Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

www. Marek Bak .info działający w branży Brak kategorii, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14677

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Sońsk

Certyfikat:

ANC 14649

ważny do: 05 Maj 2019 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: mazowieckie

data wpisu do rejestru: 5 lutego 2015

miejscowość: Sońsk

kod: 06-430

ulica: Ciechanowska 20

fax: 236713822

www: www.sonsk.pl

NIP: 5661887238

REGON: 130378433

e-mail: sekretariat@sonsk.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 GMINA SOŃSK


Do animacji zdjecie_06

 

 

Gmina Sońsk położona jest na południowej granicy powiatu ciechanowskiego, w bliskim zasięgu od miasta Ciechanów – 12 km. Przebiega przez nią linia kolejowa E-65 Gdańsk – Warszawa. Powierzchnia gminy wynosi 155 km2.

Liczba ludności 8056 (2006 r.). Jest to największa gmina powiatu. Ma charakter typowo rolniczy.

Sąsiednie gminy: Ciechanów, Gołymin-Ośrodek, Gzy, Nowe Miasto, Ojrzeń, Sochocin, Świercze.

 

 

 

 

Z HISTORII GMINY

     Sońsk posiada metrykę sięgającą czasów plemiennych. Początków miejscowości Sońsk i jej fundatorów bliżej nie znamy. Brak dokładnych informacji na temat początków sońskiej osady znalazło swoje odzwierciedlenie w literaturze. Jan Żmudziński napisał: „Sońsk to najstarszy, obok wsi Pauki, ośrodek w okolicach Ciechanowa zapewne z XII wieku. Większe pisane wzmianki datowane są na 1385 rok”. „Katalog zabytków sztuki w Polsce” podaje, że Sońsk tętnił życiem już w XII wieku. Inaczej na problem osadnictwa w Sońsku zapatruje się Artur Falenta w swym artykule. W artykule czytamy, że choć pierwsza wzmianka o parafii Sońsk pochodzi z 1385 roku, to pierwszą świątynię zbudowano tu zapewne w XI wieku. Analiza powyższych przytoczonych to fragmentów prowadzi do konkluzji, że pierwszy pisemny zapis dotyczący Sońska pochodzi z 1385 roku, co niewątpliwie związane jest z postępami chrystianizacji i założeniem ośrodka parafialnego w obrębie Sońska.

     Sońsk ongiś Sońsko od początku był siedzibą parafii, której znaczna część terenu znajdowała się w zasięgu rzeki Sony wśród moczarów, rozlewisk, lasów olchowych i dębowych. Miejscowość ta oddalona była od Ciechanowa o 10 km należała więc do powiatu ciechanowskiego”.

     Samo położenie Sońska tuż nad brzegiem rzeki, wskazywało, że miejsce to miało znaczenie obronnego przedgrodzia dla zamku ciechanowskiego przed Jadźwingami i Krzyżakami. O charakterze obronnym tego miejsca, świadczy też zabytkowe grodzisko – okopy z podziemnymi lochami przy lewym brzegu rzeki Sony. Według badań archeologicznych grodzisko pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza (ok. 600-1250 r.). To wczesnośredniowieczne grodzisko jest dowodem wielowiekowej historii Sońska, będące jednocześnie centrum opola wchodzącego w skład tzw. ciechanowskiego państewka plemiennego. W „Katalogu zabytków sztuki w Polsce” można znaleźć krótki opis tego grodziska. „Grodzisko typu nawodnego. Na planie owalu, otoczone wałem wysokości około 3 metrów, częściowo zniszczone przez zabudowę gospodarczą”. Grodzisko przez miejscową ludność nazywane jest „szwedzkim okopem”. Tę ludową nazwę grodziska wyjaśnił Artur Falenta uzasadniając, że nazwa ta wywodzi się z czasów wojen szwedzkich XVII wieku w czasie których grodzisko pełniło funkcję fortyfikacji”. Poniżej grodziska wije się rzeka. Nic dziwnego, że ten malowniczy pejzaż zachwyca i wzrusza. Słynny poeta baroku Maciej Sarbiewski w „Odzie o Sonie”: tak mówił:

Z cichym szmerem sącz się po równinie,
Niech ci topol zaszumi srebrzysta,
Niech ci wtórzy, niech wszędzie popłynie
Pieśń spod liry poety strzelista!


