Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

www. Marek Bak .info działający w branży Brak kategorii, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14677

przeczytaj więcej

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Wódki Raciborskie” Andrzej Kostyk działający w branży Przemysł, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14658

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Zielonki - Wójt Bogusław Król

Certyfikat:

ANC 13339

ważny do: 27 Luty 2021 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: małopolskie

miejscowość: Zielonki

kod: 32-087

ulica: Krakowskie Przedmieście 116

telefon: 12 285 08 50

www: zielonki.pl

NIP: 5130038162

REGON: 351555430

e-mail: ug@zielonki.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

 

 

 

1.Położenie gminy Zielonki

Gmina Zielonki leży w dorzeczach rzek Prądnika i Białuchy oraz w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego pomiędzy malowniczymi pagórkami a Krakowem, z którym sąsiaduje bezpośrednio od południa. Jest najbliżej położoną od centrum Krakowa gminą województwa małopolskiego - zaledwie 5 km w linii prostej. Zajmuje powierzchnię 48,4 km2, a liczba jej ludności w 2011 roku przekroczyła 18 tys. mieszkańców. W skład gminy Zielonki wchodzi 19 sołectw: Batowice, Bibice, Bosutów - Boleń, Brzozówka, Dziekanowice, Garlica Duchowna, Garlica Murowana, Garliczka, Grębynice, Januszowice, Korzkiew, Owczary, Pękowice, Przybysławice, Trojanowice, Wola Zachariaszowska, Węgrzce, Zielonki i Osiedle Łokietka.

Gmina Zielonki, posiada doskonałe warunki glebowe i klimatyczne dla rozwoju rolnictwa. Atrakcyjne położenie i struktura gminy przyciąga coraz więcej nowych mieszkańców dlatego mówi się o gminie, że jest "zieloną sypialnią wielkiego Krakowa". Jednym z głównych powodów tak wysokiej pozycji gminy Zielonki na rynku mieszkaniowym są inwestycje infrastrukturalne, na które co roku przeznacza się tu około 40% budżetu gminy. Znaczna część tych środków wydawana jest na inwestycje z zakresu ochrony środowiska - budowę kanalizacji sanitarnej, rozbudowę sieci wodociągowych. Mają one szczególne znaczenie ze względu na położenie gminy na obszarach chronionych, w dorzeczach rzek Prądnika i Białuchy oraz Ojcowskiego Parku Narodowego, a także ze względu na szybki rozwój mieszkalnictwa i stały wzrost liczby podmiotów gospodarczych.

Oprócz dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej, duże znaczenie przykłada się tu do rozwoju infrastruktury społecznej. Aż 75 % szkół to niedawno wybudowane, nowoczesne, spełniające wysokie wymagania techniczne i estetyczne obiekty oświatowe.

Na terenie gminy Zielonki silnie rozwinięty jest sektor prywatnej przedsiębiorczości, działa tu ponad 1700 podmiotów gospodarczych, głównie z sektora usług. Nadal spora część mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa - rozwija się tu głównie produkcja warzywniczo-sadownicza oraz roślin ozdobnych, prowadzona przez małe gospodarstwa rodzinne. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego (w/g ewidencji podatkowej) wynosi 1,24 ha. Coraz częściej jednak głównym źródłem utrzymania mieszkańców staje się praca poza gospodarstwem rolnym.

Przejawem dbałości o wypoczynek mieszkańców i turystów jest wytyczenie i oznakowanie 40 km szlaku rowerowego przebiegającego przez najciekawsze miejsca w gminie. Dużą atrakcją turystyczną, nie tylko miejscem nietypowego noclegu, jest odrestaurowany w 1999 r. z przeznaczeniem na hotel fort nr 45 Zielonki - stanowiący część umocnień trzeciego pierścienia tzw. Twierdzy Kraków. Wszystko to po to, by Zielonki ze swymi atrakcjami mogły się stać ulubionym miejscem turystyczno-sportowych weekendowych wypadów Krakowian i turystów zwiedzających zabytki tego wspaniałego miasta.

Przyszłość gminy Zielonki

Misję naszej gminy można ująć w słowach: zrównoważony rozwój ekonomiczny i cywilizacyjny wszystkich jej obszarów. Ten cel realizowany jest przez trzy podstawowe kierunki rozwoju: utrzymanie tempa rozwoju budownictwa mieszkaniowego, rozwój eksportowego i wydajnego rolnictwa oraz zapewnienie warunków dla rozwoju handlu i usług konsumpcyjnych, turystyki a także małej i średniej przedsiębiorczości.

2. Cechy fizyczno - geograficzne gminy Zielonki

1. Budowa geologiczna
Teren gminy Zielonki leży w obrębie antyklinorium śląsko – krakowskiego, które graniczy z zapadliskiem przedkarpackim, za południową granicą gminy. Jego południowo – wschodnia część określana jest mianem Wyżyny Krakowskiej. Antyklinorium to, jest elementem w całości wypiętrzonym w stosunku do otoczenia. Można sobie je wyobrazić jako płytę, zapadającą z jednej strony ku wschodowi, w stronę Niecki Nidziańskiej i równocześnie zanurzającą się ku południowi pod Karpaty. Ta część Wyżyny Krakowskiej zbudowana jest z wapieni skalistych, ławicowych z krzemieniami oraz wapieni płytowych, które budują bardzo charakterystyczne dla dolinek podkrakowskich ostańce i skałki zboczowe, wyłaniające się spod warstwy glin lessowych i lessu. Dno doliny Prądnika wypełniają piaski i muły, a doliny - rzeczne piaski i żwiry rzeczne. Całą południową część gminy Zielonki, przykrywają iły, mułki, piaski i piaskowce mioceńskie oraz utworów czwartorzędowych w tym także pokrywy lessu. U wylotu Prądnika znajduje się duży stożek napływowy.

