Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

www. Marek Bak .info działający w branży Brak kategorii, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14677

przeczytaj więcej

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Wódki Raciborskie” Andrzej Kostyk działający w branży Przemysł, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14658

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku

Certyfikat:

ANC 12427

ważny do: 31 Marzec 2020 r.

data wpisu do rejestru: 22 sierpnia 2012

numer KRS: 0000116749

miejscowość: Drezdenko

kod: 66-530

ulica: Bolesława Chrobrego 7

fax: 957 629 323

telefon: 957629323

www: www.lwbsdrezdenko.pl

NIP: 5950004311

REGON: 000511019

e-mail: sekretariat@lwbsdrezdenko.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

 

HISTORIA

 

1948 r. - Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy powstał 20 czerwca 1948 roku, kiedy to w cukierni „Arkadia” w Drezdenku grupa inicjatywna złożona z przedsiębiorców, kupców, rolników i urzędników, przyjęła statut spółdzielni oraz nazwę Bank Ludowy Spółdzielnia z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Teren działania obejmował miasto Drezdenko oraz gminy Nowe Drezdenko, Trzebicz i Niegosław. Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o przystąpieniu do Banku Gospodarstwa Spółdzielczego, dokonało wyboru Rady Banku, a także pierwszego Zarządu1. Oficjalnej rejestracji dokonano jednak 09 sierpnia 1948 roku w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim i od tego momentu można było przystąpić do prowadzenia działalności2.

1950 r. - Zmiany w ustawodawstwie polskim, jakie miały miejsce w styczniu 1950 roku w związku z zarządzeniem Ministra Skarbu, spowodowały, że Bank Ludowy w Drezdenku został w połowie 1950 roku przekształcony w Gminną Kasę Spółdzielczą.

1953 r. - 1957 r. - Od 1953 roku GKS Drezdenko otwiera nowe punkty kasowe w Drezdenku, Niegosławiu, nieco później w Trzebiczu, Gościmiu, a w 1957 w Nowym Drezdenku.

1961 r. - Nazwy „Bank” Spółdzielnia mogła użyć dopiero w marcu 1961 roku, kiedy to Ustawa z 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym uchwalona przez Krajowy Zjazd Delegatów dała kasom taką możliwość, uprawniając je do używania nazwy „Bank Ludowy” lub „Bank Spółdzielczy”. Z takiej możliwości władze banku skorzystały 19 marca 1961 roku zmieniając nazwę na Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa Bank Spółdzielczy oraz zmieniając obszar działalności na teren Drezdenka, gromady Nowe Drezdenko, Drawiny i Niegosław.

1975 r. - 1977 r. - W tych latach Bank przejął od Banku Spółdzielczego w Strzelcach Krajeńskich jego oddział w Starym Kurowie. Było to związane z przekazaniem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Starym Kurowie do centrali tej instytucji w Drezdenku. Dwa lata później w 1977 roku Bank Spółdzielczy w Drezdenku przejął będący w likwidacji Bank Spółdzielczy w Gościmiu3.

1978 r. - 1990 r. - Koniec lat siedemdziesiątych i lata osiemdziesiąte naznaczone były przez pogłębiający się kryzys ekonomiczny, społeczny i polityczny. Gwałtownie spadła produkcja przemysłowa i rolna. Katastrofalny był stan rynku i zaopatrzenia. Sytuacja ta ma oczywiście swoje odbicie w działalności banku: bardzo niskie spłaty i wypłaty kredytów, minimalny przyrost oszczędności, znaczne wydłużenie cyklu rozliczeń, bardzo poważne trudności płatnicze kredytobiorców. Pomimo tych niekorzystnych procesów lub raczej na przekór nim, w latach 1983-1985 bank realizuje jedno z największych w swojej dotychczasowej historii przedsięwzięć, a mianowicie zakup i remont kapitalny zabytkowego budynku przy ul. Bolesława Chrobrego, gdzie znalazła się pierwsza własna siedziba Banku4. Budynek ten do dnia dzisiejszego stanowi siedzibę Centrali Banku w Drezdenku.

1992 r. - W 1992 roku utworzono pierwszą zewnętrzną filię w Międzychodzie. Było to pierwsze udane wejście podmiotu gospodarczego z Drezdenka na teren Wielkopolski i jak pokazał czas, było ono bardzo trafne.

1993 r. - W 1993 roku zakupiono budynek i przeprowadzono kapitalny remont oddziału banku w Starym Kurowie.

