Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

www. Marek Bak .info działający w branży Brak kategorii, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14677

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Zarszyn Wójt Andrzej Betlej

Certyfikat:

ANC 13308

ważny do: 17 Maj 2019 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: podkarpackie

data wpisu do rejestru: 25.02.2013

miejscowość: Zarszyn

kod: 38-530

ulica: Bieszczadzka 74

telefon: 13 467 10 01

www: zarszyn.pl

NIP: 6871586590

REGON: 000551160

e-mail: sekretariat@zarszyn.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

 

 Herb

 

 

 

Gmina Zarszyn leży w obrębie Dołów Jasielsko-Sanockich, a jej południowa część zajmuje fragment Pogórza Karpackiego. Główną rzeką gminy jest Pielnica, której źródła znajdują się w paśmie Bukowicy, w pobliżu Sękowej Woli. Administracyjnie gmina należy do powiatu sanockiego i województwa podkarpackiego. Przez gminę prowadzi szlak kolejowy Stróże Jasło Krosno Sanok - Zagórz i droga krajowa nr 28 Sanok Krosno Jasło - Nowy Sącz - Wadowice.

     W pejzażu gminy dominują rozległe, malownicze łąki i pola uprawne. Tereny leśne, usytuowane są w południowej części gminy. Szczególnie piękny widok rozciąga się ze wzgórz odrzechowskich, stanowiących krawędź doliny Pielnicy i Dołów Jasielsko-Sanockich. Oprócz zwartych masywów leśnych, na obszarze gminy występują liczne, niewielkie zagajniki, pozostałości parków dworskich i pojedyncze okazy pomnikowych drzew (przy kościele w Zarszynie, w parku podworskim w Zarszynie, w Odrzechowej, Pielni, Nowosielcach, Jaćmierzu). Urozmaiceniem krajobrazu są niewielkie potoki wpadające do Pielnicy, stawy oraz rozległe pastwiska. Klimat gminy jest charakterystyczny dla obszarów Pogórza. Średnia roczna temperatura wynosi +6 - +7 stopni c., średnia roczna suma opadów około 740 mm, a okres wegetacji roślin trwa około 200 dni: Są to warunki sprzyjające rolnictwu.

 

 

Gmina Zarszyn położona jest w dorzeczu Wisłoka, który przepływa zachodnim jej skrajem, a przepływająca przez gminę rzeka Pielnica jest jej prawym dopływem. Większość miejscowości współtworzących gminę leży nad Pielnicą bądź potokami stanowiącymi jej dopływ.

 

 - widok_ogolny.jpg

Widok na Zarszyn i Posadę Zarszyńską od strony Odrzechowej (fot. K. Małek)


W skład gminy wchodzą następujące miejscowości: Zarszyn, Posada Zarszyńska, Jaćmierz, Posada Jaćmierska, Długie, Bażanówka, Nowosielce, Pielnia, Odrzechowa. Duże obszary leśne, urozmaicona rzeźba terenu, małe uprzemysłowienie, brak zakładów uciążliwych dla środowiska stwarzają możliwość wykorzystania lasów do celów turystycznych.

Piękne malownicze położenie gminy urozmaicają również zabytki. Zabytkiem kl. I jest drewniany kościół z XVII wieku, remiza OSP oraz domy wokół rynku w Jaćmierzu.

W miejscowości -Bażanówka i Nowosielce znajdują się zabytkowe obiekty architektury dworskiej. Obecnie w obydwu funkcjonują szkoły, w Bażanówce Podstawowa, natomiast w Nowosielcach Technikum Rolnicze.

W Pielni znajduje się murowana cerkiew z 1805 r. wraz z dzwonnicą cerkiewną (fot. obok). W kościele w Zarszynie znajdują się zabytkowe witraże w oknach prezbiterium oraz cztery obrazy w formie witraży.

Przeszłość sięgającą czasów XVIII wiecznych ma zarszyński browar. W miejscowości Odrzechowa są XIX wieczne zabytki, a to: drewniany dwór oraz cerkiew z dzwonnicą.
W Instytucie Zootechniki w Odrzechowej istnieje druga co do wielkości stadnina koni huculskich w Polsce. Organizowane są tam różne formy turystyki konnej.
W miejscowości Odrzechowa i Pielnia działają gospodarstwa agroturystyczne. Na terenie gminy istnieją zespoły folklorystyczne podtrzymujące tradycje regionalne są to: Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Sanocka" w Nowosielcach oraz Kapela "Rekruty" w Posadzie Zarszyńskiej. Z uwagi na położenie gminy przy szlaku kolejowym i drogach krajowych są dobre warunki do szybkiego i wygodnego dojazdu.