2. Rzeźba 
Współczesna rzeźba obszaru krakowskiego jest wynikiem długiego, wieloetapowego rozwoju, którego początki sięgają schyłku kredy. Rzeźba ta jest wysoce urozmaicona i w dużym stopniu predysponowana budową geologiczną.
Nieco falista Wyżyna Krakowska pochylona jest wyraźnie ku południowemu wschodowi i rozcięta doliną Prądnika i jego dopływami na szereg półwyspowych wzgórz. Najwyższe wzniesienia znajdują się w północnej części w okolicach Grębynic (ok. 380 m.n.p.m.), a najniżej położona jest dolina strumienia Garliczka w Witkowicach (ok. 225 m. n. p. m.) Spośród nierównej miąższości płaszcza lessu odsłaniają się starsze utwory tylko w zboczach dolin. Są to osady górnej jury, środkowej i górnej kredy oraz miocenu. 
Kotlina Krakowska jest płaska, wypełniona grubą warstwą czwartorzędowych piasków i żwirów, mających łącznie ponad 17 m miąższości. Piaski i żwiry tworzą duży stożek napływowy Prądnika osadzony bezpośrednio na iłach miocenu i przykryty drobnoziarnistymi brunatnymi piaskami. Granica pomiędzy kotliną, a wyżyną nie jest taka wyraźna, tylko w Witkowicach wyznacza ją stroma ściana. W pozostałych miejscach uważać można jako granicę strefę pomiędzy lessem przykrywającym wyżynę, a piaskami wypełniającymi kotlinę.
Zasadniczy wpływ na morfologię bez wątpienia wywarła tektonika uskokowa, ale również wyraźnie zaznacza się zależność morfologii od własności petrograficznych skał i ich odporności na wietrzenie. Lite wapienie, miejscami niewyraźnie uławicone, odporne na wietrzenie mechaniczne, zachowały się jako strome ścianki albo skałki. Zakwaszona woda wymywa w nich liczne groty wykorzystując spękania i uskoki. Całość okrywa nierównej grubości płat lessu osiągający 15 m miąższości. Woda wymywa w nim jary o charakterystycznych stromych zboczach. Less podścielony jest najczęściej piaszczystą gliną lub żwirami zawierającymi głazy północne (Bukowy 1956).

Strumienie, które spływają z tego obszaru w kierunku SSE mają założenia tektoniczne. Szczególnie wyraźnie uskoki, które uwarunkowały bieg poszczególnych strumieni, znajdują się w dolinie Prądnika, Naramki i Garliczki.

W miejscach przykrytych grubą warstwą plejstocenu, pojedyncze uskoki zaznaczają się bardzo słabo z wyjątkiem uskoków, które warunkowały bieg głównych strumieni oraz większego uskoku biegnącego przez Giebułtów, Januszowie i Garliczkę. Asymetryczność profilów zboczy tak charakterystyczna dla tej części wyżyny tłumaczona jest przeważnie czynnikami klimatycznymi oraz nierównomierną grubością lessu. W środkowym biegu Prądnika pomiędzy Januszowicami i Zielonkami, lewy brzeg doliny jest wyraźnie niższy od prawego i utworzony jest w dużej mierze z utworów kredy górnej, brzeg prawy zbudowany jest natomiast z wapieni ruraku.

3. Warunki glebowe
Występowanie utworów lessów i lessopodobych na prawie całym obszarze gminy sprawiło, że na tym podłożu wykształciły się gleby brunatne o bardzo wysokiej przydatności rolniczej. Obok nich występują także płatami rędziny, gleby ciężkie, o gorszych właściwościach retencyjnych, a w dnach dolin mady.
Na badanym obszarze dominują gleby III oraz II klasy bonitacyjnej, zajmujące odpowiednio ok. 60% i 25% powierzchni użytków rolnych i występują głównie na zboczach dolin o znacznym nachyleniu. Wśród użytków rolnych dominują grunty rolne zajmujące 72% powierzchni gminy (1991 r.) tj. 3512 ha. Większość gruntów ornych zalicza się do trzech kompleksów przydatności glebowo-rolniczej, pszennego dobrego i bardzo dobrego oraz pszennego wadliwego.

Tab. 1 Struktura klas gruntów w Gminie Zielonki 

Struktura klas gruntów (użytków rolnych) w gminie Zielonki

Klasa bonitacyjna

 I

 II

 III

 IIIa

 IIIb

 IV

 IVa

 IVb

 V

 VI

Ogółem użytków rolnych

Pow. geodezyjna użytków rolnych (ha)

 67

 1090

 132

 1781

 644

 88

 220

 73

 67

 18 

4180

Pow. geodezyjna użytków rolnych (%)

 1,6  

 26,1

 3,2

 42,6

 15,4

 2,1

 5,3

 1,7

 1,6  

 0,4

100

Źródło: Dane Urzędu Gminy Zielonki

4. Warunki klimatyczne
W okolicach Krakowa występują dwie krainy klimatyczne: umiarkowana ciepła (wyżyny) oraz kotlin. Niewielkie wzniesienia na wschód i zachód od Krakowa sprzyjają swobodnemu ruchowi mas powietrza. Teren ten znajduje się pod wpływem niżów i wyżów barycznych, przesuwających się zwykle z zachodu na wschód. Z zachodu napływa powietrze wilgotne, ciepłe zimą i chłodne latem. Ścieranie się tych mas powietrza powoduje, że okolice Krakowa mają zmienne warunki pogodowe. W okresie jesieni, zimy i przedwiośnia, wieją z południa wiatry fenowe – halny.