1996 r. - 1998 r. - Od 1996 roku Bank Spółdzielczy w Drezdenku jako jeden z pierwszych stał się aktywnym uczestnikiem procesu konsolidacji sektora spółdzielczości bankowej, przejmując Bank Spółdzielczy w Strzelcach Krajeńskich wraz z oddziałem w Zwierzynie, który w tamtym okresie odnotowywał złe wyniki finansowe, a rok później - będący na granicy bankructwa Bank Spółdzielczy w Krzyżu Wielkopolskim. Propozycja przejęcia Banku Spółdzielczego w Krzyżu Wlkp. wypłynęła ze strony kierownictwa Narodowego Banku Polskiego, który na pokrycie strat tego banku zaoferował dużą pomoc finansową. Przejęcie tych wszystkich placówek spowodowało, że BS zaczął prowadzić działalność w sześciu miejscowościach na terenie trzech powiatów i w dwóch województwach5.

1999 r. - 2000 r. - Pomimo dużego obciążenia stratami przejmowanych banków wyniki ekonomiczne LWBS systematycznie wzrastały umożliwiając przeprowadzenie dalszych inwestycji. W latach 1999-2000 wybudowano nowoczesny budynek Filii Banku w Zwierzynie. Natomiast w Drezdenku, gdzie siedziba banku położona była na uboczu, w miejscu mało atrakcyjnym dla klienta, w 2000 roku zakupiono lokal w centrum miasta, który przez następny rok remontowano, dostosowując jego stylistykę do potrzeb nowoczesnej bankowości. Takie same prace podjęto w centrali Banku przy ul. Bolesława Chrobrego w Drezdenku.

2001 r. - Rok 2001 był znaczącym rokiem dla Banku Spółdzielczego ze względu na fakt, że w tym właśnie roku dokonano zmiany nazwy na Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku, podkreślając w ten sposób jego szerokie terytorium działania6. W tym okresie jasno widoczna była już strategia banku, zmierzająca do wypracowania wizerunku jednostki nowoczesnej, nadążającej za zmianami, jakie zachodziły w gospodarce. Przejawem tej polityki była zmiana stylistyki wnętrz banku na wzór nowoczesnych banków komercyjnych oraz zakup bankomatów do dwóch placówek w Drezdenku i w Krzyżu Wielkopolskim.

Aby zaspokoić coraz bardziej wymagających klientów i uatrakcyjnić ofertę banku, zakupiono nowe technologie umożliwiające zwiększenie oferty banku o takie usługi, jak Internet Banking, Home Banking czy SMS Banking. Rozpoczęto także współpracę z Grupą Concordią w zakresie ubezpieczeń majątkowych i życiowych oraz TL SGB-TRANS-LEASING Polskie Towarzystwo Leasingowe w zakresie pośredniczenia w sprzedaży usług leasingowych7.

Docenili te zabiegi klienci Banku przyznając mu w 2003 roku, w konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw oraz Warszawskim Instytutem Bankowości tytuł Bank przyjazny dla Przedsiębiorców8.

2004 r. - W roku 2004, Bank w odpowiedzi na sygnały zgłaszane przez swoich klientów i członków, o potrzebie otwarcie punktu świadczącego usługi finansowe w miejscowości Górki Noteckie, zakupił tam lokal i otworzył jednoosobową jednostkę podlegającą oddziałowi w Zwierzynie. W tych latach LWBS Drezdenko, tak jak pozostałe Banki Spółdzielcze, musiał sprostać dodatkowemu wyzwaniu w postaci progów kapitałowych, jakie postawiło przed nim wejście Polski do Unii Europejskiej. Rządowe projekty przewidywały, że poziom 500 tys. euro Banki Spółdzielcze osiągną do końca 2003 roku, a 1 mln euro do końca 2006 r. Naszemu bankowi udało się to już w 2004 roku, kiedy to fundusze własne banku przekroczyły kwotę 1 miliona euro, czyli minimum kapitałowe wymagane we wszystkich krajach Unii Europejskiej9.

2005 r. - Rok 2005 kończy częściowo okres inwestowania w nieruchomości. Ostatnią inwestycją tego typu, było otwarcie punktu kasowego, przy nowo otwartym Urzędzie Skarbowym w Drezdenku. O obsługę tej jednostki konkurowały wszystkie banki powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, dzięki najlepszej ofercie udało się to właśnie Bankowi Spółdzielczemu.

2006 r. - W 2006 r. rozpoczęto rozwój banku w zakresie infrastruktury technicznej. W tym roku zakupiono kolejne bankomaty do oddziałów w Strzelcach Krajeńskich, Zwierzynie i Starym Kurowie. Systematycznie zaczęto wymieniać sprzęt komputerowy we wszystkich jednostkach banku oraz wprowadzono bazujący na łączach telekomunikacyjnych scentralizowany system księgowy tak, aby w każdym oddziale klient obsłużony był tak samo. Zadbano też o bezpieczeństwo danych, aby korzystanie z bankowości internetowej nie wiązało się z żadnym zagrożeniem10.

