Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Sławno

Certyfikat:

ANC 13314

ważny do: 26 Maj 2018 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: łódzkie

data wpisu do rejestru: 25 lutego 2013

miejscowość: Sławno

kod: 26-332

ulica: Marszałka Józefa Piłsudskiego 31

fax: 447551851

telefon: 447551850

www: www.ugslawno.pl

NIP: 7681735627

REGON: 590648178

e-mail: sekretariat@ugslawno.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

 

Herb

 

Gmina Sławno

 

 

Gmina Sławno położona jest we wschodniej części województwa łódzkiego, na Wzgórzach Opoczyńskich będących północnym obszarem Wyżyny Kielecko–Sandomierskiej, w odległości 80 km od Łodzi, 20 km od Tomaszowa Mazowieckiego oraz 10 km od Opoczna. Zajmuje powierzchnię 128 km2, co klasyfikuje ją w grupie gmin średnich pod względem powierzchni. Graniczy od północy z gminą Tomaszów Mazowiecki i Inowłódz, od wschodu z gminą Opoczno, od południa z gminami Białaczów i Paradyż, od zachodu z Mniszkowem. Teren gminy zamieszkuje 7.872 mieszkańców w 33 sołectwach. Przez obszar gminy przebiega droga krajowa Nr 12 relacji Piotrków Trybunalski-Radom, droga wojewódzka Nr 713 Opoczno-Łódź oraz dwie linie kolejowe relacji Tomaszów Mazowiecki-Skarżysko Kamienna oraz Warszawa-Zawiercie (CMK).

 

 

 

Bazą produkcji rolniczej gminy Sławno jest 8377 ha użytków rolnych (wg stanu z 2002 roku). Użytki rolne stanowią 65% powierzchni ogólnej gminy. Powierzchnia użytków rolnych gminy w okresie 20 lat ulega systematycznemu zmniejszaniu. W porównaniu do roku 1996 zmniejszyła się o 12,2%, z 9.543 ha do 8377 ha. Ogółem lasy i grunty leśne stanowią 18,78 % ogólnej powierzchni gminy, co przy średniej lesistości kraju na poziomie 28,3 % stawia obszar gminy w dość niekorzystnej sytuacji pod względem poziomu lesistości.mina Sławno na znacznym obszarze ukierunkowana jest na nierolnicze kierunki rozwoju. Posiada przygotowane tereny o powierzchni ok. 222 ha, w tym wyłączone z produkcji rolniczej z przeznaczeniem na tereny przemysłowe o powierzchni 35 ha. Obecnie w gminie Sławno podmioty gospodarcze prowadzą przede wszystkim działalność usługowo – handlowa, natomiast niewiele jest zakładów typowo produkcyjnych.Na terenie gminy występują złoża piasków kwarcowych i wapieni, w oparciu o które powstały oddziały wydobywcze kruszyw wiodących w branży producentów materiałów budowlanych.Gmina Sławno leży w zasięgu regionu opoczyńskiego cechującego się bogatą kulturą ludową. Przejawia się ona w tradycyjnych przyśpiewkach ludowych, regionalnych tańcach, muzykowaniu i bogatym stroju ludowym. Zasięg folkloru opoczyńskiego obejmuje głównie północno wschodnie tereny gminy, ale jest również widoczny na pozostałym obszarze. Ziemia opoczyńska pod względem turystyczno-krajoznawczym należy niewątpliwie do ciekawszych obszarów środkowej Polski. Wiele pierwotnej sielskości zachowały wsie opoczyńskie, zwłaszcza położone w lasach, nad wodami i wśród rozległych łąk i pastwisk. Ich mieszkańcy w większości kultywują zwyczaje swoich przodków. Tereny te znane są w kraju jako jeden z najciekawszych regionów etnograficznych. Tu przetrwało dawne budownictwo mieszkalne i gospodarskie, tu rozwija się sztuka ludowa, zwłaszcza tkactwo, hafciarstwo, wycinankarstwo, pisankarstwo i nadal noszony jest ludowy strój kobiecy.