Zróżnicowanie warunków klimatycznych w obrębie gminy wynika z ukształtowania powierzchni terenu. Najkorzystniejsze warunki panują na wierzchowinach, gdzie średnie roczne temperatury wynoszą 7,5 0C, natomiast na stokach o ekspozycji północnej 6,6 0C, a w dnach dolin 6,2 0C. Natomiast okres wegetacyjny trwa na tym terenie od 210 do 220 dni. Średnia roczna wilgotność względna powietrza wynosi 77-80%. Maksimum przypada na okres od listopada do lutego, a minimum w maju.

Na terenie gminy znajduje się jeden posterunek opadowy, dla którego średnia roczna wartość opadów wynosi 665 mm.

5. Stosunki wodne
Gmina Zielonki położona jest głównie w dorzeczu rzeki Prądnik oraz niewielki jej obszar znajduje się w obrębie zlewni rzeki Dłubni. Obie te rzeki posiadają bieg prawie południkowy, płynąc z NNW na SSE i wpływają na obszarze Krakowa do Wisły. 
W uszczelnionych i skrasowiałych wapieniach woda opadowa szybko i łatwo przenika w głąb, dlatego wody podziemne zalegają głęboko w skałach węglanowych, tworząc kilka poziomów i pięter wodonośnych. Najważniejszą rolę w kształtowaniu stosunków hydrologeologicznych odgrywa piętro wód jurajskich, mające także duże znaczenie gospodarcze i przyrodnicze.

 6.Flora i fauna
 6.1. Świat roślinny 
Największą powierzchnię na całej Wyżynie Krakowskiej zajmuje dziś ukształtowana przez człowieka roślinność synantropijna, na którą składają się przede wszystkim zbiorowiska pól uprawnych oraz towarzyszące osadom zbiorowiska ruderalne.

Szata leśna wyżyny jest interesująca, lecz silnie zniszczona przez człowieka. Lasy zachowały się głównie na zboczach dolin i wąwozów, w miejscach nie nadających się do rolniczego wykorzystania. Wierzchowinę pokrywają resztki lasów dębowo sosnowych. W dnach dolin znajdują się płaty olszyn i lasów łęgowych, a wzdłuż potoków zarośla wierzbowe. Strome i skaliste zbocza o wystawie południowej, tam gdzie las nie mógł się rozwinąć, pokrywają zarośla kserotermiczne. Natomiast na pionowych ściankach rozwinęły się murawy naskalne kserotermiczne. Bogate są również zbiorowiska mchów i porostów naskalnych, zróżnicowane w zależności od ekspozycji zboczy.

Duże bogactwo roślinności na terenie Wyżyny Krakowskiej sprawiło, iż powstał Ojcowski Park Narodowy, w otulinie, którego znajduje się gmina Zielonki. Również część gminy jest objęta ochroną w obrębie parków krajobrazowych: Dłubniańskiego oraz Dolinki Podkrakowskie.

 6.2.Świat zwierzęcy
Na obszarze Wyżyny Krakowskiej najbardziej charakterystyczne i wartościowe faunistycznie fragmenty przyrody (doliny Prądnika i jego dopływów) chronione są obecnie rezerwatami Ojcowskiego Parku Narodowego. Poza granicami OPN znajdują się także podobne fragmenty przyrody, rozproszone jednak i izolowane na większym obszarze wierzchowinowo - dolinnym. Najbardziej charakterystycznym zjawiskiem jest występowanie, w niewielkiej odległości od siebie, gatunków reliktowych związanych z zaciemnionym, wilgotnym i chłodnym środowiska dna dolin oraz stoków północnej ekspozycji - z jednej strony oraz sucho - i ciepłolubnych mieszkańców skał i zboczy o wystawie południowej - z drugiej strony.

 

ZABYTKI


 

Zamek i zabytkowy kościół w Korzkwi

Największą atrakcją Doliny Korzkiewki jest malowniczo położone korzkiewskie orle gniazdo - zameczek, który za czasów Kazimierza Wielkiego, był częścią pogranicznego systemu twierdz obronnych. Usytuowany na stromym wzgórzu dostępny był jedynie poprzez most zwodzony. Zamek przebudowywany był wielokrotnie przez swych kolejnych właścicieli: Krupków, Ługowskich, Jordanów. Do niedawna w ruinie, dziś w trakcie rekonstrukcji, odbudowany został już kompleks bramny z basztą i mury obronne,  obecnie działa w nim stylowy hotel. Legenda mówi, że stojący na przeciwległym wzgórzu, pochodzący z pocz. XVI w. kościół był połączony z zamkiem mostem z rzemieni wiszącym nad doliną. Kościół, który także miał charakter obronny, dziś przyciąga gotyckim relikwiarzem z XIV w., kropielnicą barokową oraz cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego "Ecce Homo", namalowanym przed ponad 300 laty.

 

 

kosciol_korzkiew_krajobraz

 

 

Kościół parafialny w Zielonkach

Wzniesiony w I p. XVI kościół o charakterze gotyckim z elementami renesansowymi. Dzieło muratora krakowskiego Jakuba Żura i kamieniarza Kaspra Simona. Na uwagę zasługuje renesansowe tabernakulum ścienne, oryginalna kadzielnica o ażurowej, wielobocznej pokrywie, o kształcie jakby gotycyzującym, dwa posągi ołtarza, wykonane przez słynnego rzeźbiarza krakowskiego Antoniego Frączkiewicza, nawiązującego w swych dziełach do sztuki Baltazara Fontany oraz obraz w ołtarzu głównym, przedstawiający scenę narodzenia Najświętszej Marii Panny. 