2009 r. - W roku 2009 przeprowadzono kapitalny remont Filii Banku w Starym Kurowie. Zmianie uległ zarówno wygląd zewnętrzny placówki, jak również wnętrze. Szczególny nacisk położono na strefę obsługi klienta, tak by dostosować wygląd placówki do standardów nowoczesnej bankowości. Przeprowadzono także kapitalny remont pierwszego i drugiego piętra Filii Banku w Drezdenku. Pomieszczenia te zostały następnie przeznaczone pod wynajem.

2011 r. - Rok 2011 podporządkowany został kapitalnemu remontowi budynku Banku w Strzelcach Krajeńskich. Dokonano gruntownej zmiany wyglądu budynku, poprzez położenie nowej elewacji na fasadzie budynku, zmianie konstrukcji dachu, a także poprzez zamontowanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi. W celu zwiększenia jakości obsługi klienta dokonano reorganizacji sali obsługi klientów, przeprowadzono remont wnętrza Banku, zmieniono kolorystykę wnętrza oraz zakupiono nowe meble, starając się dostosować wygląd jednostki do potrzeb najbardziej wymagających klientów.

2012 r. - Rok 2012 zapoczątkował okres inwestycji w podwyższenie standardów obsługi Klienta Banku w Centrali Banku oraz w placówce w Krzyżu Wlkp.. Inwestycje polegają na modernizacji budynków tych jednostek. Remontom poddano zarówno wygląd zewnętrzny placówek, otoczenie budynków, jak również sale obsługi klienta. Cel przyświeca ten sam co w poprzednich latach - dostosować wygląd placówki do standardów nowoczesnej bankowości. W tym roku również rozpoczeto akcję zwiększanie punktów obsługi klienta poprzez otwarcie Agencji Banku w Drezdenku,  w Nowym Drezdenku, Strzelcach Kraj oraz w Gorzowie Wlkp.

2013 r. - Zakończenie prac remontowych w Filii Banku w Krzyżu Wlkp. Otwarcie dwóch kolejnych Agencji Banku w Strzelcach Kraj. oraz w Gorzowie Wlkp. Kontynuacja prac remontowych budynku Centrali Banku przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w Drezdenku

1 Protokół Walnego Zgromadzenia Organizacyjnego Spółdzielni Pożyczkowo-Oszczędnościowej w Drezdenku, Drezdenko 20.06.1948 r.

2 Postanowienie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., Wydziału Rejestrowego z dnia 09.08.1948 r.

3 Ibidem, s. 34

4 Powiaty Strzelecko-Drezdenecki i Międzychodzki, Od rzemiosła do przemysłu, red. K. Staniszewski, Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Promocja Polska”, Bydgoszcz 2009, s.34

5 Złota Księga…, op. cit., s. 163

6 Statut Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku, wyd. LWBS Drezdenko, Drezdenko 19.10.2001 r.

7 http://lwbsdrezdenko.pl/, pobrano 13.06.2011 r.

8 Lubusko-Wielkopolski Bank…op. cit., s. 37

9Powiaty …, op. cit., s.34

10Sprawozdanie Zarządu z działalności LWBS Drezdenko za 2006 r., wyd. LWBS Drezdenko, Drezdenko 11.04.2007 r

 

 

WŁADZE BANKU

 

andrzejkiszakiewicz

 

Prezes Zarządu

Andrzej Kiszakiewicz

 
jolantaamrozydrabik

 

Wiceprezes Zarządu

Jolanta Amroży-Drabik

jaroslawjerzy

 

Wiceprezes Zarządu

Jarosław Jerzy

antoniludwiczak

Członek Zarządu

Antoni Ludwiczak

Rada Nadzorcza LWBS Drezdenko

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Jan Mądrawski

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Łukasz Pluskota

 • Sekretarz Rady Nadzorczej

  Stanisław Musiał

 • Członek Rady

  Daniel Synowiec

 • Członek Rady

  Zdzisław Roszczyk

 • Członek Rady

  Mariusz Świątkowski

 • Członek Rady

  Marian Pupel

 • Członek Rady

  Jerzy Sudoł

 • Członek Rady

  Eugeniusz Krzyżanowski

 

 

 

 


 

 

LWBS Drezdenko
 
 
 