 

 

 HISTORIA

 

 Najstarsze ślady osadnictwa człowieka na tym terenie pochodzą z młodszej epoki kamienia (5000 - 1700 lat p.n.e.). Są to m.in. kamienne narzędzia odkryte w Odrzechowej i Pielni. Z epoki brązu pochodzi, znaleziony w Zarszynie, skarb brązowy (naszyjniki, naramienniki, szpile, paciorki). Epokę żelaza reprezentują liczne znaleziska monet (m.in. z Jaćmierza), przedmioty codziennego użytku importowane z południa Europy. Świadczą one o istnieniu szlaku handlowego, prowadzącego przez Ziemię Sanocką. Nasilenie procesów osadniczych następuje w XIII wieku, natomiast z XIV wieku pochodzą pierwsze wzmianki historyczne o niektórych miejscowościach obecnej gminy. Zarys dziejów poszczególnych wsi przedstawiamy przy ich opisach.

     Gmina Zarszyn leży na terenie południowo-wschodniej Polski, na Podkarpaciu.

     Po reformie administracyjnej kraju od l stycz-nia 1999 roku wchodzi w skład powiatu sanockie-go, województwa podkarpackiego. Tereny gminy położone są w Dołach Jasielsko- Dukielskich po-między Karpatami a Pogórzem Karpackim. Okoli-ce Zarszyna związane są historycznie z Ziemią Sa-nocką.

     Gmina Zarszyn, w obecnym kształcie admini-stracyjno - terytorialnym, powstała w 1973 roku w wyniku przeprowadzonej reformy systemu ad-ministracyjnego kraju. Należało do niej wówczas 12 miejscowości. W roku 1990 odłączyły się trzy miejscowości: Besko, Mymoń i Poręby, tworząc od-dzielną jednostkę administracyjną.

Obecnie w skład gminy wchodzi 11 sołectw - Bażanowka, Długie, Jaćmierz, Jaćmierz Przedmieście, Nowosielce, Od-rzechowa, Pastwiska, Pielnia, Posada Jaćmierska, Posada Zarszyńska, Zarszyn.

Gmina Zarszyn położona jest przy głównym szlaku komunikacji drogowej i kolejowej Krosno- - Sanok, prowadzącym w Bieszczady, a dalej na Sło-wację - Łupków i Radoszyce oraz na Ukrainę - Kro-ścienko.
Gmina sąsiaduje z gminami: Besko, Bukow-sko, Sanok, Rymanów.

 

 

 

 

 

Gminę Zarszyn aktualnie zamieszkuje 9254 osób.
Powierzchnia gminy - 10 596 ha

W gospodarce dominują trzy działy: rolnictwo i leśnictwo, rzemiosło. Rosnące znaczenie mają han-del i usługi oraz rozpoczynające swoją działalność gospodarstwa agroturystyczne.

W rolnictwie przeważa gospodarka indywidu-alna zajmująca się produkcją drobnotowarową. Gospodarstwa te stanowią 75 % powierzchni użyt-ków rolnych. Pozostała część to sektor państwowy i spółdzielczy.

Na terenie gminy dobrze rozwinięta jest sieć handlowa w ostatnich latach powstało wiele placó-wek handlowych stanowiących własność prywatną.

Przy Zootechnicznym Zakładzie Doświadczal-nym w Odrzechowej istnieje druga co do wielkości stadnina koni huculskich w Polsce.

 

 

GMINA ZARSZYN NA STRAYCH FOTOGRAFIACH


 

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

 

 

Ścieżka Rekreacyjno – Przyrodnicza w Posadzie Zarszyńskiej

W latach 2001-2002 na terenie dawnego parku podworskiego w Posadzie Zarszyńskiej powstawała Ścieżka Rekreacyjno – Przyrodnicza. Utworzenia jej podjęła się Szkoła Podstawowa w Zarszynie wraz z grupą społeczników z tej miejscowości.

 

 

Przed laty dwór i park należały do rodziny Wiktorów. Park rozplanowano w drugiej połowie XVIII-go wieku na reliktach znacznie starszego pochodzenia. Ogólnie granice ogrodu i parteru wodnego zacho­wane są zgodnie z planem katastralnym z pierwszej połowy XIX-go wieku. Nie ocalał pałac, stary dwór na wyspie popadł w ruinę, a w latach 70-ch zastał rozebrany.