 

 

WYKAZ SOŁECTW Z TERENU GMINY SŁAWNO

1/  Antoninów

2/  Antoniówka

3/  Bratków

4/  Celestynów

5/  Dąbrowa

6/  Dąbrówka

7/  Gawrony

8/  Grążowice

9/   Grudzeń - Kolonia

10/  Grudzeń - Las

11/  Józefów

12/  Kamień

13/  Kamilówka

14/  Kozenin

15/  Kunice

16/  Ludwinów

17/  Olszowiec

18/  Ostrożna

19/  Owadów

20/  Popławy

21/  Psary

22/  Prymusowa Wola

23/  Sepno - Radonia

24/  Sławno - Kolonia

25/  Sławno

26/  Szadkowice

27/  Trojanów

28/  Tomaszówek

29/   Unewel - Olszewice

30/   Wincentynów

31/  Wygnanów

32/  Zachorzów - Kolonia

33/  Zachorzów

 

 

Charakterystyczne obiekty:

 

1/Drewniany kościół p.w. św. Michała Archanioła w Zachorzowie.   
 Zbudowany w 1785 roku  z  fundacji Michała Domaniewskiego starosty Szczurowieckiego  i jego żony Doroty z  Dunin Brzezińskich pierwotnie był kaplicą. Jest to budowla o drewnianej konstrukcji, której prezbiterium zwrócone  na zachód a ściany oszalowane tarcicą. W 1986 roku odrestaurowano  kaplicę   i rozbudowano ją, dzięki temu służy jako kościół parafialny. To jedyny zachowany obiekt  architektury drewnianej z XVIII  wieku w powiecie opoczyńskim. Odnowienie budynku architektury sakralnej w 2011 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwiło zachowanie dziedzictwa kulturowego i wpłynęło na wzrost atrakcyjności turystycznej naszego regionu. Kościół pw. św. Michała Archanioła w Zachorzowie, gm. Sławno jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. 

 

2/ Kompleks boisk sportowych w Szadkowicach, wybudowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach rządowego programu   „Moje boisko- ORLIK 2012” został oddany do użytku w 2010 r. Nowoczesny obiekt  jest udostępniany  wszystkim sympatykom sportu, zwłaszcza dzieciom i młodzieży  w celu aktywnego uprawiania sportu. Nowo wybudowany obiekt składa się z boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego do   koszykówki  i piłki siatkowej oraz budynku sanitarno – szatniowego. Od 1 września 2010 roku na kompleksie sportowym realizowany jest pilotażowy program "Animator - Moje Boisko ORLIK 2012" współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminę Sławno.Celem programu jest zapewnienie możliwości bezpłatnego korzystania z tego obiektu jak najszerszej grupie mieszkańców. Zajęcia sportowo – rekreacyjne na Orliku prowadzą animatorzy.

 

3/ Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu, prowadzony jest  przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych w Olszowcu. Stowarzyszenie  zapewnia swoim podopiecznym dowozy i odwozy, wyżywienie oraz opiekę pedagoga i psychologa. Podopieczni uczestniczą w  warsztatach terapii zajęciowej,  biorą udział w imprezach integracyjnych organizowanych na terenie gminy takich jak:„Przegląd Pieśni Maryjnej” Dożynki Gminne” „Stoły Wigilijne” itp.W grudniu 2011 roku w ŚDS w Olszowcu Telewizja Polska TVP 3 nagrywała  program jasełkowy przygotowany przez pensjonariuszy, który został wyemitowany  w telewizji. 

