Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

IM Iwańscy działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14714

przeczytaj więcej

Firma Usługowo - Budowlana FIL - BUD - Zbigniew Ziarkowski działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14713

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Nowa Brzeźnica

Certyfikat:

ANC 12895

ważny do: 08 Listopad 2017 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: łódzkie

data wpisu do rejestru: 7 stycznia 2013

miejscowość: Nowa Brzeźnica

kod: 98-331

ulica: Kościuszki 103

fax: 343461120

telefon: 343119670

www: www.nowabrzeznica.pl

NIP: 5741460921

REGON: 000538107

e-mail: urzad@nowabrzenica.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

Herb

 

 

 

Gmina Nowa Brzeźnica (dawn. gmina Dworszowice[1]; następnie gmina Brzeźnica) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.

Siedziba gminy to Nowa Brzeźnica.

Według danych z 31 grudnia 2007[2] gminę zamieszkiwało 4958 osób.

Gmina Nowa Brzeźnica posiada charakter typowo rolniczy, dominuje rolnictwo i leśnictwo. Uzupełnieniem jest rekreacja i  wypoczynek. Sieć osadniczą stanowi 39 miejscowości skupionych w 15 sołectwach - średnio 134 osoby na miejscowość i 348 osób na sołectwo.

Do najistotniejszych uwarunkowań przyrodniczych należą:

 • ukształtowanie terenu,
 • warunki gruntowo - wodne,

Obszar gminy pod względem geograficznym położony jest w  zasięgu dwóch pod prowincji: Wyżyny Śląsko - Krakowskiej i Wyżyny Śląsko - Małopolskiej na pograniczu dwóch regionów: Wyżyny Wieluńskiej i  Niecki Włoszczowskiej.
Obszar gminy charakteryzuje się płaską, mało urozmaiconą rzeźbą terenu, w krajobrazie gminy można jednak wyróżnić następujące jednostki morfologiczne:

 • wyżyna polodowcowa,
 • doliny rzeczne,

Wyżyna polodowcowa o rzeźbie płaskiej, miejscami nisko falistej i spadkach 0 - 2 % zajmuje prawie całą powierzchnię gminy. Zbudowana jest z utworów lodowcowych i wodnolodowcowych, spod których miejscami wychodzą utwory starsze. Obszar wysoczyzny łagodnie opada w  kierunku południowym ku dolinie rzeki Warty.
Na terenie gminy nie funkcjonują większe zakłady produkcyjno - przemysłowe. W ewidencji Urzędu Gminy zarejestrowanych jest 211 podmiotów gospodarczych. W  przeważającej większości są to zakłady małe, zatrudniające po kilka osób, bądź w podmiotach tych pracuje tylko rodzina. 
Przez gminę przepływają rzeki: Warta, Liswarta (jedna z najmniej zanieczyszczonych rzek w regionie), Kocinka, Pisia. Okolice nadwarciańskie porastają liczne lasy, odwiedzane w sezonie przez grzybiarzy. Nad Wartą znajduje się ośrodek wypoczynkowy i przystań kajakowa - obie w Ważnych Młynach.
Lasy i grunty leśne zajmują 5369 ha co stanowi 39,5 % powierzchni gminy w  tym: lasy państwowe zajmują powierzchnię 3216 ha, a pozostała część lasów tj. 2153 ha stanowi własność prywatną. Grunty pod wodami - 272 ha, co stanowi 2,1 % powierzchni gminy. Grunty orne 5474 ha - co stanowi 40,5 % powierzchni gminy. Użytki zielone - 1759 ha, co stanowi 12,4 % powierzchni gminy. Tereny pozostałe - 559 ha, co stanowi 4,2 % powierzchni gminy. Nieużytki - 162 ha stanowią 1,3 % powierzchni gminy.