Forty austriackie

Fort nr 49 Zielonki-Marszowiec, cenny zabytek sztuki fortyfikacyjnej, element trzeciego pierścienia tzw. Twierdzy Kraków. Klasyczny fort artyleryjski, główny, jednowałowy z ok. 1884 r. W 1999 r. koszary fortowe zostały zaadaptowane na hotel "Twierdza". Fort Pękowice i fort Bibice - małe forty pancerne międzypolowe z lat 1896 - 1902.

Fort 44a Pękowice i fort 45a Bibice - małe forty pancerne, międzypolowe z lat 1896 - 1902. 


Fort nr 47a Węgrzce - należy do północnego frontu dawnej „Twierdzy Kraków". Jeden dwóch zrealizowanych w twierdzy w latach 1892 - 96 głównych fortów pancernych. Uważany za najlepiej zachowany z fortów poaustriackich w Europie. W latach 2004 - 2005 gruntownie remontowany z przeznaczeniem na biura. Dziś mieści się tu siedziba jednej z największych firm branży spedycyjno-transportowej w kraju.

Fort 47 Łysa Góra (Węgrzce) - system fortowy ześrodkowany, główny artyleryjski, jednowałowy z lat 1874-80; powiązany drogą z sąsiednim szańcem i baterią. Do 2003 r. oba forty (47a i 47), wraz z przylegającymi terenami (24 ha), były we władaniu wojska. Dziś nowy właściciel fortu 47a planuje stworzyć tu centrum konferencyjno-hotelowe.


fort


fort_wegrzce


Izba Regionalna w Bibicach

Pierwsze muzeum wiejskie w Polsce, położone w jednej z najstarszych polskich wsi. Ekspozycja etnograficzna obejmuje elementy wystroju wiejskiej chaty i ludowego stroju, eksponaty związane z miejscowymi zwyczajami i obrzędami, a także z historią Bibic. Obejrzeć tu można również prace miejscowych artystów ludowych. 

Pozostałości zespołów dworskich

W Garlicy Murowanej z XVII - XX wieku (spichlerz, barokowy lamus, brama wjazdowa), w Boleniu XVIII - XIX w. - wybudowany przez Jana Matejkę dla córki (dwór, budynki gospodarcze), w Dziekanowicach z XVIII - XX w. (budynki folwarczne, relikty zabudowy wiejskiej), w Węgrzcach pozostałości zespołu dworskiego z przełomu XIX i XX w. z parkiem i stawami. 
Kapliczki i przydrożne krzyże

Malowniczo wkomponowane w jurajski krajobraz: przydrożna kapliczka w Batowicach z XVII w. z kolorowymi majolikami ze sceną ukrzyżowania, XVII-w. kapliczka "Na Rozdziałowskim" w Zielonkach o kształcie kolumny zwieńczonej latarnią, w której umieszczono figurę typu Pieta, przydrożny krzyż z ludowymi rzeźbami grupy ukrzyżowania w Brzozówce, piękny krzyż w Przybysławicach z 1913 r. 

 

 TRADYCJE I ZWYCZAJEPucheroki


pucher


W Niedzielę Palmową zwaną też kwietną już od wczesnego rana w Bibicach, Trojanowicach i Zielonkach jest wesoło i gwarno. Dziwnie i kolorowo poprzebierani chłopcy w wieku od 4 do 15 lat biegają od domu do domu, głosząc zabawne oracje, za które gospodynie nagradzają ich rozmaitymi smakołykami. Ubrani są w wysokie stożkowate czapki, dawniej zrobione ze słomy, dziś oklejone paskami kolorowej bibuły i w odwrócone futrem na wierzch kożuchy przepasane powrósłami na krzyż. Twarze mają wysmarowane sadzami, by wyglądać groźnie i tajemniczo. W lewej ręce noszą koszyczek z sieczką lub sianem, w prawej zaś trzymają puchę, czyli laskę w kształcie młotka z długą rękojeścią dla ozdoby oplecioną kolorową bibułą. Laską tą uderzają w podłogę i wygłaszają oracje, czyli zabawne opisy swoich własnych poczynań, przygód, podróży, wierszowane mowy, porzekadła. Wszystko po to, aby przypodobać się gospodyniom, by dały bogatszy dar. Dawniej były to placki z serem, kawałek kołacza, surowe jajka, kawałek kiełbasy lub spyrki, dziś zgodnie z tradycją głównie jajka ale i słodycze, owoce i monety. Skąd wziął się ten zwyczaj? Od krakowskich żaków, którzy po przetrzebieniu spichrzy mieszczan, w poszukiwaniu jedzenia na Święta Wielkanocne udawali się na wieś. A nazwa tradycji pochodzi się od łacińskiego słowa puer, czyli chłopiec. Tych żaków nazywano wówczas pucherokami, pucherami lub puchernikami. Dzięki nietypowym, dziwacznym strojom i śmiesznym oracjom otrzymywali lepszy kęs lub datek od zapracowanych przed świętami gospodyń. Zwyczaj ten kultywowany jest do dzisiaj w miejscowościach Zielonki, Bibice i Trojanowice. Co roku w Niedzielę Palmową można oglądać też Gminny Przegląd Pucheroków organizowany przez pana Henryka Banasia i Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach.

