Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

IM Iwańscy działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14714

przeczytaj więcej

Firma Usługowo - Budowlana FIL - BUD - Zbigniew Ziarkowski działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14713

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Miasto i Gmina Skępe

Certyfikat:

ANC 13085

ważny do: 18 Październik 2017 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: kujawsko-pomorskie

data wpisu do rejestru: 5.02.2013

miejscowość: Skępe

kod: 87-630

ulica: Kościelna 2

telefon: 542878521

www: skepe.pl

NIP: 4660327672

REGON: 910866560

e-mail: m.elwertowska@skepe.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

Herb

 

 

 

 

Gmina Skępe (1932-54 gmina Skępe i gmina Narutowo) – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim.

 

Pokaz slajdów

 

Historia

Za Królestwa Polskiego gmina należała do powiatu lipnowskiego w guberni płockiej. 13 stycznia 1870 do gminy przyłączono pozbawione praw miejskich Skępe.

W okresie międzywojennym gmina należała do powiatu lipnowskiego w woj. warszawskim. 1 października 1932 roku z gminy Skępe wyłączono osadę Skępe i wieś Wymyślin, z których utworzono odrębną wiejską gminę o nazwie gmina Skępe. Pozostały obszar dotychczasowej gminy Skępe przemianowano na gminę Narutowo, zachowując jednak siedzibę władz w Skępem.

Gminę Skępe w pierwotnych granicach przywrócono w 1973 roku.

 

Środowisko


Skępe leży na obszarze Pojezierza Dobrzyńskiego i w części północno – wschodniej na Równinie Urszulewskiej. Niemal cały obszar gminy, tj. 180 km kw. obejmuje tereny piaszczyste o płytkich wodach gruntowych co jest korzystne dla uprawy łąk mniej dla upraw roślinnych. Zachodnia i północno – zachodnia część gminy to obszary dolinne i sandrowe, zbudowane z luźnych piasków z głęboko zalegającą wodą gruntową. Obszary te nadają się pod zalesienie a tylko lokalnie pod uprawę łąkową.

 

 

 

Turystyka


Dlaczego warto przyjechać do nas?
 
Jeśli zawitasz do gminy Skępe, wiedz, że posiada ona walory przyrodniczo-geograficzne oraz zabytki historyczne. Znajdziesz tu ścieżki przyrodniczo-leśne, rezerwaty, liczne jeziora, założenia parkowe, lasy, łąki oraz grodziska, zabytki kultu religijnego, ślady dawnego budownictwa i obiekty godne obejrzenia. Nasze miasteczko jest niewielkie, lecz posiada swoisty urok. Natomiast okolice Skępego mogą być godne polecenia dla ludzi zmęczonych zgiełkiem wielkich miast. Przebywanie wśród drzew czy nad jeziorem jest doskonałym miejscem wakacyjnego wypoczynku. Rozległe tereny rekreacyjne, z których słynie nasza gmina, stanowią wartość samą w sobie i są naturalnym bogactwem.

Przyjeżdżaj i odpoczywaj!

Turysta znajdzie u nas nie tylko wypoczynek, ciszę i spokój, ale także ciekawe, atrakcyjne i malownicze widoki krajobrazowe oraz ścieżki spacerowe. Goszcząc w gminie Skępe można odbywać długie spacery i wycieczki nizinne, jakby powiedział miłośnik gór. Nasz teren spełnia warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i motorowej. Najbardziej poszukiwanym miejscem wypoczynku i wędrówek turystycznych są lasy. Nad jeziorami, które są dobrym miejscem dla miłośników sportów wodnych i wędkarstwa, można także organizować wypoczynek i rekreację. W gminie Skępe istnieje dobrze zorganizowana sieć usług gastronomicznych i noclegowych. Uczniowie mogą korzystać z ośrodka wypoczynkowego „Jawor”, prowadzącego działalność w ramach „Zielonej Szkoły”. Myśliwi mają u nas swoje tereny łowieckie. Walory przyrodnicze, ukształtowanie terenu oraz baza materialna stwarzają dogodne warunki do aktywnego spędzania czasu.

 

 

Wypoczywaj na łonie natury


       Lasy są naszym, jakże wyjątkowym, wspólnym narodowym dobrem. Odziedziczone po przodkach, powierzone naszej trosce, powinny tak samo lub jeszcze bardziej piękne, bogate i zdrowe. Zachowanie lasów stanowi dzisiaj jeden z naszych najważniejszych obowiązków. Polskie lasy są największym bogactwem przyrodniczym naszego kraju. Spełniają różnorodne funkcje z ochronnymi i środowiskotwórczymi na czele. Bezpośrednią opiekę nad lasami w imieniu społeczeństwa sprawują leśnicy. Pełniąc tę odpowiedzialną służbę korzystają z doświadczeń pokoleń swoich poprzedników oraz z najnowszych osiągnięć nauki. Stale doskonalą gospodarkę leśną tak, by współczesne wielofunkcyjne leśnictwo możliwie najpełniej zaspokajało różnorakie potrzeby społeczeństwa. Las dzisiaj staje się coraz bardziej poszukiwanym miejscem odpoczynku i turystyki. Jednak, by mądrze korzystać z darów natury, nie czyniąc szkód, ważne jest poznanie zasad jej funkcjonowania. Im pełniejsza będzie wiedza o lesie, tym lepiej można współdziałać z leśnikami na rzecz ochrony i zachowania lasów. Dlatego tak istotne jest, aby tajemnice natury zgłębiać już od najmłodszych lat i dzieło to kontynuować, bo lasu można uczyć się całe życie, a i tak do końca go nie poznać. 

