Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Police

Certyfikat:

ANC 12834

ważny do: 14 Maj 2018 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: zachodniopomorskie

data wpisu do rejestru: 13 grudnia 2012

miejscowość: Police

kod: 72-010

ulica: Stefana Batorego 3

fax: 914311832

telefon: 914311830

www: www.police.pl

NIP: 8511000695

REGON: 811685390

e-mail: sekretariat@ug.police.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

Urząd Miejski w Policach


gminapolice172.jpg

 

Gmina Police należy do większych w województwie zachodniopomorskim. Położona na Nizinie Szczecińskiej zajmuje obszar 25.166,9 hektarów i liczy 40.244 mieszkańców. Na jej terenie, oprócz miasta Police funkcjonuje także 12 sołectw. Od północy Police graniczą z gminą Nowe Warpno, od południa - ze Szczecinem i Dobrą Szczecińską, od wschodu - z gminą Goleniów, którą oddziela od Polic rzeka Odra, a od zachodu sąsiadami gminy są Niemcy z powiatu Uecker-Randow, położonego na terenie Meklemburgii Pomorze Przednie.

 

 

 

POLICE 

gmina miejsko-wiejska

Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

tel. (+48 91) 4311830
fax (+48 91) 4311832

e-mail: mailto:sekretariat@ug.police.pl

LUDNOŚĆ

Gmina - 40.244 mieszkańców 

GRUNTY W (HEKTARACH):

Użytki rolne 5.916 
Użytki leśne 12.534

GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE (W HEKTARACH)

Tereny mieszkalne 168 
Tereny przemysłowe 1.143 
Zurbanizowane tereny niezabudowane 193 
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 194 
Użytki kopalne 2 
Tereny komunikacyjne, drogi, koleje 435 
Inne 100 

WODY (W HEKTARACH)

Wody morskie wewnętrzne 2579 
Wody śródlądowe płynące 180 
Wody śródlądowe stojące 20 
Rowy 216 

STRUKTURA WŁASNOŚCI GRUNTÓW (W HEKTARACH)

Grunty Skarbu Państwa 20.410 
Grunty komunalne 1.434 
Grunty prywatne 2.924 
Inne 372 

OBSZAR I POŁOŻENIE

Położenie: północno - zachodnia Polska, województwo zachodniopomorskie

Powierzchnia (km kw.): 251,42

Ważniejsze połączenia drogowe: droga wojewódzka nr 114-115 (Szczecin), nr 41416 (Szczecin), nr 114 (Nowe Warpno)

Bezpośrednie połączenia kolejowe (brak przewozów osobowych): Szczecin, Trzebież

Międzynarodowe porty lotnicze i lotniska lokalne: Goleniów (55 km), Poznań (245 km), Gdańsk (360 km), Warszawa

GOSPODARKA

Dominujące branże gospodarki: przemysł chemiczny, handel, usługi ogólnobudowlane

Bogactwa naturalne występujące w okolicy: złoża iłów

Liczba zarejestrowanych firm:
1998: 3.210
1999: 3.512
2000: 3.793 
2001: 4.067
2003: 4.093 
2004: 4.110
2005: 4.138
2006: 4.212
2007: 4.266
2008: 4.278

Banki: 6 

PODSTAWOWE INFORMACJE ZE SPISÓW POWSZECHNYCH w gminie miejsko - wiejskiej Police

 

UCHWAŁA Nr XLVIII/330/94
Rady Gminy i Miasta w Policach
z dnia 18 marca 1994 roku

w sprawie ustanowienia znaków Miasta Police.Dla wyrażenia wspólnoty lokalnej mieszkańców Miasta i jego samorządności, w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 89, poz. 518, z 1991r. Nr 4, poz. 18, i Nr 110, poz. 473, z 1992r. Nr 85, poz. 428 i Nr 100, poz. 499 oraz z 1993r. Nr 17, poz. 78) ustanawia się następujące znaki Miasta Police: 
1) herb
2) chorągiew
3) flagę
4) sztandar
5) pieczęć

Nawiązując do przeszłości Miasta, nakazując czujność o ich kształt w przyszłości są one otaczane najgłębszą czcią mieszkańców Miasta. Stanowią one symbol wspólnoty, przywiązania i lokalnego patriotyzmu, wyrażają gotowość do podejmowania wysiłków dla obrony samorządności i budowania wspólnego dobra.

