Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

www. Marek Bak .info działający w branży Brak kategorii, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14677

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Stary Targ - Wójt Wiesław Kaźmierski

Certyfikat:

ANC 13596

ważny do: 12 Kwiecień 2019 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: pomorskie

miejscowość: Stary Targ

kod: 84-410

ulica: Gen. Świerczewskiego 20

telefon: 55 640 50 50

www: gminastarytarg.pl

NIP: 5792069693

e-mail: sekretariat@gminastarytarg.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

Herb

 

Gmina Stary Targ

 

Urząd Gminy Stary Targ

 

Gmina Stary Targ położona jest w południowo wschodniej części województwa pomorskiego, sąsiaduje z gminami: Sztum, Mikołajki Pomorskie, Dzierzgoń, Stare Pole i Malbork. Z dniem 1 stycznia 2001 r. stała się częścią powiatu sztumskiego. Gminę zamieszkuje 6.821 osób (1 lipiec 2003 r.), przez jej teren przebega ważny szlak drogowy Malbork - Iława. Zajmuje powierzchnię 14.104 ha, z czego 80,8 % to użytki rolne. W gminie zarejestrowanych jest około 150 podmiotów gospodarczych. W ostatnich latach wiele uwagi i środków finansowych przeznaczono na poprawę życia mieszkańców i rozwój gospodarczy gminy.Terytorialnie gmina podzielona jest na 14 sołectw i swym zasięgiem obejmuje 40 miejscowości.

 

Plik:ST-centrum.jpg

 

W miejscowości znajdują się m.in.: kościół rzymskokatolicki św. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (główny kościół parafii, obejmującej również kościoły w Nowym Targu i Tropach Sztumskich), a także Zespół Szkół Publicznych (szkoła podstawowa oraz gimnazjum; obydwie placówki noszą imię Franciszka Jujki), Gminny Ośrodek Kultury (w skład jego budynku wchodzą m.in. biblioteka publiczna oraz apteka), Zakład Opieki Zdrowotnej, placówka Ochotniczej Straży Pożarnej, cmentarz, urząd pocztowy, bank, stadion oraz kilka sklepów. Przez Stary Targ przepływaMłynówka Malborska (Kanał Juranda).

 

Starotarski kościół św. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

 

 

HISTORIA

 