       Aby to zadanie ułatwić Nadleśnictwo Skrwilno przygotowało w Skępem prezentowane dwie ścieżki przyrodniczo - leśne położone na Obszarze Chronionego Krajobrazu "Jezioro Skępskie", (projektowany Park Krajobrazowy).
 

Teren Nadleśnictwa Skrwilno jest bardzo atrakcyjny ze względu na swe bogactwo i różnorodność środowiska kulturowego i przyrodniczego. Położone jest na Ziemi Dobrzyńskiej o burzliwej i ciekawej historii, czego świadectwem są grodziska, dwory, kościoły i miejsca pamięci narodowej. Bogactwo przyrodnicze lasy Skępego zawdzięczają dużemu zróżnicowaniu rzeźby terenu, gleb i warunków wodnych. I chociaż panującym gatunkiem drzewa jest sosna, to występuje ona w towarzystwie wielu innych, w tym licznych gatunków liściastych. Podczas wędrówek nie można narzekać na monotonię ani lasu ani krajobrazu.


 

Burmistrz

 

Miasta i Gminy SkEpe

 

 

 

Piotr Wojciechowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW 

 

Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy wtorek o godz. 800 - 1600, w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek,w godzinach od 1530 - do 1600.

 


Kompetencje Burmistrza

        Do kompetencji burmistrza należy wykonywanie uchwał rady miejskiej oraz wykonywanie zadań określonych przepisami prawa. Ustawa o samorządzie gminnym nie wymienia całego katalogu zadań burmistrza, stanowi jedynie, że do zadań burmistrza należy w szczególności:

 

-         przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej;

 

-         określanie sposobu wykonywania uchwał;

 

-         gospodarowanie mieniem komunalnym;

 

-         wykonywanie budżetu;

 

-         zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Ustawa stanowi również, że burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

 

 

W zakresie zarządu mieniem komunalnym, oświadczenie woli w imieniu gminy składa  jednoosobowo burmistrz. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika miasta i gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

 

 

 

Do kompetencji wójta należy także opracowywanie projektu budżetu miasta i gminy. Bez zgody burmistrza rada miejska nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia żródeł tych dochodów.

 

 

 

Burmistrz odpowiada również za prawidłową gospodarkę finansową gminy. Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo:

 

-         zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy;

 

-         dokonywania wydatków budżetowych;

 

-         zgłaszania propozycji zmian w budżecie miasta i gminy;

 

-         dysponowania rezerwami budżetu miasta i gminy;

 

-         blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

 

 

 

Burmistrz, jako organ wykonawczy miasta i gminy, rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w formie zarządzeń. W przypadkach nie cierpiących zwłoki burmistrz może wydawać przepisy porządkowe. Przepisy te wydaje burmistrz w drodze zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady miejskiej.

 

 

 

Swoje zadania burmistrz wykonuje przy pomocy urzędu miasta i gminy, którego jest kierownikiem. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny urzędu, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia.

 

 

 

Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw miasta i gminy zastępcy burmistrza lub sekretarzowi miasta i gminy.

 

 

Do kompetencji burmistrza należy również wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu, burmistrz może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu.

Dane adresowe:


Urząd Miasta i Gminy w Skępem
ul. Kościelna 2
87-630 Skępe

tel. 54/287-85-21
fax. 54/287-72-04


 

006

Urząd Miasta i Gminy w Skępem

godz. pracy:

 pon. śr. – pt. 7:30 – 15:30

wtorek 8:00 – 16:00

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

Przyjęcia interesantów:

Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy wtorek o godz. 8:00 – 16:00,

w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek, w godzinach od 15:30 - do 16:00.

 


https://www.skepe.pl/templates/dd_businessv2_44/images/logo.png


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Maciej Mazur: Ostatnio mieliśmy wyświetlany na Euro-Renomie taki dodatkowy baner reklamowy. Dzięki dużej ilości odsłon staliśmy się bardziej rozpoznawalni. Polecam!
Tadeusz P.: Euro Renoma jest dla ludzi inteligentnych, mądrych i sprytnych. Można się promować i zdobywać (sprawdzonych i rzetelnych!) partnerów i inwestorów. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Za symboliczną opłatę, otrzymujemy tak wiele korzyści.
Stefan Królikiewicz: Doskonała rzecz. U nas sprawdza się od lat. Dzięki EuroRenomie i temu programowi, moja firma nawiązała sporo nowych kontaktów, tak w kraju jak i za granicą. Dzięki pomocy z Euro-Renomy, dzisiaj wchodzimy na nowe, egzotyczne rynki. Dziękujemy.
Andrzej Bednarz: Euro Renoma to wspaniała inicjatywa, pozwalająca wypromować się solidnym i godnym zaufania przedsiębiorcom. Jesteśmy w rejestrze od niedawna, korzystamy z materiałów Akademii Euro Renomy i dzięki temu się rozwijamy. Wspaniała sprawa!
Plamka: Miło wspominam Akademię Polonijną, szkoła naprawdę fajna.

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.