§ 1


Herbem Miasta Police jest w srebrnym polu tarczy, czerwona ukoronowana głowa gryfa z dziobem otwartym i językiem na wierzchu. Korona i dziób złote.

§ 2


Chorągiew Miasta Police składa się z trzech stref, dwóch równej szerokości - górnej czerwonej i dolnej srebrnej oraz środkowej złotej równej połowie szerokości strefy górnej (bądź dolnej).

§ 3


Flaga Miasta Police jest uroczystą odmianą chorągwi Miasta, na której pośrodku górnej czerwonej strefy umieszczony jest herb Polic.

§ 4


Sztandar Miasta Police jest uroczystą odmianą chorągwi Miasta i składa się z dwóch płatów o wymiarach 80 cm x 80 cm. Z prawej, głównej, strony czerwonej pośrodku umieszczony jest herb Miasta oraz srebrny majuskulny napis: MIASTO POLICE, z lewej strony, srebrnej, pośrodku umieszczony jest herb Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że głowa orła zwrócona jest do drzewca. W prawym dolnym rogu strony głównej i lewym dolnym rogu drugiej strony może być umieszczony w skos herb województwa. (Sztandar może być, co w przypadku Polic pozwoli na eksponowanie barwy złotej z herbu Miasta, obszyty frędzlami złotymi). Drzewce sztandaru jest zakończone godłem herbu miejskiego wykonanym w metalu. 

§ 5Pieczęć Miasta Police zawiera herb Miasta oraz wokół niego majuskulny napis: MIASTO POLICE. 

§ 61. Herb Polic umieszczony jest w sali obrad Rady Miejskiej, w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz na budynkach miejskich.
2. Herb jest wywieszany z okazji publicznych uroczystości miejskich w miejscu ich odbywania, oraz umieszczany w innych miejscach za zgodą Zarządu Gminy.
3. Herb Polic umieszczany jest na drukach urzędowych Przewodniczącego i Rady Miejskiej oraz Burmistrza.
4. a) Herb otoczony wieńcem dębowym, wykonany w metalu, barwnie emaliowany stanowi oznakę członka Rady Miejskiej, zaś bez emaliowania członka Zarządu Gminy i funkcjonariusza gminnego. W obydwu przypadkach jest noszony na widocznym miejscu, ustalonym przez Radę Miejską.
b) Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Gminy Police noszą ceremonialny herb wykonany w metalu posrebrzonym lub oksydowanym i barwnie emaliowanym na łańcuchu zawieszonym na szyi, oraz sygnetowy pierścień z herbem Miasta na palcu prawej ręki-podczas uroczystości miejskich. Ponadto Przewodniczący Rady nosi te odznaki w czasie jej obrad, lub gdy Rada występuje in gremio. 
5. Użycie herbu Polic wymaga każdorazowo zgody Zarządu Gminy, z wyłączeniem używania herbu przez Urząd Gminy.
6. Skreślony.

§ 7

1. Chorągiew Miasta wywieszana jest na gmachu Rady w czasie jej obrad, oraz na gmachu Zarządu Gminy w czasie uroczystości miejskich i państwowych.
2. W miejscach publicznych wywiesza się chorągiew miejską w czasie uroczystości miejskich i państwowych.
3. Chorągiew może być wywieszana także na gmachach instytucji, przedsiębiorstw i organizacji społecznych w czasie uroczystości miejskich.

§ 8


1. a) Flagi Miasta można używać w miejsce chorągwi w przypadkach określonych w § 7 pkt 1.
b) Flagę Miasta wywiesza się na gmachu Urzędu Gminy gdy w gminie składa oficjalną wizytę wojewoda, premier rządu RP, marszałek sejmu lub senatu RP, prezydent RP lub ambasador państwa akredytowanego przy rządzie RP.
c) Flagę Miasta wywiesza się podczas uroczystości publicznych, gdy bierze w nich udział Rada in gremio lub jej Przewodniczący, a także Burmistrz Gminy.

