Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu działający w branży Uczelnie, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14611

przeczytaj więcej

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie działający w branży Uczelnie, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14610

przeczytaj więcej

Zakład GRABO Waldemar Irzyk działający w branży Przemysł, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14609

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Nadleśnictwo Staszów

Certyfikat:

ANC 12492

ważny do: 07 Wrzesień 2015 r.

branża: Leśnictwo

województwo: świętokrzyskie

miejscowość: Staszów

kod: 28-200

ulica: Oględowska 4

fax: 158646840

telefon: 158646820

www: www.radom.lasy.gov.pl/web/staszow

NIP: 8660002481

REGON: 830017475

e-mail: staszow@radom.lasy.gov.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

 

 
Nadleśnictwo Staszów nie należy do najmniejszych nadleśnictw. Pod jego zarządem znajduje się niemal 20 tyś  ha lasów. Zajmujemy się też lasami prywatnymi  na powierzchni ok.8 tyś ha.
Nasz zasięg terytorialny zamyka się w granicach administracyjnych województwa świętokrzyskiego obejmując powiaty: opatowski, sandomierski i staszowski czyli od Wisły na południu po próg Gór Świętokrzyskich na północy.  
 
 
 

Jest to bardzo ciekawy przyrodniczo teren. 
 Rzeźba terenu to wynik procesów górotwórczych i działalności akumulacyjnej i denudacyjnej lodowców. Najbardziej urozmaiconą, pagórkowata rzeźbę wykazują tereny dzielnicy Gór Świętokrzyskich. Tworzą ja kopulaste wzniesienia “Pasma Wygiełzowskiego” pokryte lasami i polami. Natomiast Wyżyna Sandomierska to wyżynny, mocno falisty obszar. W swojej wschodniej części pokryta jest ona grubą (sięgająca miejscami 30 metrów) warstwa lessów, w których działania erozyjne spowodowały powstanie gęstej sieci, niekiedy bardzo stromych jarów i wąwozów. Pozostała część obszaru N-ctwa Staszów ma raczej charakter równinny, fragmentami falisty. 
 Poza wspomnianymi wcześniej lessami, w budowie geologicznej spośród utworów czwartorzędowych występują tu  głównie piaski zwałowe i wodnolodowcowe oraz  gliny zwałowe. Z utworów tych wytworzyły się przede wszystkim gleby brunatne, rdzawe oraz bielicowe, a na płytko zalegających glinach, gleby opadowo-glejowe.  

 
 
 

Z przedstawioną wcześniej budową związana jest ściśle szata roślinna i świat zwierzęcy tworzące razem całą gamę przeróżnych ekosystemów. Dla nas leśników najważniejsze to ekosystemy leśne i związane z nimi ekosystemy łąk śródleśnych i stref ekotonowych. Ta ścisła zależność biocenozy leśnej i biotopu oraz znaczna ich różnorodność spowodowało, że wydzielono kilkanaście typów siedliskowych lasu. 
    Z glebami żyznymi łączą się siedliska lasowe o bogatej szacie roślinnej. Siedliska borowe są uboższe i skład biocenozy jest tu skromniejszy ale i zupełnie odmienny przez co na równi  ciekawy i fascynujący. Na wszystkich siedliskach borowych dominują drzewostany z panującą sosną. Również na siedliskach lasowych  świeżych, zdecydowanie przeważają drzewostany sosnowe, ale poważny udział mają tu  też  drzewostany z panującym dębem, bukiem i jodłą. Podsumowując ten temat: So – sosna zajmuje 60%, Db - dąb – 15%, Jd - jodła – 6%, Bk - buk – 6%, pozostałe – 13% powierzchni lasów Nadleśnictwa.

 
 
 
 

Szata roślinna ekosystemu leśnego to nie tylko drzewa. Krzewy i rośliny runa to ważne jego elementy składowe. Spośród nich na naszym terenie występuje kilkadziesiąt gatunków podlegających ochronie gatunkowej. Najciekawsze to obuwik pospolity, storczyk plamisty, podkolan biały, listera jajowata, gółka wonna, śnieżyczka przebiśnieg, lilia złotogłów, miłek wiosenny, widłaki goździsty i jałowcowaty. Stanowiska występowania tych roślin, u nas chroni się czynnie tz. nie prowadzi się tu prac związanych z zakresu gospodarki leśnej mogących je zniszczyć. Chronione są także najokazalsze  egzemplarze drzew w ramach pomników przyrody (5 drzew) a całe ich zgrupowania w ramach zespołów przyrodniczo- krajobrazowych (4 zespoły o łącznej powierzchni 9,79 ha). Na terenie naszych lasów zaewidencjonowaliśmy ok. 400  drzew o wymiarach pomnikowych, które pozostaną na pniu, aż do swojej naturalnej śmierci.  

