Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Miasto i Gmina Kolbuszowa

Certyfikat:

ANC 14310

ważny do: 17 Styczeń 2018 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: podkarpackie

data wpisu do rejestru: 17 października 2013

miejscowość: Kolbuszowa

kod: 36-100

ulica: Obrońców Pokoju 21

fax: 172272939

telefon: 172271333

www: www.kolbuszowa.pl

NIP: 8141576232

REGON: 690581666

e-mail: promocja@kolbuszowa.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

Miasto i Gmina Kolbuszowa


HerbKolbuszowa leży w nieckowatej dolinie centralnej części wysoczyzny zwanej Płaskowyżem Kolbuszowskim. Jest to teren płaski, lekko pofałdowany z niewielkimi wzniesieniami. Płaskowyż zbudowany jest z utworów mioceńskich przykrytych osadami epoki lodowcowej. Dolinę wypełniają kompleksy płaszczyzn i wydm, między, którymi zalegają moczary, torfowiska oraz łąki. Z bogactw naturalnych spotyka się tu glinę, piaski, niewielkie ilości żwiru, a także torf i rudę darniową. W pasie pagórkowatych wierzchowin występują gleby bielicowe wytworzone z glin zwałowych III i IV klasy, natomiast na obszarach położonych niżej, wyścielonych piaskami luźnymi, gleby bielicowe wytworzone z piasków słabo-gliniastych - użytkowane jako gleby uprawowe V klasy. Gmina stanowi dobry punkt komunikacyjny. Położona jest w niewielkiej odległości od Rzeszowa - 30 km i Mielca - 27 km, Tarnobrzega - 45 km, Krakowa - 150 km, Warszawy - 285 km. Do granicznych miejscowości jest tylko 125 km, do Medyki jak i do Barwinka. Gmina położona jest na przecięciu szlaków komunikacyjnych Rzeszów - Radom oraz Leżajsk - Mielec. Połączenia komunikacyjne w skali subregionalnej zapewnia zamknięta sieć dróg powiatowych. Gmina graniczy od południowego wschodu z gminą Głogów Małopolski i Świlcza, od południa z gminą Sędziszów Małopolski, od zachodu z gminą Niwiska, a od północy z gminami Cmolas, Dzikowiec i Raniżów.


Klimat 
Gmina Kolbuszowa leży w sandomiersko-rzeszowskiej dzielnicy klimatycznej. Główny wpływ na kształtowanie warunków pogodowych mają czynniki cyrkulacyjne. Klimat gminy charakteryzuje się większą średnią krajową wilgotnością i jest dość specyficzny. Średnia suma opadów w tym regionie wynosi 650-700 mm. Zimy są tu niezbyt ostre a lata ciepłe z umiarkowaną wilgotnością. Średnia roczna temperatura powietrza to ok. 8oC. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec z temperaturą 18-18,8oC, najchłodniejszym styczeń z temperaturą -3 do 3,5oC. Okres wegetacyjny trwa około 220 dni (zaczyna się na początku kwietnia a kończy na przełomie października i listopada)  


Przyroda 
Okolica Kolbuszowej posiada jeszcze dziś dość duże skupiska leśne, rosnące na starych siedliskach Puszczy Sandomierskiej. Tworzą one jak gdyby kilkukilometrowej szerokości pierścień otaczający zewsząd centralną część Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Są to lasy przeważnie sosnowe, pochodzące z XIX i XX- wiecznych nasadzeń. Lasy stanowią ok. 22% powierzchni gminy. Większa część terenów leśnych znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu: Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego, posiadającego powierzchnię 50 tys. hektarów. Ponadto na terenach leśnych Gminy Kolbuszowa znajduje się jeden z najcenniejszych obszarów przyrody w stanie naturalnym, czyli rezerwat „Zabłocie”. Na jego rozległych terenach (539,81) ha) występują stanowiska lęgowe rzadkiej ornitofauny i kompleks stawów rybnych. Objęte ochroną „Zabłocie” znajduje się na obszarze gęsto zalesionych Porąb Kupieńskich. Spotkamy tutaj: bociana czarnego, błotniaka stawowego, orlika krzykliwego, trzmielojada, kureczkę nakrapianą, perkoza rdzawoszyjnego oraz wiele gatunków kaczek. Rezerwat w Porębach Kupieńskich to tereny bogate w roślinność wodną np. grzebienia białego, pióropusznika białego, mieczyka dachówkowatego. Świat zwierząt reprezentują: dziki, jelenie, zające, borsuki, wydry, lisy. Rozległe tereny leśne są skarbnicą wielu pomników przyrody. Na terenie gminy znajdują się ścieżki edukacyjno- przyrodnicze „Świerczówka” położona w północno- wschodniej części wsi Świerczów oraz „Białkówka” na obszarach leśnych w Nowej Wsi. Lasy Nadleśnictwa Kolbuszowa zostały objęte ochroną w ramach Obszaru Chronionego Krajobrazu Sokołowsko-Wilczowolskiego, wyróżniające się wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Znajdują się tutaj obszary leśne, zbiorniki wodne, wydmy śródlądowe, wzgórza morenowe, mokradła, oczka wodne i torfowiska. Bogate zagłębie fauny (bocian czarny, trzmielojad, kobuz, błotniak stawowy) i flory (rosiczka okrągłolistna, długosz królewski, wawrzynem główkowaty, grążel żółty). Na terenie Nadleśnictwa Kolbuszowa uznano ponad 350 okazałych drzew za pomniki przyrody, 21 miejsc objęto ochroną jako użytki ekologiczne.