§ 9


Sztandar Miasta jest uroczyście wystawiany w sali w czasie obrad Rady oraz noszony przed nią, gdy występuje in gremio, lub gdy jest reprezentowana przez swój upoważniony organ.

§ 10


Pieczęć Miasta używają: Rada Miejska lub jej Przewodniczący oraz Zarząd Gminy lub Burmistrz Gminy . 

§ 11


Tak w herbie, jak i w chorągwi, fladze oraz sztandarze złoto może być zastępowane barwą żółtą.

§ 12


Skreślony

§ 13


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Policach.

§ 14


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Jednolity tekst sporządzony z uwzględnieniem uchwały Nr LIV/326/98 Rady Miejskiej w Policach z dnia 09 czerwca 1998 roku zmieniającej uchwałę ustanawiającą znaki Miasta Police. 

OFICJALNY WZÓR HERBU MIASTA POLICE

herb.jpg

Wykorzystanie Herbu Miasta wymaga zatwierdzenia projektu za pośrednictwem Wydziału Promocji i Informacji

 

 

 

 


OD NEOLITU DO ŚREDNIOWIECZA

 

Ślady najstarszego osadnictwa na Ziemi Polickiej sięgają późnego paleolitu - około 8 tys. lat p.n.e. W okolicach Jeziora Świdwie koczowało wówczas plemię prapoliczan.

 

Na Wysoczyźnie Mścięcińskiej pierwsi ludzie osadowili się w okresie późnego neolitu, reprezentując kulturę ceramiki sznurowej. Między IX a XI wiekiem w Mściecinie istniał wczesnośredniowieczny, słowiański obronny gród. Następnie Słowianie założyli osadę w okolicach współczesnego rynku Polic. Pierwsze pisane wzmianki o niej sięgają 1254 roku.

 

KU AUTONOMII

 

W 1260 roku książę pomorski Barnim I nadał Policom prawa miejskie magdeburskie. Niestety w 1311 roku książę Otto III przypisał Police Szczecinowi, obawiając się konkurencyjności grodu nad Łarpią. Miasto utraciło autonomię na pięć kolejnych wieków.

 

Po odzyskaniu autonomii w 1808 r. miasto rozkwitło ponownie. Powstawały liczne obiekty użyteczności publicznej: ratusz, szkoły, nowy kościół, port rzeczny na Łarpii. Uruchomiono przeprawę promową przez Odrę - Domiążę, łączącą Police i Świętą.

 

II WOJNA ŚWIATOWA

 

Okres rozwoju Polic przerwała II wojna światowa. Decydenci III Rzeszy postanowili w okolicach miasta wybudować dużą fabrykę benzyny syntetycznej. Produkowano w niej, na potrzeby armii niemieckiej, wysokiej klasy paliwo. Paliwo uzyskiwano z węgla, a używane było m.in. do napędu rakiet V-2. W tym czasie w okolicach Polic istniało także 8 obozów pracy oraz filia obozu koncentracyjnego w Sztuthofie. W obozach tych przebywało blisko 30 tys. więźniów różnej narodowości. 13 tys. więźniów, w tym 9 tys. Polaków, nie doczekało końca wojny.

 

POLICE POWOJENNE

 

Tak naprawdę miasto stało się polskim dopiero w październiku 1946 roku. Wcześniej Rosjanie ustanowili tu tzw. Enklawę Policką - punkt przerzutowy wywożonych w głąb Rosji łupów wojennych.

 

Prawdziwy przełom w rozwoju miasta nastąpił w połowie lat 60., kiedy to postanowiono wybudować pod Policami duże zakłady chemiczne. Odtąd wzrasta też systematycznie liczba ludności, która aktualnie wynosi ponad 35 tys. Współczesne Police są miastem nowoczesnym, zadbanym, rozwojowym. Od roku 1999 znajduje się tutaj siedziba Starostwa Powiatowego.
Urząd Miejski w Policach 
ul. Stefana Batorego 3

72-010 Police

 

tel. 91 431-18-30

fax 91 431-18-32


e-mail: sekretariat@ug.police.pl


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1


 

Urząd Miejski w Policach czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:


poniedziałek - 8.00 – 16.00 
wtorek - 7.00 – 15.00 
środa - 7.00 – 15.00 
czwartek - 7.00 – 15.00
piątek - 7.00 – 15.00

 

Godziny przyjęć Klientów mogą różnić się od ww godzin. 

