Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

Agencja Interaktywna Krakweb.pl działający w branży Pozostałe branże usług niematerialnych, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 12322

przeczytaj więcej

EURORENOMA działający w branży Administracja, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 12319

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Regulamin

Programu EURO RENOMA

 

 Dotyczy TYLKO podmiotów zgłaszających akces do uczestnictwa w Programach Euro Renoma 

Wpis do Rejestru nie stanowi zobowiązania do uczestnictwa w Programach

 

Słowniczek definicji:

Program Euro Renoma lub Program: program gospodarczo-konsumencki pod nazwą Euro Renoma, którego uczestnicy (zarówno przedsiębiorcy, jak również podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, organizacje społeczne, podmioty oraz instytucje publiczne i niepubliczne) podlegają ocenie i weryfikacji na zasadach określonych w Regulaminie przez Sekretariat i Kolegium Organizatora w różnych kategoriach określonych w Regulaminie, w szczególności w zakresie jakości oferowanych usług i produktów wyrobów oraz marki.

Organizator: Compendium Lex - Biuro Europejskie z siedzibą w przy ul. Mikołajska 26/3 ; 31-027 Kraków; NIP: 676-236-80-84; REGON: 120990751. Organizator odpowiada za organizację i przebieg Programu na każdym jego etapie.

Uczestnik: Przedsiębiorcy, jak również podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, organizacje społeczne, podmioty oraz instytucje publiczne i niepubliczne, które przystąpiły do Programu na warunkach określonych w Regulaminie.

Rejestr: prowadzony przez Organizatora rejestr Uczestników, którzy uzyskali Certyfikat EuroRenoma.

Sekretariat: Sekretariat Organizatora - organ Europejskiego Biura Compendium Lex wyznaczony do podejmowania decyzji o zakwalifikowaniu podmiotu do uczestnictwa w Programie.

Kolegium: wyznaczony przez Organizatora Programu organ odpowiedzialny za weryfikację informacji zawartych przez uczestników w Ankiecie samooceny oraz ich kwalifikację do III etapu Programu.

Regulamin: niniejszy zbiór zasad funkcjonowania Programu Euro Renoma dostępny na stronie internetowej www.eurorenoma.pl w wersji on-line oraz w formacie .pdf do pobrania.

Ankieta Samooceny: formularz dostępny na stronie www.eurorenoma.pl, przeznaczony do wypełnienia przez Uczestników Programu.

Formularz zgłoszeniowy: dostępny na stronie www.eurorenoma.pl, przeznaczony do wypełnienia przez podmioty ubiegające sie o uczestnictwo w Programie.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program Euro Renoma został stworzony, aby propagować tak ważne w działalności publicznej i biznesie wartości jak solidność, prawość, uczciwość, przejrzystość i wiarygodność. Swą nazwą program pragnie nawiązywać do tych zasad, które tkwiły u podstaw Wspólnoty Europejskiej zarówno w obszarze gospodarki i prawa, jak i szeroko pojętej demokracji z jej przejrzystością i wolnością wyboru. Oparty jest na najnowszych dyrektywach unijnych dotyczących systemów jakościowych i wymaganiach kategoryzacyjnych. W ramach Programu Organizator przyznaje Certyfikaty Jakości Euro Renoma.
 2. Certyfikaty Euro Renoma - mają charakter wyróżnień promocyjnych przyznawanych na zasadach komercyjnych w celu podnoszenia jakości i utrzymywania ich na najwyższym, europejskim poziomie.
 3. Celem Programu jest wspieranie Uczestników w budowaniu ich reputacji, wzmocnieniu pozytywnego wizerunku oraz wyróżnieniu spośród konkurencji, a także zwiększenie liczby przedsiębiorców działających zgodnie z prawem, z odpowiedzialnością prawną, zasadami współżycia społecznego, dobrymi zwyczajami handlowymi oraz ze standardami europejskimi w sposób jasny i zrozumiały dla każdego.

 

§ 2. CELE FUNKCJONOWANIA PROGRAMU

 1. Propagowanie rzetelności, uczciwości, terminowości oraz przestrzegania zasad etyki w relacjach zarówno pomiędzy przedsiębiorcami, jak i w relacjach z konsumentami oraz innymi partnerami społecznymi.
 2. Promowanie najlepszych Uczestników, a w szczególności przestrzegających przepisów o ochronie praw konsumentów oraz przestrzegających zasad wolnej konkurencji, jako partnerów dla konsumentów, przedsiębiorców, organizacji społecznych publicznych oraz niepublicznych.