 

Sieć rzeczna 
Kolbuszowa leży w nieckowatej dolinie centralnej części Płaskowyżu Kolbuszowskiego, nad rzeką Nil, źródłowym dopływem Olszanicy wpadającej do rzeki Przyrwy. Rzeka o długości 13 km i szerokości ok. 2 m., niegdyś pełna rozlewisk, płynie korytem uregulowanym na początku lat czterdziestych naszego wieku przez miasto i jego najbliższą okolicę. Charakterystyczną cechą tego obszaru gminy są lekko sfalowane, pagórkowate wierzchowiny ( wysokości od 220 do 269 m npm), o kierunku równoleżnikowym, pooddzielane od siebie dolinami rzecznymi. Sieć wodną okolic Kolbuszowej tworzy rzeka Łęg. Zbiera ona wszystkie rzeki i potoki z centralnej części płaskowyżu.  

 

 

GMINA W LICZBACH

 

Powierzchnia Gminy 171 km2
Powierzchnia Miasta 749 ha
Ludność ogółem 25107
Miasto Kolbuszowa 9554

 

 Miasto Kolbuszowa  9554
 Sołectwo /wieś  liczba ludności
 Bukowiec  378
 Domatków  1034
 Huta Przedborska
 302
 Kłapówka  222
 Kolbuszowa Dolna
 1988
 Kolbuszowa Górna
 2806
 Kupno  1550
 Nowa Wieś
 729
 Poręby Kupieńskie  264
 Przedbórz  921
 Świerczów  561
 Werynia  1536
 Widełka  2361
 Zarębki  901
   
 Razem:  25107*
* stan na dzień 31.12.2012r.

 

Podmioty gospodarcze działające na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r.

 

ogółem 1650
działalność produkcyjna 155
budownictwo 149
handel i naprawy 525
instytucje finansowe (banki) 15
transport 81
rolnictwo 25
usługi 95
ochrona zdrowia 80
administracja 30
oświata 50
pozostała działalność 445

 

Główne gałęzie przemysłu na terenie M i G Kolbuszowa

- spożywczy
- obuwniczy
- materiałów budowlanych
- meblarski· odzieżowyMiasto pełni funkcję centrum administracyjnego, gospodarczego, oświatowego, kulturalnego i handlowego dla okolicznych miejscowości. Dzięki systematycznej budowie, rozbudowie i modernizacji urządzeń komunalnych, gazowych i energetycznych miasto i gmina posiada nowoczesną i dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Istnieje możliwość rozbudowy, modernizacji i adaptacji wielu obiektów, które mogłyby stworzyć dogodne warunki do powstania nowoczesnych zakładów produkcyjno-usługowych oraz obiektów handlowych, gastronomicznych i rekreacyjno-sportowych.


Zapraszamy do inwestowania w naszej Gminie w :

- Przemysł przetwórczy (owocowo-warzywny, mięsny)
- Baza turystyczna,gastronomiczna i rekreacyjna
- Ochrona środowiska (utylizacja odpadów)
- Przemysł lekki (odzieżowy, obuwniczy, meblarski)Plany rozwojowe Miasta i Gminy Kolbuszowa

- rozwój turystyki i rekreacji
- rozwój przedsiębiorczości (pozyskiwanie inwestorów)
- rozwój rolnictwa ekologicznego
- rozwój infrastruktury technicznej
- rozwój budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego
- zmniejszenie bezrobocia

Telekomunikacja

- Liczba abonentów telefonicznych ogółem 5133
- Liczba abonentów telefonicznych na 1000 osób 213,3

Oczyszczalnia ścieków oddana do użytku 1998 r.
Przepustowość 3000 m3/dobę
Kanalizacja (w trakcie modernizacji) 10,4 km


Odległość miast

KOLBUSZOWA Rzeszów 30 km
Mielec 27 km
Tarnobrzeg 45 km
Kraków 150 km
Warszawa 285 km
Medyka 125 km
Barwinek 125 km


