Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

www. Marek Bak .info działający w branży Brak kategorii, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14677

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Miasto Łuków

Certyfikat:

ANC 13298

ważny do: 23 Luty 2020 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: lubelskie

data wpisu do rejestru: 22.02.2013

miejscowość: Łuków

kod: 21-400

ulica: Piłsudzkiego 17

fax: 25 798 27 01

telefon: 25 798 30 01

www: www.lukow.pl

NIP: 8251998129

e-mail: akicinska@um.lukow.pl ; promocja@um.lukow.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

Herb

 

 

Łuków położony jest na styku Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny - stanowi ono naturalną bramę na wschód do terenów Rosji, Ukrainy i Białorusi. Łuków swoim położeniem posiada najlepszą pozycję wśród miast Lubelszczyzny pod względem odległości do największych miast tego regionu oraz do największego przejścia granicznego w Terespolu. Fakt ten może przesądzić o przyszłości miasta.


Przez Łuków przebiega najważniejsza obecnie transeuropejska magistrala kolejowa Lizbona-Berlin-Warszawa-Moskwa-Władywostok. Znajduje się on również blisko głównych szlaków drogowych z północy na południe i ze wschodu na zachód, które niedaleko mają swoje skrzyżowanie.


Powierzchnia ogólna miasta Łuków wynosi 3 575 ha, w tym:

 • Użytki rolne - 2 027 ha;
 • Użytki leśne i grunty zadrzewione (zakrzewione) - 531 ha;
 • Grunty zabudowane i zurbanizowane - 956 ha;
 • Tereny różne - 15 ha;
 • Nieużytki - 12 ha;
 • Wody - 34 ha.

Łuków usytuowany jest na 51056' szerokości geograficznej północnej i 22023' długości geograficznej wschodniej w zachodniej części regionu naturalnego zwanego przez geografów Równiną Łukowską, stanowiącą część Niziny Południowopodlaskiej zaliczonej do Nizin Środkowopolskich.


Równina Łukowska obejmuje około 2600 km2 i rozciąga się od okolic Adamowa i Kocka po dolinę Bugu między Terespolem a Mielnikiem. Region wznosi się od 150 do 180 m nad poziomem morza, a w samym zaś Łukowie wysokości te wahają się od 157m w dolinie Krzny Południowej między Zapowiednikiem a Łazami do kulminacji 170m na południe od ul. Świderskiej. Rzeźba okolic Łukowa jest mało zróżnicowana - dominuje krajobraz równiny ze słabo zaznaczonymi dolinami rzek. Charakter rzeźby w tym rejonie pozwala zaliczyć ten teren do obszarów staroglacjalnych, tzn. ukształtowanych przez lądolód skandynawski, ale później zniszczonych przez procesy denudacyjne, wyrównujące oraz występujący klimat.


Przez miasto przepływa Krzna Południowa, a przez jego północne krańce Krzna Północna. Obie te rzeki, biorące początek w rozległych, podmokłych obniżeniach Lasów Łukowskich, łączą się w okolicach Międzyrzeca Podlaskiego w rzekę Krznę - największy lewy dopływ Bugu.

 

Położenie administracyjne

Pod względem administracyjnym Łuków leży w południowo-wschodniej części utworzonego w 1975 r. województwa siedleckiego, 28 km od Siedlec. W nowym podziale administracyjnym w 1998 r. Łuków znajduje się jako miasto powiatowe w północnej części w północnej części województwa lubelskiego, 100 km od Lublina. Łuków uważany jest za miasto podlaskie, jakkolwiek przez wieki należał (wraz z całym województwem lubelskim) do historycznej prowincji Małopolski. Korzystne jest położenie komunikacyjne Łukowa. Od dawna był znaczącym węzłem szlaków handlowych, zaś w czasach najnowszych stał się ważnym węzłem drogowym, a zwłaszcza kolejowym. Przede wszystkim miasto leży przy transeuropejskiej magistrali kolejowej Lizbona - Moskwa, od której właśnie w Łukowie odgałęzia się linia tranzytowa w kierunku Skierniewic, omijająca węzeł warszawski. Ponadto w Łukowie zbiegają się dwie linie kolejowe z kierunku południowego Dęblina i Lublina.