 

§ 3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

 1. Udział w Programie rozpoczyna się od dobrowolnego poddania się przez kandydatów na Uczestników zewnętrznej, uproszczonej analizie jakościowej i finansowej, poprzez uzyskanie przez Uczestnika prestiżowego Certyfikatu potwierdzającego wpis do Rejestru, a następnie - po spełnieniu bardziej szczegółowych wymagań określonych w Regulaminie - kończy się uzyskaniem tytułu Renomowany Podmiot - Euro Renoma oraz odpowiednim wpisem na listę Renomowanych.
 2. Podmioty ubiegające się o uczestnictwo w Programie wypełniają Formularz Zgłoszeniowy online lub za pośrednictwem pracownika Organizatora, przekazując dane niezbędne do wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego ustnie w rozmowie telefonicznej. Dane zamieszczone w Formularzu Zgłoszeniowym będą przez Organizatora potwierdzane odrębnie, niezależnie od sposobu wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego, w sposób uzgodniony z kandydatem na Uczestnika, np. telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też w zwykłej formie pisemnej.
 3. Sekretariat podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu podmiotu do uczestnictwa w Programie, jeżeli:
  1. złożył prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy lub wypełnił ten formularz w wersji on-line widniejący na stronie www.eurorenoma.pl, a dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym zostały potwierdzone w sposób określony powyżej,
  2. ogłoszony został wpis do Rejestru,
  3. wniósł stosowną opłatę, której wysokość jest określona w §5 Regulaminu.
 4. Uczestnik ma prawo wycofać się z Programu na każdym jego etapie. W takim przypadku, jak również w przypadku niezakwalifikowania się do kolejnego etapu, wniesione wcześniej opłaty nie podlegają zwrotowi. Rezygnacja musi zostać przekazana do Sekretariatu Programu w formie pisemnej pod rygorem nieważności przed zakończeniem danego etapu.

 

