Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Szpital Neuropsychiatryczny im.prof. M.Kaczyńskiego S.P. ZOZ w Lublinie

Certyfikat:

ANC 13248

ważny do: 18 Kwiecień 2018 r.

branża: Ochrona zdrowia i opieka społeczna

województwo: lubelskie

data kontaktu: 22.01.2014

data wpisu do rejestru: 18.02.2013

miejscowość: Lublin

kod: 20-442

ulica: Abramowicka 2

telefon: 817440966

www: snzoz.lublin.pl

NIP: 9462160056

REGON: 431019046

e-mail: sekretariat@snzoz.lublin.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

 

 

Szpital Neuropsychiatryczny im.prof. M.Kaczyńskiego S.P. ZOZ w Lublinie


Szpital Neuropsychiatryczny

 

 

Szpital Neuro­psychiatry­czny im. prof. Mie­czy­sła­wa Kaczy­ńskie­go Samo­dziel­ny Pu­bli­czny Zak­ład Opi­eki Zdro­wo­tnej jest jed­nym z naj­większ­ych w woje­wództ­wie lu­bel­skim. Leży w po­łu­dnio­wej czę­ści Lu­bli­na  w obrę­bie dzie­wię­tna­sto­wie­czne­go ko­mpl­eksu pa­rko­we­go. Bli­skość przy­ro­dy spra­wia, że nie odczu­wa się tu szpi­tal­nej at­mo­sfe­ry. Pa­rko­we drze­wa wi­do­czne są z okien ka­żde­go bu­dy­nku.Szpi­tal dy­spo­nu­je fa­cho­wą i do­sko­na­le przy­go­to­wa­ną ka­drą. Cho­ry­mi za­jmu­je się 107 le­ka­rzy oraz 264 pie­lę­gnia­rki. Do te­go trze­ba do­dać 456 osób pe­rso­ne­lu po­moc­ni­cze­go i obsłu­gi nie­zbę­dnej do bie­żą­ceg­o fu­nkcjo­no­wa­nia. W su­mie szpi­tal za­tru­dnia 827 osób i za­li­cza się do gr­upy najwię­kszych pra­co­da­wców w Lubli­nie.

Je­dno­ra­zo­wo w Szpi­ta­lu Neuro­psy­chia­try­cznym może prze­by­wać 974 pa­cje­ntów. Spe­cja­li­zu­je­my się w le­cze­niu scho­rzeń ne­uro­lo­gi­czny­ch i psy­chia­try­cznych. Dy­spo­nu­je­my oddzia­ła­mi re­ha­bi­li­ta­cji ne­uro­lo­gi­cznej, cho­rób we­wnę­trz­nych, neuro­lo­gii, re­ha­bi­li­ta­cji dzie­nn­ej, cho­rych na gru­źli­cę, reha­bi­li­ta­cji psy­chia­try­cznej, psy­chia­try­czny­mi ogólny­mi, neuro­psy­chia­trii dzie­cię­cej, mło­dzie­żo­wym, dziennym, ho­spi­ta­li­za­cji do­mo­wej, psy­chia­trii są­do­wej, de­to­ksy­ka­cji na­rko­ma­nów, psy­cho­geria­try­cznym, le­cze­nia alko­ho­lo­wych ze­spo­łów absty­ne­ncy­jnych, dzie­nnym oddzia­łem tera­pii uza­le­żnie­nia od alko­ho­lu oraz za­kła­dem opie­ku­ńczo-le­czni­czym w Łyso­ła­jach.

W fo­rmu­le na­szej dzia­ła­lno­ści zna­jdu­je się tak­że świa­dcze­nie usług me­dy­czny­ch dla osób nie wy­ma­ga­ją­cych ho­spi­ta­li­zo­wa­nia. Wy­ko­nu­je­my ba­da­nia to­mo­gra­fo­we, EEG, endo­sko­po­we, ba­da­nia i za­bie­gi chi­ru­rgi­czne, za­bie­gi fi­zy­ko­te­ra­pe­uty­czne oraz la­bo­ra­to­ry­jne. Co­dzie­nnie do dy­spo­zy­cji pa­cje­ntów jest też nasza przy­cho­dnia spe­cja­li­sty­czna oraz Za­kład Le­czni­ctwa Odwy­ko­we­go, który pro­wa­dzi nad­zór me­ry­to­ry­czny nad le­czni­ctwem odwy­ko­wym w wo­je­wódz­twie lu­be­lskim.

 

 

Władze Szpitala

Edward Lewczuk

Dyrektor 
mgr inż. Edward Lewczuk

tel.: 81 744 09 66; 
lub 81 72 86 402 
fax. 81 744 10 79
e-mail: elewczuk (małpka) snzoz.lublin.pl
lub sekretariat (małpka) snzoz.lublin.pl

Marek Domański

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa
dr n. med. Marek Domański

tel.: 81 744 09 66 
lub 81 72 86 403
fax. 81 744 10 79
e-mail: mdomanski (małpka) snzoz.lublin.pl

Mirosław Złomaniec

Zastępca dyrektora ds. administracyjno - technicznych
mgr Mirosław Złomaniec

tel.: 81 72 86 404
fax. 81 744 10 79
e-mail: mzlomaniec (małpka) snzoz.lublin.pl

Tomasz Szulc

Główny księgowy 
mgr Tomasz Szulc

tel.: 81 72 86 409
e-mail: tszulc (małpka) snzoz.lublin.pl
lub ksiegowosc (małpka) snzoz.lublin.pl