 

Geologia

Obszar Łukowa leży na południowo-zachodnim skraju starej prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej, na zrębie Łukowa w obrębie struktury zrębowej podlasko-lubelskiej. Obszar ten cechuje budowa dwupiętrowa. Stosunkowo płytko, na głębokości 910 m p.p.m. występują prekambryjskie skały krystaliczne (łupki, gnejsy, amfibolity). Na cokole krystalicznym osadzone są skały osadowe paleozoiczne, mezozoiczne i kenozoiczne. Utwory kenozoiczne zalegają w Łukowie na powierzchni w postaci osadów okruchowych. Dominującymi są osady polodowcowe zlodowaceń środkowopolskich, zlodowacenia Odry. W obrębie tych osadów na teren Łukowa i okolic zostały przetransportowane przez lądolód skandynawski fragmenty kry jurajskiej, zawierające unikalne w skali Europy Środkowej, skamieniałości jurajskie (m.in. amonity). Jest to jedyne stanowisko w Polsce, posiadające tak doskonale zachowane skamieniałości, przez co niezwykle cenne na rynkach kolekcjonerskich.


Wody powierzchniowe i podziemne w okolicach Łukowa należą w całości do dorzecza Bugu. Teren miasta jest odwadniany przez górny odcinek Krzny Południowej i jej dopływ oraz Krzny Północnej, której dolina stanowi północną granicę miasta. Obie rzeki biorą początek w lasach jodłowych Kryńszczaka. Krzna należy do rzek średniej wielkości i powstaje z połączenia Krzny Północnej i Południowej. Krzna Południowa, przepływająca przez Łuków, latem utrzymuje poziom wody, wynoszący zaledwie kilkanaście centymetrów, przy szerokości koryta 3 metry. Krzna Północna jest znacznie węższa.


Wody powierzchniowe również obejmują, występujące w dolinach rzek, liczne drobne cieki i rowy melioracyjne. W granicach miasta znajduje się kilka sztucznych zbiorników wodnych, z których największym jest zasilany wodami Krzny Południowej - zbiornik "Zimna Woda".


Duży zbiornik wodny oraz kilka mniejszych, będących pozostałością po cegielni znajdują się przy ul. Łapiguz.

 

Klimat

Teren Łukowa zaliczony został w obręb krainy klimatycznej Chełmsko-Podlaskiej wchodzącej w skład Klimatów Wielkich Dolin.


Wszystkie zjawiska klimatyczne zależą nie tylko od promieniowania słonecznego i od warunków naturalnych Łukowa, lecz również od rodzaju mas powietrza, które w danym czasie napływają nad obszar miata.


Zasadniczymi masami powietrza docierającymi nad miasto są masy polarnomorskie, polarnokontynentalne, podzwrotnikowe oraz arktyczne i atlantyckie. Są to różne masy o indywidualnych cechach, przynoszące różne typy pogody. Ruch mas powietrza wywołują zmiany ciśnienia atmosferycznego, które przy średniej 991.08 mb dla Polski, w Łukowie kształtuje się w okolicach 995-1000 mb.


Nad miastem przeważają wiatry z kierunków zachodnich. Odznaczają się one większą prędkością i przynoszą wilgotne powietrze oceaniczne, ze znacznym zachmurzeniem, opadami i obniżką temperatury latem, natomiast wzrostem zimą. Średnia liczba wiatrów silnych powyżej 8 m/s, dochodzi do 50 dni/rok.


Średnia temperatura dla rejonu Łukowa wynosi 7-7,5°C dla porównania, średnia temperatura dla Polski wynosi 7,24°C).


Średnie opady atmosferyczne wynoszą 500 mm i są niższe niż średnie wartości w kraju (600 mm). W rocznym ich przebiegu uwidaczniają się wyraźne minima zimowe i maksima letnie. Na półrocze zimowe (grudzień - maj) przypada poniżej 180 mm, czyli poniżej połowy wartości opadów. Najwięcej opadów przypada na półrocze letnie - 320 mm, zaś miesiącem najbardziej deszczowym jest lipiec, po nim w czasie jesieni następuje spadek.


Liczba dni ze śniegiem wynosi 50-70. Najczęściej opady śnieżne występują w grudniu i styczniu. Marzec ma niekiedy więcej dni śnieżnych niż październik. Trwałość pokrywy śnieżnej w opisywanym obszarze wynosi 60-90 dni, przy grubości rzędu kilkunastu centymetrów


Okres wegetacyjny trwa 200-210 dni, a początek robót polowych przypada na ostatnią dekadę marca lub pierwszą kwietnia.