Dokładne godziny w jakich można załatwić w UM konkretną sprawę podawane są na stronach z opisem procedur.

 

Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
Urząd Miejski jest czynny w godzinach: 
- 8.00 – 16.00 poniedziałek
- 7.00 – 15.00 wtorek 
- 7.00 – 15.00 środa
- 7.00 – 15.00 czwartek
- 7.00 – 15.00 piątek

Burmistrz przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 13.00  - 16.15 w Urzędzie Miejskim w Policach przy ulicy Stefana Batorego 3.

tel. 091 431 18 30
fax 091 431 18 32
e-mail: sekretariat@ug.police.pl

W związku z wejściem w życie z dniem l kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 201 Ir. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209 póz. 1243), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem Miejskim w Policach za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej: sekretariat@ug.police.pl
• fax-u:91 431-18-32
oraz za pomocą osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.
W celu załatwienia spraw, osoba uprawniona może korzystać z usługi tłumacza języka migowego. Osoba ta zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

NIP: 851-10-00-695

REGON: 000525866

 

 

Burmistrz Polic - Władysław Diakun

 

Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
tel. 091 431 18 30
fax 091 431 18 32
e-mail: sekretariat@ug.police.pl

 

Burmistrz Polic przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców w każdy poniedziałek od godz. 13:00 do 16:15

 

 

 

Jakub Pisański, I zastępca burmistrz Polic

 


Maciej Greinert, II zastępca burmistrza Polic


 Burmistrz Polic
Władysław Diakun
tel. 091 431 18 30

fax 091 431 18 32
e-mail: sekretariat@ug.police.pl

 

 


I Zastępca Burmistrza 
mgr Jakub Pisański
tel. 091 431 18 30

fax 091 431 18 32
e-mail: sekretariat@ug.police.pl

 

 

Biuro Rady Miejskiej
Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
e-mail: rada.miejska@ug.police.pl

Telefony:

Biuro Rady Miejskiej - 091 431 18 26, 091 431 18 27

 

 

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ W POLICACH

 
 
 

Król Witold - Przewodniczący Rady Miejskiej

Jaźwińska Elżbieta - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Rajewski Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Radni Rady Miejskiej: 

1.     Diakun Piotr 
2.     Dolak Maciej
3.     Echaust Artur
4.     Gaweł Wiesław 
5.     Hlek Zofia 
6.     Jaźwińska Elżbieta
7.     Kajkowski Sławomir
8.     Kołacki Zygmunt 
9.     Kosiorkiewicz Władysław 
10.   Kowalewski Krystian 
11.   Król Witold 
12.   Michalak Marcin 
13.   Olejarnik Halina 
14.   Partyka Andrzej 
15.   Pawłowska Grażyna 
16.   Rajewski Michał 
17.   Rogowski Andrzej 
18.   Różycki Mariusz 
19.   Seweryńczyk Krystyna 
20.   Sobczyk Adam 
21.   Ufniarz Grzegorz

 
 
 
 

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3

72-010 Police

Urząd Miejski jest czynny w godzinach:

- 8.00 – 16.00 poniedziałek

- 7.00 – 15.00 wtorek

- 7.00 – 15.00 środa

- 7.00 – 15.00 czwartek

- 7.00 – 15.00 piątek

 

 

 

Od 1 stycznia 2015 roku wpłaty należy dokonywać na konto w Banku Pekao SA II 0/Szczecin ul. Bogurodzicy 5, 70-400 Szczecin

 

Należności tj:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konto: 57 1240 3927 1111 0010 6013 0193

- kaucje i wadia na konto: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076

 

oraz pozostałe należności, a w szczególności:

- podatek od nieruchomości,

- podatek rolny,

- podatek leśny,

- podatek od środków transportowych,

- łączne zobowiązania pieniężne,

- opłata skarbowa,

- opłata targowa,

- opłata od posiadania psów,

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- użytkowanie wieczyste,

- dzierżawa,

- i inne

                  na konto: 71 1240 3927 1111 0010 6012 9650

 

 
 
 

W powojennej historii Polic czterem osobom za zasługi nadano tytuł Honorowego Obywatela Gminy Police. Pierwszą z nich, na mocy uchwały Rady Gminy Nr XVI/122/99 z dnia 10.12.1999 r. był ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Później tytułami obdarzono bpa Kazimierza Majdańskiego, ks. Jana Kazieczko oraz kajakarza Aleksandra Dobę. Oto krótkie informacje o Honorowych Obywatelach Gminy Police.

 

Ryszard Kaczorowski (1919-2010)

Ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Przed wojną instruktor harcerski w Białymstoku. Po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną tworzył Szare Szeregi, pełniąc funkcję komendanta okręgu białostockiego. Aresztowany w 1940 r. przez NKWD, skazany na karę śmierci, zamienioną na dziesięć lat łagrów. Wywieziony na Kołymę, wolność odzyskał po podpisaniu układuSikorski-Majski. Wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR formowanej przez generała Andersa. Przeszedł szlak bojowy II Korpusu, walcząc m.in. pod Monte Cassino.

Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończył Szkołę Handlu Zagranicznego. Prezydent RP Ryszard Kaczorowski aktywnie działał na emigracji w ZHP. Był naczelnikiem harcerzy w latach 1955-1967, przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego na Uchodźstwie w latach 1967-1988

Zginął 10.4.2010 r. w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem udając się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

 

Kazimierz Jan Majdański (1916-2007)

Duchowny katolicki, biskup szczecińsko-kamieński, teolog, arcybiskup. Pochodził z rodziny robotniczo-rolniczej. W latach 19341939 studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. 7.11.1939 r. aresztowany przez gestapo. Więziony w Sachsenhausen i Dachau.

Po zwolnieniu 29.7.1945 r. w Paryżu przyjął święcenia kapłańskie. Studia doktoranckie w dziedzinie

teologii moralnej ukończył na Uniwersytecie w Fryburgu. Od 1949 r. był wikariuszem parafii katedralnej we Włocławku oraz wykładowcą miejscowego seminarium. 19.11.1962 r. został mianowany biskupem pomocniczym włocławskim. Sakrę biskupią odebrał 24.3.1963 r. we Włocławku z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Prowadził wykłady w Akademii Teologii Katolickiej. W 1975 r. założył Instytut Studiów nad Rodziną przy ATK i został jego pierwszym dyrektorem.

W marcu 1979 r. przeniesiony na stolicę biskupią szczecińsko-kamieńską. Założyciel Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie oraz Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego - Świętej Rodziny. Uczestniczył w pracach instytucji watykańskich, był wiceprzewodniczącym Papieskiej Rady ds. Rodziny, brał udział w sesji Światowego Synodu Biskupów w 1980 r. Specjalizował się w teologii małżeństwa i rodziny. W 1982 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego.

 

Ks. Jan Kazieczko ur. 21.3.1944 r.

Mając 2 lata wraz rodziną został wysiedlony na Ziemie Zachodnie do Gajca. W 1962 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Rzepinie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1969 r. w Gorzowie Wielkopolskim. Magister teologii, absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1969-1981 pełnił funkcję wikariusza w wielu parafiach województwa szczecińskiego. W 1981 r. ks. Jan Kazieczko został proboszczem parafii pw. M.B. Szkaplerznej w Raduniu, później w Sanktuarium p.w. Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach nad Odrą. Od 1.7.1991 r. proboszcz parafii p.w. św. Kazimierza w Policach. Po objęciu funkcji rozpoczął wraz z wiernymi budowę nowego kościoła. W czerwcu 1993 r. w murach świątyni zaczęto odprawiać pierwsze Msze Święte. Współzałożyciel schroniska Oaza Franciszkańska w Policach i gazety parafialnej Świadomi Chrystusa.