 

 

 

 

 

 

Podopieczni ŚDS

 

 Miejsca które warto zobaczyć


1/Skansen  „Niebowo”- ”  został otwarty 6 października 2007 roku  właścicielami są państwo Edyta i Krzysztof Moczkowie którzy zebrali przedmioty używane dawniej w prowadzeniu gospodarstw domowych. W  skład  skansenu wchodzi prawie stuletnia bielona chata, kryta strzechą, piwnica - ziemianka, murowana z głazów polnych, stodółka i wiata. W chacie odtworzone zostały wnętrza: izba biała, izba czarna, kuchnia i sień. W oddzielnej szopie zgromadzili dawniej używane narzędzia  rolnicze (drewniane radła, brony, pługi, wialnie, cepy, sierpy, chomąta, „smyki”-sanie, warsztat stolarski z bogatym wyposażeniem). To urokliwe miejsce w którym czas płynie wolniej, słychać śpiew ptaków i szum wiatru. W takim miejscu można żyć w zgodzie z naturą i odkrywać soje pasje i uzdolnienia:) Oglądając taką chatę można przenieść się myślami do nie tak odległych czasów i powspominać sobie zapach chleba który piekła babcia, smak masła i śmietany.  


2/ Kamieniołom „Owadów – Brzezinki"- skarbnica skamieniałości sprzed 148 mln lat, m.in. odciski i szczątki ryb, gadów morskich i latających, ważek i ornamentowanych muszli. Jest to unikatowe w skali świata stanowisko paleontologiczne które możemy śmiało określić "Polskim Solnhofen", czyli swoistym paleontologicznym eldorado. Skały wapienne występujące w polskim kamieniołomie są młodsze od tych z Solnhofen w  Niemczech o ok. 2 mln lat i  stanowią skarbnicę wiedzy o wymarłych organizmach oraz o środowisku i ewolucji górnojurajskiego morza, które pokrywało  niegdyś znaczny obszar obecnego województwa łódzkiego i dużą część dzisiejszej Polski.


3/ Wzniesienia Sławieńskie – to wzgórza morenowe ukształtowane w wyniku naturalnych procesów geologicznych wzbudzają zainteresowanie swym oryginalnym kształtem oraz historią powstawania. Powstały krajobraz jest bowiem wynikiem  starszych  procesów antropogenicznych. Wzgórza kemowe  moreny czołowej powstały w wyniku  nasuwania się i topnienia lodowca. Ostańce denudacyjne zwane potocznie  wapieniami  tworzą  najwyższe wzniesienia na obszarze gminy. Różnice wysokości  wahają się między  170 a 270  m  n.p.m. W podłożu geologicznym terenu   występują  morskie utwory  jurajskie  i kredowe, będące wynikiem  sedymentacji morskiej  na obrzeżu wypiętrzonych Gór Świętokrzyskich.  Stare skały  podłoża mezozoicznego  i trzeciorzędowego  pokryte są utworami  polodowcowymi. Utwory te  są wynikiem  nasunięcia się  lądolodu skandynawskiego w okresie  tzw. zlodowacenia środkowopolskiego mającego miejsce w epoce  plejstocenu. Współcześnie  wzgórza porastają mchy, wrzosy oraz skalniaki. Wzgórza otoczone są  bogatą  roślinnością leśną, co dodaje  niewątpliwej atrakcyjności tego miejsca. Górki Sławieńskie są bardzo atrakcyjnym miejscem do rozgrywania wyścigów w kolarstwie górskim na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Współcześnie wzgórza porastają mchy, wrzosy orazskalniaki, co dodaje niewątpliwej atrakcyjności tego miejsca. Są oazy ciszy i spokoju, można podczas spacerów zbierać runo leśne i grzyby.  

 

 

 

 

 

 

„Szlak Łokietka”

 

„Szlak Łokietka” - Pomysł na szlak zrodził się we wrześniu 2011 r.  podczas spotkania  odbytego  16 września  2011 r. w siedzibie firmy Provincja  w Tomaszówku.  Brało w nim udział kilkanaście osób zainteresowanych aktywizacją turystyczną terenów dotychczas przez wytyczone szlaki pomijanych. Jako że szlak zahacza o teren gminy Sławno, zwolennikiem jego wytyczenia był Wójt Gminy Sławno  Tadeusz Wojciechowski. Podobnego zdania były Stowarzyszenie Dolina Pilicy i Spalska Lokalna Organizacja Turystyczna - szlak został wytyczony i zostanie oznakowany według obowiązujących zasad PTTK. Uroczyste otwarcie  „Szlaku Łokietka”  nastąpiło  w dniu 22 lipca 2012 roku. Szlak biegnie od częściowo zrekonstruowanego zamku kazimierzowskiego w Inowłodzu, lasami spalskimi – czyli Puszczy Pilickiej do gajówki Książ i Ośrodka Hodowli Żubrów k. Smardzewic. Zahacza o Wincentynów ze skansenem „Niebowo” Biegnie terenami trzech gmin (Inowłódz, Tomaszów, Sławno), dwóch powiatów (tomaszowski i opoczyński) i dwóch nadleśnictw Lasów Państwowych (spalskiego i smardzewickiego). Łączna długość szlaku to około 16 kilometrów, które można przemierzać pieszo, rowerem lub konno.  