     Szlachta z ziemi ciechanowskiej szczególnie licznie uczestniczyła w elekcji Augusta II w 1697 roku. Z terenu gminy Sońsk elekcję podpisało kilkudziesięciu spośród szlachty przedstawicieli rodzin: Bieńkowskich, Burkackich, Chrościckich, Damięckich, Komorowskich, Maruszewskich, Niesłuchowskich. Nazwiska wyżej wymienionych rodzin szlacheckich są nierozerwalnie związane z dzisiejszymi nazwami wiosek.

     Kataklizmy XVII wieku nie ominęły mieszkańców gminy. Ich pamięć wyraża się między innymi ludową nazwą grodziska - „szwedzki okop”. Wiek XVIII przyniósł ze sobą utratę niepodległości. Na Mazowszu również walczyły oddziały partyzanckie w insurekcji kościuszkowskiej. Jeden z nich działał i został rozbity w początkach października 1794 roku w okolicach Sońska.

     Wiek XIX nie przyniósł ze sobą ładu i pokoju. Obszar gminy Sońsk stał się bowiem terenem energicznych działań wojennych. Początkowo stacjonowali tu Rosjanie a 25 grudnia 1806 roku po potyczce z gwardią cesarską pod Łopacinem cesarz Napoleon założył kwaterę główną. Mieszkańcy gminy uczestniczyli, także w powstaniu styczniowym, choć znane jest tylko nazwisko jednego – Józefa Grabowskiego z Marus, syna Jana i Teki z Brodowskich.

     22 sierpnia 1863 roku na pograniczu gminy Sońsk, Ciechanów i Ojrzeń doszło do jednej z ostatnich bitew na Mazowszu Północnym. Literatura umiejscawia tę bitwę pod Sarnową Górą, która jest jedną z wiosek gminy Sońsk. Przebieg bitwy jest w lapidarny sposób przedstawiony w źródłach. „Oddział kawalerii Dionizego Centkowskiego maszerował z Nasierowa i tu natknął się na 60 Kozaków, postanowił ich rozbić niespodzianie, jednak przyszedł im na pomoc szwadron ułanów. Około 100 powstańców nie zdołało dotrzymać pola przeciwnikowi. Bitwa przekształciła się w rzeź trwającą ponad godzinę. Zginęło 22 powstańców wraz z dowódcą”. W 2005 roku decyzją władz gminy w miejscu gdzie rozegrała się bitwa wzniesiono symboliczny głaz upamiętniający to wydarzenie.

W końcu XIX wieku gmina Sońsk liczyła 18114 morgów, 564 domy i 5746 mieszkańców, były 3 kościoły, stacja kolejowa w Gąsocinie, 2 szkoły i 8 karczm.

W czasie okupacji hitlerowskiej na terenie gminy spontanicznie rozwijał się ruch oporu i tajne nauczanie. Najszersze wpływy posiadały tu Armia Krajowa oraz Narodowe Siły Zbrojne. Wysoką cenę płacili mieszkańcy gminy za utrzymanie polskości. Ginęli w egzekucjach, w obozach pracy a także w rodzinnych miejscowościach. W pierwszych latach powojennych – w latach trudnych i niespokojnych mieszkańcy borykali się z licznymi problemami.

     Od 1950 roku gmina Sońsk należała do województwa warszawskiego. Zmiana podziału administracyjnego, która nastąpiła w 1975 roku spowodowała, że gmina, o której mowa znalazła się w obrębie województwa ciechanowskiego. Taka sytuacja trwała do 1999 roku. Obecnie gmina Sońsk położona jest na terenie województwa mazowieckiego. Gmina Sońsk jest jedną z gmin powiatu ciechanowskiego. Leży przy południowej granicy powiatu ciechanowskiego, który usytuowany jest w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego. Powierzchnia gminy wynosi 155 km2, co stanowi 14,58% ogólnej powierzchni powiatu. Gminę zamieszkuje 8.205 osób tj. 8,8% liczby ludności powiatu i około 0,16% ludności województwa mazowieckiego.

Sąsiaduje z trzema gminami powiatu ciechanowskiego: Ojrzeń, Ciechanów i Golymin, z dwoma powiatu pułtuskiego: Gzy i Świercze oraz z dwiema gminami powiatu płońskiego: Nowe Miasto i Sochocin.

W granicach gminy znajduje się 37 sołectw (40 miejscowości). Największymi pod względem zaludnienia są: Gąsocin – 1277, Sońsk – 814, Gołotczyzna – 710, Soboklęszcz – 397 i Bądkowo – 394 mieszkańców.