Inicjator poświęcenia krzyża w Siedlicach w miejscu istnienia przed laty kościółka w tym miejscu. Jeden z inicjatorów wzniesienia w Policach pomnika papieża Jana Pawła II, którego odsłonięcie nastąpiło 30.5.1999 r. Swoją pracą i talentem zdobył wielki szacunek i uznanie wśród mieszkańców Polic. Od 1999 r. ksiądz Jan Kazieczko został proboszczem parafii katedralnej przy Bazylice Św. Jakuba w Szczecinie.

 

Aleksander Doba ur. 9.9.1946 r.

Podróżnik, kajakarz, zdobywca i odkrywca. Absolwent Politechniki Poznańskiej. Od lat 70. XX wieku mieszkaniec Polic. Pracował w ZCH Police. Pilot szybowcowy, skoczek spadochronowy. Turystykę kajakową zaczął uprawiać od 1980 r. w Klubie Kajakowym Alchemik Police oraz Akademickim Klubie Turystyki Kajakowej Pluskon w Szczecinie. Realizator wielu wypraw: w 13 dni przepłynął Polskę po przekątnej z Przemyśla do Świnoujścia - 1989, przepłynął od trójstyku granic Polski, Czechosłowacji i Niemiec Nysą Łużycką oraz Odrą trasę wzdłuż zachodniej granicy - 1991, rzekami i kanałami przepłynął w ciągu 57 dni trasę 2719 kilometrówKajakiem przez Niemcy i dookoła Danii z Polic doPolic - 1998, wyprawa Kajakiem dookoła Bałtyku z Polic do Polic w 80 dni samotnie opłynął Bałtyk - 1999, wyprawa Kajakiem za Koło Podbiegunowe Północne z Polic do Narwiku - 2000, w 41 dni, samotnie opłynął jezioro Bajkał w Wyprawie DOOKOŁA BAJKAŁU” – 2009. Między 26.10.2010 a 2.2.2011 r. po 99 dniach rejsu i przepłynięciu 5394 kmpokonał Atlantyk z Dakaru (Senegal) w kierunku Fortalezy w Brazylii. W dniach 5.10.2013 r. do 17.4.2014 r. przepłynął Atlantyk z Lizbony, z krótkim postojem na Bermudach, do Canaveral na Florydzie w USA.

Za swoje wyczyny 16.2.2015 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Laureat wielu nagród: Conrady - Indywidualności Morskie - 1999, Podróżnik Roku oraz Kolos 2000 2000 r., Nagroda Kolos 2009 roku” – 2009 r., Złote Stopy 2010- 2010 r., Super Kolos 2011” – 2012 r., Szczupak 2011- 2012 r., Podróżnik im. Tonyego Halika 2012 r., Podróżnik Roku 2015- 2015 r., Kolos- 2014 r. Autor książki Olo na Bałtyku-2012 r.

 
 
 


PASEWALK

Police należą m.in. do Związku Miast Polskich oraz Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego "Pomerania", w ramach których pozyskują środki z zagranicznych funduszy pomocowych. Gmina posiada jednak partenrów, z którymi współpraca nie ma wyłącznie wymiaru komercyjnego. Należą do nich m.in. niemieckie miasto Pasewalk wraz z całym powiatem Uecker-Randow. Umowa o współpracy z Pasewalkiem obowiązuje od roku 1999. Wymiana doświadczeń dotyczy głównie administracji, kultury, oświaty, pomocy społecznej i rozwoju lokalnego

Miasto Pasewalk i Gmina Police popierają wzajemnie projekty składane o dofinansowanie ze środków europejskich, przygotowując także projekty komplemtarne. Reprezentanci samorządów z Polic i Pasewalku wspólnie uczestniczą w prezentacjach osiągnięć, turniejach, forach, spotkaniach grup roboczych, wystawach, koncertach i festynach, co świadczy o tym, że współpraca wykroczyła poza ramy spotkań oficjalnych. Gmina Police  i Miasto Pasewalk są partnerami w międzygminnej grupie roboczej, która zajmuje się promocją szlaku wodnego Uckerseen - Zalew Szczeciński - Odra - Police.