 

Herody


her


W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia wychodzą na wieś kolędnicy z kolędą. Jest to grupa młodzieńców w bajecznie kolorowych strojach. Całej grupie przewodzi król Herod - ubrany najokazalej. Do jego świty należą: marszałek, feldmarszałek, hetman, ułan i Turek. Zawsze chodzą z nimi: Żyd, śmierć i diabeł. Ich kolędowanie składa się ze śpiewania ludowych pastorałek i przedstawiania akcji na dworze króla Heroda. Po tym przedstawieniu przebierańcy okolędowują wszystkich w domu - począwszy od gospodarza, a na małych dzieciach skończywszy. Za kolędowanie oczywiście otrzymują datki pieniężne. Wychodzą. Król żegna się życząc szczęśliwego Nowego Roku. Żyd może porwie placek ze stołu, a diabeł postraszy dzieci... i już idą kolędować do następnego domu. Ten barwny zwyczaj nadal kultywowany jest w gminie Zielonki. Grupa "Herody z Zielonek" działająca przy Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji nie tylko występuje w kraju i za granicą, ale była też wielokrotnie nagradzana na rozmaitych przeglądach i konkursach, m.in. jest trzykrotnym laureatem "Złotej Spinki" przyznawanej podczas Karnawału Góralskiego w Bukowinie Tatrzańskiej. Informacji w sprawie występu grupy "Herody z Zielonek" udziela Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji.


 

 HERB
 

Blazon, czyli opis językiem heraldycznym

 

W polu zielonym dwie kosy srebrne osadzone na sztorc na okutej części drzewca złotego, w krzyż skośny; nad nim godło Syrokomla srebrne; po prawej i po lewej po jednej koronie złotej. 

Znaczenie symboliczne:

 

Barwa zielona wiąże się z nazwą gminy Zielonki. Ponadto upamiętnia tradycje rolnicze gminy. Kosy osadzone na sztorc na drzewcu symbolizują wolę walki w obronie niepodległości i całości Rzeczpospolitej. Przypominają, że w Insurekcji Kościuszkowskiej i kolejnych powstaniach narodowych wzięli udział kosynierzy, czyli chłopi z takim orężem oraz upamiętniają fakt, że wojsko Tadeusza Kościuszki przez pewien czas stacjonowało na terenach Gminy Zielonki. Godło Syrokomla upamiętnia ród Syrokomlów - budowniczych i pierwszych właścicieli (1352 - 1486) zamku w Korzkwi, skąd głowa rodu Mikołaj Zaklika Korzekwicki ruszył na bitwę pod Grunwaldem (1410) na czele chorągwi, pod którą walczyli wszyscy rycerze z rodu Syrokomlów. Złote korony symbolizują fakt, że część Gminy Zielonki należała do dóbr królewskich i dóbr kapitulnych. Korona była atrybutem króla, a trzy korony były godłem Kapituły Krakowskiej.

 

 

 Wójt Gminy - mgr Bogusław Król 


boguslaw_krol

 

Według Statutu Gminy Zielonki do zadań Wójta należą w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy, 
2) opracowywanie projektu budżetu i jego wykonywanie, 
3) określanie sposobu wykonywania uchwał, 
4) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielanie im pełnomocnictw do zarządzania mieniem tych jednostek, 
5) gospodarowanie mieniem komunalnym, 
6) podejmowanie zarządzeń w sprawach zwykłego zarządu mieniem Gminy, a zwłaszcza: 
a) zaciąganie pożyczek krótkoterminowych w granicach upoważnienia udzielonego przez Radę na dany rok budżetowy, 
b) zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nie przekraczającej wartości ustalonej przez Radę na dany rok budżetowy, 
c) zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonej przez Radę Gminy, 
7) decydowanie o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego oraz ustaleniu ugody w sprawach cywilnoprawnych, 
8) udzielanie upoważnień do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem Gminy w granicach przewidzianych przepisami prawa, 
9) powierzanie prowadzenia określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy, 
10) wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzeń w przypadkach nie cierpiących zwłoki, z zachowaniem warunków określonych w ustawie.

 Zadania i kompetencje Wójta obejmują również:

1)kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz, 
2)kierowanie Urzędem Gminy, 
3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 
4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, 
5) upoważnianie Zastępcy Wójta lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych, określonych w pkt. 4) w imieniu Wójta, 
6) przesyłanie przepisów porządkowych do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i Staroście Powiatu Krakowskiego następnego dnia po ich ustanowieniu, 
7) wykonywanie innych kompetencji wynikających z ustaw szczególnych.

 Wójtowi przysługuje wyłączne prawo do:

1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy, 
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy, 
3) dokonywania wydatków budżetowych, 
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie Gminy, 
5) dysponowania rezerwami budżetu Gminy, 
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Wójt ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach komisji Rady osobiście, względnie oddelegować na posiedzenie swego Zastępcę lub innego pracownika Urzędu.

Zawód wykonywany: wójt gminy Zielonki. 
Zawód wyuczony: nauczyciel. 
Miejsce Pracy: Urząd Gminy Zielonki, 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116. 
Data i miejsce urodzenia: 10.05.1958 r,  Kraków. 
Rodzina: żona Danuta, córka Katarzyna. 
Wykształcenie: 1977 matura w XIII LO im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie, 1990 mgr fizyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. 
Praca: 1980-82 dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowicach, 1982-96 nauczyciel i od 1992– 96  dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Długosza w Raciborowicach, 1996-98 kierownik Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół i Służby Zdrowia Gminy Zielonki, od 1998 wójt gminy Zielonki.

