Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Miasto Kraśnik

Certyfikat:

ANC 13148

ważny do: 11 Luty 2018 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: lubelskie

data wpisu do rejestru: 11.02.2013

miejscowość: Kraśnik

kod: 23-200

ulica: Lubelska 84

fax: 81 825 27 09

telefon: 81 825 15 20

telefon: 81 825 15 72

www: www.krasnik.pl

NIP: 7151907032

REGON:

e-mail: kancelaria@krasnik.um.gov.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

Herb

 

Kraśnik – miasto i gmina w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim, położone 49 km na południowy zachód od LublinaW latach 1975-1998miasto administracyjnie należało do województwa lubelskiego.
Z CZEGO SŁYNIE


Kraśnik wraz z okolicznymi gminami znany jest z uprawy malin. W samym tylko Urzędowie, gminie oddalonej o 7 km od Kraśnika, plantacje obejmują 600 ha, a roczne zbiory sięgają 6000 ton. Każdego roku, po zakończeniu zbiorów władze powiatu kraśnickiego organizują imprezę zwaną "Maliniakami", aby podkreślic znaczenie, jakie dla tutejszej gospodarki ma uprawa owoców miękkich.


 

Kraśnik, do niedawna kojarzony wyłącznie z Fabryką Łożysk Tocznych, dziś urasta do rangi europejskiego zagłębia cegły. Cegielnie znajdujące się w Kraśniku produkują cegłę pełną z glin lessowych. Ze względu na charakterystykę wykorzystywanego surowca kraśnickie cegielnie jako już nieliczne zarówno w kraju, jak i w Europie, produkują cegłę ręcznie formowaną. Oznacza to, że po przygotowaniu surowca jest on nakładany do specjalnych drewnianych form. Taka technika produkcji cegły jest już unikatowa na skalę europejską, a została wymuszona przez rodzaj materiału jaki może być wykorzystany do produkcji.

Początki produkcji cegły w Kraśniku datuje się na zmierzch XIX w. W 1914 r. rozpoczęto budowę pierwszej i jak na tamte czasy bardzo nowoczesnej cegielni z piecem wielokomorowym typu Hoffmana, która rozpoczęła produkcję w 1921r.

Urząd Miasta Kraśnik wraz z kraśnickimi producentami cegły organizują imprezę pod hasłem Kup Pan Cegłę, która zyskała juz rozgłos ogólnopolski. Ma ona na celu promowanie miasta i lokalnych producentów cegły. Punktem kulminacyjnym imprezy jest prezentacja największej ręcznie formowanej cegły świata. Cegła z festynu z 2003 została przekazana na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

 

 

 

Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. powstała w 1948 roku. Jest największym i najstarszym producentem łożysk tocznych w Polsce. Produkuje łożyska głównie dla motoryzacji, energetyki, hutnictwa, górnictwa,rolnictwa, przemysłu stoczniowego oraz przemysłu zbrojeniowego. Wysokiej jakości wyroby FŁT znajdują nabywców w kilkudziesięciu krajach świata. Proces przekształceń zapoczątkowany w 1995 roku sprawił, że Fabryka Łożysk Tocznych z przedsiębiorstwa państwowego przeobraziła się w sprawnie działającą spółkę akcyjną.

 

 

Miarą jakości FŁT jest certyfikat wydany w 1996 roku przez angielską firmę BVQI potwierdzający zgodność z międzynarodową normą ISO 9001. Ponadto w 2002 roku spółka otrzymała certyfikat na zgodność z wymaganiami ISO/TS 16949, który kwalifikuje ją do najwyżej uprzywilejowanych dostawców branży motoryzacyjnej. Od 2005 roku FŁT-Kraśnik S.A. posiada zintegrowany system zarządzania obejmujący zarządzanie jakością, środowiskiem naturalnym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Wioska dziecięca SOS

 

 

Jest jedną z form opieki całkowitej nad dziećmi osieroconymi i opuszczonymi w naszym kraju. Założenia ideowe Wiosek Dziecięcych SOS określają cztery zasady wychowawcze. Naturalne rodzeństwa nie są rozdzielane. Rodzina wioskowa żyje we własnym domu i jest częścią społeczności wioskowej. W tych warunkach rozwija się w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i własnego miejsca.