Otwarcie Szlaku Łokietka

Kultura fizyczna

 

Na terenie Gminy Sławno działają kluby sportowe w formie stowarzyszeń realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Należą do nich:

  • Ludowy  Klub Sportowy „ Sławno”
  • Ludowy  Klub Kolarski „ LUKS Sławno”
  • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ Sławno”
  • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ OLIMPIJCZYK”
  • Uczniowski Klub Sportowy „ Prymusowa Wola ”
  • Uczniowski Klub Sportowy „ KAZIUK” w Szadkowicach

Ludowy  Klub  Sportowy „ Sławno”   

Klub  realizuje zadanie publiczne  powierzone przez Gminę Sławno Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Sławno poprzez organizowanie przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy  p.n.„ Dajmy coś więcej”.

Ludowy  Klub Kolarski „ LUKS Sławno”- prowadzi szkolenie sportowe w zakresie kolarstwa.

Uczestniczy  we współzawodnictwie  w zakresie kolarstwa. Prowadzi  sekcje kolarską o specjalnościach: kolarstwo górskie, szosowe, przełajowe i torowe realizuje zadanie powierzone przez Gminę Sławno „ Popularyzacja jazdy na rowerze jako zdrowego trybu życia  wśród dzieci i młodzieży  p.n. Szukamy Kolarskich Talentów”. W ramach zadania LKK LUKS  „ Sławno”   przeprowadza  szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo  w zakresie kolarstwa.Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ OLIMPIJCZYK” - realizuje zadania  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej  i sportu wśród dzieci  i młodzieży  ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów  z terenu gminy. Zasięg działania klubu – to dwa gimnazja i sześć szkół podstawowych.W realizacji swych zadań  MUKS  „ OLIMPIJCZYK”  współpracuje z Uczniowskim Klubem Sportowym „ Prymusowa Wola” oraz Uczniowskim Klubem Sportowym „ KAZIUK” w Szadkowicach.Uczniowski Klub Sportowy „ Prymusowa Wola ”-  Klub działa przy Zespole Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli. Prowadzi sekcje: piłki  nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej oraz lekkoatletyczną.  Zawodnicy, uczniowie  gimnazjum w Prymusowej Woli,  uczestniczą w rozgrywkach  między gimnazjalnych  na szczeblu   powiatu, regionu i województwa.Uczniowski Klub Sportowy „ KAZIUK” w Szadkowicach -  jest  to najmłodszy klub działający  w Gminie Sławno. Powstał w  lipcu 2010 roku.  Klub działa przy Publicznym Gimnazjum  im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach. Prowadzi sekcje: piłki siatkowej, tenisa stołowego, piłki nożnej  i piłki ręcznej.Dzieci  i młodzież  z terenu gminy Sławno ma również możliwość uczestnictwa w zajęciach z taekwondo, organizowanych przez Stowarzyszenie „ Taekwondo Paradyż” . W ramach zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Sławno poprzez popularyzację zajęć w różnych dyscyplinach sportu – organizowanie zajęć  z Taekwondo. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na Kompleksie Boisk Sportowych „ ORLIK” w Szadkowicach  realizują również animatorzy  sportu zatrudnieni  ze  środków Gminy Sławno oraz  Ministerstwa Sportu i Turystyki  w ramach programu Pilotażowego   Animator - Moje Boisko ORLIK 2012”.. 