Działalność Zawodowa: współorganizator kilkunastu obozów i zimowisk dla dzieci i młodzieży; w latach 1990-98 w organach samorządowych: członek Komisji Rady Gminy Michałowice, Komisji Rady Gminy Zielonki oraz członek Komisji Sejmiku Województwa Krakowskiego; członek Powiatowej Rady Zatrudnienia; Zastępca Przewodniczącego Związku Gmin Jurajskich (1999-2007); w latach 1999 -2001 członek Małopolskiej Kasy Chorych i Krajowego Związku Kas Chorych. 
Sukcesy Osobiste
- jako nauczyciel przygotował kilkunastu uczestników wojewódzkich olimpiad przedmiotowych (fizyka, matematyka), w tym kilku laureatów.. 
- udział w zdobyciu I miejsca i uzyskania tytułu "Gmina jakich mało" za wybitne osiągnięcia w opiece społecznej i zdrowotnej dla gminy Zielonki (1998); 
- Honorowa Nagroda Polskiej Organizacji Turystycznej "Przebiśnieg '99" dla gminy Zielonki za adaptację zniszczonego poaustriackiego fortu na Hotel Twierdza; 
- w 2002 roku w rankingu gmin o tytuł "Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom" I miejsce w kategorii partycypacja i komunikacja społeczna, II miejsce w kategorii organizacja i obsługa, IV miejsce w kategorii zarządzanie finansami i rozwojem, w klasyfikacji generalnej IV miejsce w Polsce w kategorii gmin do 15 tys. mieszkańców; 
-  w 2002 roku jako jedyna w województwie, gmina Zielonki otrzymała wyróżnienie przyznane przez II kongres e-Gospodarki w ogólnopolskim konkursie „Krzemowa Gmina 2002” w kategorii „Gminy wiejskie” w zakresie infrastruktury informatycznej i przepływu informacji, 
- w 2004 roku w rankingu przygotowanym przez Centrum Badań Regionalnych Gmina Zielonki znalazła się w Srebrnej Setce Samorządów i otrzymała wyróżnienie za inwestycje w rozwój lokalny w latach 2001 – 2003, 
- dwukrotnie (2004, 2005 r.) Gmina Zielonki została wyróżniona w konkursie „Bezpieczna Gmina” za działania podejmowane w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia, 
-   w 2007 roku Gmina Zielonki otrzymała wyróżnienie w I edycji Konkursu „Teraz Polska“ dla gmin w kategorii gminy wiejskie, 
- sześciokrotnie (2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007) Zielonki zostały wyróżnione w w Rankingu Samorządów Rzeczypospolitej. W 2006 roku znalazły się na 26 pozycji, a w 2007 roku gmina Zielonki zajęła pierwsze miejsce w Polsce w kategorii gmin wiejskich. Ranking Samorządów Rzeczpospolitej jest uznawany za najbardziej wiarygodny i prestiżowy wskaźnik oceny samorządów, bowiem obejmuje oceną wszystkie polskie samorządy.

Jako Wójt Gminy Zielonki szczególny nacisk kładę na
- podejmowanie systematycznych działań w kierunku udoskonalania jakości i czasu obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Zielonki między innymi poprzez wdrożenie systemu ISO, 
- rozwój infrastruktury drogowej oraz wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy, 
- zagospodarowanie przestrzenne gminy Zielonki, 
- modernizację i budowę nowych obiektów szkolnych (Korzkiew, Wola Zachariaszowska, Zielonki, Bibice), jak również wysoki poziom kształcenia dzieci i młodzieży, - modernizację i budowę nowych budynków wiejskich i centrów integracji społecznej, 
- urządzanie terenów do rekreacji, sportu oraz bezpiecznego i różnorodnego aktywnego wypoczynku, 
- kultywowanie tradycji, folkloru oraz wartości podkrakowskiej wsi. 
Osiągnięcia i nagrody
Nagroda Kuratora Oświaty (1995); 
medal Komisji Edukacji Narodowej za działania na rzecz oświaty na terenie gminy Zielonki; 
medal za zasługi dla Policji, za działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Zielonki.  
Hobby: sport, praca fizyczna na działce – majsterkowanie.

 

 


 Arnold   Kuźniarski

 

Zastępca Wójta Gminy Zielonki  

 

 

 

Arnold Kuźniarski - ur. w 1965 r., bezpartyjny, absolwent szkół wyższych: 
- Copenhagen Business School, 
- Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, 
- Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 
- Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Od 1995 roku pracuje w Urzędzie Gminy Zielonki pełniąc kolejno funkcje: 
- Kierownika Referatu Organizacyjnego, 
- Sekretarza Gminy, 
- od 1998 r. Zastępcy Wójta.

W latach 1991 - 1995 pracował w Urzędzie Miasta Krakowa.

Pełnione funkcje uzupełniające w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy:       
- pełnomocnik Wójta ds. ochrony informacji niejawnych,       
- pełnomocnik Wójta ds. Systemu Zarządzania Jakością,       
- członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach.