Pierwsza Wioska Dziecięca SOS w Polsce powstała w 1984 roku w Biłgoraju. W roku 1988 rozpoczęto budowę Wioski Dziecięcej SOS w Kraśniku. Wioska Dziecięca SOS w Kraśniku zajmuje powierzchnię ok. 5 ha.

Wioska kraśnicka otwarta jest na współpracę ze środowiskiem lokalnym. Nie jest ogrodzona, plac zabaw i boiska sportowe dla dzieci dostępne są także dla mieszkańców miasta. Kraśniczanie często odwiedzają wioskę. Dzieci z miasta korzystają z wioskowych placów zabaw i obiektów sportowych. Rodziny wioskowe przyjaźnią się z rodzinami z miasta, dzieci z wioski mają przyjaciół w mieście i wzajemnie się odwiedzają. Corocznie Stowarzyszenie SOS w Kraśniku organizuje imprezę integracyjną "Bieg Po Uśmiech".

 

ZIELONE MIASTO

 

Czy można mówić o tym, że tereny Kraśnika są atrakcyjne krajobrazowo? Czy okolice Kraśnika mają coś do zaoferowania tym, którzy chcieliby odpocząć na "łonie natury"? Jeżeli porównywalibyśmy tereny wokół Kraśnika z naszymi górami czy pojezierzami, to zapewne z niekorzyścią dla miasta. Gdy jednak za punkt odniesienia weźmiemy obszary przyległe, to prawdopodobnie porównanie takie byłoby korzystne dla terenów leżących w naszym mieście i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

 

Wschód słońca nad Kraśnikiem, dzielnica stara.


Pod względem fizyczno- geograficznym gmina Kraśnik leży w obrębie Wzniesień Urzędowskich oraz Roztocza Zachodniego, zwanego również Gorajskim lub Lessowym. Najwyższe wzniesienie na terenie gminy osiąga 280,5 m n.p.m. i znajduje się w jej roztoczańskiej części, w okolicy Słodkowa III. Tutaj też ma swoje źródło rzeka Wyżnianka.

Pod względem florystycznym Kraśnik plasuje się na wysokim miejscu atrakcyjności terenu. W okolicy Kraśnika zaobserwowano występowanie 42 rzadkich roślin naczyniowych na 94 stanowiskach oraz 67 innych gatunków roślin wyższych uchodzących za interesujące w skali regionalnej i krajowej. Występują tu, poza wyżej wymienionymi: szczyr trwały, paprotnik kolczysty, paprotnica krucha, widlaki, łukiewnik różowy, lilia złotogłów. W dolinie Wyżnicy stwierdzono kilka rozległych stanowisk niezwykle rzadkiej objętej ochroną rośliny - pełnika europejskiego. Występuje też tam kilka odmian storczyka.

Ciekawe są nasze tereny pod względem faunistycznym, szczególnie w dolinie Wyżnicy. Również ciekawymi walorami faunistycznymi odznaczają się lasy na południe od doliny oraz pola między Słodkowem i Boiskami. Są to środowiska o dużej różnorodności faunistycznej, zbliżone do środowisk naturalnych. Zaobserwowano tu występowanie 2 gatunków chronionych motyli, 4 gatunki trzmieli, rzadkie gatunki płazów, jak ropucha zielona i grzebiuszka oraz ptaków. Cenne pod względem faunistycznym są stawy w okolicach Terpentyny.

 

Dzielnica fabryczna miasta.


Potwierdzeniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych jest utworzenie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu o powierzchni 293 km kw. na terenie 5 gmin, rozciągającego się od zachodniego skłonu Roztocza po ujście Wyżnicy do Wisły pod Józefowem.