 

 

Kultura Ludowa

 

Działalność kulturalna jest bardzo ważnym elementem działalności gminy Sławno. Prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Kultury Sławnie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Sławnie i jej filiami w Gawronach i Prymusowej Woli, jak również siecią domów ludowych i świetlic wiejskich. Na ternie Gminy, działa 6 Zespołów folklorystycznych oraz 20 Kół Gospodyń Wiejskich. Samorząd Gminy chcąc zapewnić optymalne warunki do działalności wybudował następujące obiekty kulturalne:

 

  •  Domy Ludowe – w Kamieniu, w Gawronach, w Psarach, w Zachorzowie
  •  Świetlice Wiejskie – Ostrożna, Dąbrówka, Grążowice, Antoniówka, Bratków, Tomaszówek

 

 

 planuje do realizacji budowę świetlic w miejscowościach:  

 

  •  Wincentynów,
  •  Wygnanów

 

Gmina Sławno to region opoczyński który  jest niezwykle interesujący pod względem etnograficznym. Przetrwało w nim dawne budownictwo mieszkalne i gospodarskie, nadal noszony jest okazjonalnie ludowy strój kobiecy i rozwija się sztuka ludowa. Szeroko znane są nasze pisanki, wycinanki, bibułkowe kwiaty i pająki a także regionalny haft i wyroby tkackie. Regionalne pieśni i tańce propagują ludowe zespoły folklorystyczne i Koła Gospodyń Wiejskich, które swymi występami uatrakcyjniają liczne imprezy lokalne i regionalne. Gmina Sławno słynie z wielu imprez, stanowiących atrakcję zarówno dla mieszkańców jak i gości przyjezdnych.  W kalendarzu imprez, organizowanych na terenie gminy  każdy może znaleźć coś dla siebie. Odbywają się różnego rodzaju przeglądy, konkursy, turnieje i mityngi. Są to imprezy o charakterze rozrywkowym, rekreacyjno-sportowym, patriotycznym, folklorystycznym.


Otwarcie Świetlicy w AntoniowceŚwietlica w Dabrowce-Trojanow


Świetlica w Prymusowej Woli


Świetlica wiejska w Tomaszowku


 

Zespoły Ludowe z terenu gminy Sławno

 

 

Zespół folklorystyczny „ Słowiki” ze Sławna  powstałprzy Kole Gospodyń Wiejskich w 1965 roku. Organizację oraz repertuar pierwszych programów artystycznych zawdzięcza bibliotekarce – Otylii Biskup. Dzieło pani  Otylii kontynuowały bibliotekarka pani Janina Włodarczyk  i świetlicowa Bronisława Świdzińska.  Zespół występował dla publiczności lokalnej w remizach strażackich na  przełomie lat 70/80. W latach 80 – tych zespól zawiesił swoją działalność, został reaktywowany w roku 1990. Ówczesna przewodnicząca KGW Apolonia Biskup oraz miejscowy sołtys Leokadia Skowrońska wznowili działalność zespołu. W 1991 roku zespół przyjął oficjalną nazwę „Słowiki”, jego instruktorem muzycznym   jest pan Edward Rogowski.  Zespół prezentuje  swój dorobek artystyczny na wielu przeglądach i festiwalach folklorystycznych w kraju i za granicą. Do osiągnięć zespołu „Słowiki” należy  zaliczyć:

 

- II miejsce w III Międzypowiatowym przeglądzie Dorobku  Artystycznym w Żychlinie,

- Wstęp w Sali Kongresowej na Koncercie Galowym XII Krajowego Zjazdu Delegatów Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie,

- w 2003 roku „Słowiki zostały laureatem na Ogólnopolskim Festiwalu „ Ziemia i Pieśń w Szprotawie,

 

 

