Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

IM Iwańscy działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14714

przeczytaj więcej

Firma Usługowo - Budowlana FIL - BUD - Zbigniew Ziarkowski działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14713

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Nadleśnictwo Drewnica

Certyfikat:

ANC 12687

ważny do: 01 Marzec 2017 r.

branża: Leśnictwo

województwo: mazowieckie

data wpisu do rejestru: 29 października 2012

miejscowość: Ząbki

kod: 05-091

ulica: Kolejowa 31

telefon: 227816250

www: www.drewnica.warszawa.lasy.gov.pl

NIP: 1250001432

REGON: 012567140

e-mail: drewnica@warszawa.lasy.gov.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

Nadleśnictwo Drewnica


 

 

Nadleśnictwo Drewnica obejmuje teren na północny-wschód od Warszawy.

 

Od 1 kwietnia 2005 nadleśnictwo wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Warszawskie".

 

Administracyjnie leży w województwie mazowieckim. Nadleśnictwo położone jest na terenie 4 powiatów oraz 14 gmin, oraz na terenie miasta Warszawa i jego 4 dzielnic. W rzeczywistości zaś usytowane jest praktycznie w 2/3 na terenie wschodniej części aglomeracji warszawskiej.

 

Powierzchnia ogólna terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa Drewnica wynosi 88 157 ha, w tym (lasy Skarbu Państwa 14 304 ha oraz lasy stanowiące własność osób fizycznych
11 598 ha). Lesistość obszaru wynosi 29,6 %, jest wyższa od średniej krajowej (28.7 % - GUS 2006).


 

Adres: 
Kolejowa 31
05-091 Ząbki

tel: 0 22 781 62 09
fax: 0 22 781 62 50
www: drewnica.warszawa.lasy.gov.pl
e-mail: drewnica@warszawa.lasy.gov.pl

Nadleśniczy:
Waldemar Walczak

Nadleśnictwo Drewnica obejmuje teren na północny-wschód od Warszawy.
Od 1 kwietnia 2005 nadleśnictwo wchodzi w składLeśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Warszawskie". 
Powierzchnia ogólna terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa Drewnica wynosi 88 157 ha, w tym lasy Skarbu Państwa 14 304 ha oraz lasy stanowiące własność osób fizycznych 11 598 ha.


Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w formie elektronicznej jest udostępniana na wniosek.

Inne informacje znajdziesz też na naszej stronie internetowej.

Siedziba Nadleśnictwa  Drewnica  znajduje się przy ul Kolejowej 31 w Ząbkach. Korzystając z  pociągu PKP można dojechać do nadleśnictwa ze stacji Warszawa Wieńska do stacji Ząbki, w odległości 800 m  jest budynek biura nadleśnictwa.  Jest on w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd dla wózków).
Jadąc autem z Warszawy w kierunku Wyszkowa należy skręcić w drogę kierującą do Ząbek.

 

 


Nadleśnictwo Drewnica należy do:
 •  IV krainy przyrodniczo–leśnej Mazowiecko–Podlaskiej,
  • 5 dzielnicy Niziny Podlaskiej i Wysoczyzny Siedleckiej ;
  • 2 dzielnicy Niziny Mazowiecko–Podlaskiej;
   • mezoregionów Równiny Wołomińsko – Garwolińskiej i Doliny Dolnego Bugu.

Regionalizacja nasienna przydziela obszar nadleśnictwa do:
makroregionu Nizin Południowo – Mazowieckich (318/4) i mikroregionów Kotliny Warszawskiej i Równiny Wołomińskiej (454).

Nadleśnictwo Drewnica składa się z trzech obrębów:
obrębu Drewnica o powierzchni ogólnej - 4 017 ha,
obrębu Tłuszcz o powierzchni ogólnej - 4 457 ha,
obrębu Zielonka o powierzchni ogólnej - 7 923 ha.
Razem powierzchnia wynosi 16 422 ha w tym 14304 ha pow. leśnej.
 
