Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

IM Iwańscy działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14714

przeczytaj więcej

Firma Usługowo - Budowlana FIL - BUD - Zbigniew Ziarkowski działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14713

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Skrzyszów

Certyfikat:

ANC 13526

ważny do: 26 Maj 2017 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: małopolskie

miejscowość: Skrzyszów

kod: 33-156

ulica: Skrzyszów 642

fax: 146326332

telefon: 146326330

www: www.skrzyszow.pl

NIP: 8731018384

REGON: 000548991

e-mail: sekretariat@ug.skrzyszow.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

Herb 

Urząd Gminy Skrzyszów | Witamy na stronach Gminy Skrzyszów

 

 

Wieś Skrzyszów położona jest 6 km od Tarnowa, nad potokiem Wątok, na terenie Pradoliny Podkarpackiej, pomiędzy górą Św. Marcina na południu a Płaskowyżem Tarnowskim na północy. Najstarsze zapiski o Skrzyszowie pochodzą z początku XIV wieku, kiedy to w 1327 roku biskup krakowski uwolnił Skrzyszów od dziesięcin. W roku 1331 zaś król Władysław Łokietek potwierdził kasztelanowi krakowskiemu Spicymirowi z rodu Leliwitów prawo do Skrzyszowa. Nazwa pochodzi najprawdopodobniej od imienia Krzysz, będącego skróceniem Krzywosąda lub Krzysztofa. Pierwotnie zatem był to Krzyszów - własność Krzysza.Dodanie S nastąpiło drogą procesu językowego, polegającego na przyłączeniu przyimka Z do nazwy; Z + Krzyszowa = Skrzyszowa i stąd Skrzyszów. Mniej prawdopodobne jest wyjaśnienie wiążące nazwę z przezwiskiem Skrzysz (wyraz skrzysz, skrzesz oznaczał rodzaj placków).

 

 

 

 

ARCHEOLOGIA


Na terenie Gminy znajduje się kilkadziesiąt stanowisk archeologicznyc,h z czego dwa obszary znajdują się:

* we wsi Łękawica - na zachód od istniejącego cmentarza stanowisko nr 3 - osada z IX-XI w.,

* na granicy wsi Szynwałd i Ładna we wschodniej części gminy Skrzyszów - osada wczesnośredniowieczna.

 

 

 

Dziedzictwo kulturowe

 

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Skrzyszowie, pod szyldem Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek pracuje od 1994 r. Najważniejszymi zadaniami, szczególnie w ostatnich latach i planowanymi na następne, to aktywizacja i edukacja młodzieży oraz włączanie jej w aktywne uczestnictwo przy tworzeniu krajobrazu kulturalnego wsi, gminy oraz regionu. Staramy się łączyć w swych działaniach kulturę i sztukę z ekonomią i pokazujemy tę naukę młodym ludziom.Prowadzimy działalność wydawniczą ukierunkowaną na twórców nie tylko z terenu naszej wsi czy gminy, ale również naszego regionu. Wydajemy gminną gazetę, w której zawieramy informacje z życia poszczególnych sołectw.Jesteśmy także wydawcami folderów popularyzujących gminę Skrzyszów. Działają przy Gminnym Centrum Kultury następujące nieformalne grupy młodzieżowe: teatralna, plastyczna, dziennikarska oraz wyżej wymieniona grupa organizacyjna. Działając na różnych płaszczyznach przyjęły jednak wspólną nazwę "Świetliki".Biblioteka, działająca w strukturze GCKiB, powstała w 1947 r., kiedy placówka ta działała jeszcze jako Gminna Biblioteka Publiczna w Gumniskach. Warunki lokalowe, jakimi wówczas dysponowała, były bardzo trudne i uległy poprawie dopiero w 1953 r., kiedy przeniesiona została z Gumnisk do Skrzyszowa i umieszczona w remizie OSP.Kolejne istotne zmiany nastąpiły w 1973 roku - kiedy reforma administracji spowodowała, że w miejsce gminy Gumniska powstały dwie inne: Skrzyszów i Tarnów (i one "podzieliły" między siebie biblioteki) oraz w 1975 roku - kiedy zakupiony 7 lat wcześniej z Państwowego Funduszu Rozwoju Bibliotek osobny budynek przekazany został gminie na własność. Do dziś Gminna Biblioteka Publiczna w Skrzyszowie jest jedyną wiejską placówką czytelniczą w powiecie, mającą do dyspozycji cały budynek.Obecnie skrzyszowska Biblioteka jest jedną z najlepiej zaopatrzonych w nowości wydawnicze w powiecie. Jej księgozbiór liczy 20 560 woluminów, 460 kaset video i płyt DVD oraz 16 tytułów czasopism. Ze zbiorów Biblioteki korzysta rocznie blisko 5 500 czytelników. Placówka dysponuje dobrze zaopatrzonym warsztatem informacyjnym, posiada kserokopiarkę i komputer z dostępem do Internetu.Sieć bibliotek w gminie Skrzyszów obejmuje 4 placówki: w Skrzyszowie, Łękawicy, Pogórskiej Woli i Szynwałdzie.Od 1994 r. placówką kieruje Małgorzata Chwistek.