 
 
 

Świat zwierzęcy lasów jest równie bogaty jak roślinny. Gromada ssaki reprezentowana jest przez podstawowe gatunki łowne: łoś, jeleń, sarna, dzik, daniel, zając, lis, jenot, borsuk, kuny, norka, tchórz, piżmak. Z ciekawszych  chronionych odnotowano występowanie łasicy, gronostaja, orzesznicy, popielicy, koszatki, podkowca dużego, mroczków, a z częściowo chronionych bobra,, wydry.  Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych: bocian czarny, błotniaki, krogulec, kobuz, derkacz, płomykówka, pójdźka, puszczyk, dudek, świergotek drzewny, muchołówka mała, białoszyja i żałobna, wilga, i nasza duma – pojawiający się w naszym rewirze  bielik.
 Z gromady gadów występują u nas jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec oraz węże: żmija, zaskroniec i gniewosz. Z płazów występują min. traszki, rzekotka, grzebiuszka, ropucha paskówka. Owady: mieniak tęcznik i strużnik, paź królowej i żeglarz, biegacze.  

 

Historia powstania
Nadleśnictwa Staszów

Grunty zarządzane obecnie przez Nadleśnictwo Staszów, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, wchodziły w skład różnych jednostek organizacyjnych.

W roku 1923 na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa Nr ZOL III z dnia 16 stycznia utworzono Nadleśnictwo Sandomierz(dzisiejszy obręb Klimontów oraz część obrębu Golejów) a jego siedzibę zlokalizowano w byłym majątku „Dzięki” położonym we wsi Wiązownica. W skład powołanej jednostki weszły grunty państwowe: uroczysko Chańcza z Rakowem i Beszową, uroczysko Malkowice, Chrusty, Drogowle oraz powierzchnia ówczesnego leśnictwa Osiek (obecnie leśnictwo Pliskowola i część leśnictwa Wisniówka).

W latach 1929 – 1930 grunty nowo utworzonego nadleśnictwa zostały pomierzone a ich granice trwale oznaczone w terenie. Powierzchnia ustalona w wyniku przeprowadzonych pomiarów wynosiła 4757,5 ha z czego na powierzchnię nieleśną przypadało 429,5 ha. Największymi kompleksami leśnymi  nadleśnictwa Sandomierz były uroczysko Strzegom, ur. Chańcza i Raków, Brzezina i Secemin oraz ur. Malkowice. Od wschodu i płd. – wsch. granicę nadleśnictwa stanowiła rzeka Wisła. Od strony płd. – zach. i zach. lasy Nadleśnictwa Sandomierz graniczyły z dużymi kompleksami leśnymi własności prywatnej z których największe to:

 • Lasy dóbr Rytwiany (własność Radziwiłów) ok. 8800 ha.
 • Lasy dóbr Kurozwęki (własność Popielów) ok. 2100 ha.
 • Lasy dóbr Górki (własność Karskich) ok. 2200 ha
 • Lasy dóbr Łoniów (własność Moszyńskiego) 794 ha

W latach 1945 – 1946 po wejściu w życie Dekretu PKWN z 15 grudnia 1944r, na mocy którego upaństwowiono większość majątków ziemskich, w granicach dzisiejszego Nadleśnictwa Staszów powstały trzy dodatkowe jednostki organizacyjne lasów państwowych tj.Nadleśnictwo Rytwiany (zmienione w 1950 na Nadleśnictwo Golejów), Nadleśnictwo Kurozwęki (od 1987 jako Nadleśnictwo Staszów) i Nadleśnictwo Sichów. W ramach tworzenia nowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, również stan posiadania dotychczasowego Nadleśnictwa Sandomierz (zmienionego w 1951r. na Nadleśnictwo Klimontów) uległ gruntownej zmianie. W skład poszczególnych utworzonych jednostek weszły:

 

 
 

 

I Nadleśnictwo Sandomierz

Lasy 13–tu byłych majątków ziemskich o ogólnej powierzchni 4022,72 ha, przy czym największe upaństwowione powierzchnie leśne należały do majątków;

 • Górki Klimontowskie – 2010,05 ha
 • Łoniów – 819,01 ha
 • Turska Wola – 692,38 ha
 • Słabuszowice – 176,0 ha


Dotychczasowe lasy nadleśnictwa pomniejszone o kompleksy przekazane do nowopowstałych jednostek w tym:

 • do Nadleśnictwa Rytwiany – ówczesne leśnictwo Czajków,
 • do Nadleśnictwa Kurozwęki – ur. Chrusty, Malkowice i Chańcza
 • do Nadleśnictwa Ćmielów – ur. Góry Wysokie.