Na terenie gminy Urzędów znajduje się rezerwat leśny "Natalin" o powierzchni 2,45 ha, obejmujący ochroną drzewostan jodłowy. Znacznie większy rezerwat jodły o pow. 157 ha "Marynopole" istnieje na terenie gm. Gościeradów. Drugi rezerwat na terenie tej gminy o powierzchni 200 ha "Szczeckie Doły" charakteryzuje się, poza urozmaiconą rzeźbą (liczne rozbudowane wąwozy lessowe), występowaniem zwartego drzewostanu bukowego wraz z roślinnością charakterystyczną dla buczyn górskich oraz lasu grabowo - bukowego porastającego wąwozy.

W fazie projektowania znajdują się kolejne rezerwaty na terenie gm. Dzierzkowice "Grabowy Las" oraz w Polichnie - Mostach z drzewostanem buku i jodły. W dolinie Wyżnicy w okolicach Kraśnika wydzielono kilka użytków ekologicznych obejmujących swym zasięgiem stawy, łąki, torfowiska, tereny podmokłe i zabagnione bogate we florę i faunę.

 

Skwer przy CKiP.


Zasadniczo w okolicach Kraśnika dominuje krajobraz rolniczo-leśny. Przeważają tu obszary pagórkowate o deniwelacjach przekraczających często 30 m. Rzeźba jest tworzona przez układ niewielkich wierzchowin, poprzecinanych gęstą siecią dolinek denudacyjnych i tylko jednej doliny rzecznej rzeki Wyżnicy. Kompleksy leśne dominują w krajobrazie w północno-wschodniej i południowo- wschodniej części gminy Kraśnik. Choć w obydwu przypadkach są to siedliska leśne typu "las mieszany świeży" i "las świeży", czyli przydatne dla rozwoju rekreacji, to jednak bardziej atrakcyjny wydaje się być południowo - wschodni kompleks leśny.

Jego walory przyrodnicze dostrzegli też ekolodzy z prof. Święsem z UMCS na czele, którzy opracowali projekt rezerwatu mającego chronić drzewostany bukowo-jodłowe wraz z ciekawą rzeźbą charakteryzującą się gęstą siecią młodych rozcięć erozyjnych utrwalonych przez porastającą je roślinność. W pozostałej części gminy dominuje typowy krajobraz rolniczy z małymi śródpolnymi enklawami leśnymi i pojedynczymi drzewami, oraz krajobraz strefy podmiejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Kraśnika (Spławy, Suchynia, Stróża). Osobliwość krajobrazową okolic Kraśnika stanowi wieś Dąbrowa Bór. Wieś ta otoczona jest z trzech stron lasami, dlatego będąc tam czujemy się, jakbyśmy byli na "zapleczu krzykliwej cywilizacji".

 

Al. Niepodległości.


W połowie lat 90. na terenie powiatu czynnych było około 150 źródeł, wśród których dominują źródła o wydajności do 10 j/s. We wsi Lany gm. Gościeradów znajduje się źródlisko uznane za pomnik przyrody nieożywionej. Jest to źródło podpływowe o stałej wysokiej temperaturze zimą i latem od 10,2 do 10,3 °C i licznych gejzerach wybijających się ponad lustro wody, niespotykane na Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu. W źródłach rzeki Tuczyn w Olbięcinie woda wypływająca z gruntu i wietrzeliny opoki ma niską temperaturę ok. 8 °C, co znalazło odbicie w lokalnej nazwie małego dopływu "Zimne Wody". Na końcu ul. Wodnej w Urzędowie występują źródła związane z lokalnym kultem św. Otylii, obok znajduje się kapliczka i Sanktuarium. Teren powiatu kraśnickiego to obszar o bardzo rzadkiej sieci wód powierzchniowych, charakteryzujący się rozległymi pustkami wodnymi, zwłaszcza na płd. od Kraśnika i Olbięcina. Występują tu podziemne wody szczelinowo -warstwowe zalegające na znacznych głębokościach. Głównymi rzekami są Wisła, Sanna w dolnym biegu i Bystrzyca w górnym biegu. Centralnym ciekiem Wzniesień Urzędowskich jest Wyżnica, tworząca z dopływami Urzędówką i Potokiem Podlipie system rzeczny drugiego rzędu. Przełomowy odcinek Wisły jest tu jednym z najbardziej malowniczych na całym jej biegu. Szybkość nurtu w korycie pod Annopolem wynosi 5,5 km/h, wahanie wodostanu w ciągu roku ok. 3 m. Średni stan wody pod Annopolem wynosi 375 cm. Wisła zachowała cechy rzeki dzikiej ze zmieniającym się z roku na rok przebiegiem koryta oraz pojawiającymi się i znikającymi łachami piaszczystymi i wyspami.