Aktualna funkcja: Zastępca Wójta Gminy Zielonki

 


Beata   Potoniec

Sekretarz Gminy Zielonki  
 

Beata Teresa Potoniec

- urodzona 12 października 1964 roku w Dąbrowie Tarnowskiej, bezpartyjna

Wykształcenie: 
- szkoła średnia I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie – klasa ogólna z poszerzonym językiem niemieckim, 
- studia wyższe - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji –  praca magisterska  w Katedrze Postępowania Karnego. 
- uzyskanie państwowych uprawnień na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, 
- Roczne Studium Menedżerskie w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, 
- Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Przebieg pracy zawodowej: 
- 1990 - 1999 - Polskie Zakłady Zbożowe "PZZ" S.A. w Krakowie 
- 2000 - 2001  - Współwłaściciel Firmy Biuro Doradztwa Gospodarczego „CONSENSUS”. 
- od 2001 roku - praca w Urzędzie Gminy Zielonki na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjno-Prawnego w wyniku postępowania konkursowego. 
- od 13 grudnia 2010 roku  - Sekretarz Gminy Zielonki

Inne pełnione funkcje w trakcie pracy zawodowej: 
- członek Rady Nadzorczej Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych S.A w Kielcach, 
- członek Rady Nadzorczej Polskich Zakładów Zbożowych „PZZ” S.A. W Krakowie – Sekretarz Rady, 
- Sędzia Sądu Giełdowego Małopolskiej Giełdy Towarowej, 
- członek Rady Nadzorczej Fort-Invest Sp. z o.o w Węgrzcach, 
- członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o w Węgrzcach,


 Agata  Adamczuk

 

Skarbnik Gminy Zielonki  

 

 

 

Agata Krystyna Adamczuk - Urodzona 5 stycznia 1970 roku w Krakowie, bezpartyjna.

Wykształcenie 
- szkoła średnia: Liceum Ekonomiczne Nr 3 w Krakowie - kierunek: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych,
- studia wyższe magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie - wydział: marketing i zarządzanie, kierunek: rachunkowość,
- studia podyplomowe na Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - audyt wewnętrzny,
- certyfikat Ministra Finansów nr 10946/98 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Przebieg pracy zawodowej
- 1989- 1992 - Zakład Budowy Maszyn i Aparatury im. L. Zieleniewskiego w Krakowie - samodzielny ekonomista,
- 1992-1997 - Urząd Gminy Zielonki - Inspektor w Wydziale Finansowym,
- od 30 kwietnia 1997 roku - Skarbnik Gminy Zielonki.


 

Tel.: (12) 285-06-50, e-mail: radagminy@zielonki.pl 
Członkowie Prezydium Rady Gminy Zielonki dyżury pełnią w każdy poniedziałek w godzinach 15.00 do 17.00 w Urzędzie Gminy Zielonki w pokoju 225 - II budynek (I piętro)

Harmonogram dyżurów Prezydium Rady Gminy Zielonki - pobierz plik (*.pdf)   

 

Biuro Rady Gminy Zielonki:
II budynek, I piętro, pokój nr 220
tel.: (12) 285 08 50 wew. 220

 

Tel.: (12) 285-06-50, e-mail: radagminy@zielonki.pl 
Członkowie Prezydium Rady Gminy Zielonki dyżury pełnią w każdy poniedziałek w godzinach 15.00 do 17.00 w Urzędzie Gminy Zielonki w pokoju 225 - II budynek (I piętro)

Harmonogram dyżurów Prezydium Rady Gminy Zielonki na 2019 rok - pobierz plik (*.pdf) 
 

Biuro Rady Gminy Zielonki:
II budynek, I piętro, pokój nr 220
tel.: (12) 285 08 50 wew. 220

Prezydium Rady Gminy Zielonki 

 Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Golanko

Golanko Miroslaw 2018

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zielonki

Krzysztof Jerzy Olawski

 


Krzysztof Olawski 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zielonki

Ryszard Janusz Krawczyk  

KRAWCZYK


Rada Gminy Zielonki 
1. Calik Piotr; e-mail: piotr.calik@zielonki.pl
2. Dragosz Dariusz; e-mail: dariusz.dragosz@zielonki.pl
3. Gadzik-Wójcik Marzena; e-mail: marzena.gadzik-wojcik@zielonki.pl 
4. Gaweł Krzysztof; e-mail: krzysztof.gawel@zielonki.pl
5. Golanko Mirosław - przewodniczący; e-mail: miroslaw.golanko@zielonki.pl
6. Kosno Renata; e-mail: renata.kosno@zielonki.pl
7. Kot Zofia Joanna; e-mail: zofia.kot@zielonki.pl
8. Krawczyk Ryszard - wiceprzewodniczący; e-mail: ryszard.krawczyk@zielonki.pl
9. Krzyworzeka Krzysztof; e-mail: krzysztof.krzyworzeka@zielonki.pl
10. Kwaśny Joanna; e-mail: joanna.kwasny@zielonki.pl
11. Leginowicz Anna; e-mail: anna.leginowicz@zielonki.pl
12. Lepiarczyk Krzysztof; e-mail: krzysztof.lepiarczyk@zielonki.pl
13. Listoś Magdalena; e-mail: magdalena.listos@zielonki.pl
14. Łysek Tadeusz; e-mail: tadeusz.lysek@zielonki.pl
15. Olawski Krzysztof - wiceprzewodniczący; e-mail: krzysztof.olawski@zielonki.pl
16. Podleśny Piotr; e-mail: piotr.podlesny@zielonki.pl
17. Radosz-Kwasek Agata; e-mail: agata.radosz-kwasek@zielonki.pl
18. Szablowska Aneta; e-mail: aneta.szablowska@zielonki.pl
19. Toft Romana; e-mail: romana.toft@zielonki.pl
20. Zielińska Lucyna; e-mail: lucyna.zielinska@zielonki.pl
21. Żylska Marta; e-mail: marta.zylska@zielonki.pl