Gmina położona jest na trasie przebiegu magistrali linii kolejowej E-65 Gdańsk-Warszawa. Przez teren gminy nie przechodzą drogi krajowe ani wojewódzkie. Podstawowe powiązania komunikacyjne stanowią drogi powiatowe. Tworzą one powiązania zarówno zewnętrzne jak i wewnątrzgminne.

Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo rozwijające się na bazie gospodarstw indywidualnych co wynika przede wszystkim z uwarunkowań środowiska przyrodniczego.

Literatura:

 1. Jerzy Żmudziński, Mazowsze ciechanowskie i mławskie, Warszawa 1975, s. 148.
 2. Katalog zabytków sztuki w Polsce, pod. red. Izabelii Garlickiej, Wandy Sygetyńskiej, t. X, z. I, Warszawa 1977, s. 53.
 3. Artur Falenta, Sońsk wieś wpisana w dzieje, w: Mazowsze ciechanowskie – moja mała ojczyzna, szkice z dziejów regionu do roku 1918, s.233.
 4. Słownik Geograficzny Królestwa polskiego, op. cit., t. XI, s. 74.
 5. A. Falenta, op. cit., s.222.
 6. Katalog zabytków sztuki w Polsce, op. cit., s.53.
 7. A. Falenta, op. cit., s. 223.
 8. Cyt. za J. Żmudzińskim, op. cit., s. 149.
 9. A. Falenta, op. cit., s.224.
 10. Cyt. za A. Falentą, op. cit., s.224.
 11. Ibidem.
 12. Studium uwarunkowań..., op. cit., s.1.
 13. Ibidem, s. 2.

 

 

DANE STATYSTYCZNE

 

 

na podstawie rocznika statystycznego 2006 r. Województwa Mazowieckiego

 

Lp.

Wyszczególnienie

dane

1

Powierzchnia w km2

155

2

Ludność

8056 

3

Zagęszczenie ludności na 1 km2

52

4

Sieć wodociągowa rozdzielcza w km

211,9

5

Sieć kanalizacyjna w km

9,9

6

Mieszkania

2308

7

Przeciętna liczba osób w mieszkaniu

3,49

8

Szkoły podstawowe

6

9

Gimnazja

4

10

Podmioty gospodarki narodowej ogółem , w tym:

431

11

- sektor publiczny 

26

12

- sektor prywatny 

405

13

Pracujący ogółem, w tym:

727

14

- w sektorze publicznym

380

15

- w sektorze prywatnym

347

16

Dochody budżetów gmin w tys. zł

14008,5

17 

Ogółem dochody na 1 mieszkańca w zł

1710,65

18 

Wydatki na 1 mieszkańca w zł

1534,03

 

Sołectwa
 

  

 

Nazwa sołectwa

 

 

Sołtys

 

 

Bądkowo

Bieńki-Karkuty

Bieńki-Śmietanki

Burkaty

Ciemniewo

Ciemniewko

Cichawy

Chrościce

Damięty

Drążewo

Gąsocin

Gołotczyzna

Gutków

Kałęczyn

Komory Błotne

Komory Dąbrowie

Kosmy-Pruszki

Koźniewo-Łysaki

Koźniewo-Średnie

Koźniewo-Wielkie

Łopacin

Marusy

Mężenino

Niesłuchy

Olszewka

Ostaszewo

Pękawka

Sarnowa Góra

Skrobocin

Soboklęszcz

Sońsk

Spądoszyn

Strusin

Strusinek

Szwejki

Ślubowo

Wola Ostaszewska

 

Krupiński Eugeniusz

Osica Henryk

Morawski Kajetan

Kurowski Piotr

Łączyński Józef

Wojtasiak Janusz

Kuciński Zbigniew

Dyoniziak Stanisław

Zięcina Stanisław

Pacek Maria

Owczarczyk Eugeniusz

Nowicka Marzena

Koniecek Wiesław

Daniszewski Jan

Cieślicki Krzysztof

Mieszkowski Andrzej

Pawlak Piotr

Kalinowski Sławomir

Gołębiewski Edwin 

Krawczyński Kazimierz

Witkowska Jadwiga

Daniszewski Mieczysław

Pędowski Zdzisław

Kruszyński Dariusz

Miłoński Leszek

Długokęcka Anna

Węgłowski Paweł

Oględzki Jan

Dusiński vel Duszyński Karzimierz

Nowakowska Agnieszka

Borowy Eugeniusz

Rudnicka Krystyna

Sobieraj Mateusz

Zazdrożna Mariola

Wilkowski Artur

Ratkowska Teresa

Ostaszewski Sławomir

 