Sanna, prawy dopływ Wisły, zbiera wody głównie z płd.- zach. krawędzi Wyżyny Lubelskiej oraz zachodniego skłonu Roztocza. Wszystkie jej dopływy (Tuczyn, Karasiówka, Trzydniczanka, Stanianka, Lutynka) spływają z prawobrzeżnej, wyżynnej części dorzecza.

Bystrzyca zaczyna swój bieg ze źródeł w Sulowie, a następnie jest obficie zasilana wodami podziemnymi powyżej Zakrzówka. Niewielkie dopływy zasilają ją z prawej strony. Dolina Bystrzycy wykazuje wyraźną asymetrię. Prawe zbocze jest strome, o dużych deniwelacjach na małej przestrzeni, lewe natomiast znacznie łagodniejsze.

 

Park przy ul. Sikorskiego.


Asymetrią charakteryzuje się również dolina Wyżnicy, przy czym wyższy jest brzeg lewy. Stanowi ona jednocześnie oś Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Źródła jej znajdują się w Słodkowie III, a ujście w Józefowie. W Dzierzkowicach przejmuje ona pierwszy prawobrzeżny dopływ Urzędówkę, zasilaną krótkimi dopływami do 2,5 km. W ostatnich latach obserwuje się wyraźne zachwianie stosunków wodnych, objawiające się obniżeniem poziomu wód oraz zanikiem źródeł. Od ujścia Urzędówki Wyżnica płynie szeroką podmokłą doliną, przyjmując drugi prawobrzeżny dopływ - potok Podlipie. Jedyny bez nazwy, lewy dopływ Wyżnicy, wpadający do niej w Kraśniku ma w suchych latach bieg skrócony o 200 m.

Do wód powierzchniowych należą również stawy. Na terenie powiatu brak jest obecnie zbiorników rekreacyjnych, przeznaczone są one do celów gospodarczych (hodowla ryb, głównie karpie). Jednak do roku 2005 ma być zrealizowana inwestycja dotycząca budowy zbiornika retencyjnego spełniającego funkcję rekreacyjno - turystyczną. Należy tu jeszcze wymienić malowniczo położone stawy "Zawólcze" w Wólce Szczeckiej, wkomponowane w kompleks leśny u podnóża strefy krawędziowej Wyżyny Lubelskiej, stawy w Rzeczycy Księżej i Ziemiańskiej, Wólce Gościeradowskiej oraz inne znacznie mniejsze zbiorniki.

 

Pływalnia MOSiR.


Niewątpliwie na wyróżnienie zasługują okolice stawów w Suchyni i w Stróży. W przyszłości, przy stworzeniu odpowiedniej infrastruktury, mogą być one miejscem wypoczynku nie tylko dla mieszkańców Kraśnika, ale i okolic. Ważnym jest też to, aby nowe inwestycje budowlane były umiejętnie wkomponowane w krajobraz. Prekursorem w tej dziedzinie wydaje się być Stanisław Sulowski ze Słodkowa III, który już zainwestował w agroturystykę.