 

Gleby

Na terenie miasta, na obszarach użytkowanych rolniczo, przeważają gleby średnio korzystne (IV klasa bonitacyjna) i korzystne (III klasa ) do produkcji rolnej.


Gleby okolic Łukowa składają się z glin zwałowych oraz piasków i żwirów polodowcowych związanych z cofaniem się lądolodu plejstoceńskiego w okresie zlodowaceń środkowopolskich.


Wśród gleb średniej jakości dominują gleby brunatne i bielicowe żytnie dobre, z małym udziałem zbożowo-pastewnych słabych IVa i IVb klasy bonitacyjnej, a pod użytkami zielonymi gleby organiczne klasy III i IV (zlokalizowane w dolinach Krzny Południowej).


Gleby korzystne do produkcji rolnej (gleby brunatne lub bielicowe pszenno-żytnie i pszenne klasy IIIa i IIIb oraz czarne ziemie w kompleksie zbożowo-pastewnym mocnym) występują płatami na południe i na zachód od zwartej zabudowy miasta.


Powierzchnia gleb klasy III wynosi 165,7 ha. Występują płatami, a większe ich powierzchnie zlokalizowane są w rejonie Łapiguzu oraz pomiędzy drogami do Radzynia Podlaskiego i do Paskud. Ochronie podlegają również gleby organiczne, występujące głównie w dolinie Krzny Południowej.


Bardziej znana z tzw. jurajskich kier lodowcowych (odkryta w 1889 r.) znajduje się przy ul. Żelechowskiej i była od dawna eksploatowana przez miejscową cegielnię. Większy płat iłów jurajskich znajduje się na południowy zachód od miasta, od ul. Zimna Woda a kolonią wsi Gołaszyn. Na obszarze tym w 1981 roku utworzony został rezerwat przyrody "Kra Jurajska", który czeka na zagospodarowanie (iły jurajskie są doskonałym surowcem do produkcji keramzytu).

 

Lasy

Miasto charakteryzuje się niską lesistością. Zasoby leśne stanowią 12,7 % powierzchni ogólnej miasta (445 ha). Wśród lasów dominuje bór świeży i bór mieszany świeży. Są to lasy ochronne.


Bory świeże występują w północno-wschodniej i południowej części miasta. Przeważa w nich sosna z domieszką brzozy. Bory mieszane świeże rosną w granicach Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na wschód od zabudowań miasta.


W bezpośrednim sąsiedztwie bocznicy kolejowej na południe od drogi do Międzyrzeca Podlaskiego znajduje się niewielki obszar lasu mieszanego, w którym, obok sosny, występuje dużo gatunków drzew liściastych.


Zieleń miejską tworzą parki i skwery, ogródki działkowe, zadrzewienie cmentarzy czynnych i zamkniętych, tereny zieleni osiedli, obiektów rekreacyjno-sportowych. Są to tereny typowo antropogeniczne, wykorzystywane tylko w nieznacznym stopniu przez mieszkańców jako tereny rekreacyjne i wypoczynkowe.


W znacznej mierze zieleń miejska połączona jest z posiadającą duże walory przyrodnicze doliną Krzny Południowej i stanowi razem strefę ekologiczną.


Na terenie miasta znajduje się dolina rzeki Krzny Południowej okryta roślinnością trawiastą, oraz 3 parki miejskie zadrzewione:

 • Park położony w dolinie Krzny Południowej w trójkącie; ul. 700-lecia, szpital, koryto rzeki. Park powstał w czynie społecznym w okresie powojennym.
 • Park miejski, położony wzdłuż Krzny Południowej na wysokości obiektów OSiR-u, stanowi teren tylko częściowo wykorzystywany przez mieszkańców.
 • Park wchodzący w skład szpitala (obiekt zamknięty dla mieszkańców).

W mieście funkcjonują również ogródki działkowe, takie jak:

 • "Niedźwiadek" położony pomiędzy ul. Międzyrzecką a oczyszczalnią ścieków,
 • "Promyk" położony pomiędzy ul. Parkową a ul. Stodolną,
 • "Słonecznik" położony pomiędzy ul. Parkową i Al. Wojska Polskiego,
 • "Kamieniak" położony pomiędzy Al. Wojska Polskiego, ul. Armii Krajowej oraz korytem Krzny Południowej.
 • Część miasta wchodzi w skład "Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu" stanowiącego dużą atrakcję krajobrazowo-przyrodniczą. W przyszłości obszar ten ma wejść w obręb "Łukowskiego Parku Krajobrazowego".


