Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Ministerstwo Zdrowia

Certyfikat:

ANC 14628

ważny do: 18 Grudzień 2018 r.

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

kod: 00-952

ulica: Miodowa 15

fax: 22 634 92 13

telefon: 22 634 96 00

www: www.mz.gov.pl

REGON:

e-mail: kancelaria@mz.gov.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

 

 

 

 

Urząd

Zadania

Ministerstwo Zdrowia to urząd administracji rządowej obsługujący ministra zdrowia. W ramach tej obsługi wykonuje zadania m.in. w zakresie:

 • nadzoru nad Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • refundacji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
 • nadzoru i kontroli nad podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;
 • nadzoru nad wykonywaniem zawodów medycznych;
 • opracowywania i koordynowania realizacji programów zdrowotnych;
 • organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 • realizacji zadań związanych z lecznictwem uzdrowiskowym.

Komórki organizacyjne

 W Ministerstwie Zdrowia wyróżnia się następujące komórki organizacyjne:

 • Gabinet Polityczny Ministra Zdrowia;
 • departamenty – powołane do realizacji merytorycznych zadań ministra zdrowia;
 • biura – powołane do realizacji zadań związanych z obsługą Ministerstwa oraz w zakresie obsługi ministra zdrowia i Ministerstwa.

 

 

Kierownictwo

 

 Minister Zdrowia 
Konstanty Radziwiłł
 

 

Sekretarz Stanu 
Jarosław Pinkas

 

Podsekretarz stanu 
Katarzyna Głowala

 

Podsekretarz Stanu 

Krzysztof Łanda 

Podsekretarz Stanu 

Piotr Gryza


Podsekretarz Stanu 

Piotr Warczyński


Podsekretarz Stanu

Marek TombarkiewiczDyrektor Generalna

Izabela Trojanowska

 

 

Minister Zdrowia 
Konstanty Radziwiłł

 

Kompetencje

 

Minister zdrowia uczestniczy w ustalaniu polityki państwa w zakresie ochrony zdrowia. Odpowiada za jej treść i realizację poprzez kierowanie działem administracji rządowej – zdrowie oraz wypełnianie zadań wyznaczonych mu przez prezesa Rady Ministrów. Minister zdrowia jest dysponentem części 46 budżetu państwa.

Inicjuje, opracowuje i realizuje politykę rządu w zakresie ochrony zdrowia między innymi poprzez przygotowywanie projektów aktów normatywnych, współpracę z innymi członkami Rady Ministrów, nadzorowanie działalności terenowych organów administracji rządowej i współdziałanie z samorządami zawodów medycznych, organizacjami społecznymi i przedstawicielami środowisk zawodowych i twórczych.

Prowadzi politykę ustaloną przez Radę Ministrów i koordynuje jej realizację za pośrednictwem organów, urzędów i jednostek organizacyjnych, które mu podlegają lub są przez niego nadzorowane.

Minister zdrowia wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, Gabinetu Politycznego Ministra oraz dyrektora generalnego Ministerstwa Zdrowia. Bezpośrednio inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Gabinet Polityczny Ministra, Biuro Ministra, Biuro Prasy i Promocji, Departament Prawny oraz Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

Sprawuje on nadzór nad Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Inspektorem do spraw Substancji Chemicznych, Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Minister jest członkiem Rady Dialogu Społecznego.

Nadzoruje działalność Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Przy ministrze zdrowia działają organy opiniodawczo-doradcze:

 1. Kierownictwo Ministerstwa, w skład którego wchodzą stali członkowie: Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu, Główny Inspektor Sanitarny, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Inspektor do spraw Substancji Chemicznych, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Szef Gabinetu Politycznego Ministra i Dyrektor Generalny;
 2. Kolegium Ministra, w skład którego wchodzą członkowie kierownictwa oraz dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa, rzecznik prasowy i doradcy Ministra;
 3. komitet audytu

W posiedzeniach Kierownictwa i Kolegium mogą uczestniczyć także inne niż wymienione powyżej osoby, zaproszone przez ministra.

 

Życiorys

 

Urodził się 9 stycznia 1958 roku we Wrocławiu.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Jest specjalistą medycyny rodzinnej i ogólnej. Ukończył Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim (2000 r.) i Podyplomowe Studium Bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2002 r.). W 2011 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Wojskowym Instytucie Medycznym.