Na zakończenie należałoby podkreślić, że okolice wokół stawów w Suchyni, Stróży oraz tereny Słodkowa czy Dąbrowy Bór już teraz są bardzo atrakcyjne dla turystyki rowerowej, o czym wie wielu mieszkańców Kraśnika chętnie korzystających z tej formy rekreacji.

 

Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku.

 

 

 

Zalew kraśnicki


CENNIK WYNAJMU (kemping, stanica):

Domek kempingowy - 60 zł/doba

2-osobowy pokój w stanicy - 150 zł/doba

sala konferencyjna w stanicy - 80 zł/godz. lub 300 zł/dzień 

tel. 667 460 260Podstawowe dane dotyczące zalewu:
powierzchnia - 42,66 ha

pojemność - 996 tys. m3 
średnia głębokość - 2,5 m 
długość maksymalna - 1180 m 
szerokość maksymalna 570 m

 W skład zalewu kraśnickiego wchodzą:

Zbiornik wstępny – posiada kształt prostokąta, jest ogroblowany, z wyjątkiem brzegu od strony południowo-zachodniej.
Zbiornik główny – kształtem jest zbliżony do prostokąta, od strony południowej jest oparty o naturalnie nachylone zbocze doliny rzecznej. Pozostałe brzegi otoczoną są wałem.Docelowe otoczenie zalewu: drogi dojazdowe (ok. 470 m) parkingi (na ok. 300 samochodów) ścieżka rowerowa umożliwiająca przejazd rowerem dookoła zbiornika (ok. 1100 m) promenada spacerowa (ok. 1000 m) taras widokowy chodniki komunikacji wewnętrznej (ok. 220 m) plaże i kąpieliska pola biwakowe, namiotowe i campingowe obiekty hotelowo-gastronomiczne nabrzeża widokowe, molo, slip, przystań na łodzie boiska sportowe, place zabaw, park krajobrazowy pomost dla wędkarzy wypożyczalnia sprzętu wodnego. 

Charakterystyka rybacka zalewu 
Na zalewie prowadzona jest gospodarka rybacko-wędkarska. Ma on charakter stawu typu karpiowego, wydajność zbiornika szacuje się na około 200kg/ha. Struktura ichtiofauny z zalewie kształtować się będzie przez okres co najmniej 5-7 lat od momentu rozpoczęcia zarybiania. W pierwszym okresie w zbiorniku szczególnie wysoka będzie populacja szczupaka, która stopniowo będzie zmniejszała się, przy równoczesnym wzroście liczebności ryb spokojnego żeru. W zbiorniku obecnie znajdują się lub w najbliższym czasie będą występowały ryby z następujących gatunków: ciernik, jazgarz, jaź, karaś, karaś srebrzysty, karp, kiełb, krąp, leszcz, lin, okoń, piskorz, płoć, słonecznica, sum, sumik karłowaty, szczupak, ukleja, wzdręga.
Roślinność 

Zbiornik został nawodniony po raz pierwszy w 2006 r., w związku czym roślinność w nim nie została uformowana. Należy przewidywać, że w najbliższych sezonach wegetacyjnych nastąpi bujny rozrost roślinności naczyniowej – miękkiej. 

 


Nad rozlewiskiem…

Od kilku lat zalew stanowi ważny element kraśnickiego krajobrazu. To tutaj mieszkańcy kierują swoje kroki, chcąc pospacerować, pojeździć na rowerze czy złapać rybę swojego życia. W wakacje czy w dni wolne od pracy zalew przeżywa prawdziwe oblężenie.

Korzystając w tym roku z jego uroków, na pewno każdy zauważył liczne zmiany w otoczeniu obiektu. W kilku miejscach trwały prace budowlane. Na szczęście były to działania prowadzone sprawnie, terminowo i w taki sposób, aby nie przeszkadzać w aktywnym wypoczynku.