Kilka kilometrów na zachód od Łukowa znajduje się Rezerwat Przyrody Jata, który pod względem długości istnienia ustępuje tylko Białowieskiemu Parkowi Narodowemu. Więcej informacji na temat rezerwatu znajduje się na stronie:

www.rezerwatjata.pl

 

Komunikacja

Miasto Łuków spełnia dużą rolę jako regionalny ośrodek gospodarczy, ośrodek szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego, regionalny ośrodek lecznictwa oraz centrum administracyjne o zasięgu powiatowym.


Łuków spełnia również ważną funkcję regionalnego węzła komunikacyjno-transportowego. W mieście zbiega się 6 kierunków dróg krajowych o znaczeniu regionalnym i 5 kierunków linii kolejowych (w kierunku Warszawy, Lublina, Terespola, Dęblina, Pilawy).


Poniżej podane zostaną odległości dzielące miasto Łuków od innych najbliżej położonych miast Polski, oraz szacowany czas dojazdu:

 • Warszawa - 125 km,
 • Lublin - 95 km,
 • Terespol/Brześć - 97 km,
 • Biała Podlaska - 58 km,
 • Siedlce - 30 km.

Miasto położone jest blisko następujących szlaków drogowych łączących:

 • Europę Zachodnią z Europą Wschodnią: Świecko-Poznań-Warszawa- Siedlce-Terespol-Brześć,
 • Europę Południową z Europą Północną: Barwinek-Rzeszów-Lublin-Białystok-Ogrodniki lub Kuźnica Białostocka,
 • Łuków leży również w sąsiedztwie projektowanej trasy autostrady A2 łączącej zachodnią i wschodnią granicę Polski.

Miasto oddalone jest od każdego z w.w. szlaków o około 15-20 km.

Położenie komunikacji kolejowej jest bardzo korzystne dla Łukowa. Przez miasto przebiegają następujące szlaki kolejowe:

 • Transeuropejska magistrala kolejowa Lizbona-Berlin-Warszawa-Łuków-Brześć-Moskwa -Władywostok, od której w Łukowie odgałęzia się najważniejsza linia tranzytowa w kierunku Skierniewic, omijająca węzeł warszawski,
 • Linie: Łuków-Częstochowa, Łuków-Pilawa, Łuków-Dęblin, Łuków-Siedlce-Warszawa, Łuków-Terespol, Łuków-Lublin

 

 

HISTORIA

 

Łuków leży na 51 stopniach i 56 minutach szerokości geograficznej północnej i 22 stopniach i 23 minutach długości geograficznej wschodniej, w zachodniej części Równiny Łukowskiej. Miasto przecina równoleżnikowo dolina Krzny Południowej, a jego północne peryferie sięgają do koryta Krzny Północnej. Obie te rzeki, biorące początek w rozległych, podmokłych obniżeniach w lasach łukowskich, łączą się w okolicy Międzyrzeca Podlaskiego w rzekę Krznę-największy lewy dopływ Bugu.


Ziemia Łukowska należała geograficznie do Mazowsza, ale historycznie i administracyjnie wchodziła w skład województwa sandomierskiego, a następnie lubelskiego. W początkowym okresie została podporządkowana względom obronno-strategicznym podobnie jak miasto będące ośrodkiem administracyjnym całej Ziemi Łukowskiej.


Łuków był jedną z osad pogranicznych dawnej Polski. Pierwsze chwile jego egzystencji giną w pomroce dziejów, jak wszystkich prawie najstarszych miast w Polsce. Początkowo był głuchą wioską, ukrytą w dzikiej kniei, na niedostępnych błotach. I takie właśnie, naturalne położenie, dogodne do budowy grodu, wpłynęło na dalsze losy tej osady. Z braku początkowych przywilejów, które nie zachowały się nawet w odpisach, nie wiemy przez kogo i kiedy została założona ta osada lub przez kogo wyniesiona do rangi grodu. Tradycja tylko miejscowa niesie, iż założycielem Łukowa był Bolesław Wstydliwy.