Od ukończenia studiów pracował jako lekarz pierwszego kontaktu, od wielu lat we własnej przychodni, którą także zarządzał (do 2015 r.). W latach 2005 – 2015 był asystentem, a później wykładowcą w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2007 r. jest ekspertem Europejskiego Biura WHO ds. certyfikacji i regulacji zawodów medycznych, a od 2010 do 2015 pełnił tę funkcję w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Od 1993 r. był aktywnym działaczem samorządu lekarskiego, gdzie zajmował się przede wszystkim organizacją służby zdrowia, etyką lekarską, kształceniem podyplomowym lekarzy i prawem dotyczącym ochrony zdrowia. Pełnił wiele funkcji w warszawskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej i Naczelnej Izbie Lekarskiej. W latach 2001 – 2010 był prezesem NRL. Jako przedstawiciel polskiego samorządu lekarskiego współpracował z licznymi międzynarodowymi organizacjami lekarskimi. W latach 2010 – 2012 był prezydentem Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich. Jest członkiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

W 2004 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2009 r. – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Od 2015 r. jest senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. 16 listopada 2015 r. prezydent Andrzej Duda powołał go na stanowisko ministra zdrowia.

 

 

Dane teleadresowe

 

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
Numer pokoju: 162
Telefon: (22) 634 93 26
Fax:
(22) 634 92 13 (w godz. 8:00 – 16:00)
(22) 831 12 12 (po godz. 16:00)

 

Minister zdrowia uczestniczy w ustalaniu polityki państwa w zakresie ochrony zdrowia. Odpowiada za jej treść i realizację poprzez kierowanie działem administracji rządowej – zdrowie oraz wypełnianie zadań wyznaczonych mu przez prezesa Rady Ministrów. Minister zdrowia jest dysponentem części 46 budżetu państwa.

Inicjuje, opracowuje i realizuje politykę rządu w zakresie ochrony zdrowia między innymi poprzez przygotowywanie projektów aktów normatywnych, współpracę z innymi członkami Rady Ministrów, nadzorowanie działalności terenowych organów administracji rządowej i współdziałanie z samorządami zawodów medycznych, organizacjami społecznymi i przedstawicielami środowisk zawodowych i twórczych.

Prowadzi politykę ustaloną przez Radę Ministrów i koordynuje jej realizację za pośrednictwem organów, urzędów i jednostek organizacyjnych, które mu podlegają lub są przez niego nadzorowane.

Minister zdrowia wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, Gabinetu Politycznego Ministra oraz dyrektora generalnego Ministerstwa Zdrowia. Bezpośrednio inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Gabinet Polityczny Ministra, Departament Analiz i Strategii, Biuro Ministra, Biuro Prasy i Promocji oraz Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

Sprawuje on nadzór nad Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Inspektorem do spraw Substancji Chemicznych oraz Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Przy ministrze zdrowia działają organy opiniodawczo-doradcze: Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia (w jego skład wchodzą stali członkowie: sekretarz stanu, podsekretarze stanu, Główny Inspektor Sanitarny, Główny Inspektor Farmaceutyczny, szef Gabinetu Politycznego Ministra, dyrektor generalny Ministerstwa Zdrowia), Kolegium Ministra (w jego skład wchodzą członkowie Kierownictwa oraz dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa, rzecznik prasowy i doradcy ministra) oraz komitet audytu (w jego skład wchodzą sekretarz stanu lub podsekretarz stanu jako przewodniczący oraz co najmniej dwóch członków niezależnych, którzy nie są pracownikami Ministerstwa lub jednostek podległych). W posiedzeniach Kierownictwa i Kolegium mogą uczestniczyć także inne niż wymienione powyżej osoby, zaproszone przez ministra.


ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
Numer pokoju: 162
Telefon: (22) 634 93 26
Fax:
(22) 634 92 13 (w godz. 8:00 – 16:00)
(22) 831 12 12 (po godz. 16:00) 

 

 

Organy nadzorowane


Główny Inspektor Sanitarny

Główny Inspektor Farmaceutyczny

Inspektor do spraw Substancji Chemicznych

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 
 
 

Jednostki podległe lub nadzorowane


Agencja Oceny Technologii Medycznych

Bank Tkanek Oka

Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Centrum Egzaminów Medycznych

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dom Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza

Dom Pracownika Służby Zdrowia

Gdański Uniwersytet Medyczny

Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki"

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Instytut Matki i Dziecka

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. J. Nofera

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr. med. Aleksandra Szczygła

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie

Krajowe Centrum ds. AIDS

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi

Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

Narodowe Centrum Krwi

Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Instytut Leków

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny

Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową

Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Profilaktyczny Dom Zdrowia

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu im. dr. Konrada Vietha

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Samodzielny Publiczny Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu

Śląski Uniwersytet Medyczny

Śląskie Centrum Chorób Serca

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia


 
 
 
Godło Polski

 

Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15, 
00-952 Warszawa

Telefon:

(22) 634 96 00

E-mail:

kancelaria@mz.gov.pl

Informacja dla
Obywatela 
(8:00-16:00):

222 500 146
222 500 115 (KPRM)

..


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.