Uchwała nr VI/49/99 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 1999 roku w sprawie podpisania umowy o rozwoju przyjacielskich stosunków i współpracy z miastem Pasewalk w Republice Federalnej NiemiecNOWY ROZDÓŁ

W maju 2002 r. Rada Miejska w Policach podjęła uchwałę w sprawie podpisania umowy o rozwoju przyjacielskich stosunków i współpracy z miastem Nowy Rozdół na Ukrainie. Nowy Rozdół - miasto o wielkości porównywalnej do Polic, położone jest niedaleko Lwowa. Podobnie jak Police jest to miasto, które powstało wokół wybudowanych w latach 50. dużych zakładów chemicznych. Współpraca związana jest głównie z wymianą młodzieży oraz doświadczeń w zakresie funkcjonowania instytucji samorządowych.

Nowy Rozdół  korzysta z doświadczeń Gminy Police w zakresie pozyskiwania środków przedakcesyjnch, przygotowując się do możliwości, które niesie za sobą rozszerzenie UE na wschód.

Uchwała nr LI/378/02 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie podpisania umowy o rozwoju przyjacielskich stosunków i współpracy z miastem Nowy Rozdół na Ukrainie

 
.

Certyfikaty:

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

17 października 2007 r. w Teatrze Dramatycznym w Warszawie nagrodzono laureatów prestiżowego konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Police zwyciężyły i otrzymały zaszczytny tytuł w podkategorii gmin miejsko – wiejskich.  

Udział w konkursach ekologicznych stał się już tradycją, potwierdzają to zdobywane nagrody i wyróżnienia. Gmina Police otrzymała już wcześniej wyróżnienie w szóstej edycji konkursu 2001 - 2002 za kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska. Kontynuacja działań na rzecz zrównoważonego gospodarowania i ochrony zasobów naturalnych pozwoliła Policom sięgnąć po zaszczytny laur „Lidera Polskiej Ekologii”, w jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu, nad którą patronat objął Prezydent RP Lech Kaczyński. Ta prestiżowa nagroda jest przyznawana od 1997 r. przez Ministerstwo Środowiska w celu upowszechniania przedsięwzięć ekologicznych i uhonorowania tych, którzy przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naszego kraju i jakości życia jego mieszkańców. Zadaniem konkursu jest upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom proekologicznym, to także promocja i budowanie prestiżu polskiej ochrony środowiska.

Rada Programowa konkursu doceniła innowacyjne, nowoczesne technologicznie rozwiązania i edukację prowadzoną na rzecz zrównoważonego rozwoju w Gminie Police. Otrzymany tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” stanowi wyraz uznania dla zaangażowania polickiego samorządu w realizację efektywnych ekologicznie, ekonomicznie i społecznie przedsięwzięć w zakresie zarządzania środowiskiem. Police przeprowadziły szereg godnych uwagi, kompleksowych inwestycji infrastrukturalnych służących rozwojowi gminy, ochronie środowiska naturalnego i poprawie życia mieszkańców. Systematyczne i skuteczne wdrażanie przedsięwzięć proekologicznych przyniosło wymierne efekty w sferze gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej i zieleni miejskiej.

Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” to już trzecie zaszczytne wyróżnienie dla Gminy Police w 2007 roku. W czerwcu Police zostały „Najbardziej ekologiczną gminą 2004 – 2006” w konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dwukrotne uhonorowanie Gminy w tegorocznych konkursach ekologicznych potwierdza słusznie wybrany kierunek działań, dla których priorytet stanowi zrównoważone i nowoczesne zarządzanie środowiskiem. 
Natomiast 9 października 2007 r. Burmistrz Władysław Diakun odebrał statuetkę Kazimierza Wielkiego w nagrodę za zajęcie wysokiego, trzeciego miejscu w rankingu Tygodnika Samorządowego "Wspólnota" w kategorii miast powiatowych. Głównym kryterium, wobec którego klasyfikowano działania samorządów była wysokość wydatków inwestycyjnych, jakie poniosły średniorocznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2004 – 2006. W przypadku Polic kwota ta wynosi 549,30 zł. Klasyfikacja pokazuje, jak dynamicznie zmienia się sytuacja finansowa miasta i potwierdza właściwe zarządzanie budżetem.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.