 

 

HERBHerbStan badań nad herbem Łukowa przynoszą prace Mariana Gumowskiego oraz Henryka Seroki. Dodatkowa kwerenda archiwalne podjęta obecnie przyniosła dotarcie do trzech dokumentów Łukowa, lecz nie wnoszą one nowych ustaleń do sprawy wyglądu herbu miasta. Przy ustalonych historycznych dokumentach Łukowa, a więc wójta Łukowa Stanisława z 1439 r. oraz burmistrza i rady miejskiej z lat 1567 i 1584, pieczęcie się nie zachowały. Pierwszy dokument, opieczętowany był pierwotnie najpewniej pieczęcią osobistą wójta, za czym przemawia koroboracja dokumentu, mówiąca o przywieszeniu do niego sigillum meum. Dwa dalsze dokumenty opieczętowane były pieczęcią miejską, lecz tylko przy jednym z nich zachowała się jej pozostałość w postaci odbitki po oderwanej pieczęci. Zatem źródłami dla herbu Łukowa pozostają opisy pieczęci sporządzone przez M. Gumowskiego, mówiące o niedźwiedziu wspiętym pod koroną w tarczy oraz pieczęć z końca XVIII w. zachowana w reprodukcji pracy Gumowskiego a także znana z odcisku kolekcjonerskiego z Muzeum Regionalnego w Łukowie. Niewiele wnosi słabo zachowana pieczęć Łukowa odciśnięta tłokiem sporządzonym najpewniej po roku 1505, omówiona w pracy o herbach miast małopolskich oraz w odnalezionym obecnie szczątkowym jej odciśnięciu podczas ponownej kwerendy. Nienajlepsze opracowania herbu Łukowa z II poł. XX w. publikowane w pracach M. Gumowskiego, A. Wanga i J. Plewako oraz z Miast polskich w Tysiącleciu, a także obecny herb miasta (ze zniekształconym kartuszem i słabej próby rysunkiem niedźwiedzia) pochodzący z okresu po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. skłaniać powinny do opracowania nowego wizerunku herbu. Dodać należy, że niepowodzeniem zakończyła się próba opracowania nowego herbu w 2009 r., odrzuconego przez radę miasta, nie bez pewnych racji, jako nazbyt odchodzącego od tradycji herbu Łukowa.

 

Projekt herbu Łukowa nawiązuje do miejscowej tradycji historycznej, według której niedźwiedź w herbie miasta jest pamiątką zdarzenia z czasów polowań królów Polski odbywanych w lasach łukowskich, według której król napotkał na swej drodze niedźwiedzia. Zdarzenie to upamiętniał nadany miastu herb. Prawdziwości tej tradycji nie potwierdzają żadne źródła historyczne, niemniej jednak podkreślenia wymaga fakt przechowania w lokalnej pamięci legendy o początkach miejskiego herbu. Źródła historyczne potwierdzają częste pobyty władców z dynastii Jagiellonów w Łukowie. Przez Łuków wiodła jedna z dwóch dróg, którymi królowie podążali z Krakowa i Korony do Wilna i na Litwę. Podczas pobytów w Łukowie królowie przebywali na zamku królewskim w Łukowie. Dla przykładu podać można, że w dokumencie króla Zygmunta I Starego z 1526 r. znajduje się stwierdzenie, że był on spisany na zamku królewskim w Łukowie (in curia regia in Lucow).

 

Projekt herbu, nawiązujący do miejscowej tradycji heraldycznej odchodzi od prezentacji wizerunku niedźwiedzia jako tzw. figury bojowej z 2009 r. Herb nawiązuje do tradycji o niedźwiedziu jako o zwierzęciu „łagodnym”.

 

Figura czarnego niedźwiedzia widnieje w tarczy czerwonej, o kształcie współcześnie stosowanej i zalecanej tarczy późnogotyckiej (z XV w.), zwanej tarczą hiszpańską. Przedstawienie korony nawiązuje do korony znanej z nielicznych historycznych wizerunków założyciela miasta króla Władysława II Jagiełły, zaczerpniętej z wizerunku króla z II poł. XV w. z Kaplicy Świętokrzyskiej w katedrze na Wawelu.

 

 

 

 

 

Herb obowiązujący do dnia 11 października 2018 r.

 

HerbMiasto Łuków jako gród obronny istniało prawdopodobnie już w XIII wieku. Wzmianka w Kronice Długosza mówi, że w 1233 roku „Kock zdobyty na Jaćwingach został przyłączony do kasztelanii łukowskiej”. Nazwa Łuków pochodzi od staropolskiego słowa ług, łęg, oznaczającego teren bagnisty, nizinny.