 

 

Władze Gminy  

 


burmistrz_m
 

Jan Zuba - Burmistrz

życiorys

   
zastepca_m
 

Marek Gil - Z-ca Burmistrza

życiorys

   
sekretarz_m

Barbara Bochniarz - Sekretarz

życiorys

   
skarbnik_m
 
Stanisław Zuber - Skarbnik

życiorys

   
  Krzysztof Wilk

   Krzysztof Wilk 

Przewodniczący Rady Miejskiej

życiorys

 

 

Rada Miejska  

 

Rada Miejska w Kolbuszowej 
 www.radamiejska.kolbuszowa.pl

Krzysztof Wilk - Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Fryc - V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Kluza  - V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej

Radni Rady Miejskiej
  1. Michał Augustyn 
  2. Stanisław Długosz
  3. Julian Dragan
  4. Stanisław Dworak
  5. Jan Fryc
  6. Józef Fryc
  7. Grażyna Halat
  8. Krzysztof Kluza
  9. Julian Kłoda
  10. Waldemar Macheta
  11. Grażyna Maziarz
  12. Stanisław Mazur
  13. Paweł Michno
  14. Dariusz Ocimek
  15. Marek Opaliński
  16. Piotr Panek
  17. Grzegorz Partyka
  18. Stanisław Rumak
  19. Józef Rybicki
  20. Bronisław Wiktor
  21. Krzysztof Wilk
  22.    

     
Komisje Stałe Rady Miejskiej
Komisja Rewizyjna
 1. Bronisław Wiktor - Przewodniczący Komisji
 2. Grzegorz Partyka - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Michał Augustyn
 4. Julian Dragan
 5. Julian Kłoda
 6. Paweł Michno
 7. Marek Opaliński
 
Komisja Finansowa i Gospodarki Komunalnej
 1. Stanisław Rumak  - Przewodniczący Komisji
 2. Bronisław Wiktor - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Stanisław Dworak
 4. Jan Fryc
 5. Grażyna Halat
 6. Krzysztof Kluza
 7. Grażyna Maziarz
 8. Dariusz Ocimek
 9. Józef Rybicki
 
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej
 1. Paweł Michno - Przewodniczący Komisji
 2. Piotr Panek - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Stanisław Długosz
 4. Julian Dragan
 5. Jan Fryc
 6. Julian Kłoda
 7. Grzegorz Partyka
 8. Stanisław Rumak 
     
 
Komisja Mandatowo- Regulaminowo- Samorządowa
 1. Józef Rybicki  - Przewodniczący Komisji   
 2. Grażyna Halat - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Michała Augustyn
 4. Stanisław Długosz
 5. Waldemar Macheta
 6. Stanisław Mazur
 7. Dariusz Ocimek
 
Komisja Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia
 1. Marek Opaliński - Przewodniczący Komisji
 2. Grażyna Maziarz - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Stanisław Dworak
 4. Józef Fryc
 5. Waldemar Macheta
 6. Stanisław Mazur
 7. Piotr Panek 
     


 

Dane teleadresowe Drukuj

 


Gmina Kolbuszowa 

ul Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

tel. cen. (17) 22 71 333

fax. (17) 22 72 939

NIP: 814-15-76-232

REGON: 690581666 

Urząd Miejski w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

tel. cen. (17) 22 71 333, 744 42 38

fax. (17) 22 72 939

NIP: 814-10-02-318

REGON: 000524677 

czynny w godzinach:

poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek- piątek 7:30 - 15:30 

Internet: www.kolbuszowa.pl 

e-mail: umig@kolbuszowa.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej

20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 

 
Władze gminy

Burmistrz - Jan Zuba, e-mail: burmistrz@kolbuszowa.pl

Burmistrz Kolbuszowej przyjmuje strony w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 12:00 w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej 

Z-ca Burmistrza - Marek Gil, e-mail: marek.gil@kolbuszowa.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Aleksander Wilk 

   e-mai: krzysztof.wilk@rm.kolbuszowa.info 

Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje strony w każdy wtorek w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej. Przewodniczący dyżuruje w miesiącach: styczeń, kwiecień, lipiec, październik we wtorki w godzinach od 9.00 do 11:00 w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej (pokój nr 17). 
(Tel. kontaktowy 698 609 070) 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej -Józef Fryc
e-mail: jozef.fryc@rm.kolbuszowa.info

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje strony w miesiącach: luty, maj, sierpień, listopad we wtorki w godzinach 9:00 do 11:00 w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej (pokój nr 17). 
(Tel. kontaktowy 601 893 388)

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Kluza
e-mail: krzysztof.kluza@rm.kolbuszowa.info