 

URZĄD GMINY SOŃSK

ul. Ciechanowska 20
06-430 Sońsk
tel. 
(023) 6713085, fax (023) 6713822

e-mail: sekretariat@sonsk.pl
strona www: www.sonsk.pl

NIP: 566-16-02-709
REGON: 000551214

 

GODZINY PRACY URZĘDU:
Poniedziałek: 8.00 – 16.30

Wtorek: 8.00 – 16.00

Środa: 8.00 – 16.00

Czwartek: 8.00 – 16.00

Piątek: 8.00 - 15.30

 

Organy Gminy i osoby sprawujące w nich funkcje
 

Organami gminy są:

 

1.  Rada Gminy Sońsk

2.  Wójt Gminy Sońsk

 

 

Ad. 1. 

Rada Gminy Sońsk liczy 15-stu radnych.
Funkcję przewodniczącego Rady Gminy pełni pan Krzysztof Mirosław Nowicki.
 

 

Lista Radnych Gminy Sońsk:

 

l. p.

Imię i Nazwisko

Okręg wyborczy

1.

 Leszek Dębski

 Nr 1(Chrościce, Drążewo, Sarnowa Góra)

2.

 Krzysztof Nowicki

 Nr 2(Gołotczyzna, Damięty, Strusin, Strusinek)

3.

 Henryka Adamek

4.

 Ryszard Wierzbowski

 Nr 3(Bieńki-Karkuty, Bieńki-Śmietanki, Komory Błotne,  Sońsk, Szwejki)

5.

 Rafał Siwek

6.

 Piotr Kurowski

 Nr 4(Burkaty, Ciemniewo, Mężenino-Węgłowice, Olszewka)

7.

 Michał Pawlak

 Nr 5(Ciemniewo, Marusy, Niesłuchy, Pękawka)

8.

 Włodzimierz Maziński

 Nr 6(Bądkowo, Kosmy-Pruszki, Spądoszyn)

9.

 Robert Kozłowski

 Nr 7(Gutków, Łopacin)

10.

 Tadeusz Wodzyński

 Nr 8(Cichawy, Kałęczyn, Soboklęszcz)

11.

 Wojciech Józefowicz

 Nr 9(Komory Dąbrowne, Koźniewo-Łysaki, Skrobocin)

12.

 Marek Skibniewski

 Nr 10(Gąsocin)

13.

 Krzysztof Niesłuchowski

14.

 Grzegorz Muszyński

 Nr 11(Koźniewo Średnie, Ślubowo)

15.

 Wiesław Piotrowicz

 Nr 12(Koźniewo Wielkie, Ostaszewo, Wola Ostaszewska)

 

Ad. 2.

Funkcję Wójta Gminy Sońsk pełni pani Marzena Józefa Ślubowska.

 

Wójt Gminy

 

Marzena Józefa Ślubowska – Wójt Gminy Sońsk

Kontakt

tel.: (023) 6713085

e-mail: sekretariat@sonsk.pl

Działania i kompetencje

1. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i kierowanie 
Urzędem Gminy;

2. Reprezentowanie gminy i Urzędu na zewnątrz;

3. Przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał;

4. Przedkładanie Radzie Gminy projektu budżetu gminy, ogłaszanie budżetu;

5. Wydawanie decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej;

6. Upoważnienie pracowników Urzędu do podejmowania 
w imieniu Wójta decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej;

7. Nadzorowanie relacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach gminy;

8. Kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego;

9. Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy;

10. Nadzorowanie ochrony informacji niejawnych;

11. Przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 15.00;

12. Koordynowanie działań gminy służących rozwojowi gospodarczemu gminy.

 

 

Urząd Gminy w Sońsku
ul. Ciechanowska 20
06-430 Sońsk
pow. ciechanowski
woj. mazowieckie
tel.: 023 671 30 85
fax: 023 671 38 22
email: sekretariat@sonsk.pl
http://www.sonsk.pl

 

Nowy rachunek bankowy:

Urząd Gminy Sońsk:

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
08 8213 0008 2001 0023 0351 0001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.