 

Bagna „Niedźwiedzi Ług” stanowią granicę pomiędzy gruntami miasta, Ryżek i Sięciaszki. Punktem granicznym jest tzw. „Kiełbaśny Krzyż”, znajdujący się „przy borze, niedaleko błota Niedźwiedzi Ług” (Jest to cytat z akt sprawy o granice Łukowa z Sieńczaszką z końca XIX wieku). Nazwa „Niedźwiedzi Ług” wskazuje, że był to matecznik niedźwiedzi i to było powodem nadania miastu herbu z niedźwiedziem. W herbie Łukowa znajduje się niedźwiedź na czerwonym tle tarczy herbowej, stojący na tylnych nogach, zwrócony w lewą stronę, mający złotą koronę, co oznacza, że miasto było własnością królewską.

 

Herb miasta został uchwalony 4 listopada 1920 roku kiedy to Rada Miejska Miasta Łukowa przyjęła stanowisko w którym stwierdziła „że na skutek prośby Przewodniczącego – Burmistrza Miasta Towarzystwo Opieki nad zabytkami przeszłości, przy liście z dnia 28 października r.b. przesłało kopję herbu miasta Łukowa przedstawiającego na tarczy o czerwonym polu wspiętego niedźwiedzia ze złotą królewską koroną nad nim. Herb ten według zaświadczenia tegoż Towarzystwa, jest najdokładniejszą kopją wykonaną w pracowni Towarzystwa z jego własnych zbiorów.

 

Rada Miejska uchwala zatem:
Przyjąć powyższe do wiadomości i herbu miasta odtąd używać na pieczęciach Magistratu …”Herb przyjęty przez Radę Miejską w 1920 roku został potwierdzony aktualnym brzmieniem Statutu Miasta Łuków przyjętym Uchwałą Nr IX/68/2003 Rady Miejskiej w Łukowie z dnia 31 lipca 2003 roku.

 

 

 

URZĄD MIASTA ŁUKÓW

ul. Piłsudskiego 17

 21-400 Łuków


tel. 48 25 798-3001
tel./fax. 48 25 798-2701
Wykaz numerów telefonów Urzędu Miasta Łuków

 e-mail: sekretariat@um.lukow.pl

e-mail: promocja@um.lukow.pl 

Władze Miasta Łuków

 

 

 • Burmistrz Miasta: Piotr Płudowski
  tel. 25 798 27 01
  e-mail: ppludowski@um.lukow.pl

 

 • Zastępca Burmistrza Miasta: Paweł Krasuski
  tel. 25 798 29 11
  e-mail: pkrasuski@um.lukow.pl

 

 • Sekretarz Miasta: Ryszard Szczygieł
  tel. 25 798 27 01, 25 798 30 01 wew. 142
  e-mail: rszczygiel@um.lukow.pl

 

 • Skarbnik Miasta: Barbara Leszczyńska
  tel. 25 798 47 60
  e-mail: bleszczynska@um.lukow.pl 

Skład Rady Miasta VIII Kadencji

 

 Przewodniczący Rady

 

 Rada Miasta VIII kadencji

 

  Krzysztof Okliński
 

 


Wiceprzewodniczący Rady

 

 

 

        Rada Miasta VIII kadencji                        Rada Miasta VIII kadencji

 

   Przemysław Suchodolski                      Jarosław Okliński
                 

 

Radni Miasta

 

 

 

Rada Miasta VIII kadencji

Łukasz Bober

Rada Miasta VIII kadencji

Zygmunt Celiński

Urszula Chruściel

 Rada Miasta VIII kadencji

Mariusz Chudek

 

Rada Miasta VIII kadencji

Robert Dołęga

 

Rada Miasta VIII kadencji

Artur Gałach

 

Grzegorz Gomoła

Rada Miasta VIII kadencji

Krzysztof Jodełko

 

Henryk Lipiec

Rada Miasta VIII kadencji

 Maciej Nurzyński

 

 Arkadiusz Pogonowski

Rada Miasta VIII kadencji

Mateusz Popławski

 

Rada Miasta VIII kadencji

Maria Pszczółkowska

 

Rada Miasta VIII kadencji

Ewa Rybicka-Sicińska

 

Rada Miasta VIII kadencji

Andrzej Skwarek

 

Rada Miasta VIII kadencji

Ryszard Smolarz

 

Rada Miasta VIII kadencji

Przemysław Wereszczyński

 

 

 

  

 

 

 

Biuro Rady Miasta
Tel. 25 798 29 15 wew. 109

 

Kierownik Biura Rady Miasta
Tel. 25 798 29 15 wew. 133
.

 

.


Certyfikaty:

 

 

 

 

 

 

.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.