# Nazwa Pozycja Telefon Telefon komórkowy Faks
1 Centrala Centrala 0 957 629 323   0 957 629 323
2 Filia Drezdenko Drezdenko 0 957 629 318 +48797406709 0 957 629 319
3 Filia Stare Kurowo Filia Stare Kurowo 0 957 615 022 +48797406711 0 957 615 774
4 Filia Zwierzyn Filia Zwierzyn 0 957 617 322 +48797406713 0 957 617 322
5 Filia Strzelce Krajeńskie Filia Strzelce Krajeńskie 0 957 632 379 +48797406713 0 957 632 170
6 Filia Międzychód Filia Międzychód 0 95 748 9030 +48797406714 0 95 748 9030
7 Filia Krzyż Wielkopolski Oddział Krzyż Wielkopolski 0 672 564 131 +48797406710 672565556
8 Punkt kasowy Górki Noteckie Punkt kasowy Górki Noteckie 0 957 618 423    
9 Agencja Drezdenko   957621474    
10 Agencja Strzelce Kraj.   957632182    
11 Agencja Gorzów Wlkp.   957363652    
12 Agencja Gorzów Wlkp.   957324024    
13 Dział Kredytów Centrala 0 957 620 271    
14 Dział Księgowości Centrala 0 957 629 325   0 957 629 325
15 Obsługa Klienta Centrala 0 957 629 324    
16 Mariusz Pachulski Informatyk   +48797406734  
17 Paweł Ruszkowski Informatyk   +48608681399  
18 Janiszyn Krzysztof Windykacja   +48608056165  
 

 Placówki Banku

 

1 Centrala LWBS
2 Filia Drezdenko
3 Filia Stare Kurowo
4 Filia Zwierzyn
5 Filia Strzelce Kraj
6 Filia Międzychód
7 Filia Krzyż Wlkp
8 Punkt Kasowy Górki Noteckie
9 Agencja Drezdenko
10 Agencja Strzelce Kraj.

 

 

 

 

 

.

 


Certyfikaty:

 

Kryształowy HIT 2011

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy uhonorowany został tytułem,,Kryształowy HIT 2011 w kategorii Handel i Usługi” p.n.,,Szeroka paleta nowoczesnych produktów bankowych oraz bezpośredni kontakt z klientami indywidualnymi, środowiskami przedsiębiorców i samorządów”, w Konkursie Gospodarczo-Samorządowym HIT 2011 Ziemi Lubuskiej.

Bankowe Gepardy Biznesu 2011 listopad 2011 Wśród banków spółdzielczych w Konkursie Gepardy Biznesu 2011 nagrodę otrzymał Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku

 

 
Wśród banków spółdzielczych w Konkursie Gepardy Biznesu 2011 nagrodę otrzymał Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku
 

„Orły Agrobiznesu” dla najlepszych banków

21 marca br. w auli Domu Literatury w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nominacje i nagrody w 38 edycji konkursu „Orzeł Agrobiznesu”, organizowanego przez Agencję EMS. 

W tegorocznej edycji o prestiżową statuetkę ubiegało się kilkadziesiąt banków spółdzielczych i firm z branży rolno-spożywczej z całego kraju. Kapituła nagrody, której przewodniczył poseł Franciszek J. Stefaniuk, a honorowym patronem był wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, uhonorowała najlepszych.Wśród laureatów znalazły się Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku.

 

 

 Wyróżnienia przyznane LWBS w 2011r.

Uhonorowanie tytułem HIT 2010 Ziemi Lubuskiej za efektywne wspieranie rozwoju lokalnej gospodarki i wysoki poziom usług bankowych, w konkursie Gospodarczo-Samorządowym HIT 2010.

 Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce

 

Podczas Obchodów Święta Spółdzielczości w Licheniu, w dniach 14-15.07.br zorganizowanego przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w Warszawie i Bank Spółdzielczy w Koninie Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z/s w Drezdenku otrzymał nagrodę za osiągnięcie II miejsca  w rankingu "Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce" w śród banków o sumie bilansowej od 100-200 mln PLN.

  

 ,,Najlepsze Banki 2010”

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku, w miesiącu czerwcu br., 
zajął pierwsze miejsce w konkursie ,,Najlepsze Banki 2010” w kategorii Banki Spółdzielcze za najlepszą efektywność w ocenie wskaźników finansowych za 2009 rok.

 

 

 

 

 

 


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Zenobia Nowacka: 5 stycznia był tam bal dla pracowników biedronki . Piękny budynek . Wszystko oceniam na 6+ Jedzenie super . bardzo smaczne . . Obsługa 1 klasa . Wszystko na wysokim poziomie . . Miejsce warte polecenia .
Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.