W 1323 r. miejscowość została nazwana Aldemork, gdyż była prawdopodobnie osadą targową. Obszar ten zasiedlali wówczas zachodniobałtyjscyPrusowie. Pruski biskup misyjny Chrystian założył tu w latach 1215–1216 parafię. Prawdopodobnie w XIII w. osada została zniszczona, a następnie w latach 1271–1276 ponownie zasiedlona na prawie chełmińskim. Znalazła się wówczas w komturii dzierzgońskiej (w granicach państwakrzyżackiego).W 1325 r. został zbudowany gotycki kościół parafialny św. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.26 września 1629 r. w Starym Targu królowie Polski Zygmunt III Waza oraz Szwecji Gustaw II Adolfpodpisali rozejm w Altmarku (używano wówczas niemieckiej nazwy Altmark), kończący wojnę pomiędzy tymi krajami. W latach 1655–1660 podczas II wojny północnej żołnierze króla szwedzkiego Karola X Gustawa ograbili i zniszczyli miejscowość oraz kościół, który wkrótce odbudowano. Od 1772 r. Stary Targ znajdował się w ramach Królestwa Pruskiego.W 1807 r. podczas wojny napoleońskiej, w wyniku wielkiego pożaru miejscowości, została zniszczona górna, drewniana część kościoła. W 1821 r. została ona naprawiona, a w 1869 r. wzniesiona nowa – drewniana. Od 1887 r. w miejscowości istniała poczta ze stacją telefoniczną, bank i dwuklasowa szkoła katolicka, a główna ulica była brukowana. 11 maja 1905 r. rozpoczęto budowę nowego, obecnego kościoła. 6 sierpnia 1906 r. odbyła się jego konsekracja. Na początku XX w. miejscowość zamieszkiwali głównie katolicy (wg wyznania) i Polacy (wg narodowości). Wplebiscycie w lipcu 1920 r. większość mieszkańców głosowała za przynależnością do Polski (jednak w gminie było inaczej, toteż miejscowość pozostała w granicach Niemiec). W latach 1929–1930 zbudowano w Starym Targu kościół ewangelicki, który istniał do 1945 roku. W 1929 r. otwarto w miejscowości polską szkołę, której pierwszym kierownikiem był Antoni Sarnowski, a jego następcą Franciszek Jujka (aktualnie patron Zespołu Szkół, ojciec urodzonego w Starym Targu dziennikarza i satyryka Zbigniewa Jujki). Wokresie międzywojennym istniały w Starym Targu 2 szkoły, a także 3 cmentarze: katolicki, ewangelicki i żydowski. W miejscowości znajdowało się też m.in. kilka sklepów kolonialnych, 2 zajazdy, stacja benzynowa, dom kultury, dom opieki społecznej, 2 młyny, wiatrak i młyn o napędzie elektrycznym, 3 kuźnie, 2 piekarnie i 2 domy podcieniowe.Od 1945 r. miejscowość znajduje się w Polsce. Początkowo wraz z całym powiatem sztumskim wchodziła w skład warmińsko-mazurskiego okręgu administracyjnego, a od 7 lipca 1945 r. w skład województwa gdańskiego. Uchwałą z 4 grudnia 1972 r. powołana została gmina Stary Targ, która po reformie administracyjnej w 1975 r. znalazła się w granicach województwa elbląskiego, a od 1999 r. wchodzi w składwojewództwa pomorskiego. Od 2002 r. gmina należy do powiatu sztumskiego (po wydzieleniu go z powiatu malborskiego, istniejącego od 1999 roku).

 

 

 

SPORT

 

W miejscowości działa klub piłkarski GKS Powiśle Stary Targ, występujący w IV grupie gdańskiej A-klasy. Jego prezesem jest Zdzisław Barański. W ramach obiektu sportowego, oprócz płyty głównej stadionu, znajduje się również bieżnia, a także – od 2009 roku – boisko wybudowane w ramach programu Orlik 2012.

 

 Stadion w Starym Targu

 

 

 

WŁADZE

 

WÓJT GMINY - Wiesław Kaźmierski

Wiesław Kaźmierski


Pokój numer 5 tel. 055 6405050 wew. 22
e-mail: wojt@gminastarytarg.pl


Kompetencje i zadania Wójta.

1. Wójt jest organem wykonawczym gminy.
2. Wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
3. W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.
4. Podejmuje wszystkie decyzje wykonawcze w ramach bieżącej działalności Gminy i uchwał podjętych przez Radę Gminy.
5. Przygotowuje projekty uchwał Rady Gminy i przekłada je poszczególnym komisjom, a następnie samej Radzie wraz z uzasadnieniem.
6. Określa sposób wykonywania uchwał.
7. Gospodaruje mieniem komunalnym.
8. Wykonuje budżet Gminy.
9. Zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
10. Kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.
11. Opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
12. Wójt może zarządzić ewakuację z obszarów zagrożonych, jeśli nie można w inny sposób usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia.
13. W przypadkach wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
14. Wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
15. Udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji.
16.W sprawach nie cierpiących zwłoki, a związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, podejmuje czynności należące do kompetencji Rady Gminy, jednakże czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższej Sesji Rady Gminy.
17. Wydaje zarządzenia wprowadzające w życiu regulaminu dotyczące działalności urzędu.
18. Jako szef obrony cywilnej stopnia podstawowego i w tym zakresie realizuje zadania na podstawie odrębnych przepisów.
19. Powołuje pełnomocnika ochrony danych osobowych oraz pełnomocnika ds. informacji niejawnych na zasadach określanych w odrębnych przepisach.
20. Jest administratorem danych osobowych Urzędu Gminy i zadania w tym zakresie wykonuje przy pomocy powołanego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.
21. Wójt wykonuje zadania z zakresu zagrożeń kryzysowych na terenie Gminy w sposób i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