W swym zasięgu terytorialnym Nadleśnictwo Drewnica posiada drzewostany, stanowiące przegląd siedliskowych typów lasu, począwszy od boru suchego, aż po żyzne siedliska olsu jesionowego. 
Największą powierzchnię zajmuje bór świeży – 42,3% z panującą sosną. 
Drzewostany nadleśnictwa pochodzą głównie z odnowień sztucznych. Warunki lokalne i sztuczne odnawianie drzewostanu są przyczyną tego, iż gatunkiem panującym o największej powierzchni jest sosna (71,93 %). Mniejszy udział ma brzoza (14,80%); olsza (7,52 %) i dąb (4,02 %). Pozostałe gatunki to świerk, osika, topola, modrzew, jesion, wiąz, grab, lipa i wierzba. Drzewostany znajdujące się na terenie Nadleśnictwa można uznać za stosunkowo młode, przeciętny wiek wynosi 52 lata. Najwięcej drzewostanów jest w III klasie wieku (czyli 40-60 letnich).

Większość kompleksów leśnych położonych jest wokół Warszawy, na terenach silnie zurbanizowanych. Z tych właśnie względów przeważająca część lasów została uznana za lasy ochronne.
 
 
Wody
Wody występują na 59 ha stanowi to 0,36% powierzchni nadleśnictwa.
Północną granicę Nadleśnictwa stanowi rzeka Bug.
Obszar Nadleśnictwa należy do zlewni Bugo-Narwi i jeziora Zegrzyńskiego.
Wody powierzchniowe odprowadzane są przez rzeki: Liwiec, Fiszor, Rządza, Czarna, Długa. Na terenie Nadleśnictwa jest bardzo mało naturalnych zbiorników wodnych.
 
Gleby
Gleby na terenie Nadleśictwa wykazuja dużą różnorodność. Dominują gleby bielicowe. Nastepnie występuje dużo gleb rdzawych, oraz znacząca ilość gleb murszowatych.
 
 
Warunki klimatyczne 
Długość okresu wegetacyjnego ok. 210 dni rocznie.
Klimat kontynentalny.
Średnie roczne sumy opadów niskie i wahają się od 480 mm do 550 mm, w okresie wegetacyjnym 160-200 mm.
Średnie temperatury roczne 8° C. 
Początek wczesnej wiosny od 25 kwietnia do 10 maja. 
Początek wczesnej jesieni od 1 do 5 września.
Wiatry przeważają z kierunków zachodnich.
 

 

Nadleśnictwo Drewnica mimo iż jest położone w Ząbkach nosi nazwę dawnej miejscowości usytowanej w XIX i do połowy XX wieku pomiędzy Markami a Ząbkami. Nazwa pochodzi od nazwiska właściciela dóbr ziemskich Leona Drewnickiego, który zakupił 300 ha gruntów rządowych w 1821 roku zkładając na nich nowoczesny folwark.

 
1918 - Pierwsze znane zapisy dotyczące nadleśnictwa, pierwotnie pod nazwą Warszawa Wschodnia.
 
1923 - Wzmianki o  Nadleśnictwie Drewnica.
 
1945 - Po przerwie wojennej reaktywacja,  przyłączono jednocześnie upaństwowione lasy z prywatnych majątków.
 
1972 - na mocy Zarządzenia Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych, został utworzony Warszawski Zespół Leśny (WZL), w skład którego wchodził dzisiejszy obręb Drewnica.
 
1975 - w wyniku reorganizacji WZL nastąpił jego podział na 4 obręby, tj: Chojnów, Drewnica, Jabłonna i Pomiechówek. W skład obrębu Drewnica wówczas o powierzchni 7201,26 ha, weszły leśnictwa: Ostrówek (709,56 ha), Drewnica (1747,46 ha), Zbójna Góra (1039,44 ha), Celestynów (1435,35 ha), Torfy (2091,85 ha) i Wołomin (177,60 ha).
 