Gmina Nowa Brzeźnica wchodzi w skład regionu glebowo - rolniczego, Lipienieckiego. Region ten stanowią gleby pseudobielicowe i brunatne, wytworzone na piaskach lub glinach, z  piasków gliniastych mocnych z piaskami słabszymi w podłożu oraz z  piasków gliniastych mocnych z piaskami słabszymi w podłożu oraz z  piasków gliniastych lekkich.
Na terenie gminy znajduje się 945 gospodarstw indywidualnych i 144 działek. Średnia powierzchnia użytków rolnych w indywidualnym gospodarstwie rolnym wynosi: 5,4 ha, a  pracujących osób w rolnictwie na 100 ha użytków rolnych wynosi: 24 osoby. Na terenie gminy gleby chronione dla potrzeb gospodarki rolnej zajmują ok. 53 % ogólnej powierzchni użytków rolnych. Gleby o najwyższej wartości dla produkcji tj. III b klasy bonitacyjnej stanowią ok. 8 % ogólnej powierzchni gruntów ornych, natomiast użytki zielone III - ej klasy bonitacyjnej - 1,5 %. Gleby IV a i IV b klasy bonitacyjnej stanowią 49,7 % ogólnej powierzchni gruntów ornych oraz 37 % ogólnej powierzchni użytków zielonych. Największe kompleksy gleb dobrych  występują w rejonie miejscowości Kruplin Radomszczanski, Brzeźnica Stara i Nowa Brzeźnica.
Z waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynika, że na terenie gminy dominują kompleksy: 5 - żytni dobry - 45,4 % ogólnej powierzchni gruntów ornych oraz kompleks 4 - żytni b.dobry - 15,5% gruntów ornych.
Na terenie gminy dominują użytki zielone bardzo słabe - kompleks 5 z - 51,6 % oraz średnie i słabe kompleksy 2 z, stanowiące - 58,4 % ogólnej powierzchni. Stopień kultury dla większości gleb jest średni. W strukturze zasiewów zboża zajmują 51,6%, a ziemniaki - 25,7 %. Zużycie nawozów wynosi średnio 157,1 kg NPK/ha. Występują na terenie tutejszej gminy udokumentowane złoża piasków wydmowych w Ważnych Młynach, żwirów i glin w Dworszowicach Kościelnych i piasków w  Dworszowicach.

 Gmina Nowa Brzeźnica.png

 

Struktury organizacyjne Urzędu Gminy

I. Zasady kierowania Urzędem

 1. Pracą Urzędu kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza Gminy.
 2. Sekretarz Gminy w zakresie ustalonym przez Wójta zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i 
  warunki jego działania, a także organizuje prace Urzędu.

II. Stanowiska kierownicze w Urzędzie

 1. Skarbnik Gminy – główny księgowy.
 2. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
 3. Kierownik Referatu Gospodarczego i obsługi Urzędu oraz Wodociągów i Kanalizacji.

III Referaty i samodzielne stanowiska pracy

 1. Referat Księgowości i Podatków.
 2. Referat Gospodarczy, Obsługi Urzędu oraz Wodociągów i Kanalizacji.
 3. Urząd Stanu Cywilnego.
 4. stanowisko do spraw wojskowych, obrony cywilnej i kancelarii tajnej.
 5. stanowisko do spraw ewidencji ludności.
 6. radca prawny.
 7. stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy i jej organów.
 8. stanowisko do spraw organizacyjnych i kadrowych.
 9. stanowisko do spraw gospodarki przestrzennej budownictwa, gospodarki komunalnej, dróg i ochrony środowiska.
 10. stanowisko do spraw działalności gospodarczej oraz obsługi kasowej.
 11. stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami, rozgraniczeń i podziału nieruchomości, ewidencji ulic i numeracji nieruchomości.
 12. stanowisko do spraw rolnych, leśnych, wspólnot wiejskich, statystyki.
 13. stanowisko do spraw zamówień publicznych.
 14. stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej i funduszy pozabudżetowych.
 15. pełnomocnik ochrony informacji niejawnych.
 16. administrator danych osobowych.

IV Wykaz jednostek organizacyjnych gminy Nowa Brzeźnica

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Brzeźnicy.
 2. Gminny Zespół Oświaty.
 3. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Brzeźnicy oraz filie w Dubidzach i Prusicku.
 4. Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy.
 5. Szkoła Podstawowa w Nowej Brzeźnicy.
 6. Szkoła Podstawowa w Dubidzach.
 7. Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Kościelnych.
 8. Szkoła Podstawowa w Prusicku.
 9. Przedszkole w Nowej Brzeźnicy.
 10. Przedszkole w Dubidzach.

 


Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Kompetencje i zakres działania Rady określają ustawy oraz statut gminy Nowa Brzeźnica. Aktualnie Rada Gminy liczy 15 radnych. Jej kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Rada obraduje na sesjach nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, zgodnie z planem pracy. Sesje zwyczajne odbywają się w Urzędzie Gminy, w sali posiedzeń (I piętro, pokój nr.14). W obecnej VII kadencji 2014-2018, Rada Gminy działa w następującym składzie:

Przewodniczący:
Tomaszewski Tomasz
e-mail: urzad@nowabrzeznica.pl
adres: ul. Kościuszki 103, pok. nr 14, 98-331 Nowa Brzeźnica
telefon: (34) 311 96 70