Pierwszą ważną inwestycją było wykonanie kładki łączącej zalew z ciągiem pieszo-rowerowym ulicy Urzędowskiej. Teraz każdy pieszy czy rowerzysta może szybko, a co najważniejsze bezpiecznie, dotrzeć nad zbiornik. W równie szybkim tempie powstał główny obiekt zalewu, czyli kemping. Teren do niedawna przypominający powierzchnię Księżyca zmienił się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Pojawiło się pięć stylizowanych, czteroosobowych domków kempingowych. Są one w pełni wyposażone, a dodatkowo posiadają instalację antywłamaniową i przeciwpożarową. Obok znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz palenisko na wieczorne biesiady. Cały teren został wyrównany i ogrodzony, a świeża zieleń trawnika dopełnia obrazu całości. Trawnik jest także miejscem, gdzie goście będą mogli rozbić swoje namioty. Największym obiektem na tym terenie jest budynek sanitarny, w którym znajdują się toalety i prysznice, nie tylko dla użytkowników pola namiotowego, ale również dla wszystkich osób korzystających z zalewu. 

 


Tuż obok znajduje się nowo wybudowany tzw. slip, czyli rodzaj betonowej pochylni. Miejsce to służy przede wszystkim jako punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych. Tutaj możemy także zwodować łódkę czy kajak. I tu smutna wiadomość dla kierowców. Miejsce tuż obok slipu to nie nowy parking, lecz plac manewrowy. Już wkrótce pojawi się nowe oznakowanie zakazujące wjazdu na ten teren. Straż Miejska zapowiada częste kontrole i karanie niesfornych właścicieli czterech kółek. Nowym obiektem jest również stanica. Z pewnością będą z niego korzystać i wędkarze, i żeglarze, ale w jaki dokładnie sposób zostanie zagospodarowany ten obiekt - jeszcze nie ustalono.

 Ciekawość przechodniów i rowerzystów wzbudzają również słupki ustawione w dwóch miejscach, parami po obu stronach chodnika. Są to elektroniczne czujniki, których zadaniem jest zliczanie wszystkich osób poruszających się po deptaku wokół zalewu. Dzięki połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem komputerowym będziemy mieć pełen obraz liczby użytkowników zalewu w ciągu całego roku. Największą jednak sensację wzbudziło pojawienie się molo. Każdy spacerowicz obowiązkowo odwiedza to miejsce podczas wizyty nad zalewem. Zaglądają tu także rowerzyści i wędkarze. Od mola w Sopocie różni się długością, ale ogólne wrażenie jest bardzo podobne. No i nasze molo jest za darmo, znajduje się krok od domu, więc możemy się nim cieszyć do woli. 

 

 

ZABYTKI

 

Nasze miasto posiada kilka bardzo cennych zabytków:


1. Kościół parafialny pw. WNMP wzniesiony ok. 1469 r. jako budowla późnogotycka, w latach 1527-1541 przebudowany w stylu późnogotycko-renesansowym. Bryła budynku i wystrój wnętrza uległy częściowo zmianom podczas restauracji w 2 poł. XVII w. Parafia rzymsko-katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jako beneficjent pozyskała blisko 6 mln zł unijnej dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu i elementów adaptacji obiektu na cele turystki kulturowej. Wartość całej inwestycji to blisko 8,5 mln zł. Również miejski samorząd wspiera finansowo prace prowadzone w Sanktuarium Maryjnym w Kraśniku.

2. Barokowy kościół św. Ducha z lat 1758 - 1761 z zachowanymi pozostałościami drewnianego szpitala dla ubogich z XVIII w., zwanego dziś "Dworkiem Modrzewiowym" (własność prywatna).3. Dwie synagogi z XVII i XIX w. z zachowaną bimą i fragmentami polichromii. Synagogi w Kraśniku zostały niedawno częściowo odremontowane przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

Burmistrz Miasta Kraśnik

 

 
Mirosław Włodarczyk urodził się 10 listopada 1964r. W Kraśniku. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Od 1990 do momentu wyboru na urząd burmistrza w 2010r. pracował na oddziale Kardiologii SP ZOZ w Kraśniku. Wraz z żoną - Iwoną, wychowują trójkę dzieci: Franka, Stasia oraz Klarę.