1978 - do WZL włączono Nadleśnictwo Zielonka.

1984- likwidacja Warszawskiego Zespołu Leśnego. Utworzono wówczas Nadleśnictwo Drewnica, w skład którego weszły lasy obrębu Drewnica i Zielonka.
 
1991- przyłączenie obrębu Tłuszcz z Nadleśnictwa Wyszków.

1 kwietnia 2005 roku - powstaje Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Warszawskie.
 
 
Leśnictwem kieruje Leśniczy, do niego należy całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w Leśnictwie, za którą ponosi pełną odpowiedzialność. Wykonuje również zadania związane z ochroną przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem, korzystając z uprawnień określonych w Ustawie o lasach. Leśniczy odpowiada materialnie za powierzone mienie.
 
Dział Gospodarki Leśnej

Zastępca Nadleśniczego 
Do zadań Działu Gospodarki Leśnej należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej lasu, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych.
 
Posterunek Straży Leśnej

Posterunkiem kieruje Komendant Straży Leśnej - Włodzimierz Wrzosek. 
Strażnicy Leśni zajmują się zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia, korzystając z uprawnień określonych w Ustawie o lasach.  
 
Dział Finansowo – Księgowy
 
Katarzyna Dawidziuk 
Prowadzenie ewidencji i formalno - rachunkowej kontroli dokumentów, sporządzanie planów finansowych, analiz i sprawozdawczości, rozliczanie działalności gospodarczej i administracyjnej, nadzór nad terminowym egzekwowaniem wszelkich należności, regulowanie zobowiązań, ewidencja działalności ekonomiczno - gospodarczej Nadleśnictwa w SILP, udział w sporządzaniu planów ekonomiczno - gospodarczych Nadleśnictwa. 

 Dział Administracyjno – Gospodarczy
 
Sekretarz  Renata Laskowska-Komorowska 
Do zadań doń przypisanych należy administrowanie mieszkaniami i budynkami Nadleśnictwa, prowadzenie zaopatrzenia w urządzenia, sprzęt biurowy, materiały kancelaryjne, mundury, odzież i obuwie robocze, prowadzenie spraw inwestycyjno - remontowych i transportowych, prowadzenie ewidencji majątku trwałego, archiwizowanie akt, organizowanie i nadzorowanie gospodarki magazynowej, ewidencja działalności administracyjno - gospodarczej Nadleśnictwa w SILP.
 
Dział Kadr
 
Barbara Różańska 
Prowadzenie ewidencji ruchu osobowego, sporządzanie umów o pracę, wydawanie dokumentów i zaświadczeń z tytułu pracy w Nadleśnictwie, przejęcia na emerytury i renty.
 
Stanowisko ds.  prawno-własnościowych
 
Tamara Barbarska   tamara.barbarska@warszawa.lasy.gov.pl 
Prowadzenie całości spraw związanych ze stanem posiadania Nadleśnictwa; przygotowanie dokumentacji związanej z przyjmowaniem, przekazywaniem, kupnem, sprzedażą gruntów, ich dzierżawy i przekazywanie w użytkowanie, dokonywanie na bieżąco wpisów w księdze stanu posiadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, gromadzenie i przechowywanie dokumentów obrotu wewnętrznego i zewnętrznego gruntami, coroczna aktualizacja powierzchni leśnej do celów wyliczenia podatku leśnego, współpraca ze służbami geodezyjnymi w zakresie stanu posiadania, prowadzenie spraw związanych z urządzaniem lasu i ścisła współpraca z BUL i GL,  prowadzenie całości spraw związanych z regulacją prawa własności.
 
Stanowisko ds. edukacji, ochrony przyrody i informacji
Realizacja Programu Edukacji Leśnej,, prowadzenie spraw związanych z ochroną przyrody,  udostępnianie turystyczne lasów.
 