§ 4. PUNKTACJA I OCENA

 1. W ciągu 14 dni po dokonaniu opłaty rejestracyjnej Sekretariat wydaje decyzję o zakwalifikowaniu poszczególnych Uczestników do I Etapu Programu. Decyzja ta wraz z Ankietą Samooceny jest doręczana Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, a na życzenie Uczestnika także w formie pisemnej listem poleconym.
 2. W terminie 14 dni od daty doręczenia przez Sekretariat Programu decyzji o zakwalifikowaniu do Programu należy złożyć Ankietę Samooceny. Sekretariat wystawi i wyśle fakturę z tytułu opłaty związanej z uczestnictwem w I Etapie Programu. Warunkiem podjęcia prac związanych z I Etapem Programu jest:
  1. wypełnienie Ankiety Samooceny,
  2. dokonanie opłaty związanej z I Etapem Programu w terminie 7 dni od daty otrzymania Ankiety Samooceny.
 3. W I Etapie Programu ocena Uczestników jest dokonywana na podstawie informacji zawartych w Ankiecie Samooceny. Ocenie podlegają (w zależności od profilu działalności Uczestnika np. jakości usług, jakości wyrobów, marki, etc.):
  1. terminowość rozliczeń z organami podatkowymi, organami rentowymi, organami celnymi, organami administracji publicznej,
  2. terminowość rozliczeń z kontrahentami (dostawcami surowców, towarów, robót i usług);
  3. terminowość rozliczeń z pracownikami (wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń obowiązkowych)
   Dodatkowo dokonuje się oceny poprzez przyznanie punktów, w tym także ujemnych, przy uwzględnieniu
   następujących kryteriów:
  4. za brak postępowań egzekucyjnych na podstawie sądowych lub administracyjnych tytułów wykonawczych, a w szczególności brak zajęć lub innych obciążeń na majątku Uczestnika ustanowionych w ramach ww. postępowań wynikających lub związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  5. za spełnienie warunków prawidłowo funkcjonującego zakładu pracy w rozumieniu aktualnych wymagań prawa pracy, BHP, przepisów przeciwpożarowych i innych (w szczególności posiadanie wymaganych przepisami regulaminów i instrukcji, przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń).
  6. za nałożenie przez organ administracji publicznej grzywny lub innej kary lub sankcji z tytułu naruszenia przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej, przepisów prawa pracy, ustawy – Prawo budowlane itp. (przyznaje się punkty ujemne).
  7. za nałożenie przez organ administracji publicznej grzywny, kary lub innej sankcji z tytułu naruszenia przepisów dot. ochrony środowiska. (przyznaje się punkty ujemne).
  8. za czynny udział w szeroko pojętych, nieobowiązkowych działaniach związanych z ochroną środowiska; za brak takich działań punktów nie przyznaje się.
  9. za czynny udział w szeroko pojętych, nieobowiązkowych działaniach prospołecznych – takich jak pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, osobom niepełnosprawnym, biednym lub bezrobotnym itp. – udzielanych poprzez organizacje i instytucje do tego powołane, w szczególności instytucje pożytku publicznego.
  10. za posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą (nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych); - za brak takiego ubezpieczenia punktów nie przyznaje się.
  11. za posiadane certyfikaty ISO lub równorzędne, medale, tytuły honorowe i nagrody uzyskane w powszechnie dostępnych konkursach, na targach, wystawach itp. o zasięgu ponadregionalnym, oceniających jakość oferowanych produktów i usług. ( Punkty są przyznawane za każdy certyfikat lub normę. Za brak takich wyróżnień punktów nie przyznaje się).
  12. za brak prawomocnych wyroków i orzeczeń dotyczących nieprzestrzegania lub naruszania praw konsumenta orzeczonych przez sądy powszechne lub arbitrażowe oraz Bankowy Arbitraż Konsumencki. Za każdy taki wyrok lub orzeczenie przyznaje się punkty ujemne .
 4. Do II Etapu Programu zostaną zakwalifikowani Uczestnicy, którzy w wyniku oceny dokonanej na podstawie kryteriów wymienionych w ust. 3 uzyskali pozytywny rezultat.
 5. Najpóźniej w ciągu 90 dni od daty zakończenia przyjmowania Ankiet Samooceny, Sekretariat Programu wydaje decyzję o zakwalifikowaniu Uczestników do II Etapu Programu oraz doręcza ją Uczestnikowi w sposób określony w ust 1 powyżej. Sekretariat Programu może przedłużyć termin kwalifikowania Uczestników do II Etapu Programu ze względu na liczbę złożonych Ankiet Samooceny. Procedura weryfikacji zostanie przeprowadzona indywidualnie wobec każdego Uczestnika, nawet jeśli warunki uprawniające do zakwalifikowania się II etapu zostaną spełnione po ww. terminie.
 6. Warunki udziału w II Etapie Programu:
  1. Złożenie dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 7 i 8 w terminie 21 dni od dnia doręczenia decyzji o zakwalifikowaniu do II Etapu Programu.
  2. Wniesienie opłaty związanej z II Etapem Programu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o zakwalifikowaniu do II Etapu Programu.
 7. W II Etapie Programu Kolegium weryfikuje informacje zawarte w Ankiecie Samooceny w szczególności na podstawie:
  1. aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zaświadczeń organów podatkowych o niezaleganiu z podatkami.
  3. zaświadczenia organu rentowego o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne
  4. zaświadczenia organu celnego o niezaleganiu z należnościami wynikającymi z długu celnego.
  5. opinii bankowych wystawionych przez wszystkie banki, w których Uczestnik posiada rachunki lub w których zaciągnął kredyty.
  6. opinii firm leasingowych, z którymi Uczestnik zawarł umowy.
  7. zaświadczenia Urzędu Miasta lub Gminy o niezaleganiu z podatkami lokalnymi.
  8. zaświadczenia z innych organów na rzecz których Uczestnik uiszcza opłaty o niezaleganiu z opłatami, w szczególności z opłatami za korzystanie ze środowiska.
 8. W przypadku, gdy Uczestnik nie podlega któremukolwiek z powyższych zobowiązań, zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego oświadczenia.
 9. W terminie 7 dni od daty zakończenia czynności sprawdzających, Kolegium wydaje decyzję o zakwalifikowaniu Uczestników do III Etapu Programu. Decyzja jest doręczana w sposób określony w ust. 1 powyżej. Kolegium może przedłużyć termin wydania decyzji o zakwalifikowaniu Uczestnika do III Etapu Programu ze względu na liczbę Uczestników.
 10. Do III Etapu Programu zostaną zakwalifikowane Uczestnicy, których weryfikacja potwierdzi rzetelność informacji zawartych przez nich w Ankiecie Samooceny.
 11. W III Etapie na podstawie ostatecznej oceny Uczestników Programu, Kolegium rekomenduje Uczestników do przyznania tytułu Euro Renoma i wpisania ich na Listę Renomowanych, która będzie umieszczona na stronie www.eurorenoma.pl.

 

§ 5. OPŁATY

 1. Z tytułu wpisu do Europejskiego Rejestru Renomowanych Uczestnicy wnoszą opłaty w wysokości uchwalonej przez Kolegium i w terminach określonych wyżej w Regulaminie.