W 2006r. Mirosław Włodarczyk rozpoczął aktywną działalność samorządową w Radzie Miasta. Proponując Kraśniczanom swój program rozwoju miasta w wyborach w 2010 roku uzyskał poparcie ponad 60% głosujących i został wybrany Burmistrzem Miasta Kraśnik. Podczas kadencji 2010-2014 realizując swoje zapowiedzi Mirosław Włodarczyk wprowadził Kraśnik na drogę rozwoju. W tym czasie na inwestycje przeznaczono łącznie ponad 100 mln zł. Tak wielki wysiłek inwestycyjny podjęty w celu rozwoju miasta stał się możliwy dzięki sprawnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Od 2011 r. pozyskano na różnego rodzaju inwestycje ponad 52 mln zł. Uzbrojenie strefy ekonomicznej, pozyskanie inwestorów, którzy tworzą nowe miejsca pracy, realizacja programu „Nowa Energia dla Kraśnika, projekt przebudowy oczyszczalni ścieków, podniesienie jakości pracy i rentowności spółek miejskich, inwestycje w infrastrukturę drogową i sportową, odnowienie Parku Miejskiego, przejrzyste finansowanie klubów sportowych, troska o kraśnickie rodziny to efekty działań Mirosława Włodarczyka w kadencji 2010-2014. 

Chcąc kontynuować proces głębokiej odnowy Kraśnika podjął decyzję o ponownym starcie w wyborach. Dzięki poparciu prawie siedmiu tysięcy mieszkańców, 30 listopada 2014r. został ponownie wybrany Burmistrzem Miasta Kraśnik i 6 grudnia 2014r. złożył uroczyste ślubowanie w obecności radnych Rady Miasta oraz mieszkańców Kraśnika. 

Kadencja 2014-2018 ma być kontynuacją podjętych wcześniej działań. Opiera się ona na równomiernym rozwoju wszystkich części miasta. Szczególny nacisk kładziony jest na efektywne pozyskanie nowych inwestorów i wsparcie dla rodzimych przedsiębiorstw. Planowane jest utworzenie ok. 500 miejsc pracy w strefie ekonomicznej i innych terenach inwestycyjnych. Pomoże w tym wprowadzony w 2014r. przejrzysty system ulg podatkowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy oraz promocja terenów inwestycyjnych, także za granicą. W programie na lata 2014-2018 znalazły się również duże inwestycje drogowe, takie jak przebudowa ulicy Lubelskiej i Urzędowskiej, przedłużenie alei Tysiąclecia oraz podjęcie starań o budowę „obwodnicy północnej” zapewniającej odpowiedni dojazd do Strefy Inwestycji Kraśnik, a także zwiększającej komfort poruszania się po mieście dla mieszkańców. Kontynuacja programu „Kraśnik miasto sportu” przyniesie dalszą rozbudowę infrastruktury sportowej. Powstaną hale sportowe przy szkołach podstawowych nr 5 i 6, rozbudowany zostanie MOSiR oraz stadion klubu „Tęcza”. Nowe ścieżki rowerowe utworzą spójną sieć obejmującą całe miasto i połączą się z siecią dróg rowerowych województwa lubelskiego. Powstać ma również system roweru miejskiego.

Podjęta zostanie także rewitalizacja starego miasta oraz dworca kolejowego. Kontynuowane będzie wsparcie dla rodzin realizowane przez Kartę Rodzina 3plus oraz finansowane ze środków unijnych dostarczanie bezpłatnych komputerów z dostępem do internetu. Wprowadzona zostanie także KartaSeniora oraz program bezpłatnych profilaktycznych szczepień. Dzięki kolejnych edycjom festiwali takich jak Kraśnik Reggae Night oraz Kraśnik Blues Meeting miasto zapisze się na stałe na kulturalnej mapie regionu.