Elementem tradycji kulturalnej są obchodzone w parafiach odpusty:

  • Skrzyszów - Św. Stanisława - 8 maja
  • Szynwałd N.M.P. Szkaplerznej - 16 lipca
  • Łękawica - Św. Mikołaja - 6 grudnia
  • Pogórska Wola - Św. Józefa - 19 marca
  • Ładna - Przemienienia Pańskiego -
  • Organizowane są festyny ludowe przez druhów z OSP, młodzież, Stowarzyszenia Katolickie. Co roku na przełomie sierpnia i września odbywają się dożynki gminne.

 


Zabytki

 

Najstarszą budowlą na terenie Skrzyszowa jest drewniany kościół parafialny p.w. Św. Stanisława Biskupa z 1517 roku. Znajdują się także: dworek Sanguszków z pocz. XIX w. (siedziba Przedszkola Publicznego), Pomnik Pamięci poległym za Ojczyznę w latach 1918 - 1944 wybudowany w 1991r.. Na tablicy wyryte są nazwiska 26-u mieszkańców Skrzyszowa, którzy zginęli za Polskę. Drugi pomnik w lesie Kruk poświęcony jest "Pamięci 53 rozstrzelanych w latach 1939 - 1945 przez hitlerowców". Widnieje na nim napis "Polegli za Polskę jak bohaterowie". Odnowiony staraniem Gminy w 1997r..


Najstarszą budowlą na terenie Pogórskiej Woli jest kościół parafialny p.w. Św. Józefazbudowany jako przydworska kaplica w 1778 r. W listopadzie 1958 roku został odsłonięty pomnik upamiętniający miejsce kaźni około 200 osób, które zostały rozstrzelane przez Niemców podczas II wojny Światowej w trakcie masowych egzekucji. Wśród ofiar zbrodni była Helena Marusarz legendarna kurierka z Zakopanego. Na pomniku widnieje napis "Pamięci rozstrzelanych przez hitlerowców w latach 1939 - 1945" i "Czynem dowiedli, że Polska nie zginęła" Na terenie Pogórskiej Woli znajdują się także dwa inne pomniki: "poległym za Ojczyznę z Pogórskiej Woli" i pomnik ku czci poległych w czasie II Wojny Światowej mieszkańców wsi Pogórska Wola.

 


Pomnik poległych w Pogórskiej Woli


Łękawicy zabytkowym obiektem jest kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja z XIV w. a nadto na terenie wsi znajduje się Pomnik Niepodległości "poległym za Ojczyznę 1914-1926r. w hołdzie rodacy". Ufundowany przez mieszkańców Łękawicy w 15 -tą rocznicę odzyskania niepodległości. Na tablicy wymienione są nazwiska 62 osób, które poległy za Ojczyznę.


Głównymi obiektami zabytkowymi w Szynwałdzie są:

  • kościół parafialny NMP Szkaplerznej w stylu neogotyckim wybudowany w latach 1910-20,
  • kaplica na Świniogórze wybudowana w 1985 r.,
  • dom i kaplica Sióstr Służebniczek
  • Pomnik Wdzięczności poległym partyzantom.

