyspozycjami Wójta. Do najistotniejszych zadań recepcyjnych należą: przyjmowanie interesantów i pracowników urzędu oraz przyjmowanie i łączenie telefonów.

            Podstawowe obowiązki osoby pracującej na stanowisku ds. ogólnoorganizacyjnych  to:

- odciążenie Wójta od wykonywania drobnych spraw bieżących,

- czuwanie nad sprawnych obiegiem informacji miedzy sekretariatem a innymi komórkami organizacyjnymi,

- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze współpracownikami Wójta,

-  umawianie wyjazdów i spotkań Wójta,

- przygotowywanie delegacji służbowych,

- tworzenie dobrej atmosfery i wizerunku urzędu,

- dbałość o funkcjonalność, porządek i estetykę biura i gabinetu Wójta,

- prowadzenie sekretariatu Wójta Gminy, wykonywanie czynności techniczno-kancelaryjnych,

- przyjmowanie obywateli- interesantów oraz gości; kierowanie ich do właściwych merytorycznie pracowników, awizowanie do Wójta Gminy,

-  przyjmowanie składanych bezpośrednio przez obywateli podań, wniosków, skarg i innych dokumentów; potwierdzanie ich złożenia na kopiach,

-  prowadzenie głównego dziennika podawczego,

-  obsługa centrali telefonicznej Urzędu,  faxu, poczty elektronicznej, epuap-u (elektroniczna skrzynka podawcza),

- ksero-kopiowanie i drukowanie dokumentów wewnątrz-urzędowych oraz dokumentów jednostek organizacyjnych gminy,

-  prowadzenie i udostępnianie uprawnionym organom Książki Kontroli,

-  prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

-  protokołowanie narad pracowniczych,

- prowadzenie zaopatrzenia materiałowo-biurowego Urzędu, prasy samorządowej, terminowe zlecania kontroli sprzętu biurowego, zamawianie urzędowych pieczęci, tablic urzędowych.

 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 oraz dodatkowo w poniedziałek od godziny 15:30 do 16:30 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Kontakt :

e-mail ugkoszyce@pro.onet.pl

tel. 041 35 14 048,

      041 35 14 115,

      041 35 14 012,

fax. 041 35 14 052

pokój nr 8 (I piętro)

 

 

 

Urząd Gminy Koszyce
ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce
Województwo małopolskie, powiat proszowicki
tel. +48 41 351 40 48
fax. +48 41 351 40 52
e-mail:   
ug@koszyce.gmina.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /d82vjvk97c/skrytka

www.koszyce.gmina.pl 


Gmina Koszyce realizuje Pilotażowy Program Leader +  
www.cenoma.pl

 

Powierzchnia Gminy - 6 642 ha (67 km2)

Liczba mieszkańców - 5962 osoby

Podział terytorialny - 19 sołectw

Sieć wodociągowa - 73 km

Sieci kanalizacyjna - 74 km

Długość dróg - 119 km

Gęstość dróg - 177/100 km

Ilość podmiotów gospodarczych - 168

 

Gmina Koszyce leży w północnej części województwa małopolskiego, wzdłuż drogi krajowej Nr 79 Kraków – Sandomierz.

Nowo otwarty most na Wiśle w miejscowości Sokołowice pozwala na znaczne skrócenie drogi do przejść granicznych ze Słowacją

i dalej na południe Europy.

 

 

 

 

.


Certyfikaty:

W dniu 5 października 2007 roku w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta gala VI edycji konkursu "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji,   konkursu bardzo prestiżowego w skali kraju, a laureaci tego konkursu znajdują się w centrum zainteresowań potencjalnych inwestorów tak krajowych jak i zagranicznych.

Z początkiem bieżącego roku Wójt Gminy Koszyce Pan Stanisław Rybak podjął decyzję o zgłoszeniu gminy do konkursu mając na poparcie tej decyzji pozycję wicelidera wojewódzkiego w zakresie kwoty pozyskanych zewnętrznych środków na inwestycje komunalne w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz daleko zaawansowane przygotowania do stworzenia kilkunastohektarowej strefy usługowo-przemysłowej. W trakcie ponad półrocznego okresu Gmina była dwukrotnie oceniana przez grono ekspertów, a sama końcowa ocena poprzedzona była wizytacją na terenie gminy obejmującą spotkanie z przedstawicielami biznesu, dostawcami mediów, anonimowymi wizytami i ankietami przeprowadzonymi wśród właścicieli punktów handlowych, usługowych, produkcyjnych itp. odnośnie celowości podejmowanych inwestycji przez gminę, ułatwień dla inwestorów i klimatu dla przedsiębiorczości.

Pod koniec września władze gminy poinformowane zostały o pozytywnej weryfikacji i przyznaniu przez Kapitułę konkursu certyfikatu w kategorii gmin wiejskich.

Galę wręczania nagród i certyfikatów prowadziła znana prezenterka II programu TVP Katarzyna Dowbor. Cele, zasady konkursu, jego poziom w poszczególnych kategoriach prezentowali kolejno między innymi Prezes Krajowej Izby Gospodarczej pan Andrzej Arendarski, Prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym pan Mieczysław Bąk, Wiceprezes Zarządu Banku PKO Bank Polski pani Aldona Michalak - oni również - przy udziale przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki - wręczali laureatom nagrody i certyfikaty.

Podczas uroczystego bankietu bezpośrednio po oficjalnej gali asystent Marszałka Województwa Małopolskiego pana Marka Nawary wręczył laureatom z terenu województwa małopolskiego specjalne listy gratulacyjne od Zarządu Województwa. Laureatami z terenu województwa małopolskiego w tegorocznej edycji konkursu zostali - obok Gminy Koszyce - Miasto i Gmina Oświęcim, Miasto i Gmina Niepołomice, Gmina Łącko, Gmina Mogilany, Gmina Raciechowice i Gmina Wielka Wieś.

 


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.