            Ogrody warzywne na dolnym tarasie uległy zabudowie gospodarczej (do tej pory zachowała się nazwa wśród mieszkańców Zarszyna i Posady "ogród pański"). Najcenniejszym elementem, jaki zachował się na terenie parku głównego, są resztki dąbrowy, pośród której zachowało się wiele pomnikowych dębów, jak również wiele ogromnych lip szerokolistnych, jesionów wyniosłych i klonów jaworów. Do 1992 r. przed frontonem nowo wzniesionego Domu Ludowego, rósł kaszta­nowiec biały (odmiana strzępolistna). Elementy starodrzewia naturalnego pochodzenia zachowały się w najniższych partiach wzniesienia powyżej zabudowy dawniejszych folwarków. Na granicy górnej jest wał ziemny, na którym rośnie zwarty szpaler grabowy. Do tej pory owocują krzewy derenia jadalnego.

 

 

Swoistym elementem całego układu przestrzennego jest parter wodny składający się dziś z kilku pełnowodnych i użytkowanych stawów rybnych. (fot. K Małek)

(Drzewa pomniki: dąb szypułkowy – 570, 555, 550, 540, 520, 510, 500, 480, 450, 430, 425, 420, 40 x 300 – 400 cm; jesion wyniosły – 550 cm; lipa drobnolistna – 340 cm, lipa szerokolistna 370 cm). (Na podstawie „Ogrody i parki województwa krośnieńskiego”, Jerzy Piórecki, Bolestraszyce, 1998 r.).

 

 

Na terenie dawnego parku rośnie wiele kwiatów będących pod ochroną (przylaszczki, zawilce, pierwiosnki), a do najczęściej spotykanych bylin, ziół i traw należą: gwiazdnica pospolita,  przetacznik, rumianek pospolity, gorczyca polna, jasnota biała, fenkuł, czosnek, pokrzywa zwyczajna, poziomka pospolita, stokrotka pospolita, babka lancetowata, tasznik pospolity, perz, wiechlina łąkowa, wyczyniec łąkowy, koniczyna biała, wyka płotnikowa, skrzyp polny, firletka poszarpana, jaskier ogrodowy, kuklik zwisły, pięciornik gęsi, dzwonek rozpierzchły, jasnota purpurowa i wiele innych gatunków. Z terenu parku widocznych jest osiem bocianich gniazd i wspaniała panorama na górę Patria.   

Aby zachować urok i osobliwości przyrodnicze tego miejsca postanowiono połączyć „przyjemne z pożytecznym ". Cel taki spełnia właśnie Ścieżka Rekreacyjno – Przyrodnicza. Na wytyczonym szlaku ustawiano 14 sta­nowisk służących za­równo podziwianiu zabytków przyrody, jak i usprawnianiu tężyzny fizycznej poprzez ćwiczenia gimnastyczne. Przed parkiem wbudowano tablicę informacyjną z mapką całej trasy, a koniec ścieżki wieńczy betonowy stół pingpongowy.

 

 

 

Ścieżka Rekreacyjno - Przyrodnicza w dawnym parku podworskim w Posadzie Zarszyńskiej powstała dzięki zaangażowaniu wielu osób, a także wsparciu Banku Spółdzielczego i Urzędu Gminy w Zarszynie. Wyrażamy nadzieję, że przez wiele lat będzie ona służyć mieszkańcom Zarszyna i okolic jako miejsce refleksji nad przeszłością historyczną, a także będzie okazją da aktywnego wypoczynku zwiedzających ją osób.

 

 

 

Władze
 

  - wojt_090608.jpg

Wójt Gminy Zarszyn
mgr inż. Andrzej Betlej
Tel. (013) 467 10 01, wew. 43

 - zastepca_wojta_090608.jpg 

Zastępca Wójta Gminy Zarszyn
mgr  Zbigniew Dec
Tel. (013) 467 10 01, wew. 42
email: zdec@zarszyn.pl


 - sekretarz_090608.jpg

Sekretarz Gminy Zarszyn
mgr inż. Andrzej Piotrowski
Tel. (013) 467 10 01, wew. 34
email:sekretarz@zarszyn.pl

 

 - skarbnik_090608.jpg 

Skarbnik Gminy
mgr Ryszarda Mikołajek
Tel. (013) 467 10 01 wew. 36
email:skarbnik@zarszyn.pl

 

 

Urząd Gminy Zarszyn
38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka74 
województwo: podkarpackie, powiat: sanocki
tel.
  • 13 467 10 01,
  • 13 467 10 38,
  • 13 467 10 48,
  • 13 467 16 50,
  • fax 13 467 10 01 wew. 51

e-mail: sekretariat@zarszyn.pl,
http: www.zarszyn.pl

 
Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.