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje strony w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień  we wtorki w godzinach 9:00 do 11:00 w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej (pokój nr 17). 
(Tel. kontaktowy 69601 542 486)

Sekretarz - Barbara Bochniarz e-mail: sekretarz@kolbuszowa.pl
Skarbnik - Stanisław Zuber e-mail: skarbnik@kolbuszowa.pl

 

Wydział, Jednostka Nr pokoju Nr telefonu

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kierownik referatu

Kazimierz Kret

 2

2271 333

wew. 340

Urząd Stanu Cywilnego

(metryki urodzenia, akty zgonu, śluby)

e-mail: usc@kolbuszowa.pl

3

2271 513

2271 333

wew. 126 

Informatyk

Lucjan Maciąg

e-mail: admin@kolbuszowa.pl

Jan Wiącek,

e-mail: jan.wiacek@kolbuszowa.pl

4

2271 333

wew. 156

Kasa Urzędu

czynna z przerwą 11:00 - 12:00

5

2271 333

wew. 124

Komenda Hufca ZHP 6

2271 333

wew. 123

Ewidencja ludności,

wydawanie dowodów osobistych

e-mail: ewidencja@kolbuszowa.pl

7

2272 583

2271 333

wew. 121

Burmistrz Kolbuszowej

Jan Zuba

e-mail: burmistrz@kolbuszowa.pl

12
2274 787

Z-ca Burmistrza Kolbuszowej

Marek Gil

e-mail: marek.gil@kolbuszowa.pl

11
2270 330
Sekretariat Kancelaria Urzędu
13
2271 333

Sekretarz Kolbuszowej

Barbara Bochniarz

e-mail: sekretarz@kolbuszowa.pl

10
2271 334 
Sprawy OC, Wojskowości, OSP, Kadry
14

2271 333

wew. 235

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Kierownik referatu

Tadeusz Serafin

(gosp. ziemią i nieruchomościami,

umowy dzierżawy, sprzedaż gruntów)

e-mail: rolnictwo@kolbuszowa.pl

15

2271 333

wew. 234 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Wilk 

e-mail: krzysztof.wilk@rm.kolbuszowa.info

15
2272 500
Biuro Rady
16

2271 333

wew. 231

Inspektor ds. Oświaty
18

2271 333

wew. 230

Promocja Gminy

e-mail: promocja@kolbuszowa.pl

18

2271 333 wew. 230


 

Straż Miejska

e-mail: straz.miejska@kolbuszowa.pl

19

2271 333

wew. 229


 

Audytor wewnętrzny

Jacek Mroczek

e-mail: jacek.mroczek@kolbuszowa.pl 

20 

2271 333

wew. 330 

Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Miasta i Gminy 

Kierownik referatu

Janusz Durak

21 

2271 333

wew. 350 

Referat Inwestycji Gminnych

Kierownik referatu 

Wiesław Szepieniec

23

2271 333

wew. 349

Ewidencja Działalności Gospodarczej

(dodatki mieszk., sprawy mieszkań) 
24 

2271 333

wew. 348

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,

Plany Zagosp. Przestrzennego 
25

2271 333

wew. 344 

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa

Kierownik referatu

Elżbieta Lis

(drogi, gospodarka komunalna) 

26 

2271 410

2271 333

wew. 347 

Referat Finansowo-Budżetowy

Skarbnik Kolbuszowej

Stanisław Zuber

e-mail: skarbnik@kolbuszowa.pl

27

2270 693

2271 333

wew. 346

Referat Finansowo-Budżetowy

Księgowość 

28

2271 333

wew. 345 

Referat Finansowo-Budżetowy

Księgowość 

29 

2271 333

wew. 342 

Referat Finansowo-Budżetowy

Księgowość 

29A 

2271 333

wew. 343 

Referat Finansowo-Budżetowy 

Podatki

e-mail: podatki@kolbuszowa.pl 
 

30
2271 333      wew. 341

Budynek przy ul. Piekarskiej 15

   

Wydział, Jednostka    

Nr pokoju Nr telefonu  
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kierownik referatu

Kazimierz Kret

 

(gospodarka odpadami komunalnymi)

  2272 222    

 Kasa

czynna z przerwą 11:00 - 12:00

   2272 222
 

 

Gmina Kolbuszowa 

ul Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

tel. cen. (17) 22 71 333

fax. (17) 22 72 939

NIP: 814-15-76-232

REGON: 690581666 

Urząd Miejski w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

tel. cen. (17) 22 71 333, 744 42 38

fax. (17) 22 72 939

NIP: 814-10-02-318

REGON: 000524677 

czynny w godzinach:

poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek- piątek 7:30 - 15:30 

Internet: www.kolbuszowa.pl 

e-mail: umig@kolbuszowa.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej

20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 

 
 

 

 

 

 

.


Certyfikaty:

 


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.