 

 

 

 ŚRODOWISKO NATURALNE

 

Mocną stroną środowiska naturalnego są występujące na terenie gminy lasy, które stanowią ok. 15% ogólnej powierzchni, oraz doliny potoków i cieków wodnych. Niektóre zasoby środowiska przyrodniczego objęte są szczególną ochroną. Kompleks lasów w Pogórskiej Woli oraz płn. - wsch., osadniczo-rolne tereny gminy wchodzą w skład Jastrząbsko-Żdżarskiego obszaru chronionego krajobrazu. Natomiast południowe, rolniczo-leśne tereny gminy należą do obszaru chronionego krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 5 pomników przyrody a niektóre gatunki roślin objęte są szczególną ochroną. Kompleksy leśne są siedliskiem takich zwierząt jak zające, kuropatwy, bażanty, lisy i sarny. Występujące zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie gminy są wynikiem poszukiwań i eksploatacji gazu ziemnego i piasku. Głównym źródłem znieczyszczenia powietrza atmosferycznego jest emisja gazów i pyłów pochodzących zarówno ze źródeł lokalnych jak też spoza granic gminy: gospodarstwa komunalne, paleniska domowe, kominikacja i zakłady przemysłowe. Pogorszeniu ulega klimat akustyczny, co spowodowane jest wzrostem liczby pojazdów samochodowych. Stan jakości wód ulega poprawie ze względu na budowaną w gminie sieć kanalizacyjną - dotyczy to poprawy jakości wody zarówno w rzece Wątok jak i w studniach. Obszary chronionego krajobrazu.

 

 

 

 

Ponad 79% powierzchni gminy Skrzyszów zaliczone zostało do Obszarów Chronionego Krajobrazu. Południowa część gminy (52,4% pow.) położona na południe od drogi wojewódzkiej Tarnów -Skrzyszów -Szynawałd -Łęki Górne -Pilzno, włączona została Rozporządzeniem Nr 23/96 Wojewody Tarnowskiego z dnia 28 sierpnia 1996 r. do Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego (rys. 4. ). W granicach administracyjnych gminy, w obrębie OChKPC znajduje się 522,89 ha gruntów pod lasami. Lasy te należą do typu siedliskowego Lasu Wyżynnego. Podstawowym drzewostanem są: dęby, buki, z domieszką jodły i modrzewia. Grunty zadrzewione zajmują 57,01 ha, łąki 270,10 ha i pastwiska 216,03 ha (dane z opracowania: "Obszary Chronionego Krajobrazu woj, tarnowskiego" 1994 zlec. U W Tarnów). Na terenie OChKPC utworzono i wpisano do ewidencji następujące pomniki przyrody żywej i nieożywionej z gminy Skrzyszów Nr ewidencyjny:

 

* 139 dwie lipy przy kościele w Łękawicy,

* 140 granitowy głaz polodowcowy ( długości 186 cm, szerokości 77 cm, wysokości 55 cm) w Łękawicy, na przeciw kościoła przy rowie koło drogi, 8,5 m od ogrodzenia kościoła (właściciel -Skarb Państwa) * 142 grupa drzew (lipy i wiązy) przy kościele w Skrzyszowie (własność Diecezji Tarnowskiej) na granicy OChKPC

* 279 lipa drobnolistna na prywatnej posesji T. Zegara zm. Szynwałd nr 499 Do użytków ekologicznych zaliczone zostało oczko wodne o pow. 1 ha (ostoja ptactwa wodnego) położone w Szynwałdzie, 80 m na południe od drogi Skrzyszów - Łęki Górne. Właściciele: Job Stanisław -Szynwałd i Krakowska Maria -Łęki Górne. (Dane z opracowania: "Projekt docelowej sieci rezerwatów przyrody... ", 1995, zlec. Departament Ochrony Przyrody MOŚZNiL, Warszawa, oraz Dziennik Urzędowy Woj. Tam. Nr 3/1987).

 

 

 

Wójt Gminy Skrzyszów

Od 6 grudnia 2010 wójtem gminy Skrzyszów jest 33-letni Marcin Kiwior. Urodzony w Tarnowie, wychowany w Skrzyszowie, matematyk i informatyk z wykształcenia i zamiłowania.

Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie (profil matematyczno-informatyczny). Następnie studiował matematykę z informatyką w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Potem zdobył dyplomy Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Studiował oraz bronił pracę na niemieckiej uczelni Hochschule Wismar – Fachhochschule fÜr Technik Wirtschaft und Gestaltung. Był stypendystą DAAD. W ostatnich latach pracował jako nauczyciel i wykładowca. Zna dwa języki obce angielski i niemiecki. W wyborach samorządowych Marcin Kiwior wystartował jako kandydat niezależny, pod hasłem „Dajmy szansę młodym”. W programie przedstawiał rozwiązania dotyczące m. in. aktywizacji gospodarczej gminy, równomiernego rozwoju wszystkich miejscowości.

Jest żonaty – żona Anna, ma dwoje dzieci Jana i Aleksandra. Wśród jego zainteresowań są zagadnienia z dziedziny finansów, filozofii i historii. Czas wolny lubi spędzać uprawiając sport oraz słuchając muzyki.

 

Słowo Wójta Gminy

 
 


Atrakcyjne położenie, malownicze krajobrazy i aktywna społeczność lokalna – tak w skrócie prezentuje się podtarnowska gmina Skrzyszów, na której oficjalnej stronie internetowej serdecznie witam wszystkich internautów.

Lokalizacja to jeden z atutów naszej gminy. Sąsiedztwo miasta Tarnowa oraz przebiegająca przez nią trasa krajowa nr 4 są naturalnymi atutami do rozwoju gospodarczego. Dla samorządu lokalnego jednym z najważniejszych priorytetów jest stwarzanie jak najlepszych warunków do promocji i rozwoju przedsiębiorczości na każdym szczeblu.

Wielkim kapitałem gminy Skrzyszów są jej mieszkańcy. To ludzie niezwykle zaangażowani w losy swojej małej ojczyzny. Z dużym poświęceniem włączają się w wiele akcji i inicjatyw społecznych. Zdobyte w nich doświadczenie stanowi często pierwszy krok do powstawania wielu cennych inwestycji. Aktywnością wyróżniają się też młodzi i bardzo dobrze wykształceni ludzie. Dla nich praca na rzecz gminy Skrzyszów jest lekcją patriotyzmu lokalnego.

Gmina Skrzyszów obejmuje pięć sołectw Ładna, Łękawica, Pogórska Wola, Skrzyszów i Szynwałd. Mieszka w nich ponad 14 tysięcy mieszkańców. To tereny z pięknymi krajobrazami. Zawierają szlaki turystyczne oraz ścieżki rowerowe o długości ponad 27 km. To znakomite miejsca do rodzinnych wypoczynków.

W gminie znajdują się również zabytkowe kościoły drewniane – w Skrzyszowie i Pogórskiej Woli. Zapraszam do przeglądania strony internetowej oraz odwiedzania naszej gminy.

Do zobaczenia w gminie Skrzyszów!

Wójt Gminy Skrzyszów
Marcin Kiwior

 

Skład Rady Gminy:


 

logo

 

Pan Czesław Boruch Przewodniczący Rady Gminy
Pan Piotr Kiwior Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Pan Marcin Tryba Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

 

 

Nr okręgu

Granice okręgu

 Radny

1.

SKRZYSZÓW: Nr 1 – Nr 80, Nr 246 – Nr 320C      rs Rafał Sysło

2.

SKRZYSZÓW: Nr 81 – Nr 245 kiwior Piotr Kiwior

3.

SKRZYSZÓW: Nr 321 – Nr 390,Nr 560 – do końca lw Leszek Wawrzon

4.

SKRZYSZÓW: Nr 391 – Nr 559  hm Halina Mondel

5.

ŁADNA: Nr 1 – Nr 85  sb Stanisław Barnaś

6.

ŁADNA: Nr 86 –  do końca  cb Czesław Boruch

7.

ŁĘKAWICA: Nr 1 – Nr 114,Nr 401 – do końca  _DSC7602ffbozena Tomasz Bień

8.

ŁĘKAWICA:Nr 115 – Nr 211A,Nr 354 – Nr 400 Michał Łabędź Michał Łabędź

9.

ŁĘKAWICA: Nr 212 – Nr 353  Wacław Budzik1 Wacław Budzik

10.

POGÓRSKA WOLA:Nr 1 – Nr 107  tryba Marcin Tryba

11.

POGÓRSKA WOLA:Nr 108 – Nr 266,Nr 411 – do końca  aw Andrzej Wzorek

12.