Wiceprzewodniczący:
Kasprzyk Ewa

Wiceprzewodniczący:
Sterczewska Elżbieta

Radni:

   Bednarski Mateusz
   Błachowicz Piotr
   Jochemczak Dorota
   Kasprzyk Ewa
   Mielczarek Danuta
   Młynarski Józef
   Nicpoń Jacek
   Sterczewska Elżbieta
   Suchanowska Marta
   Tomaszewski Tomasz
   Turek Dominik
   Warzecha Kazimierz
   Witecki Andrzej
   Wróbel Magdalena
   Zgoda Andrzej

 Obsługę Rady Gminy oraz przyjmowanie wszelkich pism i informacji prowadzi:

Inspektor:
Jan Sterczewski
adres: ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica
telefon: (34) 311 96 70
godziny urzędowania:
codziennie w godzinach pracy

Przy Radzie Gminy działają 4 komisje, które obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb:

 • Komisja Rewizyjna,
 • Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Mieniem,
 • Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa Publicznego,
 • Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Komisja Rewizyjna
1. Jochemczak Dorota– przewodniczący
2. Bednarski Mateusz – członek
3. Suchanowska Marta– członek

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Mieniem
1. Witecki Andrzej – przewodniczący
2. Błachowicz Piotr– członek
3. Sterczewska Elżbieta– członek
4. Wróbel Magdalena– członek

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem
1. Zgoda Andrzej– przewodniczący
2. Kasprzyk Ewa– członek
3. Młynarski Józef– członek
4. Nicpoń Jacek– członek

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej
1. Mielczarek Danuta – przewodniczący
2. Turek Dominik – członek
3. Warzecha Kazimierz - członek


RODZAJ: GW - Gmina wiejska
 • POWIAT: pajęczański
 • WOJEWÓDZTWO: łódzkie
 • ADRES: ul. Kościuszki 103
 • KOD: 98-331
 • MIEJSCOWOŚĆ: Nowa Brzeźnica
 • KONTAKT: tel. (4834) 3119670, 3119670
  fax (4834) 3461120
  urzad@nowabrzeznica.pl
  www.nowabrzeznica.pl
 • OBSZAR GMINY: 136 km2
 • LICZBA LUDNOŚCI: 5 175 mieszkańców
 • LICZBA RADNYCH: 15
 • Wójt Gminy: Jacek Jarząbek
 • Godziny urzędowania:
  Poniedzałek: 7,00 - 15,00
  - Wtorek: 7,00 - 15,00
  - Środa: 7,00 - 15,00 
  - Czwartek: 7,00 - 15,00 
  - Piątek: 7,00 - 15,00

 

 

Rady Sołeckie są organami wspomagającymi sołtysów, którzy z kolei są organami wykonawczymi poszczególnych sołectw. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. Współdziała z sołtysem w  prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa. Składa się z 4-9 członków.

Wykaz Rad Sołeckich w gminie Nowa Brzeźnica - kadencja 2015 – 2018


 DUBIDZE

Obraz na stronie zgrzebny_zenon.png  Sołtys: Zgrzebny Zenon

Rada Sołecka:

 • Grądzik Maciej
 • Kawecka Jolanta
 • Krystaszek Zdzisław
 • Piasecka Agata
 • Przygoda Tadeusz
 • Sterczewski Andrzej
 • Wysocki Andrzej

DUBIDZE KOLONIA

 - mesjasz_wojciec.jpg Sołtys: Mesjasz Wojciech

Rada Sołecka:

 • Konieczna Krystyna
 • Mesjasz Zbigniew
 • Sterczewski Zbigniew
 • Tałaj Andrzej

DWORSZOWICE KOŚCIELNE

 - taranek_danuta.jpg Sołtys: Taranek Danuta

Rada Sołecka:

 • Błachowicz Piotr
 • Dygaś Tomasz
 • Izmert Piotr
 • Klimczyk Rafał

DWORSZOWICE KOŚCIELNE KOLONIA

 - jackowska_agnieszka.jpg Sołtys: Jackowska Agnieszka

Rada Sołecka:

 • Błachowicz Ewa
 • Jochemczak Dorota
 • Kotyla Tomasz
 • Żmuda Beata

KONSTANTYNÓW

Obraz na stronie smolarz_iwona.png Sołtys: Smolarz Iwona

 Rada Sołecka:

 • Barycz Halina
 • Buczkowska Jolanta
 • Konieczna Edyta
 • Sosnowicz Krystyna
 • Szmit Marian

KRUPLIN

Sołtys: Toporowska Marianna
 
Rada Sołecka:

 • Czechowicz Stenia
 • Idczak Jerzy
 • Modliński Stanisław
 • Szczęch Jan
 • Zgoda Krzysztof

KUŹNICA

Obraz na stronie kluczna_maryla.png Sołtys: Kluczna Maryla

 Rada Sołecka:

 • Ciesielski Marek
 • Chudaszek Bronisław
 • Zawadzki Henryk
 • Zych Tadeusz

ŁĄŻEK

Obraz na stronie grzesiak_edyta.png Sołtys: Grzesiak Edyta

 Rada Sołecka:

 • Chaber Lidia
 • Kasprzyk Ewa
 • Pietras Mariusz

NOWA BRZEŹNICA 

Obraz na stronie janus_roch.png Sołtys: Janus Roch

Rada Sołecka:

 • Król Marzena
 • Olszewski Jan
 • Radziwolska Anna
 • Saternus Wiesław
 • Stefanek Krystyna

PRUSICKO

 

Obraz na stronie zaton_henryk.png Sołtys: Zatoń Henryk

 

Rada Sołecka:

 • Przygodzki Henryk
 • Wiatrak Anita
 • Wrona Teresa
 • Zatoń Marian

STARA BRZEŹNICA OSADA

 - sulkowski_zbyszek.jpg Sołtys: Sułkowski Zbigniew

Rada Sołecka:

 • Banaszek Tomasz
 • Koziński Jacek
 • Morga Agnieszka
 • Taranek Danuta

STARA BRZEŹNICA WIEŚ

 - glowacka_elzbieta.jpg Sołtys: Głowacka Elżbieta

Rada Sołecka:

 • Mielczarek Tadeusz
 • Psztyr Zenobia
 • Rak Józef
 • Rełkowski Wacław

TRZEBCA

 - bernas_andrzej.jpg Sołtys: Bernaś Andrzej

Rada Sołecka:

 • Bździon Marianna
 • Lupa Gabriela
 • Miłoch Ilona
 • Springer Jerzy
 • Stobiecki Paweł

WAŻNE MŁYNY

 

Obraz na stronie gwodzik_jacek.png Sołtys: Gwoździk Jacek

 

Rada Sołecka:

 • Dominiak Krystyna
 • Imiełowska Mirosława
 • Młynarski Jan
 • Szczepanik Anna
 • Włodarczyk Kazimierz

WÓLKA PRUSICKA

Obraz na stronie kluczna_angelika.png Sołtys: Kluczna Angelika

 Rada Sołecka:

 • Imiełowski Józef
 • Kluczny Dariusz
 • Kruplin Józef
 • Nowosielski Dawid

 

 

 

 

 

Urząd Gminy
98-331 Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103 
tel. (4834) 311 96 70, 311 96 77, 311 96 61 
fax (4834) 3461120
e-mail: urzad@nowabrzeznica.pl 
http://www.nowabrzeznica.pl 
NIP: 574-14-60-921 
Regon: 000538107

WÓJT GMINY

mgr Jacek Jarząbek
ul. Kościuszki 103, pok. nr 7, 98-331 Nowa Brzeźnica
tel. (34) 311 96 70, 311 96 77, 311 96 61
e-mail: wojt@nowabrzeznica.pl
przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków: 
Poniedziałek w godz. 800 – 1500 
Wtorek w godz. 900 - 1600

SEKRETARZ GMINY

mgr inż. Radosław Król
ul. Kościuszki 103, pok. nr 15, 98-331 Nowa Brzeźnica
tel. (34) 311 96 70, 311 96 77, 311 96 61
e-mail: sekretarz@nowabrzeznica.pl
przyjmowanie stron:
codziennie w godzinach pracy

SKARBNIK GMINY

mgr Eugeniusz Rakowski
ul. Kościuszki 103, pok. nr 14, 98-331 Nowa Brzeźnica
tel. (34) 311 96 70, 311 96 77, 311 96 61
e-mail: skarbnik@nowabrzeznica.pl

OBSŁUGĘ RADY GMINY PROWADZI:

Inspektor: Jan Sterczewski
ul. Kościuszki 103, pok. nr 14, 98-331 Nowa Brzeźnica
tel. (34) 311 96 70, 311 96 77, 311 96 61
e-mail: radagminy@nowabrzeznica.pl
przyjmowanie stron:
codziennie w godzinach pracy

 

 


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)
Maciej Mazur: Ostatnio mieliśmy wyświetlany na Euro-Renomie taki dodatkowy baner reklamowy. Dzięki dużej ilości odsłon staliśmy się bardziej rozpoznawalni. Polecam!

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.