Kontakt : 
Sekretariat burmistrza :

tel.: 81 825 15 20, 21, 22, 23
fax: 81 825 27 09


sekretariat@krasnik.eu


Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta : wtorek 14:00-18:00 

mail: burmistrz@krasnik.eu

Oficjalny blog: miroslawwlodarczyk.salon24.pl

 


 

 

Szanowni Państwo!

Nazywam się Mirosław Włodarczyk, mam 46 lat i od dnia 14 grudnia 2010 roku pełnię urząd Burmistrza Kraśnika.

Jestem absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie na Wydziale Lekarskim. W roku 1990 rozpocząłem pracę w Oddziale Wewnętrzno-Kardiologicznym zdobywając kolejno I (1992 r.), a następnie II (1995 r.) stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych. Do chwili objęcia urzędu Burmistrza Kraśnika pracowałem w oddziale Kardiologii SP ZOZ w Kraśniku na stanowisku starszego asystenta.

Urodziłem się w Kraśniku i całe moje życie jest związane z tym miastem. Tutaj mieszkają moi najbliżsi. W Kraśniku poznałem moją żonę, z którą wychowujemy trójkę naszych dzieci: Franka lat 10, Stasia lat 7 i trzylatkę Klarę. Żona ukończyła Wydział Ekonomii na UMCS w Lublinie i pracuje jako Dyrektor DPS w Popkowicach (obecnie przebywa na urlopie wychowawczym).

Cztery lata temu poza wykonywaniem zawodu lekarza, równolegle rozpocząłem aktywną działalność samorządową, angażując się w sprawy Kraśnika, jako Radny w Radzie Miasta pracując w komisji zdrowia i bezpieczeństwa oraz komisji sportu. W swoim zaangażowaniu dbałem o to, by Kraśnik był miastem dla nas wszystkich. Interweniowałem w wielu sprawach między innymi, będąc przeciwnym sprzedaży Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Byłem jednym z inicjatorów referendum w tej sprawie. Muszę przypomnieć, że aż 96,7% mieszkańców Kraśnika było przeciwnych jego prywatyzacji. Kilkakrotnie zgłaszałem interpelacje w sprawie konieczności prowadzenia inwestycji w naszym mieście min.: budowy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych oraz odnowieniu Parku Jordanowskiego, tak, aby stał się on miejscem zabaw i wypoczynku dla rodzin. Zabierałem głos i proponowałem szeroką debatę w sprawie tworzenia nowych rozwiązań komunikacyjnych, takich jak budowa obwodnicy ”północnej”. Z mównicy napiętnowałem niegospodarność i rozrzutność poprzednich władz miasta, niedostateczne i niejasne finansowanie sportu kraśnickiego, systematyczne i szkodliwe zadłużanie miasta, dalece niewystarczające pozyskiwanie i niewykorzystywanie dostępnych środków oraz programów unijnych, brak podejmowania działań zmniejszających bezrobocie.

Z powyższych powodów zdecydowałem się kandydować na stanowisko Burmistrza Kraśnika w ostatnich wyborach samorządowych. Uważam, że nasze miasto zasługuje na dobre zarządzanie, na burmistrza, który będzie łączył, a nie dzielił. Dzięki Państwa poparciu wygrałem zdecydowanie zarówno pierwszą (ponad 43% głosów), jak i drugą turę (prawie 60% głosów) wyborów. W dniu 14 grudnia 2010 roku podczas sesji Rady Miasta złożyłem uroczyste ślubowanie.

 

 


Kontakt:

Urząd Miasta Kraśnik

ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik

(81) 825 15 20, 21

fax (81) 825 27 09
burmistrz@um.krasnik.pl

Godziny pracy Urzędu Miasta Kraśnik
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta
wtorek 14:00-18:00

 

 

 

.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.