SEKRETARZ - Paweł Kaszyński

 

Paweł Kaszyński

 

Wykonuje funkcje kierownika administracyjnego Urzędu:

 

1. przygotowuje projekty aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu;
2. pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem Urzędu;
3. przygotowuje projekty zakresów czynności dla kierowników referatów, samodzielnych stanowisk i Urzędu Stanu Cywilnego;
4. nadzoruje czas pracy pracowników;
5. informuje Wójta o konieczności zmian personalnych;
6. dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczeniu;
7. nadzoruje właściwe wydawanie pieniędzy na materiały biurowe;
8. prezentuje nowoprzyjętych pracowników;
9. wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa Wójta.
10. współpracuje z Radą Gminy - jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji;
11. przyjmuje oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy;
12. koordynuje działalność kontrolną gminnych jednostek organizacyjnych przeprowadzoną przez pracowników Urzędu;
13. wykonuje inne czynności powierzone na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym;
14. sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników czynności kancelaryjnej.SKARBNIK - Skarbnik Urzędu Gminy - Kierownik Referatu Finansowego

 

Mirosława Skrzypek

 

 

Pokój numer 15 tel. 556405050 wew 12
e-mail: skarbnik@gminastarytarg.pl 

 

 Rada Gminy

Biuro Rady Gminy Stary Targ
ul. Świerczewskiego 20
82-410 Stary Targ

Pokój numer 13 na pierwszym piętrze.

telefon 
55 6405050 wew 25


 

Skład Rady Gminy Stary Targ  2018-2025

 


 Wasiewicz Magdalena- Przewodniczący Rady Gminy- zam. Jurkowice Pierwsze

 

Przyjmuje interesantów w każdy piątek od godziny 8:00 do 10:00 począwszy od 1 grudnia 2018r.

 

Jastrzębski Bronisław-V-ce Przeowdniczący Rady Gminy- zam. Bukowo

 

Szymański Andrzej- zam. Stary Targ

 

Makara Piotr- zam. Stary Targ

 

Grzybowska Zofia - zam. Stary Targ

 

Bugowski Piotr- zam. Tropy Sztumskie

 

Pieczunka Bronisława- zam. Waplewo Wielkie

 

Trussner Kazimierz- zam. Waplewo Wielkie

 

Skopiak Zbigniew - zam. Szropy

 

Szkurłat Justyna- zam. Dąbrówka Malborska

 

Sipa Mirosław- zam. Zielonki

 

Mazurowski Marek-zam. Szropy- Niziny

 

Kamiński Grzegorz- zm.Lasy

 

Śrutkowski Mirosław- zam Nowy Targ

 

Brakoniecki Mirosław- zam. Klecewo


 

 

Urząd Gminy Stary Targul. Świerczewskiego 20
82-410 Stary Targ
NIP 579-154-17-45

Sekretariat
Pokój numer 5 na parterze na końcu korytarza.
       

telefon  55 6405050
fax  55 2776289 
e-mail  sekretariat@gminastarytarg.pl

U.G. czynny: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00 

  Urząd Gminy Stary Targ
ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ, tel. 556405050, e-mail: sekretariat@gminastarytarg.pl


 

Urząd Gminy Stary Targ

ul. Świerczewskiego 20
82-410 Stary Targ
NIP 579-154-17-45

Sekretariat
Pokój numer 5 na parterze na końcu korytarza.
       
telefon         55 6405050
fax              55 2776289 
e-mail          sekretariat@gminastarytarg.pl

U.G. czynny: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00
 

Urząd Gminy Stary Targ

.Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.