 
Pracownicy Nadleśnictwa
   

 

Celem hodowli lasu jest otrzymanie drzewostanów dobrej jakości o zróżnicowanym, dostosowanym do warunków siedliskowych składzie gatunkowym.


Przy pracach hodowlanych promowana jest działalność oparta na ekologicznych podstawach, dążąca do zachowania i zwiększania biologicznej różnorodności lasów oraz zachowania i przywracania zgodności biocenozy leśnej z biotopem, a co za tym idzie – poprawiania zdrowotności i naturalnej odporności lasów. 
 

Do ważniejszych zadań z zakresu hodowli lasu należą odnowienia i zalesienia, których roczny rozmiar wynosi 45 ha, prace z zakresu pielęgnowania lasu do których zalicza się:

 

 • pielęgnowanie gleby i czyszczenia wczesne - prace prowadzone na 134 ha rocznie,
 • czyszczenia późne - prace prowadzone na 714 ha rocznie,
 • wprowadzanie podszytów - 19 ha rocznie.

Wykonuje się również takie zabiegi jak trzebieże wczesne (387 ha/rok) i trzebieże późne (573 ha/rok).

Na terenie Nadleśnictwa Drewnica istnieją następujące obiekty nasienne:

 • wyłączone drzewostany nasienne – 8,16 ha z olszą czarną;
 • gospodarcze drzewostany nasienne – 94,55 ha w tym 24,14 ha olszy czarnej i 70,41 ha sosny pospolitej;
 • drzewa doborowe – uznano dotychczas 2 drzewa doborowe olszy czarnej.

Wszystko to stanowi podstawową bazę pozyskania nasion.


 

 
Gospodarka Łowiecka
 

Obszar Nadleśnictwa podzielony jest na 14 obwodów łowieckich, wchodzących w skład dwóch rejonów hodowlanych (rejon hodowlany - obszar gdzie znajdują się obwody łowieckie o zbliżonych warunkach przyrodniczych).

Dla każdego z rejonów jest sporządzony wieloletni plan łowiecki uwzględniający zasadę optymalnego gospodarowania populacjami zwierząt łownych oraz ochrony lasu przed szkodami wyrządzonymi przez te zwierzęta.
Roczne plany łowieckie ustalane przez dzierżawców obwodów łowieckich, opiniowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i zatwierdzane przez nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Każdego roku Koła Łowieckie przeprowadzają inwentaryzację liczebności gatunków zwierząt łownych. Liczone są następujące gatunki zwierząt: sarny, łosie, daniele, dziki,  zjace, lisy, bażanty, kuropatwy.
W naszych lasach spotkać można czasami w bardziej zacisznych zakątkach - borsuki, kuny, tchórze, nad wodą piżmaki. 

 
Zwierzęta na drogach
 

Nadleśnictwo Drewnica jest położone na obrzeżach aglomeracji warszawskiej, liczne szlaki komunikacyjne powodują rozdrobnienie kompleksów leśnych, co sprawia, że istnieje co najmniej kilka stałych miejsc, w których zwierzęta łowne wyjątkowo często są zabijane w trakcie kolizji z pojazdami drogowymi.  
Oto niektóre z tych miejsc najbardziej zagrożonych, w których prosimy kierowców o szczególną uwagę:

 • droga krajowa nr 8 Warszawa – Białystok – kompleks leśny między 
  miejscowościami Głuchy a Niegowem;
 • droga krajowa nr 62 Wyszków – Łochów w miejscowości Puste Łąki;
 • droga wojewódzka nr 631 Warszawa – Nieporęt, na całej długości 
  kompleksu leśnego, szczególnie przy rezerwatach Kawęczyn,
  Horowe Bagno;
 • droga wojewódzka nr 633 Warszawa – Nieporęt, na całej długości 
  kompleksu leśnego łączącego się z zabudowaniami Marek;
 • droga wojewódzka nr 634 Warszawa – Wołomin – między Ząbkami a  Zielonką, oraz w Kobyłce na wysokości rezerwatu Grabicz;
 • droga wojewódzka nr 637 Warszawa – Węgrów, pogranicze dzielnic
  Rembertów i Wesoła, przesmyk o szerokości ok. 600 m  za wiaduktem  kolejowym;
 • kolejne miejsce na tej drodze – kompleks leśny między Okuniewem a Pustelnikiem;
 • droga wojewódzka nr 638 – ul. Piłsudskiego w Sulejówku – odcinek
  od cmentarza do drogi krajowej nr 2.

  Podczas przejeżdżania przez kompleksy leśne należy zachować ostrożność. Ograniczyć prędkość szczególnie o świcie i o zmroku, kiedy zwierzyna się przemieszcza.

 

 

 

Duzy stopień urbanizacji, bliskość Warszawy i znaczna ilość mniejszych miejscowości sprawiają, że największym zagrożeniem dla lasów są pożary.

 Głównymi ich przyczynami jest:

 nieostrożne obchodzenie się z ogniem na terenach leśnych, wiosenne wypalanie traw na terenach przyległych; umyślne podpalenia. 

Nadleśnictwo Drewnica zaliczone jest do 
I kategorii zagrożenia pożarowego, niestety znajduje się w krajowej czołówce nadleśnictw pod względem liczby pożarów. 
      Rekordowym rokiem był 1992, podczas  suchego i upalnego lata było aż 608 pożarów. W ostatnich latach przeciętna liczba pożarów wynosiła ok. 200 rocznie. (Dokładne dane w tabeli). Średnia wielkość powierzchni objętych pożarem w dziesięciolatce nie przekracza 0,65 ha. 

W dniach zagrożenia pożarowego obszar nadleśnictwa obserwowany jest za pomocą trzech kamer umieszczonych na wieżach obserwacyjnych
.

 

Nadleśnictwo posiada również samochód gaśniczy z motopompą i wyszkoloną załogą, pełniące stały dyżur w sezonie zagrożenia.

 

W okresach największej palności obszary leśne są patrolowane przez samoloty, straż leśną oraz pracowników służby leśnej. Dobrze rozwinięta sieć łączności i doskonała współpraca z zawodowymi i ochotniczymi strażami pożarnymi pozwoliła uniknąć pożarów wielkoobszarowych.

      Niestety z powodu pożarów teren Nadleśnictwa jest objęty zakazem wstępu, co najmniej przez 4 miesiące w roku.

 

 

 

Nadleśnictwo Drewnica
05-091 Ząbki
ul. Kolejowa 31

Tel./fax (22) 781-62-09, 
            (22)781-62-50, 
           (22) 781-62-93

e-mail: 
drewnica@warszawa.lasy.gov.plZapraszamy w godzinach otwarcia biura: 7:15 - 15:15.

 

 

Nadleśniczy przyjmuje interesantów  

w każdy poniedziałek od godziny 9:00 do 12:00.

 

 

 

 

 


Certyfikaty:

 

 

 

 

 

 


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

my blog; WaiDKocsis: Excellent weblog here! Also your site loads up fast! What host are you currently the utilization of? Can I become your associate link for your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol
My web-site ... HansJHilding: Great article, just what I was looking for.
FejsOpisy: świetna sprawa, polecę znajomym;)
Here is my website :: Unlocked Cell Phones: We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website providxed us with valuable info to work on. You've done a formidable job and ourr whole community will be thankful to you.
Andrzej Bednarz: Euro Renoma to wspaniała inicjatywa, pozwalająca wypromować się solidnym i godnym zaufania przedsiębiorcom. Jesteśmy w rejestrze od niedawna, korzystamy z materiałów Akademii Euro Renomy i dzięki temu się rozwijamy. Wspaniała sprawa!

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.