Ewa Ćwirzeń

Naczelna pielęgniarka
mgr Ewa Ćwirzeń

tel.: 81 72 86 377
e-mail: ecwirzen (małpka) snzoz.lublin.pl

Jarosław Marszałek

Naczelny psycholog
mgr Jarosław Marszałek

tel.: 81 72 86 371
e-mail: jmarszalek (małpka) snzoz.lublin.pl

 DWOREK

 

 

DANE:

Szpital Neuropsychiatryczny 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. prof. M. Kaczyńskiego
ul. Abramowicka 2 
20-442 Lublin


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Kierownik - Joanna Janczarek
tel. 81 72 86 421;
e-mail: jjanczarek (małpka) snzoz.lublin.pl
Zaopatrzenie - tel. 81 74 40 353;
e-mail: lkuchta (małpka) snzoz.lublin.pl

Dział Informatyki

Jacek Odój, Bogusław Stępczyński
tel. 81 72 86 406;
e-mail: it (małpka) snzoz.lublin.pl

Dział Księgowości

Główny księgowy - Tomasz Szulc
tel. 81 72 86 409
e-mail: ksiegowosc (małpka) snzoz.lublin.pl
Sekcja finansowa - tel. 81 72 86 410, 413
Depozyty pieniężne pacjentów - tel. 81 72 86 411
Sekcja inwentarzowa - tel. 81 72 86 412
Sekcja płac - tel. 81 72 86 414
Kasa - tel. 81 72 86 415

Dział Organizacji i Nadzoru Medycznego

Kierownik - Helena Szwed
tel. 81 72 86 380;
e-mail: organizacja (małpka) snzoz.lublin.pl
Sekcja Dokumentacji i Statystyki Medycznej
Kierownik
 - Maria Łoś
tel. 81 72 86 379
e-mail: statystyka (małpka) snzoz.lublin.pl

Dział Służb Pracowniczych

Kierownik - Magdalena Hałas
tel. 81 72 86 418;
e-mail: kadry ( małpka) snzoz.lublin.pl
Dział służb pracowniczych - tel. 81 72 86 419
Stanowisko d/s socjalnych - tel. 81 72 86 420

Dział Techniczny

Kierownik - Zenon Daniewski
tel. 81 72 86 440;
e-mail: dztech (małpka) snzoz.lublin.pl
Dział techniczny - tel. 81 72 86 430

Inspektor ds. P/Poż i OC; BHP

Jan Zawada

Piotr Puacz
tel. 81 72 86 442
e-mail: ppoz (małpka) snzoz.lublin.pl

Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością

Krystyna Sprawka
tel. 81 72 86 387; 
e-mail: szj (małpka) snzoz.lublin.pl

Pracownik ds. socjalnych pacjentów

Janina Żak
tel. 81 72 86 449
e-mail: socjalny (małpka) snzoz.lublin.pl

Rewident zakładowy

Agnieszka Kępa
tel. 81 72 86 448 
e-mail: rewz (małpka) snzoz.lublin.pl

Rzecznik Prasowy

Jeremi Karwowski
tel. 81 72 86 459; 
e-mail: jkarwowski (małpka) snzoz.lublin.pl

Stanowiska ds. zamówień publicznych

Agnieszka Piotrowska
tel. 81 72 86 439
e-mail: zampubl (małpka) snzoz.lublin.pl

Stanowisko ds. sądowych

Aneta Węcławowska-Jaroszuk
tel. 81 72 86 441
e-mail: ajaroszuk (małpka) snzoz.lublin.pl

 

 

 

 

Adres:

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Abramowicka 2 
20-442 Lublin

Wyślij do nas list

TELEFON: 81 72 86 402 ; FAX: 81 74 41 079

NIP: 9462160056 ; REGON: 431019046

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej — 08 8025 0007 0710 1863 2000 0010

Plan Szpitala Neuropsychiatrycznego

 
.
 

 

 


Certyfikaty:

 

 

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej powstał w 1945 roku i jest największym szpitalem o tym profilu w województwie lubelskim.

Abramowice to zabytkowy zespół dworski otoczony dziewiętnastowiecznym parkiem. Współcześnie to przede wszystkim nowoczesna baza diagnostyczna, wspierająca kompleksowe leczenie schorzeń psychicznych, neurologicznych oraz rehabilitację pacjentów.

Naszym sukcesem są zadowoleni pacjenci powracający do zdrowia dzięki wiedzy, umiejętnościom, zaangażowaniu i współpracy całego zespołu terapeutycznego. Profesjonalna kadra medyczna zapewnia wszechstronną opiekę każdego dnia dla tysiąca osób potrzebujących pomocy psychiatrycznej, neurologicznej, detoksykacyjnej, rehabilitacji neurologicznej i leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych.

W formule naszej działalności oferujemy także świadczenie usług medycznych dla osób nie wymagających hospitalizowania. Szpital wykonuje badania: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, endoskopowe, laboratoryjne oraz badania i zabiegi chirurgiczne, zabiegi rehabilitacyjne. Do dyspozycji pacjentów jest także Przychodnia Specjalistyczna oraz Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Szpital posiada certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia i certyfikat na zgodność z normą ISO 9001:2008 oraz wiele wyróżnień.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług medycznych.

Akredytacja Certyfikat ISO
   

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości o formach pomocy dla osób pokrzywdzonych:

Osoby Poszkodowane

 

.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.