POGÓRSKA WOLA:Nr 267 – Nr 410  js Jan Świątek

13.

SZYNWAŁD:Nr 1 – Nr 132, Nr 433 – Nr 440,Nr 442 – Nr 450,Nr 463 – Nr 485, Nr 565  jm Józef Mazur

14.

SZYNWAŁD: Nr 133 – Nr 251A, Nr 296 – Nr 304, Nr 414 – Nr 414A, Nr 441 – Nr 441A,Nr 486 – Nr 561,Nr 564 – do końca numery parzyste  km Krzysztof Magdziarczyk

15.

SZYNWAŁD:Nr 252 – Nr 295, Nr 305 – Nr 413A,Nr 415 – Nr 432A,Nr 451 – Nr 462,Nr 562 – Nr 563B, Nr 565B sm Stanisław Mącior 

Kontakt

Urząd Gminy


33-156 Skrzyszów 642


tel. 014 632-63-30


fax. 014 632-63-32


NIP 873-101-83-84

 

Wójt wojt@ug.skrzyszow.pl
Sekretariat sekretariat@ug.skrzyszow.pl
Skarbnik skarbnik@ug.skrzyszow.pl
Inwestycje inwestycje@ug.skrzyszow.pl
Podatki podatki@ug.skrzyszow.pl
Budownictwo budownictwo@ug.skrzyszow.pl

www.skrzyszow.pl

Godziny pracy urzędu:

- w poniedziałki od 9.00-17.00

- od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Urząd Gminy Skrzyszów | Witamy na stronach Gminy Skrzyszów

 

 

Zapraszamy na strony www:

www.skrzyszow.pl

Urząd Gminy
33-156 Skrzyszów 642
tel.(+48) 14 632-63-30
fax.(+48) 14 632-63-32
e-mail: wojt@ug.skrzyszow.pl
e-mail: sekretariat@ug.skrzyszow.pl

GMINA SKRZYSZÓW

NIP 993-03-40-717   REGON 851660861   

 

URZĄD GMINY W SKRZYSZOWIE

 

NIP 873-101-83-84   REGON 000548991
Pełny numer konta Gminy,

 na które można wpłacać opłatę skarbową:

Numer IBAN 40 8589 0006 0250 0925 0542 0002

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie o/Tarnów

ul. Kaczkowskiego 7    S.W.I.F.T. code: POLUPLPR

Urząd czynny jest w poniedziałki w godz.900 - 1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 730 - 1530.
Wójt Gminy przyjmuje interesantów w poniedziałki - pokój nr 23, tel. wew. 103.
Przewodniczący Rady Gminy pełni dyżury w Urzędzie Gminy przyjmując interesantów w każdy poniedziałek w godz. 1000 - 1200 - pokój nr 3, tel. wew. 124.

Sekretarz Gminy przyjmuje interesantów na bieżąco, lub na umówiony termin, pokój nr 25, tel. wew. 129.

 

Urząd Gminy Skrzyszów | Witamy na stronach Gminy Skrzyszów

.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Tadeusz P.: Euro Renoma jest dla ludzi inteligentnych, mądrych i sprytnych. Można się promować i zdobywać (sprawdzonych i rzetelnych!) partnerów i inwestorów. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Za symboliczną opłatę, otrzymujemy tak wiele korzyści.
Stefan Królikiewicz: Doskonała rzecz. U nas sprawdza się od lat. Dzięki EuroRenomie i temu programowi, moja firma nawiązała sporo nowych kontaktów, tak w kraju jak i za granicą. Dzięki pomocy z Euro-Renomy, dzisiaj wchodzimy na nowe, egzotyczne rynki. Dziękujemy.
Andrzej Bednarz: Euro Renoma to wspaniała inicjatywa, pozwalająca wypromować się solidnym i godnym zaufania przedsiębiorcom. Jesteśmy w rejestrze od niedawna, korzystamy z materiałów Akademii Euro Renomy i dzięki temu się rozwijamy. Wspaniała sprawa!
Plamka: Miło wspominam Akademię Polonijną, szkoła naprawdę fajna.
Krzysztof: Nasza Uczelnia posiada ten certyfikat i jesteśmy naprawdę zadowoleni. Jesteśmy bardziej konkurencyjni na rynku

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.