Zespół Folklorystyczny „ Róża” z Gawron powstał w 1997r. roku przy Klubie Seniora. Przewodniczącą zespołu została pani Rozalia Rogulska a instruktorem muzycznym pan Edward Rogowski. Zespół w swoim repertuarze posiada pieśni ludowe i obrzędy weselne. Celem zespołu jest upowszechnianie muzyki i śpiewu regionalnego,  członkowie chcą ocalić od zapomnienia stare pieśni i przyśpiewki ludowe szczególnie obrzędowe, zbierają przysłowia i opowiadania. Każdy program sceniczny oparty jest na oryginalnych obrzędach rodzinnych i zwyczajach z regionu opoczyńskiego. Od 2007 r. przewodniczącą zespołu została pani  Teresa Jurek.  Do osiągnięć zespołu należy zaliczyć:                                                                                                                                                              

 

- wyróżnienie na Ogólnopolskim Przeglądzie ARS 2000,

- pierwsze miejsce na festiwalu „TRADYCJE  2000”,

- II miejsce na festiwalu „ TRADYCJE 2001” w Uniejowie,

-  III miejsce  na III Międzypowiatowym Przeglądzie Dorobku Artystycznego w Żychlinie W 2004 roku,

- I miejsce w XII Ogólnopolskich Spotkaniach Grup Śpiewaczych „ Ziemia i Pieśń” w  Szprotawie 2004 r.

- nagroda główna „ Statuetka Boryny” na IX Festiwalu Obrzędów Weselnych 2005r.

- I miejsce w X jubileuszowym Festiwalu Obrzędów weselnych w Węgrowie 2006 r. zdobywając tytuł najlepszego z najlepszych.

 

Zespół ponadto, uświetnia swoimi występami zarówno imprezy lokalne a także na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
Zespól folklorystyczny „ Olszowianki”  z Olszowca  powstał w 1975 r.  przy KGW w Olszowcu. Przewodniczącą zespołu jest p. Anna Sobczyk  Zespół prezentuje widowiska obrzędowe, gawędy ludowe oraz pieśni i przyśpiewki ludowe regionu opoczyńskiego. Swoimi występami uświetnia wiele uroczystości gminnych, środowiskowych rozsławiając gminę Sławno. Do obrzędów zespołu „Olszowianka” należy min. „ Pierzawka”, „ Lany poniedziałek”. W roku 2002 zespół występował na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Kultywując tradycje ludowe, przenosi je na młodsze pokolenie. 

Zespól folklorystyczny „ Kamienianka” z Kamienia  powstał  w 1974 r.  przy Kole Gospodyń Wiejskich w Kamieniu. Przewodniczącą zespołu jest pani Bogumiła Wiktorowicz.  „Kamienianka „ prezentuje swój dorobek  artystyczny na wielu uroczystościach lokalnych i regionalnych, rozsławiając folklor  opoczyński. Zespół zajął III miejsce na Festiwalu Obrzędów Weselnych „Węgrów 2004” przedstawiając widowisko  „Powrót z kościoła i oczepiny”, które było emitowane w programie II Telewizji Polskiej. II miejsce na III Międzypowiatowym przeglądzie Dorobku Artystycznego w Żychlinie. 

Zespól folklorystyczny „ Kozenianka” z Kozenina   powstał w 1976 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich w Kozeninie, przewodniczącą zespołu  jest pani Bożena Franczak. W swoim dorobku ma min.  program nagrywany do TVP 3  „ Tradycje Wielkanocne”, występy w Piotrkowie Trybunalskim na Targach  Ogrodniczych „ Pamiętajmy o  Ogrodach „. Ponadto zespól swój repertuar prezentuje nas wielu uroczystościach lokalnych i regionalnych. Na co dzień zespołowi przygrywają akordeonista Zdzisław Franczak i skrzypek Piotr Rudzki.  