 

OPŁATY

(podane wartości są kwotami netto i zostanie do nich doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa w chwili wystawiania faktury)

Opłata za utrzymanie i realizację określonych w umowie usług (abonament) w wysokości 160,00 zł netto.

Opłata aktywacyjna w wysokości 800 zł (niezależna od wielkości obrotów firmy)

Opłata rejestracyjna 1240 zł (niezależna od wielkości obrotów firmy) 

  

 

 


 

OPŁATY

Z tytyłu ewentualnego przystąpienia i uczestnictwa w programach gospodarczo - konsumenckich Euro Renoma.

Wpis do rejestru nie stanowi zobowiązania do uczestnictwa w programach gospodarczo - konsumenckich Euro Renoma. 

   

 

 

Opłata za I Etap  

małe firmy* średnie firmy** duże firmy*** instytucje państwowe, publiczne, samorządowe etc.

 

600zł

 

1800zł

 

3800zł

 

3800zł

 

Opłata za II Etap

 

600zł

 

1800zł

 

3800zł

 

3800zł

 

Opłata za III Etap

 

600zł

 

1800zł

 

3800zł

 

3800zł

 

Opłata jednorazowa

(za trzy etapy - rabat 10%)

 

1620zł

 

4860zł

 

10260zł

 

10260zł

 

* małe firmy (przychód do 2 mln zł w roku ubiegłym), ** średnie firmy (przychód od 2 do 50 mln zł w roku ubiegłym),
*** duże firmy (przychód powyżej 50 mln w roku ubiegłym)

 

2.  Uczestnicy przystępujący do kolejnej edycji Programu, którzy w którejkolwiek poprzedniej edycji otrzymali certyfikat Euro Renoma wnoszą opłaty o 50% niższe od ustalonych przez Kolegium opłat podstawowych.

3.  Uczestnicy przystępujący do kolejnej edycji Programu, którzy uczestniczyli w którejkolwiek poprzedniej edycji i ukończyli co najmniej jej dwa etapy, ale nie otrzymali tytułu Euro Renoma, wnoszą oplaty o 30% niższe od ustalonych przez Kolegium opłat podstawowych.

 

§ 6. WERYFIKACJA DECYZJI ORGANIZATORA

 1. Uczestnik może w każdej chwili zwrócić się do Organizatora z wnioskiem o wyjaśnienie przyczyn odmowy jego zakwalifikowania do następnego etapu Programu, jak również z wnioskiem o wyjaśnienie podstaw dokonanej oceny i punktacji.
 2. Uczestnik może się odwołać od decyzji Organizatora w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, w odwołaniu Uczestnik może wskazać nowe okoliczności i dokumenty na ich potwierdzenie, a mające znaczenie dla oceny Uczestnika. Odwołanie powinno być wniesione na piśmie.
 3. Organizator rozpozna odwołanie w terminie 21 dni od jego doręczenia.

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje i dokumenty dostarczone przez Uczestników stanowią informacje poufne i mogą być wykorzystane wyłącznie do celów Programu. Uczestnicy Programu wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i weryfikację swoich danych oraz wydanie oceny przez wskazane w Regulaminie organy Organizatora.
 2. W trakcie trwania kolejnej edycji Programu Kolegium nie może wprowadzać zmian dotyczących warunków uczestnictwa, kryteriów oceny oraz opłat.
 3. W terminie 12 miesięcy od daty przyznania certyfikatów Programu Kolegium może pozbawić prawa do używania przez Uczestnika tytułu Euro Renoma, jeżeli otrzyma dowody podważające prawdziwość i rzetelność oświadczeń lub dokumentów złożonych przez Uczestnika w toku całego postępowania. Dowody te muszą być tego rodzaju, że ich ujawnienie na którymkolwiek etapie Programu spowodowałoby, zgodnie z niniejszym dokumentem, niezakwalifikowanie Uczestnika do kolejnego etapu lub nieprzyznanie tytułu po zakończeniu III Etapu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Kolegium Programu.

 

Dotyczy TYLKO podmiotów zgłaszających akces do uczestnictwa w Programach Euro Renoma 

Wpis do Rejestru nie stanowi zobowiązania do uczestnictwa w Programach


Opinie

i komentarze

Zenobia Nowacka: 5 stycznia był tam bal dla pracowników biedronki . Piękny budynek . Wszystko oceniam na 6+ Jedzenie super . bardzo smaczne . . Obsługa 1 klasa . Wszystko na wysokim poziomie . . Miejsce warte polecenia .
Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.