Według pomiarów geodezyjnych wykonanych podczas prac przygotowawczych do definitywnego urządzania lasu (lata 1957 – 1958), powierzchnia nadleśnictwa określono na 5594,68 ha.

 

 


 

II Nadleśnictwo Golejów

1. Upaństwowione lasy dużych majątków ziemskich;

 • Golejów – ok. 1894 ha
 • Rytwiany ok. 1852 ha
 • Tursko ok. 1779 ha
 • Jaźwiny 65,6 ha (przejęte w 1946r.)


2. dotychczasowe lasy państwowe leśnictwa Czajków, przejęte z Nadleśnictwa Sandomierz (dzisiejsze leśnictwo Pliskowola i część leśnictwa Wisniówka).
Lasy stanowiły jeden zwarty kompleks, a powierzchnia określona podczas prac geodezyjnych urządzania definitywnego (1958r.), wynosiła 7491,55 ha.

 

 
 

III Nadleśnictwo Sichów

1. Przejęte przez Państwo Lasy prywatne – 4369,85 ha, przy czym największe upaństwowione kompleksy leśne należały do majątku: Sichów, Słupia i Ruszcza.

2. Dotychczasowe lasy państwowe o powierzchni 630,34 ha, którą stanowiły uroczyska:

 • „Borek Stopnicki”, „Brzezina Lubniecka” (dziś obręb Golejów)
 • „Falęcin”, „Świętnia”, „Barachnia” i „Uścisków” (dzisiejsze Nadleśnictwo Pińczów)

IV Nadleśnictwo Kurozwęki

1. Lasy prywatne upaństwowione Dekretem PKWN o łącznej powierzchni 4964,6 ha, obejmujące ur. „Szumsko”, „ Słona woda”, „ Autoniów”, „Źyciny”, „Korytnica”, „Duży Las”, „Nowakówka”, „Jedlanka”, „Kolanka”, „Wydymacz”, „Doły Jabłonieckie”, „Mokre”, „Czwarka”, „Brzezina Oględowska”, „Dobrów”, „Nieciesławice”, „tuczępy”, „Sieczków” i „ Jarosławice”.

2. Dawne lasy państwowe o łącznej powierzchnia 1894,4 ha, przejęte z sąsiednich nadleśnictw;

 • z Nadleśnictwa Sandomierz – ur. „Chańcza”, „Malkowice” i „Chrusty” 
 • z Nadleśnictwa Busko – ur. „Grzymała”.

W kolejnych latach do nadleśnictwa Kurozwęki przyłączono:

 • w 1949r. – upaństwowione stawy rybne położone obok ur. „Szumsko” o powierzchni 56 ha.
 • w 1957r. – 489.5 ha gruntów z nadleśnictwa Chmielnik położonych w upaństwowionych wcześniej kompleksach leśnych: „Grabki”, „Ruda Bosowska”, „Bosowice” i „Brzozówka”.

Podczas pomiarów geodezyjnych przeprowadzonych w ramach prac przygotowawczych do definitywnego urządzania lasu, powierzchnię nadleśnictwa ustalono na 7376,35 ha.
Wymienione wyżej jednoobrębowe nadleśnictwa z niewielkimi zmianami powierzchniowymi, dotrwały do końca 1972 roku. 

W 1973 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 60 Naczelnego Dyrektora LP z dnia 15.11.1972r. z dniem          1 stycznia uległy likwidacji dotychczasowe, jednoobrębowe jednostki, które w postaci obrębów leśnych, weszły  
w skład nowych wieloobrębowych Nadleśnictw. Na omawianym terenie powstały nowe jednostki organizacyjne, dwuobręboweNadleśnictwo Kurozwęki i trójobrębowe Nadleśnictwo Golejów, w skład których weszły: 

Nadleśnictwo Golejów

 • obręb Golejów – dotychczasowe Nadleśnictwo Golejów,
 • obręb Klimontów – część dotychczasowego Nadleśnictwa Klimontów,
 • obręb Sichów – dotychczasowe Nadleśnictwo Sichów,
   

Nadleśnictwo Kurozwęki

 • obręb Kurozwęki – dotychczasowe Nadleśnictwo Kurozwęki
 • obręb Chmielnik – część powierzchni dotychczasowego Nadleśnictwa Chmielnik (ówczesne leśnictwa: Papiernia, Potok i Drugnia)

W 1977 roku w wyniku kolejnej reorganizacji wynikającej z Decyzji Rady Ministrów z dnia 09.06.1977r. nakazującej dostosowanie granic jednostek organizacyjnych Administracji Lasów Państwowych do aktualnego podziału administracyjnego kraju. W wyniku zmian organizacyjnych w dotychczasowych Nadleśnictwach Golejów i Kurozwęki zaszły istotne zmiany powierzchniowe.
w Nadleśnictwie Kurozwęki:

 • wyłączono z nadleśnictwa i przekazano innym jednostkom:
  • część obrębu Chmielnik o powierzchni 3870 ha
  • część dotychczasowego obrębu Kurozwęki ok. 3815 ha
 • dołączono do nadleśnictwa z innych jednostek:
  • część obrębu Nieskurów z Nadleśnictwa Łagów – 2533.47 ha

w Nadleśnictwie Golejów:

 • wyłączono z nadleśnictwa i przekazano innym jednostkom:
  • część dotychczasowego obrębu Sichów do Nadleśnictwa Pińczów
  • resztę powierzchni dotychczasowego obrębu Sichów włączono do obrębu Golejów
  • przyłączono do nadleśnictwa z innych jednostekdo obrębu Klimontów z Nadleśnictwa Ostrowiec, obręb Bałtów przekazano wcześniej (z dniem 01.01.1973r) powierzchnię oddziałów 6-27.

  Z dniem 01.01.1980r na podstawie Zarządzenia Nr 34 Naczelnego Dyrektora LP z dnia 09.11.1979r  Zarządzenie E – 2 – 01 – 02 –16 /79 z okrojonych powierzchniowo podczas ostatniej reorganizacji Nadleśnictwo Golejów i Kurozwęki utworzono dzisiejsze trójobręboweNadleśnictwo Staszów, z obrębami: Golejów, Klimontów i Kurozwęki. Biuro nadleśnictwa zlokalizowano w Staszowie przy ul. Koszarowej 4 w siedzibie dotychczasowego Nadleśnictwa Kurozwęki. W tych granicach Nadleśnictwo Staszów funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W miedzy czasie siedzibę biura nadleśnictwa przeniesiono do nowo wybudowanego budynku w Staszowie przy ul. Ogledowskiej 4.

  Od 1991 roku Nadleśnictwo Staszów działa w oparciu o nową Ustawę o Lasach. Ustawa przewartościowała znaczenie funkcji lasu uwzględniając rozwój cywilizacyjny kraju. Istotnego znaczenia nabrała funkcja społeczna. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Nadleśnictwo ułatwia i organizuje spotkania z przyrodą dla szkół i przedszkoli. Nasi pracownicy biorą udział w lekcjach przyrody. Jesteśmy współorganizatorami wielu imprez kulturalnych i sportowych.


Certyfikaty:


Kod banera:
[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

marta: trzeba przyznać, że za rządów Włudzika coś się przynajmniej dzieje w gminie. Certyfikat jest ok/
Tessa de Uberville Sp. z O.O.: Wpis do rejestru potwierdza naszą rzetelność, solidność i wiarygodność. Splendor który spływa na uczestników programu jest jedyny w swoim rodzaju. To zaszczyt być w tym rejestrze. Każdy podmiot otrzymuje masę dodatkowych korzyści jak pozycjonowanie własnych stron, dodatkową stronę na portalu, klientów, kontrahentów, reklamę, pozytywny wizerunek, wspaniałe i sprawdzone kontakty. Przede wszystkim zaś uznanie i stałą pomoc.
Wojciech Michna: Program promocyjny Euro Renoma ujmuje konsekwentnym odświeżaniem wizerunku podmiotów i instytucji (moja firma cztery razy w ciągu roku aktualizowała stronę na portalu), doskonałym pozycjonowaniem stron i niską ceną! Rekomenduję z pełną odpowiedzialnością.
Barbara Stefanska: Tym, co decyduje o wyjątkowym charakterze publikacji Audyt z Renomą, jest sposób dostępu użytkownika do przedstawionych tu treści. Poza płytą CD z pełną wersją programu każdy nabywca otrzymuje również indywidualny kod dostępu do wersji on-line która jest na bieżąco aktualizowana przez zespół specjalistów prawników. Dzięki temu użytkownik zyskuje dostęp do Audytu z Renomą z każdego miejsca i o każdej porze, ze świadomością, że żadna zmiana przepisu go nie ominie! Jest to szczególnie ważne dla osób, które w krótkim czasie muszą podjąć jakąś ważną decyzję biznesową w oparciu o aktualne rozporządzenia i przepisy!
Krzysztof Wackiewicz: Najwspanialszy program ! Wyszliśmy z kryzysu i wszystko jest OK! dziękujemy! Ktoś tutaj kiedyś napisał:..."Wys­pa nadziei w morzu niejakości ."... - Tak właśnie uważam . To co robi rejestr, to co Państwo robicie, to wspaniała rzecz.

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.