Dziecięcy zespół folklorystyczny „Kuniczanka”  - funkcjonuje w ramach projektu "Działamy razem – Nowy Impuls" - projekt rozwojowy szkól wiejskich w województwie łódzkim współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu SPO RZL od roku 2007. Zespół po raz pierwszy wystąpił 27 maja 2007 r. przed licznie zgromadzoną publicznością na uroczystościach z okazji „Święta Rodziny” oraz w „Przeglądzie Pieśni o Matce” który był objęty patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego W. Fisiaka, Sejmik oraz Zarząd Województwa reprezentowany przez Przewodniczącego  Marka Mazura. Instruktorem muzycznym zespołu jest p. Edward Rogowski, choreografem tańca p. Jacek Lewandowski, opiekunem p. Ewa Stępniewska. Dziecięcy zespół „Kuniczanka” prezentuje swój repertuar podczas licznych imprez kulturalnych na terenie gminy Sławno, powiatu i województwa. Celem zespołu jest podtrzymywanie tradycji ludowych, muzyki i przyśpiewek regionu opoczyńskiego by ocalić je od zapomnienia i przekazywać następnym pokoleniom.
 

Najważniejsze wydarzenia  które cyklicznie odbywają się na terenie gminy:

 

1/Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek

2/ „Tłusty czwartek”

3/ Konkurs na Najładniejszą palmę Wielkanocną, warsztaty wykonywania palm  i  pisanek wielkanocnych

4/ "Festiwal Pieśni Maryjnej"

5/ "Wieczór Sobótkowy"

6/ „Gminne Święto Plonów”

 

TVP3 Łódź często nagrywa obrzędy i zwyczaje naszego regionu m.in. ( Andrzejki, Stoły Wigilijne, warsztaty pieczenia chleba, warsztaty wykonywania palm wielkanocnych, Dożynki Gminne)


Dożynki Gminne
Kolędy i PastorałkiNiedziela Palmowa


Stoły Wigilijne


Tłusty czwartek


Wianki

 

Potrawy regionalne

Potrawy  regionu opoczyńskiego  to głównie:  pierogi z grzybami i kapustą, pierogi opiekane w głębokim tłuszczu,  myncybuły z okrasą, pyzy, kapusta  z grochem, żur z kiełbasą, kuszący zapach smacznego wiejskiego chleba z domowym smalcem, różnego rodzaju wędliny i ciasta. Wszystkie te dania są prezentowane podczas corocznych imprez z okazji  dożynek, tłustego czwartku, stołów wigilijnych itp. 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Sławno


Tadeusz Wojciechowski
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 

26-332 Sławno

pokój nr 13

email: sekretariat@ugslawno.pl 
Tel. (044) 755-18-50

 

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków:
wtorek   900 - 1300

 

 

 SKŁAD RADY GMINY


 

Imię i Nazwisko Funkcja Okręg
Arkadiusz Knap

Przewodniczący Rady

Gawrony
Stanisław Zdulski

Wiceprzewodniczący Rady

Celestynów, Grudzeń-Kolonia, Olszewice, Unewel
Piotr Bajerowski

Członek Rady

Antoninów, Ludwinów, Wygnanów
Danuta Bogusławska

Członek Rady

Sławno, Sławno-Kolonia
Piotr Biskup

Członek Rady

Zachorzów, Grążowice
Michał Dziubałtowski

Członek Rady

Olszowiec, Sepno-Radonia
Dorota Gacparska

Członek Rady

Antoniówka, Ostrożna
Józef Jaworski

Członek Rady

Kunice
Robert Kania

Członek Rady

Zachorzów-Kolonia, Józefów
Józef Kędziora

Członek Rady

Kozenin, Kamilówka, Owadów
Krzysztof Michalski

Członek Rady

Dąbrowa, Popławy, Psary
Paweł Morawski

Członek Rady

Prymusowa Wola
Marta Nowak-Jędrzejewska

Członek Rady

Bartków, Grudzeń Las
Marcin Ściubeł

Członek Rady

Dąbrówka, Szadkowice, Trojanów
Wanda Zięba

Członek Rady

Kamień, Tomaszówek, Wincentynów


 

 

 KONTAKT

 

Urząd Gminy w Sławnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
pow. opoczyński, woj, łódzkie


Tel. +48 (044) 755 18 50

Fax. +48 (044) 755 18 51
e-mail : sekretariat@ugslawno.pl
NIP: 768-13-19-225
REGON: 000550717

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na rachunek

<div&


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.