Gmina Zielonki

 32-087 Zielonki

 ul. Krakowskie Przedmieście 116

 tel.: (012) 285-08-50

 tel./fax: (012) 285-09-50

 

www.zielonki.pl   
e-mail: zielonki@ug.pl 

 

 Gmina Zielonki

32-087 Zielonki

ul. Krakowskie Przedmieście 116

tel.: (012) 285-08-50

tel./fax: (012) 285-09-50

www.zielonki.pl   
e-mail: ug@zielonki.plSTRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY ZIELONKI

 

1. Wójt Gminy 
2. Zastępca Wójta 
3. Sekretarz Gminy 
4. Referat Organizacyjno - Prawny 
     1) Biuro Rady Gminy 
5. Wydział Finansowy 
     1) Referat Dochodów i Budżetu
     2) Referat Księgowy 
6. Referat Inwestycji Sieciowych
7. Referat Gospodarki Komunalnej 
8. Referat Budownictwa i Urbanistyki 
9. Referat Dróg i Komunikacji
10. Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 
11. Referat Spraw Administracyjnych 
     1) Archiwum Zakładowe 
12. Urząd Stanu Cywilnego 
13. Radca Prawny 
14. Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
15. Kancelaria Tajna 
16. Pełnomocnik Wójta ds. Ochrony Informacji Niejawnych


 

 

.

 

  .


Certyfikaty:

 

Nagrody i wyróżnienia

Gmina Zielonki ósma w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2018
Plebiscyt Samorządowiec Małopolski - wójt gminy Zielonki zwycięzcą
Gmina Zielonki siódma w rankingu gmin Małopolski 2018
Najbardziej Innowacyjny Samorząd i II miejsce Gminy Zielonki w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2017
Ranking Gmin Małopolski 2017 - Gmina Zielonki piąta
Gmina Zielonki piąta w rankingu Perły Samorządu 2017
Ranking Samorządów Rzeczpospolitej 2016 - I miejsce dla gminy Zielonki
Gmina Zielonki wzorowo inwestuje
Nagrodzeni za budowę kanalizacji - ekoprzedsięwzięcia
Złoty Krzyż Małopolski dla wójta gminy Zielonki Bogusława Króla
Ranking Gmin Małopolski – gmina Zielonki czwarta
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla wójta Bogusława Króla
Gmina Zielonki zwycięża w rankingu "Rzeczpospolitej"
XV miejsce dla gminy Zielonki w ogólnopolskim rankingu „Miast atrakcyjnych dla biznesu” magazynu Forbes
Samorządowy Lider Edukacji 2014
Najlepszy Samorząd X-lecia – gmina Zielonki na podium
Gmina Zielonki w czołówce rankingu „Perły Samorządu 2014”
Zielonki Mądrą Gminą
Gmina Zielonki Liderem Edukacji
Gmina Zielonki Liderem Edukacji
Tytuł Małopolska Czysta Gmina dla gminy Zielonki!
Gmina Zielonki w pierwszej dziesiątce Rankingu Gmin Małopolski 2013
2006 rok - Zielonki - jedna z najlepszych gmin wiejskich w Polsce.
Gmina Zielonki na piątym miejscu w Rankingu Samorządów
Gmina Zielonki Samorządowym Liderem Edukacji 2012
Zielonki ponownie Gminą Roku w Małopolsce
Strona www.zielonki.pl wyróżniona
Zielonki Samorządowym Liderem Edukacji 2011
Nominacja do Godła "Teraz Polska"
Złota Setka Samorządów - dziewiąte miejsce dla Gminy Zielonki
Zielonki Gminą Roku w Małopolsce
Gmina Zielonki - jedna z najlepszych gmin w Polsce
Zielonki odkryciem Małopolski
Mądra Gmina Zielonki
Urząd Gminy Zielonki został laureatem konkursu "Firma Przyjazna Rodzicom"
Gmina Zielonki - najlepsza gmina wiejska w Polsce w 2007 roku.
Gmina Zielonki została wyróżniona w IV edycji Konkursu Bezpieczna Gmina
Wysoki poziom życia w gminie Zielonki
Pierwsi wśród modernizujących
Gmina Zielonki piąta w Małopolsce
"Złota Setka Samorządów" - II miejsce dla Gminy Zielonki.
Złota Setka Samorządów - 2005 rok
Wyróżnienie w III edycji Konkursu "Bezpieczna Gmina"
Krzemowa Gmina 2002
Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom
Złota Setka Samorządów
Gmina Zielonki wśród liderów regionu
Przebiśnieg 99
Liga Zaradnych
Gmina jakich mało
Najgospodarniejsza Gmina w Małopolsce 2
Najgospodarniejsza Gmina w Małopolsce
I-sze miejsce w województwie
Mądra Gmina Zielonki pierwsza w Małopolsce
Gmina Zielonki w czołówce polskich samorządów

 

 

 

 

 

 dyplom8_high

 

 

 

dyplom10_high

 

dyplom11_high

 

setka_09

 

Image

 

setka_2010

 

Image

 

Image

Mądra Gmina Zielonki pierwsza w Małopolsce


Image


dyplom_ranking7-001


ranking_samorzadow29


zmn20.0712h


zmn20.0712c


samorzadowy_lider_edukacji_2012


Image.

 


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Zenobia Nowacka: 5 stycznia był tam bal dla pracowników biedronki . Piękny budynek . Wszystko oceniam na 6+ Jedzenie super . bardzo smaczne . . Obsługa 1 klasa . Wszystko na wysokim poziomie . . Miejsce warte polecenia .
Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.